Afzonderlijk vredesverdrag tussen Rns- land en Oost-Duitsland NIEUWS Tijdelijk gemeentehuis van Sluis officiéél geopend. Znid-Koreanen vordereii hij Pohang. Vakcentrales willen 5 pCt loons verhoging. Een droeve lijst. Vlagvertoon. HAMBURGS BLAD PUBLICEERT „GEHEIM DOCUMENT". Cbr. Kleuterschool te fioedekenskerke gisteren geopend. PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND Malik presideerde de V.-raad voor 't laatst. Alle bloedtransfusiediensten van West-Europa gealar meerd. Ook weer prUsbebeersing gevraagd. SNIPPER Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad" Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststr. 90, Tel. 2438, uij geen gehoor 2970, 2435 of 2364. Na kantoortijd voor advertenties alleen 2970. Giro 274289. Kantoren: Vlissingen: Van der Manderestraat 40. Tel. 2754; Middelburg, Korte Noord straat 35; Tel. administratie 2009; Tel. redactie 2347; Terneuzen: Vlooswijkstraat, Tel. 2052. ZEEUWSCH DAGBLAD 6e JAARGANG No. 1651 Abonnementsprijs 3.90 p. kwartaal Franco per post 4. Advertentieprijs 17 cent per m.m. Rubriek Kabouters 10 ct. per woord VRIJDAG 1 SEPT. 1950 Hoofdredacteur: R. ZLIDEMA Directeur: JACQ DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr VV. F. E. Baron v. d. Feltz, Middelburg; Ds A. Gruppen, Biezelinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J, Hommes, Nieuwdorp; Dr K. Huizenga, Middelburg; J. Huijssen, Terneuzen; H. Jansen, Meliskerke; Ds J. Karelse, Goes; J. Laport, Goes; Ds C. Metselaar, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tholen. Op- en ondergang van Zon en Maan Zaterdag: Zon op 5.52 u., onder 19.26 u.; Maan op 21.00 u., onder 12.43 u. Hoogwater op Zaterdag 2 Sept.: Vlissingen: 5.12 u. 1.91 m„ 17.24 u. 1.82 m.; Terneuzen: 5.42 u. 2.07 m„ 17.54 u. 1.99 m.; Wemel- dinge: 6.55 u. 1.66 m., 19.04 u, 1.55 m.; Zierikzee: 6.37 u. 1.43 m.. 18.45 u. 1.34 m. VVT oensdag is opnieuw een van v v onze militaire vliegtuigen verongelukt. Dat is reeds het zevende toe stel, dat in de loop van dit jaar verloren werd. Ziehier de droeve lijst: Op 20 Januari vliegongeluk met Firefly bij Haagsche Schouw (één dode); 12 Mei: Firefly ver ongelukt in Haarlem (één dode); 1 Juni: twee Firefly's neerge stort bij Scheveningen (twee doden); 27 Juli: Hawker-Sea- fury bij Valkenburg in een sloot gestort (één dode); 27 Augustus: Spitfire van Valkenburg bij Et- ten verongelukt (één dode); 30 Augustus; Firefly bij Kijkduin in zee gevallen (één dode). Dat een vliegtuig verongelukt is op zichzelf niets bijzonders. Er gebeuren altijd en onder alle omstandigheden ongeluk ken, op de weg, op het water en in de lucht. Maar het aantal ongelukken met onze militaire vliegtuigenis uitzonderlijk hoog. De vraag eist bgantwoording wat hiervan de oorzaak kan zijn. Schort er iets aan de opleiding van onze militaire vliegers? Worden ze met minder waardig materiaal de lucht inge stuurd? Of zijn er andere aanwijsbare oorzaken? Hier zal een duidelijk ant woord moeten komen. Het aantal ongelukken is te groot en de gevolgen zijn te ern stig om dit alles zonder meer voor kennisgeving aan te nemen. T*Ae jaarbeurs te Leipzig draagt een sterk politiek karakter. Van twee kanten. De Russische autoriteiten heb ben er wel voor gezorgd, dat het geheel een sterke anti-geallieer de indruk maakt. En de zakenmensen uit de ge allieerde landen hebben getoond dit door te hebben, en zijn in massa thuis gebleven. Het aan tal buitenlandse deelnemers is dan ook zeer gering. Het enige land dat een uitzon dering maakt door met een col lectieve stand uit te komen, is Nederland. Deze deugd werd beloond. Voor de Nederlandse stand was de beste ruimte in de Messe-hal beschikbaar gesteld. Onmiddellijk bij het binnenko men valt het oog op de Neder landse vlag. Bovendien kregen de Nederlanders bezoek van de Oost-Duitse minister-president Grotewohl, vergezeld van de staatspresident Wilhelm Fieck en hadden zij het genoegen, dat Nederland door Grotewohl aan de geallieerden ten voorbeeld werd gesteld. Veel zaken werden er overi gens niet gedaan. Tastbare voor delen lgpcht deze deelneming niet op. Het was naar door de leiding van de Nederlandse stand verklaard werd, meer een zaak van vlagvertoon. Nu kan vlagvertoon zijn goede kant hebben. Maar in.de gege ven omstandigheden en in deze rode omgeving maakt het toch een eigenaardige indruk, voor al op de buitenlandse bezoekers en de verdrukte Oost-Duitse be volking. Opgemerkt kan worden, dat dit vlagvertoon geen officieel karakter draagt. Maar aan de andere kant is het toch ook zo. dat een zaak als deze niet bui ten de regering omgaat. Voor de prestige van ons land schijnt het ons beter, wanneer dit vertoon achterwege was ge lieven. Er zijn andere plaatsen waar vlagvertoon meer gewaardeerd kan worden. Wij denken aan Ambon an Nieuw-Guinea. Versterking der Belgische defensie. De Belgische regering heeft be sloten maatregelen aan de Kamers voor te stellen ter versterking van het verdedigingsapparaat, n.l. oprichting van strijdkrachten, be staande uit infanterie- en pant serdivisies, voorbereiding van re servedivisies, oprichting van strijdkrachten ter verdediging van het binnenland, uitbreiding van een luchtmacht en herinrich ting der zeestrijdkrachten. De mi litaire dienstplicht zal worden verlengd. Grote belangstelling voor de boedel -van Han van Meegeren Gisteren was de eerste officiële kijkdag, die aan de veiling van de nalatenschap van de kunst schilder Han van Meegeren voor afgaat in zijn vroegere woning aan de Amsterdamse Keizers gracht. Binnen wandelden honderden mensen, ijverig notities makend. Niet minder dan 738 objecten zul len door makelaar Brandt op 5 en 6 September in het openbaar worden verkocht. Behalve de tal rijke tekeningen en schilderijen van Van Meegeren zelf zijn er ook doeken van Maris, Breitner en andere bekende schilders. Voorts een grote collectie kunst voorwerpen van het meest uiteen lopende soort. Achttien wakers, met „ick waeck" op hun petten, houden een oog in het zeil, alsmede een aan tal politie-agenten. Het partijloze Hamburgse blad, „Die Welt" heeft wat het noemt een hoogst geheim ontwerp gepubliceerd voor een vredesverdrag tussen de Sowjet-Unie en de Oost-Duitse republiek. Het voorziet in het terugtrekken van de Russische bezettingstroepen binnen 6 maanden na het sluiten van het verdrag. Aan Oost-Duitsland zou worden toegestaan een „grenspolitie" van 50.000 man, een politiemacht van 100.000 man en een „hulpmacht" van 100.000 man voor noodgeval len. Het vredesverdrag zou voor geheel Duitsland gelden. Er zou een militaire dienstplicht van twee jaar kunnen worden ingevoerd en Oost-Duitsland zou vijf jaar na sluiting van het verdrag op on beperkte schaal vliegtuigen en schepen mogen bouwen. Aan de herstelbetalingen zou een einde komen en de Sowjet-Unie zou trachten Oost-Duitsland in de Ver. Naties te krijgen. De tekst van het verdrag zou reeds door de Russische minister raad zijn goedgekeurd. NOG GEEN ZWARE WAPENS. Oost-Duitsland zou weer lichte wapens mogen vervaardigen, maar nog geen zware wapens eri tanks De militaire organisatie zou onder Russisch toezicht komen. De ura- niummijnen onder speciaal be heer. Het West-Duitse bezettingssta tuut, het Ruhrstatuut en de rech ten en verplichtingen van West- Duitsland op grond van het plan- Marshall zouden onwettig of niet bestaand worden verklaard. De De Veiligheidsraad is gisteren, voor de laatste maal in dit jaar onder voorzitterschap van Malik, bijeengekomen. Er werd lang gediscussieerd over de goedkeuring der agenda, waarop voorkomen: de Koreaan se kwestie, de kwes tie-Formosa, de bombardehaenten, die door Amerikaanse vliegers in Mand- sjoerije zouden zijn uitgevoerd en de kwestie van de „terreur en de terechtstellingen" in Griekenland. De raad besloot met acht tegen drie stemmen de klacht over het bombarderen van Mandsjoerije op de agenda te plaatsen. Austin deelde mede, dat het mogelijk was, dat op 27 Augustus een Amerikaans vliegtuig by ver gissing een startbaan op Chinees gebied gebombardeerd had. Indien een commissie der V.N. zou vaststellen, dat er schade was aangericht, was Amerika bereid deze te vergoeden. De- Veiligheidsraad heeft ge weigerd de kwestie inzake de „terreur in Griekenland" op de agenda op te nemen. Malik bood een diner aan. Jacob Malik, de Russische af gevaardigde bij de V.N., heeft Woensdagavond een diner aange boden, waarop alle afgevaardigden bij de Veiligheidsraad aanwezig waren met uitzondering van dr Tsjang, de afgevaardigde van na tionalistisch China, die niet was uitgenodigd. Er waren detectives op wacht gezet in het Waldorf Astoria Hotel, waar het diner werd gegeven, om erop toe te zien, dat, op order van Malik, geen foto's werden gemaakt. Voor de hotelingang stond een vrouw op post met een Amerikaanse vlag en een bord, waarop stond: „Geen fatsoenlijke Amerikaan dineert met Malik". Na afloop van het diner onder hield Malik zich vriendelijk met de journalisten. „Ik vond het een prettig diner, doch gij zoudt de anderen moeten vragen, hoe zij het vonden", aldus Malik. Een tien voor Goese jongeman Men kan hem.niet anders dan prijzen, de 22-jarige A. B. te Goes. Gistermiddag zat hü rustig voor het venster in zijn woning aan de Middelburgse straat, toen hij iets ontwaarde, dat hem pijlsnel naar de telefoon deed grijpen. Over de Rijksweg reed namelijk in de richting Bergen op Zoom in volle vaart een bijzondere sport wagen, die door de jongeling di rect herkend werd als de gestolen wagen van de B.M.W.-fabrieken. Hij belde dus de politie, die niet aarzelde en fluks contact opnam met de politie te Bergen op Zoom. „Ha", dacht men daar, „een goeie vangst", en onmiddellijk be gaven enige politiebeambten zich naar het kruispunt op de Rijks weg, waar de wagen moest pas seren. En inderdaad, na enige tijd kwam de B.M.W. in zicht. Men hield de auto aan, die tegen de verwachting in, prompt tot stil stand kwam. Men snelde erop af, trok het portier open eneen hoofdinspecteur uit 's-Gravenhage stak verwonderd-lachend het hoofd naar buiten. Deze politie beambte had, zoals men elders in deze editie kan lezen, de wagen, die in België was opgespoord, op gepikt en was ermee op weg naar Den Haag. En toch, een tien voor die Goe- senaar, want hij had zijn ogen met in de zak. ontbinding van het West-Duitse Kabinet zou worden geëist. Een bevoegde functionaris van de Amerikaanse Hoge Commissie heeft verklaard, dat het „geheime document" niet echt is. Het was reeds herhaalde malen in Berlijn en in West-Duitsland aangeboden en niet afkomstig van juridische of diplomatieke experts, maar kennelijk opgesteld door een pro pagandist of een journalist. OM EEN 40-JARIGE ENGELSE VROUW TE REDDEN. Sinds enkele dagen is een 40- jarige vrouw, die wordt ver pleegd in het George ziekenhuis te Londen er oorzaak van, dat de bloedtransfusiediensten van Enge land, West-Europa en Denemar ken op volle toeren werken. De patiënte verloor onophoudelijk inwendig bloed en moest dus bloed worden toegediend. Daar zij echter behoort tot een uiterst zeldzame bloedgroep leverde het grote moeilijkheden op om dit bloed te vinden. Thans is zij ech ter voorlopig gered, aldus heeft het hoofd van de afdeling bloed- groeponderzoek van het Ned. Rode Kruis te Amsterdam, Dr J. J. van Loghem, medegedeeld. Na een telefonisch onderhoud met het St. George ziekenhuis kon dr van Loghem deze mede deling doen. De Engelse bloed transfusiedienst van het ministe rie van volksgezondheid heeft drie ampullen met bloed van de ondergroep van groep O, ge noemd OcdE (rh") bemachtigd en heeft nu voldoende bloed om de patiënte, die onophoudelijk in wendig bloed verliest, de nodige aanvulling te geven tot het einde van deze week. Er is echter nog een behoor lijke hoeveelheid bloed van deze zeldzame groep nodig en daarom zijn alle 85 bloedtransfusie diensten in Nederland ingescha keld om zo spoedig mogelijk ook ampullen met Nederlands bloed naar Engeland te kunnen sturen. Dr van Loghem vertelde, dat hij gisteren 50 monsters uit alle de len van het land verwachtte, waarvan er waarschijnlijk 5 tot de juiste bloedgroep zullen be horen. Zo spoedig mogelijk na dat een juiste ontdekking is ge daan wordt het bloed van deze bepaalde donor per vliegtuig naar het St. George ziekenhuis overgebracht om te helpen de Engelse vrouw weer op de been te brengen. Intussen melden honderden Nederlanders zich per telefoon aan om hun bloed te laten on derzoeken voor dit geval, het geen bewijst welk een grote me dewerking de Nederlandse be volking wil geven. Intussen is gisteravond half elf het K.L.M.-iynvliegtuig van Schiphol gestart voor Londen. Dit toestel had aan boord een halve liter „Nijmeegs" bloed, beschik baar gesteld door mevrouw Otten uit Deest, een moeder van vier kinderen, die reeds vflf maal bloed beeft afgestaan. AUTODIEF GEKNIPT. Gisteren meldden we, dat een Nederlander, zich noemende „Willem van Eysselsteyn", er met een kostbare B.M.W. van 30.000 gulden vandoor was. Een Neder landse dame, die Woensdagmid dag rustig van haar vacantie zat te genieten op het terras van haar hotel in Knokke, luisterde dromerig naar de Nederlandse radio nieuwsdienst, toen de om roeper van de verdwenen wagen melding maakte. Bij de beschrijving van de ver miste auto dwaalden haar ogen over de voor het hotel geparkeer de wagens. Plotseling bleef haar blik als vastgenageld op een luxueuze vierpersoons-cabriolet gericht. Op slag was zij in actie. Het was de vermiste wagen. In een oogwenk waren alle maatregelen genomen en was van E. geknipt. Hij bevindt zich thans in arrest bij de Belgische rijks wacht. De Nederlandse justitie zal zijn uitlevering vragen. De auto is inmiddels via de Belgische en Nederlandse politie aan de vertegenwoordiger van de B.M.W. fabrieken, die zich naar Sluis heeft gespoed, terugge geven. Eén dode en twee gewonden bij botsing. Een bus, die gisteravond per soneel van de K.L.M. naar huis vervoerde, is op de Brinklaan te Bussum tegen een boom gebotst, toen de chauffeur trachtte uit te wijken voor mevr. S. uit Laren, die plotseling de weg overstak. Zij werd meegesleurd en is later in een ziekenhuis overleden. De rechtervoorzijde van de bus werd ingedrukt. Twee der buspassa giers moesten in het ziekenhuis verbonden worden. Verkiezingswinst voor Malan. De nationalistische partij van de Zuid-Afrikaanse premier Ma lan heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Zuid-West-Afrika gewonnen. Van de dertien bekend gewor den zetels zijn thans twaalf zetels voor de nationalisten. Een zetel ging naar de partij van Smuts, De verkiezingscampagne draai de om Malans geschil met de Ver. Naties over de status van Z.W. Afrika. Gisteravond is te Hoedekens- kerke in het verenigingsgebouw de protestantse kleuterschool of ficieel in gebruik genomen. De bijeenkomst stond o.l.v. ds S. J. M. Hulsbergen, die o.m. kon ver welkomen het college van B. en W„ de inspectrice voor het kleu teronderwijs, mej. Glas, alsmede de heer J. J. de Rey namens de Stichting Zeeland. In zijn openingswoord memo reerde ds Hulsbergen de plannen tot oprichting van een kleuter school, die eerst verwezenlijkt konden worden na de bouw van dit verenigingslokaal. Hij bracht dank aan de Stichting Zeeland voor het verleende subsidie en de burgers van Hoedekenskerke voor hun milde gaven. Dank kregen voorts de fa. La Grand, fa. Oele, de heer Lindhout, de wed. Allé- wijn en de heer Nijsse, die gratis van beschikbaar gesteld materiaal de tafeltjes en stoeltjes vervaar digd hebben. Wnd. burgemeester M. Steyn sprak vervolgens een gelukwens en zegde voor 1951 een bijdrage toe. Nadat mej. Glas in haar ge lukwens één en ander verteld had over het doel van het kleuteron derwijs, sprak namens de ouders de heer M. A. v. d. Have, die de onderwijzeres, mej. Nijsse, tevens zijn beste wensen aanbood. Hiermede was deze plechtigheid gesloten en bestond er gelegen heid het interieur van het school tje, aat plaats had gekregen op het toneel van het verenigingsge bouw, te bewonderen. De verjaardag van Prinses Wilhelmina. Vrij vroeg in de ochtend begon de toeloop van bezoekers, die in paleis 't Loo de felicitatie regis ters kwamen tekenen, i.v.m. de 70ste verjaardag van Prinses Wil- helmina. Tal van bloemstukken werden bezorgd. Des morgens was de voltallige koninklijke familie op het paleis en des middags werd een rondrit gemaakt. In de kazerne aan de Alkemade- laan te Den Haag werd gister morgen een aanvang gemaakt met de keuring van de Nederlandse vrijwilligers voor Korea. Elke dag zal een 150-tal van de 1200 vrij willigers worden gekeurd. 75 pet. heeft in Indonesië gediend. NIEUWE SERVICE VOOR WEGGEBRUIKERS. Op het ogenblik is de A.N.W.B. bezig langs de verkeerswegen ongeveer 400 blauwe borden met wit binnenvierkant, waarin een telefoonhoorn is afgebeeld, te plaatsen. Dit zijn de onlangs in Genère ontworpen internationale bor den, die op een „telefoonpost'' duiden. Het grootste deel dezer borden staat bij Rode Kruis-posten, andere weer staan bij wo ningen van particulieren. Weggebruikers weten nu, dat zij bij deze adressen telefonisch hulp kunnen inroepen. In de uren dat de Wegenwacht niet op de weg is, zal deze nieuwe service zeker van pas komen. COMMISSARIS DER KONINGIN VERRICHTTE DE PLECHTIGHEID. Gistermiddag heeft de Commis saris der Koningin in deze pro vincie, Jhr. mr A. F. C. de Casem- broot, het nieuw gebouwde, doch tijdelijke gemeentehuis aan de Markt te Sluis officieel geopend. „Tijdelijk" schrijven we, want aan de andere zijde van het hart de zer gemeente staan nog de grove klompen, de resten van het voor heen zo beroemde stadhuis, eens de trots .an iedere Slulzenaar, waarvan men, zo hoopt men, dit jaar nog de restauratie zal kun nen aanbesteden. NOORDELIJKEN STAKEN DE NAKTONG EN DE HAM OVER. Zuid-Koreaanse troepen hebben, gesteund door Amerikanen, ten noorden van Pohang het hoge ter rein, dat uitziet op de haven be stormd. Zy stootten 5 km. door. 26 Amerikaanse tanks van 43 ton met 90 m.m. geschut openden dit tegen-offensief. Corsairs wierpen brand- en bri santbommen op Noordelijke ver sterkingen op heuveltoppen. De overweldigende aanval dreef de Noordelijken in overhaaste vlucht uit hun posities naar een diep dal. Door de opmais is een diepe wig, welke door drie Noordelijke keurregimenten was gedreven, op geheven en de Zuid-Koreaanse li nie van de kust naar een punt, ongeveer zes km. ten zuiden van Kigje, rechtgetrokken. De Noord-Koreaanse troepen zijn gisteren de Naktong op vijf verschillende plaatsen overgesto ken. Zij drongen twee mijl door op één plaats. Aan het noordelijke front zijn de Noord-Koreaanse troepen on geveer vijf kilometer gevorderd in een nieuw offensief. Zij hebben een diepe bres geslagen ten zuiden van Oeihoeng. Twee Noord-Kore aanse divisies zijn Vrijdagochtend vroeg de rivier de Ham overge stoken in een aanval tegen Poe- san. Krijgsgevangenen worden goed behandeld. Van het front in Korea wordt gemeld, dat het aantal Noordko- reaanse krijgsgevangenen kortge leden sterk is toegenomen. 15 Augustus bevonden zich 573 noor delijke krijgsgevangenen in de achterhoede, doch 28 Augustus 1577. De Noordkoreaanse krijgsge vangenen worden goed gehandeld. In een omrasterd kampement, be schenen door schijnwerpers en dag en nacht bewaakt door wach ters, die zich met een machine geweer op een toren bevinden, slapen zij op stromatrassen, ter wijl zieken of gewonden een krib krijgen. Penicilline en andere dure geneesmiddelen worden zoveel als nodig is toegediend. De krijgsge vangenen, die vaak blootsvoets zijn, krijgen schoenen en wie in lompen is gekleed een uniform. Zeep en een handdoek worden aan een ieder verstrekt. Eén de- In navolging van de Katholieke Arbeidersbeweging hebben thans ook het C.N.V. en het N.V.V. hun standpunt uitgesproken ten aanzien van de loon- en pryspoliUek. Hieruit blykt, dat de vakcentrales de regering hebben voorge steld over de gehele linie een loonsverhoging van 5 procent toe te staan. De voorstellen. 1. Door het College van Rijks- bemiddelaars zal een bindende beschikking moeten worden gege ven, dat in collectieve arbeids overeenkomsten en loonregelingen een bepaling moet worden opge nomen inhoudende: 1. Dat de lonen van werkne mers, zowel mannelijke als vrou welijke, ongeacht hun leeftijd, met 5 worden verhoogd. 2. Dat deze verhoging voor mannelijke arbeiders van 23 jaar en ouder minimaal f 2.10 per week zal bedragen. Daarnaast zal door het College van Rijksbemiddelaars vergunning moeten worden gege ven eenzelfde loonsverhoging toe te kennen voor die arbeidsverhou dingen welke niet by C.A.O. of bindende beschikking geregeld zün. Verder zullen maatregelen moeten worden getroffen, dat deze 5 verhoging ook zal gel den voor: 1. De kinderbyslag van het eer ste kind af. 2. Uitkeringen volgens de nood voorziening ouden van dagen, in- I validiteitswet, ongevallenwet, overbruggingsregeling en sociale büstandsregeling. 3. Gezinsledentoeslag op de overbruggingsregeling en de sociale bystandsregeling. 4. De kinderbyslag voor trek kers van uitkeringen voor de in validiteitswet en de noodvoorzie ning ouden van dagen. 5. Uitkeringen krachtens de ziektewet. Tenslotte zal de loonklasse voor de sociale verzekering verhoogd moeten worden tot f 4750.per jaar. In afwachting van een defini tieve herziening zal een en ander moeten ingaan in de ioonweek, waarin de eerste September valt. Prjjsstop. Minstens één dag voor de af kondiging van de hiervoor ge noemde beschikking respectieve- iyk vervulling van het College van Ryksbemiddelaars en de verdere wettelyke maatregelen, zal door de regering een prijs- stop moeten worden afgekon digd. Bij deze prijsstop moet be paald worden, dat te nemen1 loon- en sociale verzekerings maatregelen niet mogen worden doorberekend. Voor verdere prijsverhoging, al of niet op grond van de te nemen loon maatregelen, zal toestemming moeten women gevraagd aan de directeur-generaal van de prijzen. Deze toestemming zal voor verbruiksartikelen, te we ten voeding, kleding, dekking en schoeisel slechts mogen wor den verleend, indien zij gepaard gaat met de vaststelling van maximumprijzen. Tegelükertijd zullen de prijscommissies we derom worden ingesteld, ten einde de overheid een apparaat te geven om haar maatregelen te kunnen contröleren. Indien de hiervoor genoemde prijsmaat- maatregelen niet voldoende zijn, b.v. door de ontwikkeling van het internationale prijspeil, om verder gaande staging van de kosten van levensonderhoud te voorkomen, zal de overheid zich bereid moeten verklaren door uitbreiding van haar subsidie maatregelen, te streven naar handhaving van het evenwicht. ken in de zomer en twee in de winter. Per vier dagen een pakje Amerikaanse sigaretten. Tenge volge van het werk van missiona rissen in Noord-Korea is ongeveer 7 of 8 pet der krijgsgevangenen christen, aldus een schatting van een Amerikaanse bewaker. Nog geen krijgsgevangene heeft ge tracht te ontvluchten. Onder de Noord-Koreanen wordt een toenemend streven waargenomen om de Geneefse bepalingen na te komen. Nadat aanvankeiyk goed-gedocumen- teerde berichten waren ontvangen over wrede behandeling van Ame rikaanse krijgsgevangenen, heb ben de Noord-Koreanen verleden week de eerste lijst van 50 zich in hun handen bevindende Ameri kanen aan het Internationale Ro de Kruis doen toekomen. -• Op zes September zal te Oost burg de aanbesteding van de R.H.B.S, plaatsvinden. Ernstig ongeval te Souburg. Woensdagavond reed de onge veer 20-jarige M. B. op de Nieu we Vlissingseweg met een span paarden voor een wagen. Plotse ling sloegen de paarden op hol en kwam de jongen zo ongelukkig te vallen, dat hij met een gespleten knieschyf werd opgenomen. Nadat dr Bloos de eerste hulp had verleend, werd hij naar een ziekenhuis overgebracht. Zweden heeft de Russische nota inzake onwettige gevangenne ming van een Letlander en depor tatie van twee andere Letlanders onvoorwaardelijk van de hand ge wezen. Op een geheime plaats in de Suez-kanaalzone in Egypte zy'n Donderdagochtend drie jonge Britse militairen, die wegens moord op een Egyptische garage bewaker te Cairo ter dood waren veroordeeld, opgehangen. Tryg- ve Lie is per vliegtuig uit Oslo naar New York teruggekeerd. Hij heeft in Noorwegen een vacantie doorgebracht. Na een onderbre king van 19 dagen hebben de ver-, tegenwoordigers der zes landen van het plan-Schuman Donderdag hun besprekingen hervat. De kolonel van de generale staf, C. J. Valk, is benoemd tot militair attaché by het Hoge Commissa riaat te Djakarta. T.g.v. de 70e verjaardag van Prinses Wilhel- mina onthulde mevrouw B. J. Fick-Gemmeke gistermorgen te Wassenaar een gedenkteken voor de afgetreden vorstin. Mevrouw Fick is de eerste vrouw na Prin ses Wilhelmina, die de Militaire Willemsorde ontving. Mr P. J. Oud, burgemeester van Rotter dam, zal Maandag a.s. vertrekken voor een bezoek aan Hamburg. Gisterenavond omstreeks zes uur is het gedeelte van Rotterdam Ahoy, dat op „Dijkzigt" is opge steld, officieel gesloten. De ha venstaking te Amsterdam, die 15 Augustus uitbrak en de 22ste werd opgeheven onder voorwaar de, dat geen rancunemaatregelen zouden worden genomen, is thans definitief ten einde. De buiten gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de K.L.M. heeft de onderdirecteur, de heer F. von Balluseck, m.i.v. 1 Septem ber benoemd tot directeur der vennootschap. En deze wens leefde dan ook in alle complimenten, die het ge meentebestuur voor dit waarlijk fraaie ontwerp van architect Jos. Bedaux, in ontvangst mocht ne men. Nadat burgemeester P. F. van Hootegem de Commissaris der Koningin, die vergezeld was door de leden van G. S. de heren A. Schout en mr dr A. J. J. M. Mes, voor het raadhuis had verwel komd, verzamelden de genodigden zich in de raadszaal. Hier sprak burg. van Hootegem een welkom, waarin hy Jhr, mr de Casembroot dank bracht voor zijn aanwezigheid en medewer king bij de totstandkoming van hef gebouw. Na een dankwoord tot de raad, zijn voorganger oud-burgemeester Aernoudts, de architect, de heren van de Centrale Dienst en de bou wers, besloot spr. met de wens, dat met Gods zegen het nieuwe gebouw zou mogen bydragen tot de welvaart van Sluis. REDE COMMISSARIS DER KONINGIN. Jhr. mr A. F. C. de Casembroot zeide hetzelfde als by de ont vangst door de burgemeester vóór het stadhuis: „Ik ben verbasterd", „Ware het niet, dat Sluis recht heeft op de restauratie van het vroegere stadhuis", zo vervolgde hy, „dan zou ik er geen moment aan denken, nujn steun te geven voor de bouw van een ander ge meentehuis." Namens de raad sprak de lieer P. F. van Daaien, die B. en W. dankte voor het initiatief om een dubbele woning te bouwen en de ze ais gemeentehuis in te richten, waardoor na het vertrek der vroe de vaderen naar 't gerestaureerde stadhuis, de gemeente ineens twee prachtige woningen rijker wordt. In dezelfde geest spraken ach tereenvolgens burg. F. A. v. Rose- velt van Schoondijke namens zijn West Zeeuwsch Vlaamse collega's, Postoor Buyck van Sluis, ds Schrale de Ned. Herv. predikant, en dr Staal, de gemeente arts. Nadat tenslotte de erewijn was gedronken, dankte burg. van Hoo tegem de Commissaris en de spre kers afzonderiyk. Hierna kregen de aanwezigen gelegenheid het gebouw te bezichtigen. Het bestaat geiykvloers uit een ruime hall met links van de in gang een buitengewoon fraaie burgemeesterskamer. Links ach ter bevindt zich de kamer van de gemeentesecretaris met daarop aansluitend de secretarie alsmede de toegang tot de kluis. Boven is een ruime raadszaal, een cbmmis- siekamertje en een kamer voor de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht. Weer een babyschip onderweg. Het troepenschip „Ranchi" is op 2S Augustus j.l. met 963 pas sagiers uit Tandjong Priok naar Nedenand vertrokken met aan boord in hoofdzaak militairen van het voorm. K.N.I.L. met hun ge zinnen. Bij vertrek waren er 109 'babay's aan boord. De Amerikaanse marine heeft bekend gemaakt, dat naar men thans aanneemt 23 personen om het leven zyn gekomen tengevol ge van het zinken van het hospi taalschip „Benevolence". DE BILT ZEGT: Weinig verandering. Weersverwachting geldig tot vanavond: Wisselend bewolkt met in het binnenland hier en daar een regen- of onweersbui. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Weinig verande ring in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 1