Emigratie naar Zuid'Afrika na tweede wereldoorlog toegenomen. Een eenw geleden werd de bevolkings boekhouding ingevoerd. De Rgkswerkplaatsen besparen de regering 3.5 ton per week. Kiezen Emmeloord wordt een stad, die er z|jn mag. Voordelen der Britten tbans ongedaan gemaakt. „Slim Jannie's" party profiteerde. Het viel in het begin niet mee de nenzen te tellen. Centrum met zeven wijken en een industrieterrein. Donderdag 5 Januari 1950 PROTESTANTS CHRISTEI IJK DAGBI AD Pagina 2 Aangezien de Unie van Zuid-Afrika als Dominion lid is van het Britse Imperium, kan elke Zuidafrikaanse staatsburger zich zonder meer vry bewegen in alle landen van dit „Empire". Dit ia gedeeltelijk theoretisch, want een Zuidafrikaner zal wel niet welkom zijn In India of Pakistan, terwijl mensen uit die landen geen schijn van kans hebben in Zuid-Arika binnen te komen. In elk geval was men, behalve Zuid-Afrikaan, ook Brits onderdaan. De Zuidafrikaners konden zich vrij In Groot-Brit- tannië vestigen, maar de Britten konden ook zonder meer in Zuid-Afrika gaan wonen en werken. schap zijn opgegaan. Zij hebben goede Engelse of Schotse namen, maar zij spreken dikwijls Afri kaans. Direct na de tweede wereld oorlog was er in bijkans alle Europese landen een grote drang om te emigreren naar andere veiliger landen. Eén van de' landen, die nog veel emigran ten kon opnemen, was Zuid- Afrika. Generaal Smuts en zijn regering hebben terecht ingezien dat het noodzakelijk was het blanke element in Zuid-Afrika zoveel mogelijk uit te breiden, hetgeen het gemakkelijkste en snelste ging door immigratie. Smuts bewees hiermede dus een goede dienst aan zijn land. VOORDEEL VOOR SMUTS' PARTIJ. Hij zou echter „Slim Jannie" niet zijn geweest, als hjj er niet tegelijkertijd wat voordeel uit zou hebben geslagen voor zijn Verenigde Partij. Terwijl de mensen uit de continentale landen streng geselecteerd wer den en soms bijna twee jaar op hun verblijfsvergunning moesten wachten, kwamen de Britten zonder meer naar Zuid-Afrika. De regering Smuts moedigde hen op allerlei manieren aan te komen. Het was dus slechts een kwestie van beschikbare trans port. Het voordeel voor de Ver enigde Partij was, dat de grote meerderheid der Britse emigran ten als hun aanhangers be schouwd konden worden en vrij zeker op deze partij zouden Stemmen. Zij konden reeds stem men een jaar na hun aankomst, terwijl mensen van andere na tionaliteit eerst na een verblijf van vijf jaar voor naturalisatie In aanmerking konden komen. GEEN VERSCHIL MEER TUSSEN BRITTEN EN AN DERE BUITENLANDERS. Zodra de Nationalisten de macht in handen hadden, hebben Zij ook deze affaire geregeld. Ondanks protesten van de op positie in het parlement en veel geschrijf in de pers, is de „Citi- zenshipbill" aangenomen, als ge volg waarvan voortaan Britse onderdanen na een vijfjarig verblijf in het land genaturali seerd kunnen worden en men sen afkomstig uit andere landen, dus ook uit Nederland, na zes jaar. De opwinding heeft niet zo lang geduurd, want in deze tijden staat men telkens weer voor nieuwe sensaties. De indruk was dan ook, dat deze opwinding een nogal kunstmatig karakter had veroorzaakt door de propa ganda van Smuts en zijn vol gelingen terwijl de doorsnee Brit, lakoniek als hij is, zich er weinig of niets van aantrok. Het werd voorgesteld alsof 'de na oorlogse, Britse, emigranten zich bedrogen gevoelden, omdat zij in hun rechten tekort waren ge daan. Ik heb met vele Engelse mensen over deze kwestie ge sproken en mijn conclusie is, dat zij over het algemeen meer ge ïnteresseerd waren in vast werk met goede verdienste, behoor lijke huisvesting en een prettig leven, dan in het feit, of zij nu een paar jaar eerder of later mochten stemmen. ALS SMUTS VERDWIJNT. Trouwens tussen hetgeen de partij-mensen in woord en ge schrift zeggen omtrent de stem ming bij inwoners, bestaat dik wijls een groot verschil. Er zijn talloze Afrikaners, die in typisch Afrikaanse platte landsdistricten wonen, terwijl zij toch fanatieke aanhangers van Jannie Smuts zijn. Zij han gen nog steeds aan de „ou baas", ongeacht hoe zijn politiek mocht zijn. Mocht Smuts van het to neel verdwijnen, dan zullen deze stemmen vrij zeker voor de United Partij verloren gaan. Er zijn verder meer mensen van Britse oorsprong vooral op het platteland die vrijwel geheel in de Afrikaanse gemeen- komst en gaan denken, zoals hun buren, de Afrikaners. De Nationalisten de Nats zoals zij in tegenstelling met de Sappen, de aanhangers van Smuts genoemd worden heb ben ongetwijfeld, in vergelijking met de andere politieke partijen (in het land, in de leiding de .sterkste figuren. Men moge het met de politiek van de huidige regering en meer speciaal met ttpaalde leden van het Kabinet niet eens zijn, een feit is het, aal vrijwel alle ministers flinke mensen zijn, die hun materie kennen, niet bang zijn voor hun opinie uit te komen en hun standje in en buiten het parle ment op een bijzonder hardnek kige en vasthoudende wijze ver dedigen. ENIGE DOMINERENDE FIGUUR. Her staat tegenover, dat de Sappen als enige dominerende figuur Generaal Smuts hebben, die bedenkelijk oud begint te oen, hetgeen wel in het bij zonder bleek, dat hij in één der leidende dagbladen schreef, dat als gevolg van de devaluatie de waarde van vaste eigendommen nu automatisch tot een derde was verminderd. Een ieder, die enig inzicht heeft in economie, zal het onlogische hiervan inzien. De Afrikaner-partij heeft eigenlijk ook slechts één prima kracht en dat is Tavenga, die in het huidige Kabinet de functie van minister van Financiën ver vult. De andere partijen waar van de belangrijkste Labour js men als zij Afrikaans proberen kunnen wij gerust buiten be te spreken. Zij verliezen het spreking laten, aangezien zjj geen contact met hun land van her- ro) van betekenis vervullen. GEMAKZUCHTIGE BRITTEN. Over het algemeen zijn de Britten te gemakzuchtig om vreemde talen te leren, vooral als andere mensen steeds En- Die Stem van Suid-Afrika (XXIV) gels tegen en met hen spreken. De mensen op het platteland praten echter onder elkaar Afri kaans en als personen van an dere nationaliteit incl. de Brit ten bjj hen komen wonen, dan worden zij het gemakkelijk ste in de gemeenschap opgeno- Deze maand is het een eeuw geleden, dat in ons land de be volkingsboekhouding officieel werd ingevoerd. Er leeft bij de goe-gemeente veelal misverstand over de begrippen bevolkings register en bevolkingsboekhouding. In beide registers worden bepaade feiten, zoals geboorte, hu welijk en sterven aangetekend; het bevolkingsregister registreert op een bepaalde plaats en tijd, terwijl door middel van de be volkingsboekhouding een persoon nimmer uit het oog kan wor den verloren, zolang hij in ons land verblijf houdt. Echter reeds voor de officiële invoering van het thans geldende systeem, kende men in ons land een registratie van al de inwoners zij het dan dat de administratie daarvan onoverzichtelijk was en spoedig weer verouderde. Daarom was men toen afhankelijk van volkstellingen, die in 1829, 1839 en 1849 werden gehouden. In het laatst genoemde jaar was de be hoefte aan een goede bevolkings boekhouding zodanig gestegen, dat met ingang van 1 Jan. 1850 zulk een register voor alle Ne derlandse gemeenten verplicht werd gesteld. Nieuw systeem voorkwam alle moeilijkheden. In 1890 stelde de toenmalige chef van de afdeling bevolkings boekhouding te Rotterdam de heer de Voogd een systeem vast, waarover langdurig is gekibbeld. HU legde voor iedere man en vrouw een kaart aan, Verschil lend van kleur voor beide ge slachten. Hierdoor werden alle moeilijkheden ondervangen. Ge durende de eerste tijd werden de gezinskaarten bijeen gehouden, maar later werden die gegevens verzameld op de kaart van het gezinshoofd. In 1930 werd in een vijftiental gemeenten een proef genomen, om de bruikbaarheid van het persoonskaarten systeem te beproeven, die uitstekend ver liep. Bij K.B. werd in 1938 dan ook bepaald, dat met ingang van 1 Januari 1940 dit stelsel In alle gemeenten moest zijn ingevoerd. Behalve het verschaffen van ge gevens, veelal ten dienste van de overheid, over het verloop van de bevolking, registreert men hier ook de woningen, zodat iedere be volkingsboekhouding steeds kan zeggen wie op een bepaald adres woont. Ook op dit terrein staat ons land mede aan de spits, in Ameri ka baseert men zich nog steeds op volkstellingen, terwijl België thans een systeem overweegt, dat veel overeenkomst met het onze vertoont. De stadsbeiaardier van Veere, de heer Jan Kwist te Vlissingen, in actie op het beiaardklavier van het Veerse carillon. Vlak onder de klokken zit de beiaardier aan zijn speeltafel. Het klim men zit de Vlissingers waarschijnlijk in het bloed, want al heet hij dan geen Michiel, torens beklim men doet hij wel, al is het dan op een veiliger manier dan zijn roemruchte stadgenoot destijds. Maar ook h~er blijft menigeen staan turen naar de toren, wanneer de speelse en luchtige klokkeklanken over Veere klinken. Heeft een agent de plicht proces-verbaal op te maken? De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, prof. mr Langemeyer, heeft geconcludeerd tot verwer ping van het beroep in de zaak van de Amsterdamse politieagent P., die door de Amsterdamse rechtbank is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens het feit, dat hij in 1947 in een broodjeswinkel, waar in strijd met de toen geldende bepalingen broodjes met vlees werden ver kocht, geen proces-verbaal heeft opgemaakt en f 200 als steekpen ning heeft aangenomen. Het Hof te Amsterdam heeft dit vonnis bevestigd. Voor de Hoge Raad was de vraag gesteld of een agent van politie bij het constateren van een overtreding de plicht heeft proces-verbaal op te maken. Prof. Langemeyer zeide hier over o.m., dat onze wetgeving zulk een plicht niet met zoveel woorden noemt, maar hem in be ginsel wel schijnt te veronder stellen. Intussen is het wel overal gewoonte dat politie-ambtenaren soms een feit „pardonneren". Dit betekent echter geenszins, dat het aan de willekeur van de poli tie zou staan, wanneer zij wel of niet proces-verbaal zou opmaken. Aan de instructies daaromtrent van het openbaar ministerie is zij gebonden. Schacht moet weer gezuiverd worden. Dr Hjalmar Schacht, de vroe gere financiële deskundige van Hitler, die „de tovenaar" werd genoemd, zal voor een zuiverings hof te Hannover moeten verschij nen. Schacht werd te Neurenberg vrijgesproken. (Een aantal Duitse gerechtshoven heeft zich daarna met de zaak-Schacht bezig ge houden, dooh hij werd steeds op nieuw vrijgesproken. In Argentinië herdenkt men dit jaar het feit, dat 100 jaar geleden generaal San Martin overleed, de bevrijder van Argentinië. 7500 bouwvakarbeiders bouwden 5300 woningen. ZOALS reeds van verschillende zijde Is betoogd, heeft de huidige vraag naar arbeidskrachten allereerst betrekking op geschoolde arbeiders. Hierbij wordt in de regel gedacht aan hen, die de am bachtsschool, bedryfsschool of een soortgelijke Inrichting hebben bezocht. Het is echter niet de enige bron, waaruit het bedrijfsleven zjjn geschoolde krachten put. Immers we kennen het reeds meerdere malen besproken Instituut voor de Rijkswerkplaatsen welke onder het arbeidsbureau ressorteren. Arbeiders, die om de een of trokkenen wordt verschaft en de andere reden in hun jeugd demogelijkheid tot aantrekking van kans tot scholing misten, kunnen geschoolde krachten, die voor de De monteur John i: Mitchell uit Dallas (Amerika) heeft zijn auto, die waarschijnlijk de nestor der auto's in Dallas is, voorzien van straalaandrijving. Waar om niet! Om de kosten hoeft hij het niet te la ten, want die bedragen slechts één cent per km. Het is alleen zaak voor de andere auto mobilisten ruim af stand te bewaren. Mit chell heeft dan ook een bord op zijn auto aan gebracht, waarin wordt geadviseerd op een af stand van 15 meter van zijn zo modern ver voermiddel te blijven. door J. Z. J. Hazebroek „Ruzie?" vraagt z'n moeder bijna ontsteld. „En dat terwijl je nog maar pas met elkaar ging?Nee, da's niks! Wel wel, in al He tijd dat ik en je va der elkaar kennen, hebben we nóóit ruzie gehad, nóóit!" ,Wie zou d'r met u nou ook ooit ruzie krijgen!' lacht Frits. „U kunt niet eens boos kijken". Toch was het me wat waard als lk Bep weer terug had, denkt ie daarop. „Maar die meid is niet op d'r knieën te krijgen.... Nu óók: ze laat niks meer van zich horen. Het schijnt inderdaad uit te zijn tussen hen, maar ze heeft nog steeds foto's van hem, en een broche die hij haar eens gaf. Waarom stuurt ze dat alles niet terug? Hij wil ook niet naar haar hij bedankt ervoor, de minste te zijn van hen tweeën! Zij heeft d'r trots, maar hij heeft óók z'n trots „Met Leentje zal ik óók wel nooit ruzie krijgen", zegt hij tot z'n moeder. „Nee?" „O nee. Die is veel te blij ils ik me met 'r inlaat nou zeg ik niks teveelWe gaan ze ker koffie drinken?Ja? Nou, dan zal ik vader maar es gaan roepen".... Frits is een grote, brede kerel zoals hij daar overeind komt, en beschenen door het lamplicht, rechtop staat in de lage woon kamer. Als kleine Tineke stil is ge worden, en slaapt, gaat Bep al- tijd nog eens even kijken, of ze wel goed ligt toegedekt. Nu niet meer izeer omdat het zonder dekentje te koud is. Maar op een zomermiddag als deze, willen haar altijd de vliegen plagen Zie je wel Tineke's beentjes, bruin en mollig, liggen weer he lemaal bloot. En twee, drie zwarte vliegen gonzen er bo ven. Het raam sluiten wil Bep niet, omdat het dan benauwd zou worden in 't kamertje. Voorzichtig trekt ze het laken over Tineke heenen dan in eens wordt er gebeld. 't Blijkt de rossige buurvrouw weer. Wim had goed praten toen hij zei, dat ze zich zo min mogelijk met dat mens moest inlaten. Telkens komt ze Bep lastig vallen, nu eens om iets te leen te vragen, dan weer om wat te laten zien „Zeg, daar ben ik alwéér.... je zal wel zéggen.Maar heb ben jullie soms jodium in huis? 'kHeb me zo in m'n vinger ge sneden, kijk toch es".... Uit een bloederige linnen lap, die Bep een beetje doet grieze len, komt een wijsvinger te voorschijn, waarvan de halve buitenkant er los óp schijnt te liggen „Wat een snee, he? M'n mes schoot uit, mot je weten. Zou 't kwaad kunnen?Ik bedoel maar met bloedvergiftiging of zo?". ,,'kWeet heus niet", zegt Bep. „Nee, hier is óók niks in huis, zover ik weet.Maar ze gaat toch even zoeken, en buurvrouw komt achter haar aan, dringt de huiskamer binnen. ,,'kBen maar even gaan zit ten", zegt ze, als Bep met lege handen en een hulpeloos gezicht van boven komt. Zo gaat dat nou altijd! Hoe Bep ook op haar hoede is, telkens weer is de buurvrouw haar te slim af, en het lijkt bo vendien, of alles meewerkt, om haar voornemens te doen sla gen. „Wel wel.... 'kHeb eigenlijk meer schrik as pijn", praat de buurvrouw. Dan, zonder over gang: „En vertel me es, heb je 'tnog al naar je zin hier?" „Gaat wel", antwoordt Bep vaag. ,,'k Zie je nogal es uitgaan óók, 's avonds. Ben je verloofd?" „Nee, verloofd nog niet" Zou ik anders geen ring dra gen? denkt Bep. „Maar je hebt dan toch ver kering Bep knikt. O die leugen, die afschuwe' lijke leugen, die ze iedere keer weer herhalen moet. Waarom toch is dat allemaal zo gelopen met Frits? Moest ze niet liever de waarheid zeggen? Mischien wel ook al kan ze er zich nog steeds op beroepen, dat de om gang tussen haar en Frits niet officieel verbroken is. Nog steeds hangt er in haar ka mertje een foto van Frits aan de muurTer wille van Wim liet ze die expres daar hangen. Zijn al deze mensen, Wim in cluis, niet te kinderachtig en te achterdochtig om ze thans de waarheid te zeggen? Hoor, de buurvrouw heeft weer een van haar ideeën. „Ik heb zo'n idee", zegt ze, haar. woorden rekkend, „dat de meester nou toch wel niet meer zo heel lang alleen zal blijven". industrie wordt geopend, wordt op deze wijze voor het Rijk een be sparing bereikt tot een bedrag van circa 3.5 ton per week, dat anders aan steun of D.U.W.-loon moest worden uitbetaald. Tevens blijkt de belangrijke betekenis van deze mogelijkheid tot scho ling, uit het feit, dat gezien de huidige verhoudingen In het bouwbedrijf door de opgeleide 7500 bouwvakarbeiders de bouw van 5300 woningen in één jaar mogelijk is geworden thans nog op latere leeftijd op Rijkskosten gelegenheid krijgen volgens een speciaal hiertoe ont wikkelde methode op één der 35 over het gehele land verspreide Rijkswerkplaatsen geschoold te worden tot bouwvakarbeider of metaalbewerker. Velen maakten reeds van deze gelegenheid tot scholing gebruik. Zo werden sinds het tweede half jaar 1946 tot me dio December 1949 ruim 15.000 personen opgeleid, waarvan circa 7500 tot bouwvakarbeiders en cir ca 7000 tot metaalbewerker. De overigen werden tot andere be roepen opgeleid. Van de 7500 tot bouwvakarbeiders geschoolde mannen volgen er ongeveer 3500 de opleiding tot timmerman, 3200 'tot metselaar, 650 tot schilder en 200 tot stucadoor. Van de 7000, die tot metaalbewerker werden opgeleid, werden er 3800 bank werker, 300 draaier, 1200 elec- friciën en 1250 lasser. Uit een door het Rijksarbeidsbureau inge steld onderzoek is voorts geble ken, dat circa 85 van het aan tal geschoolde krachten in het op geleide beroep ln het bedrijfs leven werkzaam is, de overige 15 procent zijn in een ander dan het opgeleide beroep werkzaam. De betekenis van de opleiding aan de Rijkswerkplaatsen wordt nog duidelijker, wanneer men be denkt, dat de opgeleide personen vrijwel allen geselecteerd zijn uit ongeschoolde- of landarbeiders, dio waarschijnlijk werkloos zou den zijn geworden, wanneer zij deze mogelijkheid tot scholing niet hadden aangegrepen. Zij hadden óf als gesteunde werklozen ingeschreven gestaan of waren op D.U.W.-objecten te A(^ nrin ;nwrn„orc ivaanron soon n vim HOOG SPEL. Door de regering is een hoog en gevaarlijk spel gespeeld. Nog vóór de goedkeuring van het tractaat der R.T.C. door da Eerste Kamer werd aan de T.N.I. reeds alles geleverd wat deze wenste. En er werd zóveel geleverd, dat de T.N.I. niet tn staat bleek de stroom van wa pens enz. te verwerken. Stel nu, dat de Eerste Kamer het voorstel had verworpen. Dan waren onze soldaten in de eerste plaats blootgesteld aan de aanvallen van uitstekend be wapende tegenstanders. Een reden temeer zal men zeggen, voor de Eerste Kamer, om ja te zeggen. Zó is het. Daar zat dan ook de kneep. Dat was zo de manier waarop de Volksvertegenwoordiging on der druk werd gezet. Immers, bij verwerping kon men de ge volgen op haar rekening schrij ven. Dat is een nieuwe vorm van na-oorlogse democratie, waar aan de partijen die er zich op beroemen dat het monopolie van democratie bij hen berust, hun steun geven. De democratie der voldongen feiten. Maar intussen werd een hoogst gevaarlijk spel gespeeld. Liever borrels dan drinkwater. De burgemeester van Groenlo heeft de hulp van de Prot. en R.K. geestelijken ingeroepen ter beteugeling van de uitgaven voor vermaak en sterke drank. Vorig jaar werd in deze ge meente, die plm. 7000 zielen telt, f 64.000 aan vermakelijkheden uitgegeven, te weten f 22.000 voor de bioscoop, f 12.000 voor toneel, f 3500 voor sport, f 12.000 voor dansen en f 18.000 voor de kermis. De uitgaven voor sterke drank waren nog hoger: in totaal f 184.000. Dat komt neer op een verbruik van 26.000 liter of 3% liter per hoofd, met een waarde van f 26, zuigelingen, vrouwen enz. meegerekend, bier en andere zvvak-alcoholische dranken buiten beschouwing gelaten. (Het lande lijk verbruik van gedistilleerd be draagt nog geen '2'A I. van 50 Er zijn ingezetenen in Groenlo, die een aansluiting op drinkwa terleiding te duur vinden. Maar die kost slechts f 8 per hoofd per jaar. Aan deze toestand moet een einde komen, zei de burgemeester in zijn Nieuwjaarsrede, zo niet goedschiks, dan maar kwaad schiks. DE HOOFDPLAATS VAN DE N.O.P. (I.) Langzamerhand gaat de situatie in de Noordoostpolder, waar ook een achterstand in de woningbouw was ontstaan, er toch wat beter uitzien en de dorpen, die thans ln aanbouw zijn, worden snel groter. Dit geldt vooral voor Emmeloord, de hoofdplaats van de nieuwe Polder, die ln de toekomst zal uitgroeien tot een stad die er zjjn mag. Het bebouwingsplan voor Em meloord is thans door de Polder commissie voor algemene belan gen goedgekeurd. Het plan Is ontworpen door ar chitecten van de Polderdirectie, in samenwerking met enkele daar voor aangewezen stedebouwkun- dige adviseurs. Met de directeur van de Rijksdienst voor het Na tionale Plan is overeenstemming bereikt. De Noord Oost Polder zal ge werkgesteld. De besparingen, wel ke door deze scholingsmogelijk- heden worden bereikt, zijn zeer aanzienlijk, daar volgens de huidige regeling aan overbrug gingsuitkering f 31.en aan so ciale bijstand f 24.gemiddeld per week per man wordt uitge keerd, terwijl de gemiddelde D.U.W.-lonen f 38.per week bedragen. Afgezien van de ar beidsvreugde, welke aan de be- Korte Berichten. Vrachtauto's met dranken 40.000 inwoners, waarvan 8000 a 10.000 in Emmeloord. In de groei van- Emmeloord worden drie sla- dia onderscheiden. In de aanvang van de kolonisatie mag een snelle toeneming van de bevolking tot 2500 k 3000 inwoners worden ver wacht, maar daarop volgt een tijdvak van langzamer ontwikke ling. Later verwacht men dan weer versnelling van het tempo, o.a. als gevolg van stijging van Meer dan twaalfhonderd ar beiders zijn, volgens de met Ame rikaanse licentie verschijnende levensmiddelen zijn vertrokken t „Tagesspiegel" in het laatste half naar Goldbridge, een dorpje met I jaar in de uraniummijnen van de 1500 inwoners ten noorden van Sowjetrussische zone in Duitsland Vancouver, dat sinds Zaterdag- 0m het leven gekomen. Verder avond volledig is ingesneeuwd. j zouden nog 3467 arbeiders een In een ziekenhuis te Rome, is amPut®!i'534*^0 een arts er in geslaagd, een hart- f °P wond dicht te naaien. Hij heeft op deze wijze het leven gered van een persoon, die getracht had zelfmoord te plegen. De heelkun dige bewerking werd in een re cordtijd uitgevoerd, na een bloed transfusie had de patiënt weldra een vrijwel regelmatige polsslag. Een spoorwegarbeider te Bari vernam in bed, dat hij de eerste prijs in de door de staat gecon troleerde voetbalpool had gewon nen. Hij brak drie ribben, toen hij in zijn verrassing uit bed viel. Werkloze arbeiders in 't bouw bedrijf te Carrara zijn het „om gekeerde van een staking" be gonnen, door aan het werk te gaan aan een openbaar gebouw, waaraan niet mocht worden ge werkt, omdat de regering nog beschuldiging van sabotage ge vangen gezet zijn. Duitsland heeft in de periode van September 1945 tot Septem ber 1949 hulpgoederen ter waarde van 52 millioen Zwitserse francs ontvangen, door bemiddeling van het internationale Rode Kruis. De index van de kosten van het levensonderhoud in Frankrijk is, wanneer men 100 als basis neemt in December 1938, voor voedsel gestegen tot 1.937, voor brandstof en licht tot 1.379 en voor alge mene kosten tot 1.920. Voor het eerst sinds de oorlog vertoonde de algemene index de laatste maand echter een lichte daling. De „Oranjefontein" van de Hol landAfrikalijn is met twee da gen vertraging uit Mombassa (Kenia-Kolonie) vertrokken ten- het absolute geboorte-overschot, vestiging van industrie en over name van plattelandsbevolking. Tenslotte raakt de stad als regio naal centrum volgroeid. Men verwacht na 10 15 jaar 25003000 inwoners, na 35 a 40 jaar 50006000 inwoners' en na 6065 jaar 800010.000 inwo ners. Het bebouvvingsplan. Het bebouwingsplan voor Em meloord is thans zodanig ontwor pen, dat de uitvoering kan ge schieden in die gedeelten, welks ieder voor zich, zij het dan voor lopig, een afgerond geheel vor men. Daarbij is er zorg voor ge dragen, dat een aantal gebouwen met speciale bestemming, zoals het raadhuis, kerken en scholen, waaraan reeds onmiddelijk de be hoefte zich doet gevoelen, een plaats heeft gekregen in het ge deelte van het plan, dat het eerst dient te worden uitgevoerd. De richting van de straten in het plan is bepaald door de krui sing van de wegen Vollenhove- Urk en Kampen-Lemmer. De breedte van de straten is afhan kelijk gesteld van de verkeersin tensiteit in dit nieuwe land. Om dat een stad van de omvang van het toekomstige Emmeloord om enige geleding vraagt, vertoont het plan het beeld van een uitge sproken kern met daaromheen ze ven wijken, alsmede een industrie terrein aan de overzijde van de Urkervaart. Voor zover mogelijk is ten aanzien van elke wijk naar een zekere afronding gestreefd. Het grote stadsplan met zijn openbare gebouwen is uiteraard het centrum van het plan. Een lange winkelstraat vormt als het ware een inleiding daartoe. Om de kern zijn drie kerken met bij behorende gebouwen geprojec teerd. Evenals de kern zal elke wijk een centrale plaats bevatten. (Wordt vervolgd) geen machtiging had_gegeven. De gevolge van een staking der ha- politie heeft de arbeiders nog niet van het werk afgehouden venarbeiders op Oudejaarsavond. Kapitein Dolmans hoopt de ver loren tijd in te halen en 23 Jan. te Southampton aan te komen. Bjj Egersund (Noorwegen) heeft men meer dan 15 ton boter In de drie dagen rondom Nieuw jaar zijn in de V.S. 269 personen om het leven gekomen bij ver keersongelukken, 54 bij branden en 101 bij andere ongevallen. De Britse liberale partü heeft wrakken. De boter is niet meer in een verkiezingsmanifest ver- eetbaar, maar zal aan zeepfabrie- klaard, dat Groot-Brittannië in ken verkocht worden. Negenjaar voor hoofdredac teur van „Misthoorn". De vroegere hoofdredacteur van de „Misthoorn", Nijsse uit Apeldoorn is door de Zutphense rechtbank veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf met aitrek en ontzetting uit alle rechten. in zee drijvende gevonden, ver- §umjtro tijdelijk zaakgelastigde moedelijk afkomstig, van Duitse Naar vernomen wordt, is dr „schaarste, massale werkloosheid ernstig gevaar verkeert door, Het hoger beroep van de elf Sumitro die verleden week in de 'communisten, die tot 5 jaar ge-1 V.S. is teruggekeerd met de op- vangenisstraf zijn veroordeeld dracht om de vestiging van een wegens voorbereiding tot omver- Indonesische ambas.de voor te werping der Amerikaanse rege- bereiden, met inga. van 3 dezer rine. doch onder borgtocht zijn door de regering der R.I.S. en zelfs honger te worden geteis terd", Indien geen krachtige maatregelen worden genomen. In het manifest wordt aangedrongen (Wordt vervolgd.op ingrijpende hervormingen van de Britse economie. ring, doch onder borgtocht zijn door de regering der K.i.s. be- vrijgel; n, komt in Juni in be- noemd tot tijdelijk zaakgelastigde handeling. te Vi( ashing ton.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 2