lrovincie»j«« F1LQ fOP Voorbereidingen voor Zeeuwse Ten toonstelling te Gent vorderen. en de Generale Synode Chr. Gereformeerde Kerken. Goes krijgt veemarkt en veetentoonstelling. IJl ,vi L owAfcjejft Zins stoutste MbutojMnyeri: f2..- /oer literflesPraait Uw tvitvkeUer. Over de smaak valt te twisten, over het gehalte niet! De Chr. Lagere Landbouw school te 's-H. Arendskerke. Donderdag 14 Sept. 1950 PROTESTANTS CHRISTELIJK DAGBLAD Pagina J In November zal eerste markt gehouden worden. Naar vvy vernemen is het ge meentebestuur van Goes voor nemens dit najaar een veemarkt te organiseren, met daaraan ver bonden een provinciale veeten toonstelling, waaraan verscheide ne prezen verbonden zullen rijn. Het is de bedoeling de eerste markt te houden in de loop van November as. en men verwacht er boeren en handelaren met rundvee en wat varkens en scha pen. Als de eerste markt slaagt, wil men dit jaar nog een paar veemarkten houden. Het gaat ei vooral om de afzet mogelijk te maken van het vee, dat anders in 's-Hertogenbosch en Rotterdam op de markt gebracht wordt. Scheepvaartbeweging Kanaal door Zuid-Beveland. In Augustus 1950 passeerden door het kanaal van Zuid-Beve land 5674 schepen met een totale tonnage van 1.836.212 ton. In de richting Wemeldinge Hansweert waren dit 2067 gela den schepen met 810.914 ton en 858 ledige schepen met 135.549 ton. In de richting HansweertWe- meldinge bedroeg het aantal ge laden schepen 1214 met 448.059 ton en 1535 ledige schepen met 441.690 ton. Het aandeel van de Rijnvaart bedroeg in beide richtingen 525 geladen schepen met 416.366 ton en 114 ledige schepen met 87.694 ton. De verdeling der nationaliteiten was als volgt: 3856 Nederlandse, 1436 Belgische, 102 Franse, 171 Zwitserse, 30 Britse, 77 Duitse, en 2 Zweedse. Zestien Walcherse ring rijders naar Gent. Zoals bekend zal op de grote Zeeuwse Culturele Tentoonstel ling „Zie Zeeland" te Gent o.m, een ringrijderij worden gehou den. Deze ringrijderij, waaraan 16 Walcherse boeren, in costuum. zullen deelnemen, wordt gehou den op Zaterdag 14 October a.; Dit wordt tevens de datum voor, zoals de Vlamingen het hebben genoemd, „De verbroe deringsdag der Ruiterij". Niet alleen Walcherse boeren zullen ringsteken, maar 50 Vlaamse ruiters zullen staaltjes van hun kunnen ten beste geven, zodat met recht van een cavaleriefeest kan worden gesproken. Het vervoer van de Walcherse ringrijders met hun paarden en verenwagens geschiedt per pro vinciale boot. De Walcherse ringrijders, die aan dit festijn zullen deelnemen zijn o.m. ge kozen uit de besten, die op 2 Augustus j.l. elkaar in Middel burg hebben bekampt. Boven dien is er bij de keuze rekening mee gehouden, dat zoveel moge Hjk alle dorpen van Walcheren vertegenwoordigd zijn met hun beste rijders. Er is geselecteerd met het resultaat, dat de volgen de ringrijders in de grote ten toonstellingshal elkaar zullen bekampen: P. Peper, Aagtekei' ke; L. Dourleijn en J. Maas, beiden te Domburg; B. Arendse, Gapinge; P. Brasser, Kleversker- ke; P. Jobse, D. Kiuijfhout en J S. Reijnierse Czn., allen te Kou- dekerke; M. Koole Jzn., St. Lau rens; J. Riemens, Meliskerke Jac. van Wallenburg, Middel burg; Jacs. c'e Klerk, N.- en St Joosland; S. Brouwer, Oostka- êelle; B. Meijers, Serooskerke; J. bole Jzn., Vlissingen; D. Stroo Zoutelande. Vijf Zeeuwse muziekcorpsen naar Gent. Het ligt in de bedoeling om op de grote Zeeuwse tentoonstelling, die van 7 tot 23 October a.s. in Gent zal worden gehouden ook enkele Zeeuwse muziekcorpsen te laten musiceren. De dirigent van het Rott. Philharmonisch Orkest de heer Eduard Flipse, was enige tijd geleden enkele dagen in Zee land om 'n aantal Zeeuwse Harm, en Fanfarecorpsen te beluisteren en te keuren. Een en ander heeft tot gevolg, dat de navolgende Zeeuwse corpsen in Gent zullen optreden: „Oefening Kweekt Kunst" Schoondijke; „Geduld Overwint", IJzendijke; Kon. Fan- far- „Harmonie", Biervliet; Kon. Harmonie „Ons Genoegen", Vlis singen; terwijl de Harmonie Ter- neuzen medewerking verleent bjj de ringrijderij. De Chr. Lagere Landbouw school te Oostkapelle. In verband met het feit, dat de heer A. Haandrikman, hoofd van de Chr. lagere Landbouwschool te Oostkapelle ongesteld is, zal de heer W. Bronkhorst, tijdelijk als zijn plaatsvervanger optreden. De heer Bronkhorst is oud-hoofd van de Chr. Landbouwschool te Andel (N.-Br.). ernstig motorongeval bij oosterland. Gisterochtend is de heer J d» Giopper uit Sir Jansland, toen hij op zijn motorrijwiel op weg was naar Oosterland op het eind van de z.g.n. Zandweg in botsing gekomen met een vrachtwagen uit Brabant, die uit tegenover gestelde richting kwam. De ijlings ontboden geneesheer, dr Vleugels—Schutter uit Nieuwer- kerk, constateerde een gecor-pli- ceerde beenbreuk en liet de-heer de G. naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoeren. middelburg. Oud-lerares der kweekscholen begraven. Vorige week werd mevr. van Kasteel, gepensionneerd lerares aan de beide Kweekscholen te Middelburg, begraven. Oud-collega's en oud-leerlingen van beide scholen waren met vele anderen aanwezig om hun hoog achting voor de overledene te to nen. Mevr. van Kasteel was een zeer gewaardeerd lerares, zoals duidelijk bleek bij haar afscheid van -het onderwijs. Er komen meer watermeters. De cijfers over 1949 hebben aangetoond, dat een belangrijk percentage van het afgeleverde water n.l. 64 pet. wordt gemeten. B. en W. zijn het met de direc teur van de Gemeentebedrijven eens, dat het dringend noodza kelijk is om thans tot plaatsing V eilingsberiehten MIDDELBURG. Veiling van 13 Sept.: Groenten: Andijvie 510; Bloemkool A 3550; idem B 11 36; idem C 823; Savoye kool 514; Rode kool 510; Witte kool 67; Prei 810; Spinazie 321; Sla 26; Komkommers A 79; idem B 78; idem C Spekbonen 26; Pronkbonen 16 18; Dubbelen 1525; Snijbonen 2056; Rentegevers 1936; Uien 36; Peen kg 5,507; Bo.-peen 514; Boskroten 48; Postelein 1219; Augurken 2480; Zilver uien 6770; Fruit: Transparant de Croncel 1323; Bramley's Seedling 348; Jacques Lebel —13; Ellisons Orange Pippin 11 28; Goudreinetten 611; Cox Orange Pippin 337; Herzogin Elsa 8; Lemoenappel 13; Ailing ton Pippin 16; Tuinzoet 2531 Val 214; Oranje Ananasmeloen van meters over te gaan tot een 19—53; Suikermeloen 13—54 grens van f18. Deze grens be- Netmeloen 11—38; Meloenen droeg tot op heden f 21. overige soorten 36; Aardbeien Het ligt in de bedoeling van 1,27; Bonne Louise d' Avranches B. en W. om, indien de raad zich 25—48; Bon Chretien William 44 daarmee kan verenigen de be- Maagdenpeer 5—22; Conférence treffende meters in 1951 te 7—31; Beurré Hardy 29—51; Jut- plaatsen, zodat de tariefgrens van ten 4; William Duchesse 13—15 f 18 op 1 Jan. 1952 in werking Kraaiperen 5—13; Peren val 6— kan treden. - - ié KOUDEKERKE. Raadsvergadering. De gemeenteraad zal Maan dagmiddag om half vijf bijeen komen. Voorgesteld wordt o.m. om mej. M. VreekeWisse te benoemen tot schoonmaakster van het gemeentehuis. Aange zien ook een bijdrage werd ver leend aan de Ver. voor Chr. Mid- delbaar- en Voorbereidend Ho- .5,707,30; idem bonken 7,70. ger Onderwijs voor Zeeland stel 13; Frankenthalers 5688; Black Alicante 7682; Kastomaten 8 16; Natuur tomaten 814; Per ziken 8—29; Bramen 1957; Ex port veiling: Bonne Louise d' Avranches 5055,70; Maagden peer 21,70; Aardappelen: Koop- mans blauwe bonken 7,80; idem drielingen 3,304,30; idem gro ten 7,808,50; Blauwe Eigen heimers groten 7,507,60; Bint jes drielingen 5,60; idem groten len B. en W. voor om n.a.v. een desbetreffend verzoek ook een bijdrage te verlenen in de kos ten van de te stichten Rooms- Katholieke H.B.S. te Goes. Ten slotte blijkt, dat ook het arres tantenlokaal nog wel eens ge bruikt dient te worden. Er zul len enkele herstellingen en ver beteringen moeten worden aan gebracht, waarvoor B. en W. een erdiet van f 650 vragen. Ten slotte komt het garanderen van rente en aflossing van de Stich ting Rusthuizen Walcheren in verband met de verandering en uitbreiding van „Der Boede" aan de orde. KAPELLE. Onderscheidingen uitgereikt. Burgemeester van Suylekom heeft in de afgelopen week aan onderstaande inwoners persoon lijk aan huis de volgende ere tekenen uitgereikt: Het ereteken voor Oorlog en Vrede 1946'47 aan: G. Leen- dertse, G. J. Lepoeter, en het oor- logsherinneringskruis; A. P. Moelker, J. Welleman, A. Zegers, H. Zuidweg, P. Glas, J. Dinge- manse. Aan A. S. van Liere en J. C. Staal het Oorlogsherinne- ringskruis; B. A. Rooze, Oorlog en Vrede 1946'47 en het Oorlogs- -herinneringskruis; F. C. Polder man, Oorlog en Vrede. BROUWERSHAVEN. Bloemententoonstelling „Floralia". Zaterdagavond werd in de kleu terschool de jaarlijkse bloemen tentoonstelling gehouden van Floralia". Alle leden van de „Floralia" hadden in 't voorjaar een plantje gekregen, wat ze deze zomer op gekweekt en verzorgd hadden. Er waren schitterende planten, heel goed verzorgde, maar ook min dere. Het was een lust al die bloeiende planten op de rekken te zien staan. ZIERIKZEE. Uitreiking onderscheidingen. Dinsdagavond had in de raads zaal de uitreiking plaats van ere- GOES. Veiling van 13 Sept. '50, Bloemkool A 1 36—41; idem A II 18—28; idem B I 18^-23; Kom kommers 78; Kropsla 3% Meloenen 835, alles per 100 stuks. Stoksnijbonen 2037 Dubb. prine. bonen 1521; Ren tegevers 1623; Groene Sav. kool 916; Rode Kool 5614 Andijvie 57; Uien 34; Poste lein 2124; Kroten 34; Toma ten 1218; Prei 1214; Witte kool 59; Spinazie 20; Augurken 44116; Druiven 6075, alles per 100 kg. KAPELLE. Veiling van 13 Sept.: Grote en Exportveiling Bramen 107,50; Dubb. Princ. z dr. 16,1020,40; Peren: Beurré Har dy I 63,80—68,10; idem H 38 Beurré v. d. Ham I 23,20; Confé rence I 4764,80; idem II 20.40 Triomphe de Viênne I 70,8576 Bonne Louise d' Avranches 52,40—60,05; idem II 28,20; Sp, Wijnpeer I 29,50; idem II 18,90- 19,90; Dubb. Bergamotten I 13,1 15,40; Maagdenpeer I 23,20 23,40; idem II 9,20; Claps Favou rite II 21,9023,90; Appels: Cox Orange Pippin I 30,0549,90 Transparant de Croncel I 16,90 22,30; Glorie van Holland I 20,15 —21,90; Manks Codlin I 22,20 28; Reinette Baumann I 14,40 16,10; Jacq Lebel I 13,60; idem II 9,50; Bramley's Seedling I 17,20 Lanes Prince Albert I 12,10; Val Goudreinette 6,507,10; Val Ster appel 4,305,10; Val Appels 3,40 4,40; Zure Kroetappels 2,60 3,60; Val Peren 3,30—9,50, alles per 100 kg.; Kleine veiling: Ap pels: Cox dtange Pippin 543 Ellisons Orange 536; Transpa rant de Croncel 629; Manks Codlin 434; Laxton Superbe 7- 26; Bramley's Seedling 512 Jacq Lebel 310; Glorie van Hol land 515; Lanes Prince Albert 49; Allington Pippin 421 Bismarck 68,50; Baumann Rei nette 58; Sterappel 932; Zoe te Kroon 816; Lemoenappel 8 13; Zoete Ribbeling 521; Nota risappel 415; Nelson's Glorie 510; Peren; Bonne Louise d' Avranches 644; Beurré Har dy 1337; Beurré Lebrun 618 Beurré v. d. Ham 519; Tri tekenen aan personen, die zich in -mp'rde Viénne 1140; Confé de oorlogstijd en daarna in het belang van ons vaderland in Indië bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De burgemeester, jhr mr Schuurbeque Boeije, hield een korte toespraak, waarin hij zijn blijdschap uitte, dat er mensen zij.i die zich met lijf en zijl inzet ten voor hun idealen in het be lang van ons vaderland. Hierna ging hij over tot het uit reiken der eretekenen. Het kruis van orde en vrede 1946'47'48 (met bijbehorend certificaat), toegekend bij Kon. Besluit van Dec. 1949 werd uitgereikt aan C. A. van Strien, F. A. Schille- mans en K. T. de Jonge. Verder werd uitgereikt het oorlogsherin- neringskruis 1940'45, toegekend bij Kon. Besluit van 6 Jan. 1948, aan A. Pipping, J. W. Renshof, C. Leeuw, J. J. de Koningh en K. de Jonge, eveneens ook met certificaat. Na de uitreiking sprak de bur gemeester nog een kort woord. rence 336; Maagdenpeer 312 Spaanse Wijnpeer 317; Herzo gin Elsa 618; Williams Duches se 316; Dubb. Bergamot 39 Seigneur d'Esperen 410; Prui men: Reine Victoria 1945; War wick Droper 1848; Burbank Gi ant 3239; Zoete Kwetsen 28 Monarch 45; Rode Eierpruim 19 -30; Diversen: Bramen 441,26 Druiven 64—81; Groene Noten 4047, alles per kg; Noten 2,50; Perziken 117, beide per stuk; Groenten: Savoye kool 1113 Rode kool 55,50; Andijvie 5; Snijbonen 2030; Dubb. Princ. z. dr. 15; Tomaten 18; Uien 3,50 5; Kroten 8; Prei 9,50; Spinazie 15; Spekbonen 14; Aardappelen 6,5010, alles per kg; Bloemkool 726; Kropsla 24; Komkom mers 7, alles per stuk; Kroten 8,50 per bos. KRABBENDIJKE. Veiling van 13 Sept.: Exportveiling: Peren: Bonne Louise 49,3056; Maag denpeer 17,80; Conférence 48,30 Hij hoopte dat zij dit kruis in ere 55,60, alles per 100 kg; Gewone zullen mogen dragen. gemeenteraad. DRIEWEGEN. De raad van Driewegen heeft besloten om met ingang van 1 Juli 1950 aan het gemeenteperso- neel de helft te vergoeden van 139; Manks Codlin 28—32; Ailing- hetgeen dit personeel voor ziekte- ton Pippin 22—31; Transparant verzorging moet betalen, tot een de Croncel 24—28; Laxton Su- veiling; Bonen 15,8015,90; Drui ven 7476; Appels: Goudreinet te 614; Cox Orange Pippin 6 33; Ellisons Orange 18—29; Transparant de Croncel 2—19; Laxton Superbe 1723; Sterap pel 46; Hfanks Codlin 622; Appels verpakt: Cox Orange Pip pin 1847; Ellisons Orange 33 maximum van f 100.per jaar. Aan de kleuteronderwijzeres zullen de reiskosten voor het vol gen van haar cursus te Middel burg worden vergoed. De straatverlichting zal worden uitgebreid met één lantaarn op de Schoondijkse dijk tegenover Abr. Koole. perbe 33; Peren; Bonne Louise 2142; Conférence 433; Beur ré Hardy 2952; Maagdenpeer 17; Peren verpakt: Bonne Louise d' Avranches 5257, alles per 100 kg, ST. MAARTENSDIJK. Veiling van 12 Sept.: Eigenh. I 8,303, Aan de Fa. Johs. van den Ende id. II 6,507,84, id. bonken 5,80, en Zn. te Borssele en de wed. J.l Bintjes I 7, "27,64, id. II 7,10, Steketee te Driewegen werd ver- id. bonken 8, kriel 3,10. Aanvoer gunning verleend om met hun 135 ton. Exportveiling Uien: gewone 4,504,62, bonken 4,50, drielin gen 7,40, piclders 6,30. Aanvoer I135 ton. SCHERPENISSE. Veiling van maai-dorsmachine de wegen in de bebouwde kom der gemeente te berijden. Voorts werd vastgesteld een nieuwe regeling inzake gemeen schappelijke brandbestrijding in de gemeenten Ovezande, Driewe- 12 Sept. Gele eigenheimers: ge- gen en Ellewoutsdijk. Besloten wone 8.20; drielingen 2 soort 6.70 werd een perceel bouwland te 7.04, alles per 100 kg. Aanvoer verpachten aan de heer P. C. 110 ton. Poelman en een perceel weiland I Uienveiling: Uien middel 4.49 aan de heer Johs. Paauwe, welke I 4.39; bonken 4.15; drielingen 7.60; percelen aan de Schoondijkse dijk picklers 6.00, alles per 100 kg. liggen. Aanvoer 25 ton. 21. Perplexos dacht even diep na en ging toen verder. „Hm, jongeman, jij bent dus bekwaam in het goochelen, zoals je mij vertelde, nietwaar? Wil je niet eens een proeve van je bekwaamheid afleggen? Hm?" „O ja, heel graag zelfs!" zei Filo. „Goed zo! Hm. Juist. Ga je gang dan maar. Laat eens zien, wat je in de goochelkunst bereikt hebt,, Filo Fop!" Dat liet onze vriend zich geen tweemaal zeggen en terstond maakte hü zijn knapzak open en greep er een doosje uit. „Ziet u dit doosje?" Het is helemaal leeg, kijkt u zelf maar!" Filo lichtte het dekseltje op en liet Perplexos het doosje van binnen en van buiten bekijken. „Hm. Inderdaad! Dit is een leeg doosje!" zei de tovenaar. „Let nu goed op!'; zei Filo. Hij klapte het doosje dicht, maakte 'n paar rare bewegingen met zijn hand, zei zoiets als: „acadabra, sim sala bomsa", deed het doosje weer open en floep! daar sprong er 'n duiveltje uit! „Sopsaldrementos!" riep de tovenaar uit, „daarvan sta ik perplex! Bravo, Filo, driewerf Bravo! Hm. Jij verstaat het vak, dat moet gezegd worden; jij bent heel geschikt om in de toverkunst onderwezen te worden. Be schouw je dus nu als mijn leerling. Hm!" Filo Fop wilde de oude tovenaar geestdriftig bedanken, maar deze wilde er niet van horen. „Ik ben veel te blij dat ik nu een goede leerling gevonden heb, die straks een nuttig gebruik zal maken van mijn tovermacht", zei hij. „Hm. Kom, Filo, je hebt een vermoeiende tocht achter de rug, je zult wel honger hebben, vermoed ik". Bij deze woorden haalde Perplexos ineens een twijgje met zeven blaadjes te voorschijn. „Let maar eens op, vriend. Hm. Aha! Juist...." Hij ging voor de tafel staan met het twijgje in de hand en begon toen binnens monds allerlei onverstaanbaars te mompelen. Filo begreep dat er nu Iets bijzonders ging gebeuren. Ademloos keek hij toe Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Voorthuizen, J, Vermaas te Amersfoort; te Wes- terhaar, J. Dijkstra, cand. t Marrum; te Vriezenveen (Se pr.pl.), F. de Graaff te Well (ji Ammerzoden. Aangenomen naar Enschede, M. Wabeke te Andel. Geref. Kerken. Beroepen te Breda, A. L. Bos te IJsselmonde; te Kampen, H. van Rhijn te Leiderdorp; teBlija, C. Kamper te Bleiswijk; te Oost- hem, J. Wilschut, cand. te Rot terdam. Aangenomen naar Staphorst- Rouveen, A. J. Noordewier te Westerbork. Bedankt voor Vroomshoop, A. A. v. d. Hocrn te Gramsbergen. Geref. Gemeenten. Tweetal te Scheveningen, II. Ligtenberg te Rotterdam-West en W. de Wit te Middelburg. Bedankt voor Vlaardingen, dr C. Steenblok te Gouda. Oud7Geref. Gemeenten. Beroepen te Grafhorst, W. van Dijk te Capelle aan de IJssel. Ds G. Smit f. Op 91-jarige leeftijd is over leden ds G. Smit, em.-pred. der Nederl. Herv. Kerk. Hij diende de gemeente te Makkum, Longerhouw, Poederoyen, Rijn- saterwoude en Piershil, waar hem in 1934 eervol emeritaat werd verleend. EXTRA KERKDIENSTEN. Zierikzee: Geref. Gemeente, Vrijdagavond ds Mbllan, Bruinisse Biezelinge, Geref. Gemeente, Zaterdagavond 6.30 dhr Cabaret. (Ingez. mededeling, advert.) Het programma voor de grote Zeeuwse Culturele Tentoonstelling „Zie Zeeland" te Gent, die van 7 tot 23 October a.s. gehouden wordt is, op enkele ondergeschikte punten na, gereed. De waarde van het geëxposeerde wordt thans reeds op ongeveer 1 millioen gulden geschat. Ook is het zo goed als zeker, dat in 1951 een Oost Vlaamse Culturele Tentoonstelling in Middelburg zal worden gehouden. Vele waardevolle voorwerpen heeft men in bruikleen gekregen in musea in België en Nederland, uit gemeentelijke en uit particu liere verzamelingen. Daarbij niet begrepen de inzending aan schilderijen en beelhouwwerken van kunstenaars in en buiten Zee land. De verzameling kunstnijver heid is zeer waardevol. Men heeft goede hoop, dat men erin zal sla gen om op tijd klaar te zijn. De opbouw van de tentoonstelling begint op 26 September. Rondleiding. Er zal voor een prima rond leiding over de tentoonstelling worden gezorgd. De heer H. Pie ters, wnd. bibliothecaris van de Prov. Bibliotheek zal regelmatig aanwezig zijn evenals de inspec teur van het L.O. de heer A. A Leenhouts, de directeur der Rijks kweekschool de heer A. de Jonge Dinsdag zijn de vergaderingen der Synode voortgezet. Ds M, van der Klis van Zierikzee over handigde de voorzitter enkele acta van synoden uit de vorige eeuw voor het archief. De sy node hield zich daarna opnieuw bezig met de actie tegen Rome. De door de synode benoemde commissie bood enkele conclu sies aan, waarmede de synode zich na enige discussie verenig de. In deze conclusies wordt uit gesproken, dat het Maria-dogma moet worden gewraakt ais mani festatie van de humanistische onderbouw van de Roomse godsdienst. De synode betuigde voorts haar instemming met de betrokken resolutie van het I.C.C.C.-congres te Genève en zal de kerken dienen bij liet verweer tegen Rome, door mid del van het verstrekken van ad vies en van voorlichtings- en evangelisatielectuur. Met andere kerken van gereformeerd belij den zal terzake contact worden opgenomen. Daarna kwam aan de orde de kwestie van de herziening van de kerkelijke formulieren, van de gezangen en de belijdenisvra gen. Tot deputaten tot herzie ning van, de kerkenorde werden benoemd prof. Hovius, ds de Bruin en ds Maris en voor her ziening der formulieren en -het ontwerpen van vragen bij het doen van openbare belijdenis des geloofs prof. van der Meiden, ■dr Oosterhoff, ds Prins, ds Ne- derlof en ouderling J. van Weerd. Brede discussie ontstond over de instructie van de particuliere synode van het Noorden, ver zoekend, dat de synode met alle nadruk bij de kerken aandringe, dat in haar midden beleefd worde het onlosmakelijk ver band tussen het afleggen van be lijdenis, die niet anders mag zijn dan belijdenis des geloofs en het gebruik der sacramenten. Hier toe werd tenslotte besloten. Vervolgens werd behandeld een instructie van de particuliere synode van het Westen inzake het zingen van psalmen en liede ren in de eredienst, zulks in het licht van artikel 69 van de her ziene kerkenorde. Ten slotte hield de synode zich bezig met de kwestie van een nieuwe psalmberijming. De com- THOLEN. Uienveiling. Bonken .74; gew. 4.70; picklers 5.02 drie lingen 7.91. Aanvoer 130 ton. ST. A NALAND. Veiling van 12 Sept. Gele Eigenheimers 8.09— 8.45; drielingen 5.805.81; Blau we Eigenheimers: gewone 7.00— 7.50; Bintjes: gewone: 8.02, alles per 100 kg. Aanvoer 20 ton. Uienveiling: Uien middel 4.54 ,46; bonken 4.13, drielingen 7.71; picklers 6.60, alles per 100 kg. Aanvoer 125 ton. missie adviseerde deputaten te benoemen, die een deskundig onderzoek instellen naar de bruikbaarheid van reeds ver schenen of mogelijk nog te ver schijnen nieuwe berijmingen van de psalmbundel. De synode aanvaardde de voor gestelde conclusie en benoemde tot deputaten prof. van der Mei den, ds Baan, ds Bikker, dr Oos terhoff, ds J. Overduin, ds B, van Smeden en candidaat van 't Spijker. Ds I. de Bruyne rapporteerde ten slotte over de instructies van de particuliere synoden van het Noorden en het Westen, die maatregelen wilden om het op treden van predikanten buiten eigen kerkverband, die zulks doen in evangelisaties en krin gen met een verkapte lezing of tijdrede, onmogelijk te maken. Na bespreking in besloten zit ting, sprak de synode wederom uit, geen speciale tuchtmaatrege len te wensen, maar naleving van de kerkenorde. Ds P. de Smit van Zeist rap porteerde vervolgens over het rapport van deputaten voor de bevordering van de eenheid on der Gereformeerde belijders. De putaten hebben met verschillende kerkengroepen het contact opge nomen. Zij spraken hun leed wezen uit over de wijze, waarop de generale synode der Gerefor meerde Gemeenten hun verzoek om nader contact van de hand heeft gewezen. Na enige dis cussie besloot de synode opnieuw een appèl te doen op de Gere formeerde Gemeenten. De cor respondentie met de Geref. Ker ken en de samenspreking had een broederlijk verloop. Depu taten van de Geref. Kerken stel len voor met de Chr. Geref. Kerken in correspondentie te treden ia algemene zin en af vaardiging naar elkanders sy node te doen plaats vinden. Alle stukken, die daarvoor in aanra king komen, zouden kunnen worden uitgewisseld, terwijl men met elkander in contact kan treden wanneer de Gereformeer de Kerken van 'verschillende formaties voor algemene zaken komen te staan, die haar levens belangen raken. Aan de discussie namen deel prof. J. J. van der Schuit, prof. J. Hovius, prof. L. N. van der Meiden, ds C. van der Zaal, prof. Wisse, ds Z. Zwiep, ds B. Ne- derlof, ds J. van Dijken. Prof. van der Schuit wees op het ge wichtige moment waarvoor men thans staat. Stonden beide ker ken in >et verleden scherp te genover elkander, thans is het moment aangebroken dat allen die eenzelfde geloof belij den, naast elkander gaan staan. Spreker oordeelde, dat af wijzing van het verzoek van de Geref. Kerken zou kunnen zijn «en strijden tegen God. en de bekende Middelburgse kunstschilder Louis Heymans. Voor verenigingen en organisa ties, die een dag naar Gent willen en tevens de tentoonstelling be zoeken, zal een schema worden ontworpen, waarin zijn opgeno men bezienswaardigheden in deze stad, waardoor een dagbezoek zeer aantrekkelijk wordt. Zoals bekend is de toegang tot de ten toonstelling geheel gratis. Een moeilijkheid is nog, hoe men het vervoer zal moeten re gelen. Er is contact opgenomen met de directeur van V.V.V., de heer E. Smit, die zich bereid ver klaarde een en ander met de bus ondernemers te bespreken. Voor het kopen van plaatskaarten wor den de bureaux van V.V.V. te Middelburg en Vlissingen inge schakeld; op andere plaatsen in de provincie worden nog contact punten gezocht. De heer D. van Gelder te Veere heeft een vignet voor het pro gramma ontworpen. Het programma. De opening van de expositie vindt plaats op Zaterdag 7 Octo ber a.s. Er zal daartoe een Aca demische zitting worden gehou den in de aula van de Gentse Uni versiteit, waarin mr dr A. J. J. M. Mes, lid van Ged. Staten van Zeeland en de Gouverneur van Oost Vlaanderen als sprekers zul len optreden. In de Kon. Opera concerteert diezelfde avond het Symphonie- orkest van het N.I.R. (De Bel gische Radio-omroep) o.l.v. Franz André. Na afloop van dit concert volgt een officiële ontvangst door het stadsbestuur van Gent in de foyer yan het operagebouw. Het volgende galaconcert is vastgesteld op Maandag 9 Octo ber ook in de Kon. Opera. Dan concerteert het Rotterdams Phil harmonisch Orkest o.l.v. Ed. Flip se met als pianosolist zijn broer Marinus Flipse. Op 11 en 12 October zal de heer Pieters een lezing houden in de aula van de Rijksuniversiteit met als onderwerp: „Hoofdmo menten uit Zeelands' historie". Een en ander geschiedt in samen werking van de Ver. voor Hoger Onderwijs voor het Volk. Het da meskoor van da Bond van Platte landsvrouwen uit Zuid-Beveland zal het muzikale deel verzorgen. Dag der burgemeesters. Zoals reeds werd gepubliceerd besloten de Walcherse burge meesters om op 12 October a.s. Enkele weken geleden is te 's-Heer Arendskerke aanbesteed de bouw van een lagere Land bouwschool, welke in gebruik ge nomen zal worden door de C.B. T.B. De bouw wordt gefinancierd door de gemeente 's-Heer Arends kerke, die het gebouw aan de Zeeuwse C.B.T.B. verhuurt. Met de bouw zal spoedig begonnen worden en men verwacht dat de school omstreeks April volgend jaar gereed is of mogelijk eerder. De school zal bestaan uit een leslokaal, een laboratoriumruimte waarin een zuurkast opgesteld wordt en een kamer voor het hoofd van de school, de heer J. C. van Hoven. De nieuwe school is aanbesteed voor een bedrag van rond f 28.000 Dat er slechts één lokaal nodig is, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de eerste klas 2% dag les in de week krijgt en de tweede, der de en vierde klas elk één dag per week, zoals dat overal het geval is. Door de lessen van elke klas op een andere dag te houden kan met één lokaal volstaan worden. Zoals bekend, zijn de lessen reeds in Mei j.l. begonnen in het Ver enigingslokaal te 's-Heer Arends kerke. Momenteel is er een eerste klas met 18 leerlingen. De wachtmeester der Rflkspo- Rtlland, litie, dhr J. Bruynooge te slaagde te Amersfoort voor politie-diploma. het Bij het te Bergen op Zoom ge houden examen machlneschrijven slaagden de heren J. van Fellus, J. Flohil, J. Huibers, Leo IJzelen- berg en Jan IJzelenberg allen te Bruinisse. ZH werden opgeleid door de heer K. Koetsdijk te Sta- venisse. Op 4 October a.s. zal te Bergen op Zoom een dierendag gehouden worden. gezamenlijk een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. De burgemeesters in overig Zeeland is verzocht eveneens op deze dag de tentoonstelling te bezoeken., zodat 12 October „de dag der burgemeesters" zal worden. Er zal natuurlijk dan ook een offici ële ontvangst worden georgani seerd. Op Zaterdag 14 October zullen dan de ringrijderij en de cavaleriefeesten plaats vinden. Op Maandag 16 October wordt in Gent een „dag der juristen" gehouden; mr A. J. v. d. Weel, lid van Ged. Staten van Zeeland, zal dan een lezing houden over „Rechtsvorming buiten de wet". Mr dr G. Debra, advocaat bij het hof van beroep te Gent spreekt over „Het Comparatief- recht", waarbij hij een vergelijk zal trekken tussen België en Ne derland. De sluiting is bepaald op Maandag 23 October. Mevr. van de Broeckede Man zal deze bijeenkomst met decla matie opluisteren; het Westkap- pels dameskoor o.l.v. de heer P. de Rooy zal zingen. Aansterdamsche Effectenbeurs. Slotkoercen op 13 September medegedeeld door de Incaeso-Bank N.V., Goe» Amsterdamsche Bank N.V. Grootboek Obligatiën Nederland 1948 Dito 1947 97 97 Dito 1937 97% 96 Dollarlening 1947 98% 99 Invest. Certif. 97% 97 Nederl. 1962-64 ex. 97% 97% Dito cum. 97% 97% Nederland N.W.S. 79% Spaarcertificaten 100% Indië 1937 A 94% 94% Grootboek 1946 96% 96% Cult. Handel en Ind. Bk. 62% 63% Nat. Handelsbank 91% 92% Ned. Handel Mij. 146% 149 A.K.U. 174 175 Berghs Jurgens 312 314 v. Berkel's Patent 119 120 Calvé DeUt 135% 137 Centrale Suiker 168 168 Fokker 125% 129% Gelder Zonen 161% 161% Kon. Hoogovens 147 148% Lever Bros Unil. 233% 238% Ned. Ford 273 277 Ned. Kabelfabr. 276 277% Philips' Gloeil. 233% 235 Dito 6 cum. pref. wd. 166 165 Wilton 157 157% Billiton I rubr. 350 Dito H rubr. 244% 245 Dordtsche Petr. 278% 280 Dito pref. 293% 295 Kon. Olie 307% 309% Dito onder aand. 302 304% Moeara Eninx 523 A'dam Rubber 139% 142% Bandar Rubber 126 130 Deli Bat. Rubber 122 121% Kendeng Lemboe 110 111% Oost Java Rubber 51% 49% De Oostkust 107% 108% Serbadjadi 54% 53 Holl. Am. lijn 174 174 fava China Jap. lijn 122 Kon. Boot 137% 136% Kon. Paketvrt. 135 134% Ned. Sch. Unie 163 164% v. Orameren's Sv. 179 178% Rott. Lloyd 148% 149 Stv. Mij. Ned. H.V.A. 171% 130 13f 68 Java Cult. 69 N.I.S.U. Vorstenlanden 100 100 34% 34% Deli Bat. Mij. 121 122 Deli Mij. 125% 126% Senembah 112 113 Muller Co. 157 157 Amsterd. Bk. 164% 164% 48% Escompto Bank 48% 235% Holl. Bank Unie 240 Cert. Javasche Bk. 104% 105 Hrestelbk. Pr. Ned. Bk. v. Z. Afr. 197 198 R'damse Bank 172% 172 Surinaamse Bk. Twentse Bank 170 168% Ara. Smelting 66% 68% Anaconda Copp. 38% 39% Bethl. Steel 45% 47% ex. Chrysler 77% General Motors .102% 105 Intern. Nickel 37% 38 Kennecott 71 73 Rep. Steel 42 43% Stand. Brands 5% 5% U.S. Steel 121% 125 Cities Service 82% 84 North Ara. 18% 18% 81% Cont. Oil 80% Midcont. Oil 52% 54% Philips Oil 80 54 80 ex. Shell Union 55% Tidewater 32% 33% Baltimore 13% 14% Miss. K. Texas 7% New York Centr. 15% 15% Pennsylvania 20% 21% Canadian Pac. 21% 22

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 3