West-Duitsland wil geen leger, wel een sterke politiemacht. Volgend jaar begint de inpoldering van de Braakman. NIEUWS Engeland bü de versterking van zjjn defensie afhankelijk van de V.S. Eerste Benelux-ronde in aile opzichten een groot succes. Een gebied van 1530 h.a. wordt ingedijkt. PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND Slechts dan een leger, wanneer onder Europees bevel Grote Drie bereikten overeenstemming. V.N.-offensief in het voor uitzicht in Korea. Totale kosten 77* miliioen Chircliill diende motie in Auto verbrand bij Krabbendijke. SNIPPER Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad" Hoofdkantoor: Goe3, L. Vorststr. 90, Tel. 2438, oij geen gehoor 2970, 2435 of 2364. Na kantoortijd voor advertenties alleen 2970. Giro 274289. Kantoren: Vlissingen: Van der Manderestraat 40, Tel. 2754; Middelburg. Korte Noord straat 35; Tel. administratie 2009; TeL redactie 2347; Terneuzen: Vlooswijkstraat, Tel. 2052. ZEEUWSCH DAGBLAD 6e JAARGANG No. 1662 Abonnementsprijs ƒ3.90 p. kwartaal Franco per post ƒ4. Advertentieprijs 17 cent per m-m. Rubriek Kabouters 10 et per woord DONDERDAG 14 SEPT. 1950 Hoofdredacteur: R. ZUIDEMA Directeur: JACQ DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr W. F. E. Baron v. d. Feltz, Middelburg; Ds A. Gruppen, Biezeiinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J. Hommes, Nieuwdorp; Dr K. Huizenga, Middelburg; J. Huijssen, Terneuzen; H. Jansen, Meliskerke; Ds J. Carelse, Goes; J. Laport, Goes; Ds C. Metselaar, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tholen. Op- en ondergang van Zon en Maan. Vrijdag: Zon op 6.13 u., onder 18.56 u. Maan op 10.45 u., onder 19.51 u. Hoogwater op Vrijdag 15 Sept.t Vlissingen: 3.44 u. 2.37 m., 15.54 u. 2.34 m. Terneuzen: 4.12 u. 2.51 m., 16.27 u. 2.48 m. Wemeldinges 5.38 u. 1.95 m., 17.52 u. 1.85 m. Zierikzee: 5.27 u. 1.70 m., 17.35 u. 1.60 m. De politieke gemoederen in Bonn worden in toenemende mate bezig gehouden met de vraag welke rol Duitsland zal spelen bij de beveiliging van West-Europa. Dit te meer, nu men heeft ver nomen dat de Europese verdediging ook de eerste zorg is van de in Washington samenkomende ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en Amerika. De Amerikaanse suggestie om 10 Duitse divisies te vormen is in Bonn door alle partijen eensgezind van de hand gewezen. Men hoopt dat 8(human en Bevin's bezwaren tegen een Duitse herbe wapening op dit ogenblik er toe bijdragen om aan Adenauers wen sen tegemoet te komen. Adenauer wil een centraal Duits politie apparaat vormen, dat sterk genoeg zou moeten zijn om eventuele communistische binnenlandse agitatie met kracht de kop in te kunnen drukken. Bovendien zou daardoor een tegenwicht worden geschapen tegen de Oost-Duitse volkspolitie. Voor een belangrijk deel is de afkeer der Duitsers van de vor ming van Duitse divisies veroor zaakt door de mening, dat een in omvang zeer beperkte Duitse strijdmacht slechts voor vertra gende acties tussen Elbe en Rijn zou worden gebruikt en eerder als dekking van het achterland dan als verdediging van eigen land zou dienen. Aan Duitse zijde be seft men intussen wel, dat op de duur een inschakeling van Duitse troepen in 'n gemeenschappelijke verdediging niet kon worden voor komen en dat men te zijnertijd genoodzaakt zal zijn de na-oor- logse anti-soldateske stemming te ovenvinnen. Kanselier Adenauer en opposi tieleider Schumacher stemmen echter overeen in de overtuiging, dat zulk een inschakeling moet worden verschoven naar een toe komst, waarin West-Duitslands politieke positie duidelijker om lijnd is dan op het ogenblik. Zij hebben beiden het tijdstip van Duitslands herbewapening ver bonden aan plannen tot een Eu ropese vereniging. Adenauer meent dat Duitse troepen eerst kunnen worden opgesteld wan neer er een verenigd Europees le ger onder internationaal opper bevel zal zijn gevormd. Hij is er kennelijk zeker van dat tegen dat tijdstip Duitsland weer de beschik king zal hebben gekregen over souvereine rechten en dus een volwaardige stem zal hebben in de grote politieke beslissingen van de Europese gemeenschap. De veiligheid naar buiten zal dan ook naar Duitse opvatting uitsluitend door geallieerde troe pen moeten worden verzekerd. De vorming van een politiemacht. Anders staat het met de vei ligheid naar binnen, met maat regelen tegen de communisten. Hier ligt naar Duitse opvatting De ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk hebben Woensdag te New-York besloten een Noord-Atlantisch opperbevel hebber voor de verdediging van West-Europa aan te stellen. Ook werden de ministers het eens over een volledige reorganisatie van het Noord-Atlantisch ver dragsapparaat. De ministers hebben in 2 zittin gen meer dan 6 uur besprekingen gevoerd over de Duitse herbewa pening en de verdediging van West-Europa. Hoewel de ministers niet tot definitieve overeenstemming kwa men over de belangrijke kwesties van de Duitse herbewapening en de inschakeling van Duitse gewa pende macht in de West-Europese defensie zijn de onderhandelingen volgens 'n vooraanstaande Franse woordvoerder een goed eind op weg om tot een resultaat te ko men. Naar verklaard werd, betref fen alle overeenkomsten welke Woensdag door de ministers be reikt werden, principiële aange legenheden. Deze belangrijke kwesties zouden In de komende dagen uitgewerkt en Vrijdag aan de plenaire vergadering van de Noord-Atlantische Raad worden voorgelegd. de taak van het ogenblik. Ade nauer heeft reeds toezegging ge kregen van verhoging van politie sterkte, doch hij kan daarmee niet tevreden zijn zolang hij geen mobiele garde onder zijn eigen di- recht bevel heeft Dat deze ook weer niet uit sluitend front naar het binnen land zou maken heeft Adenauer bij voorbaat duidelijk gemaakt. Hij wil een sterkte en uitrusting van dit corps, die het gelijkwaar dig zou maken aan de Oost- Duitse volkspolitie en dus een po tentieel tegenwicht zou scheppen tegen dit ieger-in-wording. Dit wil niet zeggen, dat men op het ogenblik in Bonn direct bevreesd is voor dit Oostelijk apparaat. Volgens inlichtingen waarover men in Bonn beschikt kan de volkspolitie nog niet beschouwd worden als geschikt om voldoende Kruiningen kreeg extra bouw volume voor 18 woningen. Dinsdagavond kwam de raad der gemeente Kruiningen onder voorzitterschap van burgemees ter Vogelaar bijeen. De voorzitter deelde mede, dat door de tegenwoordige schoolschoonhoudster mevrouw DuindamKievit tegen 31 Octo ber a.s. als zodanig ontslag is aangevraagd. Het salaris voor deze functie bedragt momenteel f 850; B. en W. stellen thans voor dit bedrag te verhogen tot f 1000 en willen tevens het aanmaken der kachels aan de nieuw te be nomen functionaris opdragen. Tot nu toe gebeurde dit steeds door een gemeentewerkman. Ka enige discussie werd hiertoe be sloten. De voorzitter deelde mede, dat tot hulpkeurmeester van de vleeskeuringsdinst in de kring Kruiningen is benoemd de heer Brouwer te Veere. Vervol gens werd in bespreking ge bracht de verkoop van een aan tal in aanbouw zijnde woningen (woningen met verminderde rijksbijdrage) aan particulieren, Inplaats van een jaarlijkse bij drage van f 120 is het rijk ge negen een bijdrage ineens te verlenen van ongeveer f 2500. Hiervoor hadden zich te Krui ningen een 6-tal en te Hansweert 2 gegadigden aangemeld. De heer Burkunk (P.v.d.A.) zei, dat hij principieel tegen deze verkoop is omdat personen, die reeds lang op een woning zitten te wachten, wederom weer geen behoorlijke woonruimte krijgen. De heren Suij (K.V.P.) en Witte (vrije lijst) spraken zich in ge lijke geest uit. De heer de Bruin (A.R.) voelde hier ook grote be zwaren en zei eveneens sociale gevoelens te hebben, maar wees er toch op, dat er personen zijn, die thans in staat zouden zijn een huis te kopen, indien zij met meer overleg hadden geleefd. Aangezien ook de overige leden blijk geven bezwaren te hebben, namen B. en W. hun voorstel terug. De voorzitter deelde ten slotte nog mee, dat een extra-bouw volume beschikbaar is gesteld voor 18 woningen ten behoeve van het personeel van de pro vinciale boot. In principe werd besloten dit bouwvolume te ac cepteren en daarvan 12 wonin gen te Kruiningen en 6 wonin gen te Hansweert te doen bou wen. betrouwbaar te zijn voor 'n even tuele operatie tegen W.-Duitsland. De uitrusting, voornamelijk in transportmiddelen, is nog ontoe reikend: zolang de recrutering van fanatieke jonge communisten uit de rijen van de jeugdbeweging nog niet in staat is geweest om „onbetrouwbare" oudere jaar gangen te vervangen wordt bo vendien de waarde van het leger voor grotere acties in twijfel ge trokken. Wie zal dat betalen? Met het oog op de buitenge wone belasting van de West- Duitse begroting door de tegen woordige bezettingskosten, is men in kringen der federale regering de mening toegedaan, dat de ge allieerden zelf de kosten moeten dragen van de extra divisies, die voor de verdediging van Europa naar Duitsland zullen worden ge zonden, aldus wordt in Bonn ver nomen. De federale regering zou slechts dan in de kosten van deze troe pen kunnen bijdragen als bij het geallieerde bestuur evenredige bezuinigingen zouden worden ge troffen. Baby's noteren 750 dollar in Amerika. J. O. Mc Mahan, commissaris voor het volkswelzijn in Tennes see, heeft verklaard over inlich tingen te beschikken, dat te Mem phis (Tennessee) een handel in baby's wordt gedreven, die zich tot in New-York en Hollywood uitstrekt. Reeds meer dan 1000 baby's zouden op deze „markt" verhandeld zijn. De pleegouders zouden 750 dollar per stuk heb ben betaald. Enkele baby's waren geadopteerd door bekende film spelers uit Hollywood. Meer dan 90 procent der baby's zou naar Californië en New-York zijn „ge ëxporteerd". Doodstraf veranderd in levenslang. De Bijzondere Raad van Cassa- Atie heeft gistermorgen het von nis tegen de 58-jarige Amster dammer H. Klinkenbijl, die door het Amsterdamse Bijzondere Hof tot de doodstraf was veroordeeld, veranderd in levenslang. Uit een nader onderzoek was ril. komen vast te staan, dat K. zich op enkele goede daden kon beroepen. Generaal Walton H. Walker, de bevelhebber van de landstrijd krachten van de Ver. Naties in Korea, heeft zijn troepen aan het front medegedeeld, dat zij „zeer binnenkort tot het offensief zul len overgaan". Walker zeide, dat de „tegen stander voor ons zeer beslist ver zwakt" is. De generaal heeft een tocht langs de meeste sectoren van het front gemaakt om de soldaten toe te spreken en hen ervan op de hoogte te stellen, wat zij voor de boeg hadden. De strijdkrachten der Ver. Na ties, die oprukken aan de Oost kust, hebben een punt, 5 km ten Zuiden van Pohang bereikt, al dus heeft een woordvoerder van 't Amerikaanse leger te Taegoe ver klaard. Er heerste verder rust langs 't gehele front, behalve in de sector van de eerste cavaleriedivisie ten Noord-Westen van Taegoe. De Noord-Koreanen verdreven daar de Amerikaanse troepen uif,3 af zonderlijke heuvelstellingen tus sen Taegoe en Waegwan. Een der stellingen werd bij een tegenaan val heroverd. Vliegtuig met 13 Braziliaanse athleten verongelukt. Volgens een nog niet bevestigd bericht is een B-25 transport vliegtuig nabij Fortaleza aan de Noord-Oostkust van Brazilië ver ongelukt. Aan boord bevonden zich o.a. 13 Braziliaanse athleten. De athleten keerden terug van wedstrijden te Pernambuco. Auto-ongeluk bij Philippine. Een Skoda met twee vertegen woordigers trachtte gisteren in een oprit van de weg naar Bres- kens even buiten Philippine een vrachtapto te passeren, op het ogenblik dat deze vaart minderde. Juist naderde echter een tegen ligger. De bestuurder van de Skoda remde uit alle macht, doch kon een botsing met de vracht auto niet meer voorkomen, waar door de Skoda van de weg geslin gerd werd en onderaan de berm terecht kwam. De linkervoorzijde van de carosserie werd zwaar be schadigd, doch de inzittenden kwamen er met enkele schram men wonderlijk goed af. Kon. Militaire Kapel Zaterdag naar Middelburg. Zaterdagmorgen om elf uur zal op het Molenwater te Middelburg een militaire plechtigheid plaats vinden. Er zullen daar 9 officie ren der Militaire Administratie worden beëedigd. Allen hebben hun opleiding genoten aan de Kon, Militaire Academie te Breda en het is voor de eerste maal na de oorlog dat officieren, die een vol ledige opleiding aan deze Acade mie hebben gevolgd worden be ëedigd. Een en ander vindt plaats voor het front van de beide compag nieën van de le C.O.A.K. De eed zal worden afgenomen door de In specteur der Militaire Admini stratie kolonel W. J. Pluym. Na de beëediging volgt een défilé voor kolonel Pluym. Dit défilé zal ditmaal worden gehouden voor het stadhuis op de Markt. Na afloop hiervan wordt een korte mars door de stad gemaakt Ter opluistering van deze mill taire plechtigheid zal de Kon. Mi litaire Kapel oJ.v. kapitein Rocus van Yperen naar Middelburg ko men. Het is niet mogelijk geble ken om de I' pel Zaterdagavond te laten concerteren. De gehele Kapel arriveert eerst Zaterdag morgen in de Zeeuwse hoofdstad en zal direct na afloop van de plechtigheid weer vertrekken. Aufo te Zoutelande nam bad Gistermiddag heeft het Zoute landse strand een ongewone bad gast gehad. Het was de auto van de bode, de heer JU. Minderhoud, waarmee men bezig was de strandhuisjes, die weer worden opgeborgen, te vervoeren. De auto reed op het tweede strand in de richting van de zee en zakte plotseling in het natte zand weg. Daar de vloed snel kwam opzetten en men niet di rect een wagen bij de hand had om de auto uit zijn benarde po sitie te verlossen moest jnen toe zien hoe binnen korte tijd het voertuig door de zee werd om spoeld en bij vloed nauwelijks bo ven de golven uitstak zodat het nodig bleek maatregelen te tref fen om wegspoelen te voorkomen Het durde tot half vijf eer de wa gen met behulp van de vracht auto van bode Lievense uit zijn benarde situatie kon worden be vrijd. Na de inpoldering van het Zuid-Sloe is de Braakman aan de beurt. Naar verwacht mag worden, zal hiermee volgend jaar be gonnen worden. Een gebied van 1530 ha. zal worden Ingedijkt. Niet alleen wordt cultuurgrond gewonnen, doch ook uit verkeerstechnisch oogpunt betekent deze inpoldering een grote vooruitgang. Zodra de Inpolde ring gereed ls, zal men de afsluitdijk kunnen gebruiken, waardoor de afstand BreskensTerneuzen aanmerkelijk wordt Ingekort. De 1530 ha. bestaat uit 830 ha begroeide schorren met kleine kreken, 520 ha., zandplaten met enige kreken en 180 ha. water. De lengte van de afsluitdijk, die tussen de Elisabethpolder in West en de Nieuwe Neuzensepolder in Oost Zeeuwsch Vlaanderen wordt aangelegd, bedraagt 2650 m. De kruin van deze dijk komt over een afstand van 2450 m. op een hoog te van 6.75 m. N.A.P. en voor het gedeelte ter plaatse van de geul, d.w.z. over een lengte van 200 m. wordt de dijkskruin 1 m. hoger. Voor dit gedeelte wordt het waterbeloop met 'n steenglooiing verdedigd tot een diepte van 1.50 m. N.A.P. Bij de aansluiting van de nieu we afsluitdijk aan de zeedijken van de Elisabeth- en Nieuw Neu zensepolder zullen deze dijken op dezelfde hoogte worden gebracht als de nieuwe dijk, terwijl aan de zeezijde een verzwaring wordt Hugh Gaitskeli, de Britse mi nister van economische zaken, heeft in het Lagerhuisdebat ver klaard, dat het Britse herbewa peningsprogram afhankelijk is van gereedschappen en hnlp in andere vorm van de Verenigde Staten. De regering zon de Ver enigde Staten om een bepaalde vorm van voorrang in deze ver zoeken. Als 't Britse productieprogram een aanvang zou nemen zou de productie van uitrustingen voor de gewapende strijdmacht aan zienlijk hoger liggen dan het dub- ie van de tegenwoordige. De minister van defensie, Ema nuel Shinwell, verklaarde, dat de extra-divisie voor Duitsland bin nen een jaar gereed zou zijn. Van de 1260 miliioen pond ster ling, welke in drie jaar tijds voor de defensie uitgetrokken was zou een bedrag van 850 miliioen al leen al aan wapens uitgegeven worden. Gaitskeli zeide nog dat de rege ring ongetwijfeld goederen, die naar de Sowjet-Unie of andere Oost-Europese landen werden ge-. ëxporteerd zou vorderen, indien deze nodig waren voor de Britse defensie of die van een „gealli eerde". Mac Millan, een lid van het conservatieve „schaduwkabinet", achtte het enigszins paradoxaal, dat bezettingslegers omgevormd werden tot beschermingslegers zonder enige bijdrage van de ex- vijand. Er bestond geen veiligheid voor het gebied tussen Elbe en Oceaan en ook niet voor Enge land. Het woord veiligheid was een lege spotternij. Engeland mocht geen huip van waar dan ook afslaan. Er diende een metho de gevonden te worden om „een grote bevolking met rijke hulp bronnen in een gemeenschappe lijk pool" te plaatsen, „zonder de vrijheid der Duitsers in gevaar te brengen en zonder ons zelf in ge vaar te brengen door een -herle ving van het Duitse militairisme". Mac Millan drong aan op de vor ming van een Europees leger. MOTIE VAN CHURCHILL. Churchill heeft met andere lei ders der oppositie een motie in- aan de export te staken van zwa re machinegereedschappen en strategische grondstoffen die zou den bijdragen tot het oorlogspo tentieel van mogelijke agressors of die wij of onze geallieerden nodig hebben voor onze eigen de fensie". De motie zal Maandag bespro ken worden en waarschijnlijk zal er over gestemd worden, doch technisch vormt zij geen motie van wantrouwen. Ondanks dit be gon men van beide zjjden onmid dellijk alle „stemkrachten" te verzamelen voor het debat op Maandag. Bijna op hetzelfde ogenblik, dat Churchill in het Largehuis zijn motie indiende verklaarde Lord Jowitt, voorzitter van het Hoger huis, dat de regering niet bereid was een blokkade van de Sowjet- Unie of zelfs het onthouden van bepaalde goederen aan de Sowjet- Unie te overwegen. Voor machi nerieën ontving Engeland uit de Sowjet-Unie hout en graan, goe deren, welke het dringend nodig had. VEERE*Vismijn van 13 Sept.: Aanvoer: 1302 kg garnalen 1,30 —1,82 (export); 684 kg bot 42— 57; 144 kg tong 80—1,68; 342 kg wijting 1623; 202 kg rog 16—18 „„a;—3 kg visiever 1,72; 2 kg kreeft S3",d\ d'e hls volgt luidt: „Dit 2,98; 55 kg ongesorteerde vis 40 Huis dringt er by de regering op J —1,07; 1 kg paling 1,50. aangebracht op de overlangse helling. BETERE AFWATERING. Door de afwateringssluis van de Braakman zal een totaal op pervlak van 15.200 ha. moeten lozen, n.l. het nieuw in te polde ren gebied van 1550 ha., diverse polders ten Oosten en Westen van dit gebied met 1741 ha., de Issa- bella en Zwartsluiswatering met in totaal 11.860 ha., waarvan 370 ha. op Nederlands en 11.490 ha. op Belgisch gebied ligt. Deze uitwateringssluis krijgt 4 openingen van elk 2'A m. breed, terwijl in elke sluiskoker een dub bel stel automatisch werkende houten deuren wordt aangebracht en een met de hand beweegbare schuif. De spuisluis krijgt 2 ope ningen van elk 1.75 m. breed. In elke sluiskoker komt een met de hand beweegbare schuif en een dubbel stel puntdeuren, dit laat ste met het oog op de nieuw te maken uitwateringsmogelijkheid van de Lovenpolder. De nieuw te bouwen uitwateringssluis van de Lovenpolder moet dienen om de afwatering van de De Looze-, de Koude- en de Oud-Westenrijk- polder, die via en met de Loven- en Willemskerkepolder nu op de Braakmangeul uitwateren, buiten de Braakmanuitwateringswerken te houden en de afwatering van dit 1420 ha. grote gebied te doen geschieden via de spuikom en de spuisluis. Hiertoe moet het be staande uitwateringskanaal met ongeveer 950 m. worden verlengd. De voormalige Isabellasluis zal worden opgeruimd en een nieuwe sluis zal op Belgisch grondgebied moeten worden gebouwd. BRUGGEN EN WEGEN. Over de waterleiding, die door de nieuwe polder zal lopen in de Provinciale weg een brug worden gebouwd met een totale breedte van 12 meter. De grote nieuwe weg, die over de kruin van de afsluitdijk zal worden aangelegd en een snellere verbinding tussen Breskens en Terneuzen zal gaan vormen krijgt een kruinbreedte van 15 m., w.o. 6 meter rijbaan en rijwielpaden. De nieuwe weg, die zal worden aangelegd tussen Koninginneha- ven en Mauritsfort wordt 13 m. breed. In deze weg moeten twee bruggen worden geplaatst n.l. over het Isabella- en Philippine- kanaal. De breedte van deze bruggen wordt 10 x/i meter. Voorts komt er een Zuid-Noord lopende weg. dus vanuit Philip pine door het nieuwe land. Dit wordt een tertiaire weg met een breedte van 8% m. De voor al deze werken beno digde grond en klei zal worden gehaaid 'dit de te graven berm- sloten en ook worden ontleend aan de buitendijks blijvende ge bieden. Met de grond uit de te graven uitwateringskanalen en de wegsloten zullen enige kreken en lagere gedeelten der ingedijkte gronden worden aangevuld. DE KOSTEN. De totale kosten van dit werk worden geraamd op f 7.570.000. De aanleg der dijk vergt een be drag van f 1.700.000.voor ka nalen en uitwatering is f 1.500.000 geraamd, voor kunstwerken voor afwatering is f 600.000.uitge trokken, voor wegen f 100.000. voor kunstwerken, die uit ver- keersoogpunt nodig zijn f 100.000 en de algemene kosten werden op f 940.000.geschat. Tenslotte zijn de sociale lasten alsmede de aannemerswinst en omzetbelas ting geraamd op f 1.530.000.en de begroting voor de verharding van wegen e.d. beloopt f 1.100.000, Tussen Krabbendijke en Rilland, op de zgn. Lange Dijk is gister avond een auto van Drop's Gla zenwasserij uit Rotterdam ver brand. De inzittenden, drie in to taal liepen geen letsel op. De auto, een Opel bestelwagen, passeerde omstreeks zes uur het Shell-servicestation te Krabben dijke. De mensen die daar werk ten zagen tot hun schrik, dat het wagentje aan de ónderkant in brand stond. Onmiddellijk werd door een juist voor het vertrek gereed staande auto een achter volging ingezet om de niets ver moedende chauffeur te waar schuwen. Men kwam echter te laat. Ter hoogte- van de Lange Dijk be merkten de inzittenden dat het wagentje in brand stond. Ze moesten er ijlings uitspringen en hadden zodoende geen tijd meer de wagen op de rem te zetten. Deze reed daardoor de sloot in en stond vrijwel onmiddellijk in lichter laaie. De wagen die gela den was met een naaimachine en wat gereedschap brandde geheel uit.. Het wagentje was pas twee maanden oud. Nieuwe notaris te Middelburg Naar wij vernemen is tot no taris te Middelburg benoemd mr P. W. Meylink. De nieuw benoem de notaris heeft de minuten en registers overgenomen van de eervol ontslagen notaris J. C. Blaupot ten Cate en van wijlen notaris J. L. Hertogs. Mr Mey- link's kantoor blijft gevestigd in het gebouw Houtkaai 5. Nu men het gehele verloop van (1e Benelux-ronde kan overzien, kan men slechts tot één conclu sie komen: zjj is in alle opzichten een groot succes geworden. Dit succes heeft de organiserende vereniging, de M.C. „Schelde- gouwen" de moed gegeven plan nen te beramen voor een Bene lux-ronde in 1951. De voorberei dingen daarvoor zijn inmiddels reeds begonnen. Het was voor de motorclub „Scheldegouwen" geen kleinig heid, om deze onderneming op touw te zetten. Het risico, zowel KONINGIN JULIANA BEZOCHT DE UTRECHTSE JAARBEURS Dinsdagmiddag heeft H.M. Koningin Juliana een bezoek ge bracht aan de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens de rondgang toonde H.M. de Koningin veel belangstelling voor de ijzereA long,- die op de medische afdeling geëxposeerd is. Voorbereidingen voor ronde van volgend jaar reeds i begonnen. uit organisatorisch als uit finan- cieel oogpunt, was niet gering, De Zeeuwse motorclub heeft ech ter bewezen, de organisatie aari te kunnen. De zaak heeft van liet begin tot het einde geklopt. Da enthousiaste uitlatingen van da deelnemers aan de finish en bij de prijsuitreiking, de hartelijke dankbrieven van vele deelnemers, de verzekering, zelfs van door pech tot opgeven gedwongen deel nemers, om volgend jaar in ieder geval weer van de partij te zijn, dit alles vormt het bewijs, dat da organisatie goed was en dat da deelnemers een evenement werd voorgezet, waaraan zij de meest; prettige herinneringen zullen be waren. Ook ideëel heeft deze eerste, Benelux-ronde zeker aan haar doel beantwoord. Het was inder daad een manifestatie van de in ternationale verbroedering tus sen motorrijders en automobilis ten. Dertig uur lang hebben zij samen gezwoegd, regen, mist, on weer en slaap getrotseerd. On danks taalverschillen waren zij één en hebben zij elkaar tot in d© laatste kilometers met raad en daad bijgestaan. De Benelux-ronde was het grootste toerevenement, dat dit jaar in Europa werd gehouden en daaruit kan men dus de gevolg trekking maken, dat zij niet van de internationale kalender mag verdwijnen en vooral voor Zee land behouden moet blijven. Ook de organisatoren zijn hier van overtuigd. Zij hebben trou wens van het begin af aan het voornemen gehad, de Benelux- ronde jaarlijks te organiseren. Nu gebleken is, dat zij de organisatie aan kunnen, is dit voornemen nog sterker geworden. Deze eerste ronde werd geor ganiseerd zonder enige steun van wie dan ook. Het stond reeds bij voorbaat vast, dat de kas van; „Scheldegouwen" er aanzienlijk lichter van zou worden. Verwacht mag echter worden dat volgen^ jaar de onkosten minder groot zullen zijn. Niettemin, „Schelde gouwen" zal doorzetten. Men heeft de overtuiging, dat, nu men. bewezen heeft de organisatie aan te kunnen, ook de financiële steun niet zal uitblijven. Op 18 September a.s. zal het rectoraat aan de Rijksuniversi teit te Utrecht worden overgedra gen aan prof. dr J. H. W, Verzijl. Prins Bernhard zal Vrijdag 150 onderscheidingen uitreiken aan personen, die zich in en na de oorlog bijzonder onderscheiden hebben in dienst van het vader land. Binnenkort zal bij de Tweede Kamer een wetsontwerp worden ingediend tot regeling van het kleuteronderwijs en de oplei ding van leidsters bij dat onder wijs. Vrijdag vertrekken uit Amsterdam eenheden van dé ma rine en mariniers, die onderdelen van de K.L. op Nieuw-Guinea zullen gaan aflossen. In Den Helder zijn gisteren 61 Neder landse, 33 Indonesische en 6 Bel gische adelborsten geïnstalleerd. Doordat kinderen met vuur speelden is gisteren bij Veenen- daal een opslagplaats met 100.000 kg rogge en 'n schuur afgebrand. Er was niets verzekerd. Voor het eerst sinds 1939 levert de K. M.A. een volledig opgeleide ploeg offcieren af voor de verschillende wapens en dienstvakken. Deze of ficieren zullen deze week worden beëedigd. Op Texel zijn gisteren twee lijken van jongemannen aan gespoeld. Een van beide is geïden tificeerd als dat van een van de padvinders die op 24 Augustus tussen Frankrijk en Engeland tij dens een storm zijn omgekomen. Het nieuwe Griekse kabinet Is gistermorgen beëedigd. Het be schikt over 180 van de 250 stem men in het parlement. De so cialistische Deense minderheids regering, die op 9 Augustus af trad, zal aanblijven. Pogingen tot vorming van een meerderheids regering zijn mislukt. Bijna 2 miliioen pelgrims hebben sedert het begin van het R.K. Heilig Jaar, Rome bezocht. Hiervan wa ren 5000 Nederlanders. Hitiers minister van financiën, Hjalmar Schacht, is voor de vijfde keer vrijgesproken. Hij werd in al zijn burgerrechten hersteld. Op nieuw heeft een enrstige aardbe ving de Indiase provincie Assam getroffen. Op 15 Augustus is het zelfde gebied ook reeds zwaar ge troffen. -> Engeland heeft de le vering van straalvliegtuigen aan Egypte stopgezet ten bate van de eigen bewapening. Voor 1 Oc tober zal de Britse regering een beheersetBnmissie instellen voor de te nationaliseren ijzer- en staalindustrie. De Egyptische kustwacht te Kantara heeft 15 smokkelaars gearresteerd en meer dan 3000 pond haschisch en opium ter waarde van mevr dan 3 miliioen gulden in beshg ge nomen. De 15e Oostduitse minister naar het Westen gevlucht. Dr Theiss, voormalig vice-pre mier van de Oostduitse staat Brandenburg, is gisteren naar West-Berlijn gevlucht. Hij is de vijftiende, die de benen heeft ge nomen. De Spoorweg-t-b-e- vereniging zal ter herdenking van de Spoorwegstaking in 1944 a.s. Za terdag op perrons, voorpleinen en in de stations een collecte houden voor de bestrijding van tubercu lose onder het personeel van de N.S. DE BILT ZEGT: Later meer bewolking. Aanvankelijk in het algemeen weinig bewolking. In de loop van de dag toenemende bewolking met in de namiddag op vele plaat sen enkele regenbuien. Matige en later in het Westen en Noorden van het land krachtige wind uit Zuidelijke richtingen. Iets lagerry middagtemperaturen,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 1