Het ontbrekende woord Snelle groei bjj Cbr. Kruideniersbond. cxlbfaicm Het eerste halfjaar nog geen ver hoogde woiprjjzen in de winkels KARNfMtlKZKP Amerika zal geen geweld toelaten. ADAAiSON Reeds de tweede Zaterdag voor hete vuren. DAMPO Internationale concurrentie zou bet niet duiden. M Melkmeisje Afscheid in de Christelijke Vakbeweging. Diverse argumenten worden van weinig waarde geacht. Een goede motor! Overwinnaars van de eerste dag kunnen nu tonen dat het hun ernst was. EEN KLOEK BESLUIT ORANJEBOOM BIERI Wordt Swift Zaterdag a.s. reeds Zeeuws kampioen? Donderdag 14 Sept 1950 PROTESTANTS CHRISTELIJK DAGBLAD Pagina 2 Waakzaamheid blijft geboden. (Van onze Utrechtse correspondent). De talryke moeilijkheden waar mede de kruidenier In deze tijd te kampen heelt, zijn de laatste we ken vermeerderd met het pro bleem van de schaarste. Het valt niet mee om voor dlstributieamb- teuaar te moeten spelen. Dit zei de heer F. Kenkema uit Appinge- dam, voorzitter van de Christe lijke Kruideniersbond op de jaar vergadering dezer organisatie te Amersfoort. Toch ben ik bang, dat we te veel energie verknoeien aan het almaar opnieuw afwegen en uit meten van deze kopzorgen, voeg de hij er aan toe. Wij lopen ge vaar, dat wij ons verliezen in kla gen en protesteren. Dat mag niet. Want er blijft nog veel te veel over dat tot blijdschap stemt. Wij mogen immers werken in een vrij Nederland. Wij kennen nog geen nood. En al is het zo dat er moei lijkheden zijn, we moeten ons er van laten doordringen dat het in deze tijd niet zonder offers gaat. Het behoud van de vrijheid vraagt deze offers. Geen enkele van de bij de Christelijke Middenstandsbond aangesloten organisaties mag zich ln zulk een voorspoedige groei verheugen als de vereniging der kruideniers. Begonnen op 17 Februari 1948 met 200 leden, telt de Bond er momenteel ai 1795. Alleen reeds in 1950 kon de secretaris, de heer J. van Keulen te Rijswijk, 500 nieuwe aansluitingen registreren. De leden zijn ondergebracht in provinciale verbanden, die weer uiteenvallen in 36 afdelingen. Het bondsbestuur streeft naar decen tralisatie. Met voortvarendheid werkte de vergadering zich door de agenda punten heen. De bestuursverkie zing had tot resultaat dat de he ren J. van Es te Rotterdam, K. Geleijnse te 's-Gravenhage, C. de Jong te Oenkerk, H. B. Klooster ziel teHengelo, P. Renkema te Appingédam, K. Rook te Mark nesse en J. C. van Tol te Amster dam als bestuurslid werden her kozen. Voor het eerst deden in opengevallen plaatsen de heren R. Andriessen te Baarn, D. Joppe te Zierlkzee en N. J. Lin- demuller te Apeldoorn hun intre de in het bestuur. Geen hongerwinst. De jaarvergadering de vol gende dag omgezet in een con gres eindigde natuurlijk niet In een gesprek over organisatori sche dingen. Men luisterde naar (en debatteerde met) prof. dr S. U. Zuidema, hoogleraar te JOHNSTON: GRIJP HET CENTRUM ZELF AAN! De democratische senator Oiin D. Johnston van Zuid-Carolina heeft verklaard, dat de V. S. niet zouden moeten aarzelen hun atoomsuperioriteit te gebruiken „tegen het centrum zelf van de Communistische agressie". Hij heeft eveneens verklaard: „Ik ben gekant tegen het zenden Van zoveel milliarden dollars naar Europa, waar zij in afgron den en rattenholen zullen ver dwijnen. Ik vrees, dat deze wel daden op ons zullen terugvallen in de vorm van staal, dat het hart van onze soldaten zal tref fen". 320 DODEN BIJ WERVEL STORM. Volgens de 1 aatste gegevens zijn bij de jongste wervelwind, die verleden week over Japan heeft ?ewoed, 220personen gedood en 45 vermist. Wielerwedstrijden in Japan verboden. De Japanse regering heeft be sloten om wielerwedstrijden voor taan te verbieden. De onmiddel lijke aanleiding tot het verbod zijn ongeregeldheden, die verleden week voor kwamen op het wieier- stadion te Naroeo bij Kobe, waar bij een toeschouwer werd gedood. (Ingez. mededeling, advert.) TVdttULC^ *V' - -fH Wol was je VEILIG in ALKALIVRIJ Utrecht en Amsterdam, die de positie van het vrije bedrijf be sprak. Het vrije middenstandsbedrijf wordt op het ogenblik van ver schillende kanten bedreigd in zijn vrijheid. Deze vrijheid van de middenstand is een groot goed, een onmisbare voorwaarde voor het welzijn van onze nationale samenleving. Ziehier de vier machten in onze tegenwoordige maatschappij, die de vrijheid van het middenstands- bedrijf kunnen roven: het groot bedrijf, de overheid, de eigen com merciële organisaties en de eigen vakcentrales. De eerste twee machten spre ken voor zichzelf. Dat zijn de vij anden van buitenaf. Althans, zij kunnen vijanden zijn. De andere machten werken van binnenuit. De eigen commerciële organisa ties zijn nodig. Toch kunnen zij gevaren opleveren. Want wanneer zij als machtige concentratie van ondernemers teveel gaan regelen, vermoorden ze het vrije bedrijf hl- plaats van het te beschermen. Precies zo liggen de stukken bij de vakcentrales. Het gevaar is niet denkbeeldig dat er in de toe komst twee grootmachten over blijven, de regering en de vak organisaties. Want óók een vak organisatie is een macht. Als er dan een conflict ontstaat, dat verkeerd uitpakt, kan men op een burgeroorlog rekenen. Teneinde dit alles te voorko men, dient het vrije bedrijf waak zaam te zijn. Naar buiten en óók naar binnen I Opdat het niet te gronde ga door zichzelf. NIEUWE ACTIE TEGEN JORIS DIELS? Ondanks het besluit van de Provinciale Staten van Limburg, waarbij met dertig tegen veertien stemmen, aan het beroepstoneel Limburg subsidie werd toegekend, zal de Nederlandse Vereniging van ex-politieke gevangenen de actie tegen Joris Diels voortzet ten. Op verzoek van de Limburg se afdelingen dezer vereniging zal er binnenkort nader overleg met het hoofdbestuur worden ge pleegd, teneinde de verdere actie tegen deze toneelleider vast te stellen. p)e jury voor de Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst deelt mede, dat de Jurering voor de toekenning dezer subsidie voor het jaar 1951 geschiedt op 11, 12 en 13 October as. te Amsterdam. De jonge 'Nederlandse pianist Jean Franssen heeft in het Bu- soni-Conzano, Italië waaraan 60 pianisten deelnamen de derde prijs behaald. Ook in Den Haag zullen con certen t.b.v. de herbouw van de 29 Augustus door brand verwoes te Ned. Herv. kerk te Willemstad worden gegeven. De uitvoerenden, die belangeloos medewerken, zijn: Adriaan Engels (organist van de Grote Kerk te Den Haag) en de sopraanzangeres Ankie van Wickevoort Crommelin. De min. van O., K. en W. heeft een jury benoemd voor de toeken ning van reisbeurzen aan letter kundigen. Secretaris der jury is de heer H. J. Michael te 's-Gra venhage. Er wordt zoveel gepraat en verondersteld Inzake de stijging van de woiprjjzen en de mogelijke gevolgen daarvan, dat het Interes sant is te vernemen, hoe ln deze het oordeel Is-van de heer W. A. Linting, directeur van het Nederlandse bureau van het internatio nale wolsecretariaat. De heer Linting zei, dat men niet weet, hoe het prijsverloop zich zal ontwikkelen. In ieder geval gelooft hij niet, dat binnen het half jaar de hogere woiprjjzen in de detailhandel zullen worden doorberekend, want indien de handel dit zou doen, zou er onmiddel lijk een afstraffing komen. De internationale concurrentie duit nl. geen verhoogde detailprijzen. mogelijkheid tot prijsdaling. Mo gelijk zou Amerika hiervan pro fiteren, doch een landje als Ne derland zou dan haast geen kans meer zien, aan goede wol te ko men. De fabrikanten zouden dan persoonlijk contact moeten zoe ken met de schapenboeren en daarbij waarschijnlijk altijd ach ter het net vissen. Dokters verbaasd over Shaws vitaliteit. George Bernard Shaw, die Zondag een dijbeen brak ten gevolge van een val in zijn tuin, doet de dokters verbaasd staan over zijn vitaliteit. Zijn leeftijd in aanmerking geno men hij is 94 jaar her stelt hij zich opmerkelijk snel van de operatie, die hij heeft ondergaan. Twaalf uur na zijn operatie richtte hij zich op en verzocht de verpleegster om een briefje, dat hij gewassen was, „omdat anders iemand mij nog een keer gaat was sen". Later luisterde hij naar de radio en las kranten. Shaws toestand wordt be vredigend genoemd. Uit rönt genfoto's is gebleken, dat de operatie geslaagd is. In het algemeen, zo ging de heer Linting verder, hebben de West-Europese landen zich in hun wolvoorraden aardig gedekt, niet tegenstaande de verhoogde prij zen. Er moeten echter zeer hoge bedragen voor worden uitgetrok ken en de wolhandel heeft het er niet gemakkelijk mee. Nederland heeft onlangs nóg grote hoeveelheden uit Australië aangekocht, want de fabrikanten moeten kunnen doorwerken, en de machines moeten blijven draaien. Als oorzaken van de grote prijsstijging noemde de heer Lin ting ten eerste het weer aan de markt verschijnen van Duitsland en Japan, die enorme voorraden opkopen. Beide landen hebben een achterstand van jaren en daar door bijzonder veel behoefte aan wol. De grootste afnemer is ech ter Frankrijk, dat op de recente veilingen de meeste wol aankocht. Rusland is sinds 28 Augustus slechts eenmaal als koper opge treden en kocht toen. niet meer dan het vorige jaar, nl. 5 pet, der gehele voorraad. Voorts spelen de overstromin gen in Australië een belangrijke rol. Deze hebben aan vier mil- lioen schapen het leven gekost, zodat de aanvoer van wol sterk werd geremd. Aangezien de ko pers niet wilden wachten op meer aanvoer, boden zjj tegen elkaar op, waardoor de prijzen enorm stegen. Er kwam een kleine 4 pet minder wol aan de markt, dan te verwachten was. Wellicht de belangrijkste factor is echter, dat de voorraden van de zgn. „Joint Organisation" 10.500.000 balen in totaal wel ke elk jaar werden aangesproken, zijn uitgeput tot op 450.000 balen zeer slechte wol na. Het wereldtekort aan wol be draagt nog steeds 18 a 20 pet. De heer Linting acht het niet waarschijnlijk, dat de wolprijzen nog zullen dalen, wanneer de nog niet aangevoerde wol op de markt komt. In China, Japan en Afrika ontwikkelt zich nl. een opmerke lijke stijging van wolverbruik, door het vervangen van tropen- kleding in kleding van fijne kam- garens. Daarvoor zijn grote voor raden Australische wol, de meri no, nodig. Ook in het opheffen van de vei lingen ziet de heer Linting geen België gaat fruit importeren. Volgens officiële opgaven be draagt de Belgische appelenoogst 300.000 ton, dat is 100.000 ton minder dan in 1949. Peren bren gen 125.000 ton op ofwel de helft van de oogst 1949. De pruimen halen met 12.000 ton de helft van de voorgaande oogst nog niet. Aan perziken oogst men 750 in- plaats van 2000 ton. De druiven oogst van 12.000 ton bleef con stant, evenals de kersenoogst met 25.000 ton. Het jaar 1949 gaf bijzonder gunstige oogsten. Dit jaar echter is de Belgische fruitoogst, behalve dan voor peren, middelmatig te noemen. België zal ter dekking van binnenlandse behoefte dan ook uit Nederland en andere lan den vrij aanzienlijke hoeveelheden peren importeren. Op 1 Juli 1950 had Amerika 52 passagiersschepen in de vaart met een gezamenlijke capaciteit van 15.374 passagiers. (Ingez. mededeling, advertentie^ f is van WetKWVFRBWD K Haarlem! De secretaris van de Protes tants Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en ander vervoer personeel, de heer J. Eykelboom, heeft met een receptie in het ge bouw voor K. en W. te Den Haag afscheid van deze bond genomen wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De scheidende secretaris werd toege sproken door zijn voorzitter, de heer A. Meines, door de erevoor zitter van het C.N.V., de heer K. Kruithof, door de penningmeester van het C.N.V., de heer G. Mol, namens de N.S., door de chef van de dienst van algemene zaken, dr F. F. de Bruin en namens de per- soneelsraad van de N.S. de heer A. J. Koster. Voor de zusterver enigingen „St. Rafael" en de „Ne derlandse Vereniging" voerden resp. de heren J. H. Blommers en H. Zwaan het woord. Eveneens werd grote waardering uitgespro ken voor het werk van de schei dende functionaris door de heer H. Ouderkerk, namens de bonden aangesloten bij het C.N.V. en door de heer J. W. van Setten, namens het herstellingsoord van de N.S. te Vorden. KORTE BERICHTEN De totale opbrengst van de ge veilde opstallen van „Oudt Rot terdam", w.o. enkele behorende tot de tentoonstelling „Rotterdam Ahoy", is bruto f 68,250. Bü een explosie ln een steen kolenmijn te Handlova in Midden- Slowakije, zijn vijf mijnwerkers om het leven gekomen. De Amerikaanse Senaat heeft president Truman gemachtigd, generaal Bradley, voorzitter van de commissie van stafchefs, te benoemen tot „Generaal van het leger" (equivalent van veldmaar schalk). Het desbetreffende wets ontwerp gaat thans naar het huis. Zweden heeft Dinsdag voor het eerst sedert de oorlog zijn mobi lisatie-apparaat beproefd door het oproepen van verscheidene dui zenden militairen. Tezelfdertijd werd er voor hen bestemd mate riaal naar strategische punten in het gehele land gezonden. De Amerikaanse luchtvaart maatschappijen, die geregelde diensten onderhouden, bezitten gezamenlijk 1100 vliegtuigen. Dat is ruim tweemaal zoveel als vier jaar geleden. Prof. dr jhr G. J. Elias, zal op 25 September afscheid nemen als hoogleraar aan de T.H. te Delft. Aneta verneemt uit welingelich te bron, dat het niet onmogelijk wordt geacht, dat het vraagstuk van de uitbetaling van pensioenen aan repatriërende Nederlanders op de aanstaande Unieconferentie zal worden behandeld. De K.N.A.C. dringt er nogmaals sterk op aan, dat berijders van fietsen met hulpmotoren de rij banen van het snelverkeer vermij den. En vooral: Pas altijd op de regel „rechts gaat voor" toe! DE V.S. EN DE KITES TIE NTEUW-GUINEA. In verantwoordelijke regeringskringen in de V.S. Is men van mening, dat het niet noodzakelijk zal zjjn, de Veiligheidsraad ln de kwestie Nieuw-Guinea te mengen, zolang nog niet elke moge lijkheid tot een oplossing langs de weg van onderhandelen is uit geput en zolang bijgevolg de UNCI nog niet heeft gerapporteerd, dat alle pogingen van dien aard mislukt zjjn. Indien echter een der partijen haar toevlucht zou nemen tot ge weld, zal de Amerikaanse rege ring daar zeker niet in berusten en zal zij het als de taak yan de Veiligheidsraad beschouwen om dan onmiddellijk in te grijpen. Intussing is men in deze krin gen van mening, dat zowel de Nederlandse en de Indonesische regering er goed aan zullen doen, zich niet door het naderen van de einddatum, die op de R.T.C. is be paald voor de oplossing der kwes tie Nieuw Guinea, te laten ver leiden tot overhaaste beslissingen. Hoewel dus de Amerikaanse re gering op het ogenblik in deze kwestie geen officieel standpunt wenst in te nemen, kan wel reeds worden gezegd, dat de Ameri kaanse functionarissen niet onder de indruk zijn van de diverse eth- nologische en historische argu menten, die tot dusverre door beide partijen naar voren zijn ge bracht. Kwestie van afwegen. Uit particuliere gesprekken in gezaghebbende kringen kreeg de diplomatieke correspondent van A.N.P.Aneta de indruk, dat de houding van de V.S. wanneer de tijd tot bepaling daarvan zal zijn gekomen, veeleer zal worden be paald door de Indonesische en de Nederlandse aanspraken tegen el kaar af te wegen, voornamelijk op basis van 4 overwegingen: 1. de gebleken bekwaamheid tot regeren, 2. bekwaamheid tot het hand haven van politieke stabiliteit in het betrokken gebied, 3. het beschikken over techni sche en financiële hulpbronnen, waarmede de economische ont wikkeling van het gebied kan worden ondernomen, en 4. de verkieslijkheid binnen het algemene kader van de Azi atische politiek der V.S. In verband met laatstgenoemde overweging kan worden gezegd, dat de houding der Amerikaanse De Middenstandsbonden wenden zich tot de minister raad en Tweede Kamer. De Nederlandse R.K. Midden standsbond, de Chr. Midden standsbond en de Kon. Ned. Mid denstandsbond hebben in een adres aan de ministerraad en de leden van de Tweede Kamer hun volledige instemming betuigd met het adres van het landelijk actie comité der Nederlandse Bakkerij en Banketbakkerij in verband met de voorgestelde verhoging en wij ziging van de Omzetbelasting. IRIAANSE DELEGATIE SAMENGESTELD. De heer N. Jouwe, lid van de afvaardiging der centrale Iriaan- se politieke vertegenwoordigers, heeft medegedeeld, dat „de inge zetenen van Nederlands Nieuw- Guinea, zowel de Protestantse, ais de Katholieke, de Islamitische en de Heidenen", thans doende zijn om een delegatie samen te stellen, om de wensen van het ge hele Iriaanse volk voor het forum van de internationale wereld te verdedigen". regering t.a.v. het zelfbeschik kingsrecht der Aziatische volke ren sedert verleden jaar geen wij ziging heeft ondergaan, doch dat in Amerikaanse regeringskringen wel de beperking wordt gemaakt, dat de primitieve bevolking van Nieuw Guinea nog moet worden opgevoed alvorens zij van dat recht gebruik zal kunnen maken. (Ingez. mededeling, Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va- der. Moeder en kind. De industrialisatie van Bergen op Zoom. E.TX adviseert afwijzend. Dezer dagen is een rapport ge reed gekomen van het Econo misch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant over de in dustrialisatie van Bergen op Zoom. B. en W. van deze ge meente hadden tot het samen stellen van dit rapport opdracht gegeven ten einde meer gege vens te verkrijgen over de vraag of oprichting van industriege bouwen van gemeentewege, die de industrialisatie zouden kun nen bevorderen, wel gewenst was. Het E.T.I. heeft thans afwij zend geadviseerd. Bergen op Zoom, zo stelt het rapport vast, behoeft zich niet van het kunst matige middel de industriege bouwen te bedienen om de eigen bevolking werkgelegenheid te verschaffen. Cretenser „Romeo" in gevangenis te Athene. Constantino Kefalogiannis, de man, die Tassoela Petrarkoghior- ghis huwde, na haar te hebben geschaakt en naar het gebergte te hebben gevoerd en hierdoor bijna een burgeroorlog deed uit breken op het eiland Kreta, is gisteren naar een gevangenis te Athene overgebracht. Hij zal terechtstaan wegens gewapende opstand en het onwettig dragen van wapens. Als de vogels gaan trekken Op 14 en 15 October a.s. wor den in geheel Nederland waar nemingen verricht van de na jaarstrek van vinken en spreeu wen. De organisatie berust bij de Ned. Natuurhistorische ver eniging en de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie. (Vogelken ners die hieraan willen mede werken kunnen nadere schrif telijke inlichtingen verkrijgen bij P. B. Jansen, Meerten Verhoff- straat 9 te Breda.) BUSCHAUFFEURS TE LONDEN STAKEN WEER. Ongeveer 650 buschauffeurs en -conducteurs van een Lon- dense garage zijn Woensdagmor gen in staking gegaan wegens het tewerkstellen van twee con ductrices. De stakers zeggen, dat het in dienst nemen van con ductrices hun looneisen zou be lemmeren. SCHOONHEIDS KONINGIN. In Rimini is men het Zater dagnacht eens geworden over d« keuze van een schoonheidsko ningin, die nu gedurende eert jaar de titel „Miss Europa" mag dragen. Eerst moesten de verschillende landen hun koningin leveren en dan volgde te Rimini de grote keuring voor Europa. Een belangrijk gebeuren, met natuurlijk overweldigende be langstelling. Na veel wikken en wegen werd de jury het eens en werd een 28-jarige Weense tot konin gin uitgeroepen. Eigenlijk, zo zag ik ergens vermeld, kon een Zweeds meisje aanspraak maken op de eerst prijs. Maar de jury vond haar wat jong omdat zij nog maar 19 jaar oud is en de „koningin" een reis moet maken door Italië, waarbij ze invele nachtclubt en variété-programma's moet optreden. Dat mag voor een meisje van even 20 niet erg zijn, voor een meisje van 19 jaar vond men dit toch wel wat al te bar. Van een koningin gesproken. In de Bijbel is ook sprake van een schoonheidskoningin. Toen Ahasveros zijn grots feesten vierde werd koningin Vasti geroepen, om „den volkeren en vorsten hare schoonheid te to nen; want zij was schoon van aangezicht." Doch zij bedankte voor de eer. Ondanks het grote gevaar daar aan verbonden. Maar dit was dan ook slechts een HEIDENSE vrouw. Het moderne heidendom van onze tijd kent blijkbaar derge lijke scrupules niet. FEUILLETON. door O. F WALTON. 91) o— Zij schudde het hoofd. „Kun je dat niet vermoeden?" fluisterde hij, terwijl hij het handje greep, dat Laddie's kop streelde, „dan moet ik het je wel zeggenMarjorie, lieveling. jij onbreekt er nog aan!" HOOFDSTUK XXIX. Het ontbrekende woord gevonden. 'tWas een heerlijke Junimor- gen. Het dorpje Rosthwaite was in rep en roer. Al de inwoners wa ren in prettige opwinding. Som migen stonden aan de deur; an deren keken telkens uit het venster; van menige boerderij op de helling van de heuvel en van tal van eenzame huisjes na derden mensen om ter kerke te gaan. De gehele plaats, anders zo stil en rustig, was vol leven en beweging. De arbeid lag stil, iedereen was op zijn Zondags, want het was de trouwdag van Marjorie Douglas. Iedereen had haar lief; zij was van kinds af onder de mensen opgegroeid; zij had met hen om gegaan als goede vrienden en het ging allen aan 't hart, dat zij haar nu moesten missen. Maar op haar huwelijksdag moesten zij aan geen verdriet denken; zij moest overal blijde gezichten om zich heen zien. De oude Mary was met haar stok heel van Seatoller komen aan strompelen; Sara Grisedale was van de bergen af gekomen en had op 't kerkhof een vol uur zitten wachten op het begin van de plechtigheid, en zoveel ande ren, die in hun leven waren ge troost en bemoedigd door Mar jorie, waren in de kerk te vin den om hun bede te voegen bij die Ier gemeente, als de predi kant namens allen zou smeken om een leven in Gods gunst voor het bruidspaar. Op verzoek van de bruidegom had de predikant vóór ae dienst in de kerk de vereiste registers ingevuld. Slechts twee personen wisten, welke naam was inge vuld boven die van Marjorie Douglas. De predikant wist het natuurlijk, want hijzelf had hem ingeschreven en mevrouw Douglas was ook in 't geheim. Kenneth had 't haar de avond tevoren meegedeeld. Marjorie zelf had niet het minste vermoe den van de toekomst, die zich voor haar zou ontplooien, of van de naam, die op die dag de hare zou worden. Er was een opgewekte stem ming in de kerk; allen waren blijde en er was stille aandacht. Toen mevrouw Douglas de brui degom met volle, mannelijke stem, die getuigde van zijn diepe ontroering, hoorde zeggen: „Ik, Kenneth, neem u, Marjorie aan tot mijn wettige vrouw", ge voelde zij, dat zij haar kind gaf aan iemand, die zij ten volle kon vertrouwen, een man, niet al leen vriendelijk en rechtschapen, maar die boven alles een trouwe dienstknecht van de Heere Jezus Christus was. Toen volgde de ondertekening in de huwelijksregisters. Me vrouw Douglas sprak met Mar jorie, terwijl Kenneth zijn naam in de beide boeken inschreef en daarna nodigde de predikant de bruid uit haar naam daaronder te schrijven. Vooraf had hij 't vloeipapier opgeschoven, zodat het de volle naam van Kenneth bedekte. HOE ZAL DE BAL ROLLEN? Het programma van de tweede week heeft, gezien de resultaten van de eerste dag menige aantrekkelijke wedstrijd te zien. In de eerste klasse Is Arnemuiden de grote kampplaats. Op Noord-Beve land gaat een 'aardige ontmoeting te Kamperland en op Schouwen ln Zierlkzee. In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn alle wedstrijden Interes sant vanwege de nog totaal onbekende situatie, terwijl het pikante in dit programma is de eerste reis van A.Z.V.V. naar Baarland. dan ooit tevoren kon blijken. Krabbendijke moet het zonder al teveel moeite op een overwinning tegen de Boys kunnen aansturen. Een tweede gevallen steek kon een goed stuk van het hele brei- sel bederven. Kapelle mag tegen een wat lichtere tegenstander bewijzen, dat het slaan van een goed figuur ernst is. Dat kan o.i. wel, tenzij Wolphaartsdijk aan kracht ge wonnen zou hebben. Kloetinge mag na de beste prestatie van j.l. Zaterdag in staat geacht worden Rillandia de punten af te nemen. V.C.K. en Wemeldinge beginnen een open strijd, waarbij o.i. de thuisclub goede papieren heeft. Ie KLASSE: Arnemuiden I Nieuwdorp Ij Coljjnspl. Boys I Krabbendijke I; Kapelle IWol phaartsdijk I; Kloetinge IRil landia I; Wemeldinge IV.C.K. I. Arnemuiden zal het tegen Nieuwdorp wel eens gemakkelij ker gehad hebben dan a.s. Zater dag, vermoeden we. Toch waren de wedstrijden tegen Nieuwdorp nooit gemakkelijk. Deze keer ech ter komt een Nieuwdorp naar Ar nemuiden, dat wel eens sterker „Wilt u zo goed zijn, daar te tekenen?" vroeg hij. „Ik ben wat kieskeurig en houd mijn regis ters graag zindelijk. De kant van uw mouw mocht het geschre vene eens vlekken." Marjorie lachte, vond de zorg wat overdreven, doch schreef haar naam in. Toen werden de boeken gesloten en de bruids stoet reed weg naar Fernbank onder het daverend gejuich en de goede wensen der dorpsbe woners. Ongeveer een uur later reed het rijtuig van kolonel Verner voor, om Let jonge echtpaar naar het station van Keswick te brengen. Kenneth en Marjorie liepen door de kleine tuin, ge volgd door de gehele familie, de goede, oude Dorcas inbegrepen. Toen een laatst vaarwel en zjj reden weg; maar op de brug liet Kenneth het rijtuig stilhou den; hij had iets vergeten, zei- de hü. Weldra keerde hij terug; maar Marjorie wist niet, dat hij een kleine enveloppe ln haar moe ders hand had laten glijden. Toen mevrouw Douglas die even later opende, vond zij een che que van vier duizend pond. (Slot volgt.) 2e KLASSE A: Bevelanders I Wissekerke I; Mevo ISeroos- kerke Ij 's-H. H. Kinderen I S.V.D. I; Nieuwland IVeere I. Hier moet nog veel uit de doe ken gedaan worden. Wissekerke heeft een goede kans tegen Beve landers, maar de onderlinge ont moetingen op Noord-Beveland willen nog wel eens anders dan normaal uitvallen. In Zierikzee heeft Serooskerke na een lange reis een kwade tegenstander te verwerken, die mogelijke kam pioensillusies wel eens kon dwars bomen. In het Zuid-Bevelandse is de wedstrijd tegen S.V.D. door 's-H. H. Kinderen nog geen twee de overwinning, maar ook hier is de ontmoeting nog een gesloten boek. Dat Nieuwland van Veere iets afhandig zou kunnen maken is een te gewaagde veronderstel ling. 2e KLASSE B: Mev»H—Kloe tinge Et; Rillandia nBevelan ders 11; Wolphaartsdijk II Kapelle IL Kloetinge H mag enige hoop op winst koesteren. Ook Rillandia 11 lijkt om het langste eind ia haa- (Ingez. mededeling, advert.) den te hebben, hetgeen we zonder meer niet van het tweede van Kapelle durven beweren. Daar kon het wel eens spannen. 2e KLASSE C: Nieuwdorp H 's-Heer Arendskerke II; V.C.K II R.C.S. I; V.S.C. I—Nieuwland IL Een aardig en hopelijk niet al te hard treffen ligt in Nieuwdorp voor de boeg. Wie deze derby gaat winnen kan niemand nog zeggen. V.C.K. II zal tegen R.C.S. wel niet tot een eerste overwin ning komen. Ditzelfde gelcft voor Nieuwland tegen V.S.C. dunkt ons, nu de Vrouwepolderse jon gens punten ln de schoenen blij ken te hebben. 2e KLASSE D: De Beren I A.Z.V.V. I; Terneuz. Boys I Hoek I; Zaamslag IDriewegen I. Voor het Axelse A.Z.V.V. be looft de trip naar Baarland niet veel goeds en we houden op de meer geroutineerde Beren. Hoek zal graag willen proberen aan het reeds veroverde puntje meer winst toe te voegen, maar de Boys zitten met een prikkelende nederlaag in de maag. Zaamslag zal onder de indruk zijn van de productiviteit van de Driewegense voorhoede en mag trachten de eerste thuiswedstrijd een goed figuur te slaan tegenover eigen publiek. Dat kon wel eens zwaar wegen. 2e KLASSE E: Driewegen H— Zaamslag H; Hoek IIDe Beren H; Spui II—Tern. Boys H. In Driewegen zal hard gewerkt moeten worden door Zaamslag II om winst te boeken. Beren H heeft misschien in Hoek H een williger slachtoffer, terwijl Spui II een tweede zege kan boeken tegen de Tern. Boys reserves. B. en W. van Tiel hebben de raad voorgesteld f50.000 beschik baar te stellen voor het noodzie kenhuis, dat daar is ingericht l.vjn, de heersende paratyphu», KORFBAL. HET WAS niet te voorzien, dat de competities in de eerste klasse de beslissing zou kunnen vallen. Doordat echter de nummers 2 en 3 kostbare punten hebben ver speeld, staat Swift er al heel best voor. Deze club heeft Zaterdag in Zaamslag slechts Scampolo te verslaan, om de titel ln de wacht te slepen. Hoewel zij daarna nog 4 wedstrijden moeten spelen, zjjn zo spoedig na de hervatting van de Middelburgers dan niet meer in te halen. Scampolo zal zich echter zo maar niet gewonnen geven. De rest van het programma ziet er als volgt uit: le kl.: ScampoloSwift; Vol hardingTjoba en SeoltoTogo. Zoals gezegd, zal Swift het wel op een overwinning laten uit draaien, van de strijd in Yerseke valt niets te voorspellen, terwijl Togo van Seolto gaat winnen. 2e klasse A: Swift II—Dios; S.S.S.Stormvogels. 2e klasse B: EltoOlympia; Togo IIDe Poel. 3e klasse A: Madjoe IIGroede AtlasA.K.C.; TopFortuna. 3e klasse B: geen wedstrijden. Adspiranten: ScampoloSwift A; ZeelandiaSwift B; De Poel -V.K.V. dure kevers. Zestig Betuwse landbouwers, die de strijd tegen de Colorado kever hebben verwaarloosd zijn gisteren veroordeeld tot boetes van f 10.— tot f 100.—. Koningin betuigt deelneming met het overlijden van Smuts. H. M. de Koningin heeft aan de familie van wijlen Smuts een te legram van deelneming gezonden ter gelegenheid van het overlijden van de veldmaarschalk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 2