L NIEUWS Doodstraf geëist tegen Lages. Vele hectaren hos en heide in opgegaan. Kleuters iu Vlissingen's Havendorp hebben thans een eigen school. Semi-permanente genomen te school in gebruik Middelburg. Devaluatie. Von Manstein liet S.S.- doders hun gang gaan. Nieuwe bosbranden teisteren Bordeaux. Verdediger vond hera nog een fatsoenlijk man. Burgemeester vanMiddelburg ernstig ziek. Rookwolken hielden Auster- iitz in schemer. Hoe warm het was... SNIPPER Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor: Goes, L. Vorst- str. 90, TeL 2438, Giro 274289. Kantoren: Vlissingen, Walstraat 83 Tel. 2754; Middelburg, Korte Noords'traat 35, Tel. admini stratie 2009; Telefoon redactie 2347; Terneuzen, Vlooswijkstraat, Telefoon 2052. ZEEUWSCH DAGBLAD 5e JAARGANG No. 1349 Abonnementsprijs 3.90 p. kwartaal Franco per post ƒ4. Advertentieprijs 16 cent per m.m. Rubriek Kabouters 5 cent per woord PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND DINSDAG 6 SEPT. 1949 Hoofdredacteur: R. ZDIDEMA Directeur: JACQ DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr F. E. Baron v. d. Feltz, Middelburg; Ds A. Gruppen, Biezelinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J: Hommes, Nieuwdorp; Dr K. Huizenga, Middelburg; J. Huijssen, Terneuzen; H. Jansen, Meliskerke; Ds J. Karelse, Goes; J. Laport, Goes; Ds C. Metselaar, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tholen. Op- en ondergang van Zon en Maan. Woensdag: Zon op 6.00 u., onder 1946 u. Maan op 19.32 u., onder 5.42 u. V.M. 10.59 u. Hoogwater op Woensdag 7 Sept.; Vlissingen2.06 u. 1.99 m., 14.14 u. 1.96 m. Terneuzen: 2.33 u. 2.16 pi., 14.44 u. 2.13 m. Wemeldinge: 3.47 u. 1.74 m., 16.03 u. 1.59 m. Zierikzee: 3.37 u. 1.50 m., 15.47 u. 1.34 m. De devaluatiegeruchten blij ven aanhouden. En 't zijn geen prettige en ook geen onschadelijke geruchten. Mr Milius, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs sprak dan ook van „het spookbeeld der devaluatie, dat op het ogenblik boven de wereld hangt en waarnaar velen met een gevoel van verlamming staren". Hij noemde verder de devi- luatie een tweesnijdend zwaard Devaluatie kan voor sommi gen voordeel betekenen. Zij die diensten verlenen wel ke in dollars worden betaald, b.v. handel en scheepvaart en zij die over internationaal bezit de beschikking hebben kunnen er beter van worden. Zij ontvan gen meer guldens voor hun dol lars. Maar daar staat tegenover, dat devaluatie een daling van de koopkracht met zich brengt, zodat zij die afhankelijk zijn van de importgoederen uit dol- largebieden daarvan onmiddel lijk de nadelige invloed onder vinden. ]~t och hierbij komt nog iets anders. Er wordt momenteel onder handeld over een economische Unie met België en Luxemburg waarbij het verschil in munt vertragend werkt. Komt het na inderdaad tot devaluatie en lueren dan zal Nederland zich volgens deskundigen op dit ge bied niet kunnen onttrekken dan wordt de tegenstelling tus sen de gulden en de Belgische franc nog groter, en de West- Europese samenwerking in ge - vaar gebracht. Wij mogen dus hopen, dat het devaluatie-gevaar wordt afge wend. Het verlammende devaluatie gerucht is al erg genoeg. Zo het gerucht al niet erger is dan de werkelijkheid. Door het Openbaar Ministerie werd gisteren in het proces te gen Veldmaarschalk Von Man stein de beschuldiging geuit, dat deze zich niet voldoende had ver zet tegen het optreden van SS- „doders-groepen" in het bezette Sowjet-Russische gebied, waar over hjj het bevel voerde. Deze SS-groep was zes hon derd man sterk en stond onder bevel van de inmiddels ter dood veroordeelde generaal-majoor Erich Ohlendorf. De SS-„doders-groep" had tot taak joden, zigeuners en andere Sowjet-Russische burgers, die Hitier als „ongewensten" be schouwde, uit de weg te ruimen De gewone werkwijze was, dat de slachtoffers naar greppels werden gebracht. Hier moesten zij zich ontkleden, waarna zij met een hagel van kogels wer den weggemaaid. Volgens het O.M. werd dit op grote schaal uitgevoerd. Von Manstein had deze SS'ers meer moeten tegenwerken. Vol gens het O.M. had hij kunnen weigeren de SS'ers ammunitie te verstrekken, terwijl hij hun op dracht had moeten geven het on der zijn militair gezag staande gebied te verlaten. ,Een diepe vore van bloed, leed en tranen hebt gij in Nederland getrokken", riep de Proc. fiscaal. Voor het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof, dat, na een onder breking van ruim een maand de zevende dag van het grootste pro ces, dat het behandeld heeft, wijdde aan requisitoir en pleidooi, heeft de procureur-fiscaal, mr C. van Rij aan het slot van zijn meer dan drie uur durende requisitoir gistermiddag om 12.45 uur tegen de 48-jarige S.S.-Sturmbannführer Willy Lages, die als chef van de sicherheitspoüzei en slcherheltsdiest te Amsterdam de functie van kriminalrat had, de doodstraf geëist. ges deze zou hebben gepleegd of er bij aanwezig zou zijn ge weest. Integendeel, zo verklaar de mr Feenstra, met zekerheid is komen vast te staan, dat ver dachte nimmer iemand heeft mishandeld en hij zal dus van dit punt moeten worden vrij gesproken. Lages was een veel te fatsoen lijk man om weerloze arrestan ten te mishandelen en verwacht te van zijn ondergeschikten eveneens, dat zij zich daarvan zouden onthouden. De raadsman noemde hem onomkoopbaar, onkreukbaar en eerlijk. Lages was geen sadist, geen beestmens, geen Joden hater, geen bruut, geen onver schillig, gevoelloos mens. Hij was integendeel volstrekt onbaat zuchtig, welwillend, beheerst en correct in zijn optreden, ijverig in hoge mate, flink, sober, orde lievend en oprecht. „Lages was een fatsoenlijk man, een politie chef, die hard moest zijn. Hoe Zondag zijn in de streek van Bordeaux wederom bosbranden uitgebroken. De bevolking van hetplaatsje Saumejan is voor het naderende vuur op de vlucht ge gaan. Franse militairen, die aanwezig waren bij militaire athletiekkam- pioenschapswedstrijden, moesten zich terstond naar het bedreigcja gebied begeven om het vuur, dar met grote snelheid in de richting van de kust woedde, te bestrijden. Onder de gloeiende zon heb ben gisteren militairen en brand weerlieden de gehele dag ge streden tegen de nieuwe bos brand, die op 48 km ten Zuid westen van Bordeaux over 3000 ha. woedde. Tenslotte kon de commandant van de vuur bestrij ders verklaren, dat de brand bedwongen was en geen gevaar meer zou opleveren als de wind zou blijven afnemen. Vier boer derijen zijn geheel verbrand en dorpelingen moesten de vlucht naar de kust nemen. Opstand op Malakka kostte vele mensenlevens. Volgens officiële cijfers zijn, sinds in Juni 1948 de commu nistische opstand op Malakka uitbrak, 790 opstandelingen ge dood, terwijl 112 anderen gevan gen werden genomen. Men schat het aantal opstandelingen thans op tussen de drie- en vijfduizend. De opstandelingen hebben 421 man politie-troepen en militai ren gedood, terwijl zij 508 bur gers om het leven brachten, 225 burgers worden vermist. De extra-kosten, die het ge volg zijn van de voor een groot gedeelte van Malakka afgekon digde noodtoestand, bedragen tot dusverre bijna zestien mil- iioen pond sterling. Waarschijnlijk zal binnenkort een Brits-Russische transactie tot stand komen, waarbij Enge land 1 millioen ton grofkorrelige granen uit de Sowjet-Unie zal ontvangen. De procureur-fiscaal behandelde de dagvaarding en nam in een slotbetoog de persoon van Lages onder de loupe. „Lages vergat de les van zijn ouderlijk huis", zo zeide hij. „Hij was daar in een sfeer van grote liefde van de zijde van zijn moeder en een sfeer van eerlijke, hard werkende mensen opgevoed. Wat hebben de aartsmisdadigers van München en Berlijn zich aan deze moreel zwakke figuur bezondigd. Verdachte klemde zich vast aan zijn carrière. Hij stelde die, ook hier in Nederland, niet in de waagschaal door zich 't ongenoe gen van zijn chefs op de hals te halen, maar gehoorzaamde. Deze stille, afgesloten dienaar der wet, die hij volgens de in de stukken liggende beoordelingen was voor 1933, miste in zijn ka rakter het evenwicht, dat juist voor zijn hoge functie nodig was: het afwegen van gevallen en nor men. Hij miste „eine personlich keit, die nein sagen kann en hij groeide uit tot de brute en bloe dige heerser van de Euterpestraat die het Nederlandse volk vertrap te". Zich direct tot de verdachte wendend, riep mr van Rij uit: „Ge hebt een diepe vore van bloed cn leed en tranen in Nederland ge trokken, verdachte, zo diep, dat de vroeger in Bronswijk zo eer zame naam Lages ten eeuwige dage een vloek zal zijn in Neder land. Als mens zullen wij moeten leren u te vergeven maar als volk het vergeten, dat zullen vvjj nooit." „Daar is een belofte gedaan aan ons volk van uit Londen en Mos kou. De Nederlanders hebben ver trouwd op een gestrenge handha ving van recht en gerechtigheid. Ik sta hier voor hen, voor de ge vallenen en voor de overgebleve nen. Ik kan slechts één straf vor deren. Ware dit anders, dan zou ik de eis van doodstraf vijf maal laten weerklinken: voor liet dood schieten van arx-estanten, voor de siibertannemoorden, voor de Jo denvervolgingen, voor de razzia's en voor de mishandelingen. Nu vat ik al Lages' ten hemel schreiende misdrijven, waarvoor lüj de verantwoordelijkheid draagt, samen onder deze ene eis en vorder ik, dat uw Hof hem zal veroordelen tot de doodstraf." Lages, die gedurende het gehele requisitoir vrijwel bewegenloos in de verdachtenbank zittende, aan dachtig had toegeluisterd, vertrok bij het uitspreken van deze eis geen spier van zijn gelaat. De zitting werd daarop ge schorst, waarna de verdediger, mr O. G. Feenstra, zijn pleidooi hield. PLEIDOOI. Hij begon met een uitvoerig college over internationaal straf recht en volkenrecht, om daar na punt voor punt de dagvaar ding na te gaan, waarbij hij trachtte diverse beschuldigingen te ontzenuwen. Zo zeido hij over de fusillades, dat er geen kwes tie van was, dat Lages lukraak „todeskandidate" aanwees. Als voorbeeld haalde hij aan de fu sillering der 29 politieke gevan genen in de Apollolaan te, Am sterdam. Hij betoogde, dat Lages beslist Joden na hun deportatie wacht- niet geweten heeft welk lot de Joden wachtten. Evenzo was van geen enkele mishandeling gebleken, dat La- LAGES ....de doodstraf.... kon dat anders in zijn positie, maar hij is toch mens geble ven". Tenslotte vroeg mr Feenstra, le. dat het Hof zich niet bevoegd zou verklaren om deze zaak te berechten; 2e. dat de tenlaste leggingen niet bewezen ver klaard zouden worden en 3e. ten hoogste drie jaar gevangenis straf. Mr Feenstra begon zijn plei dooi op deze heetste dag van het jaar, om half drie 's middags en eindigde eerst tegen half elf des avonds. De repliek van de procureur fiscaal, mr van Rij, en de daar opvolgende dupliek van de ver dediger komen vanmiddag. De burgemeester van Middel burg, jhr mr W. C. Sandberg tot Essenburg, is plotseling ernstig ziek geworden. Zijn toestand is van dien aard, dat hem absolute rust is voor geschreven en dat hij in het ziekenhuis, waar hij in een aparte kamer wordt verpleegd, geen bezoek mag ontvangen. Zaterdag j.l. had burgemees ter Sandberg te Den Haag be sprekingen gevoerd. Zondagmid dag belde hij de gemeentesecre taris, de heer J. Ph. Koene, op met de mededeling, dat hij zich niet erg wel gevoelde en dat rekening moest worden gehou den met de mogelijkheid, dat hij de raadszitting van heden middag niet of slechts gedeelte lijk zou kunnen leiden. De geneesheer, die kort daar na de burgemeester onderzocht, constateerde een hersenbloeding en deed de patiënt direct over brengen naar het ziekenhuis. Een hem toegediende injectie maakte, dat de burgemeester in de nacht van Zondag op Maan dag enkele uren rustig heeft geslapen. Begrijpelijkerwijze is de ver slagenheid bij de wethouders en het gemeentepersoneel, evenals bü de ingezetenen, die gisteren het ontstellende nieuws hoorden, zeer groot. Gedurende de tijd, dat burgemeester Sandberg rust moet houden, zal de heer» J. W. Kögeler, wethouder van Onder wijs en Financiën, als burge meester optreden. Als de zon verzengend brandt en de sirene loeit Roetzwarte rookwolken stegen gisteren op boven de bossen van het landgoed „Boraia", nabij het station Driebergen. Een vonk van een locomotief had vermoedelijk de kurkdroge heide aangestoken, waardoor ook het bos vlam vatte. Dit was overi gens niet de enige brand, die gisteren woedde. Tussen Olde- broek en Nunspeet hebben nog twee bos- en heidebranden ge woed. Driemaal loeide de brand- sirene in Driebergen en als dat gebeurt op een dag, dat de zon verzengend brandt, weten de mensen in het Sticht wel, wat er aan de hand is. Ze konden het trouwens duidelijk zien ook, want al spoedig onderschepten de opstijgende rookzuilen het zonlicht, zodat het zelfs tot in het dorpje Austerlitz midden op de dag schemerdonker werd. De vrijwillige .brandweer van Drie bergen deed haar best, maar kon alleen niet veel uitrichten. De burgers stroomden bij honder den toe en sloegen met afge houwen takken de vlammen uit, waarbij de zware rook en de verstikkende hitte hen voor een bijna bovenmenselijke taak stel de. Ook de bosbrandweren uit de omgeving alsmede groepjes militairen boden de helpende hand. Na ruim twee uur zwoegen, waarbij de blussers elkaar moes ten aflossen, kon men zeggen, dat het gevaar voor uitbreiding bezworen was. Gelukkig had het vuur de hui zen onaangetast gelaten, die vooraan in het bos stonden, het geen ook te danken was aan het tijdig ingrijpen van de blussers. De bossen van „Bornia" lever den gistermiddag een troosteloze aanblik op. Een grote witte walm steeg omhoog en deed het bran dend deel van het landgoed een geweldig stoombad schijnen. On geveer 6 ha bos is in vlammen opgegaan. NOG MEER BRANDEN. Twee bos- en heidebranden van aanzienlijke omvang braken gistermiddag uit tussen Olde- broek en Nunspeet nabij de spoorlijn AmersfoortZwolle. Met inspanning van alle krach ten gelukte het gisteravond deze branden tot staan te brengen. Toen waren circa 11 ha bos, meest 60-jarige dennen, in wel ker kronen het vuur gretig een prooi had gevonden, in vlammen opgegaan. Nog tot laat in de avond waren de brandweren bezig met het nablussen van de smeulende humus. Nabij het tweede militaire voertuigenkamp te Stroe was eveneens de heide in brand ge raakt, die men spoedig meester was. In de omgeving van Kootwijk kon gistermiddag na een uur ingespannen blussingswerk een heidebrand worden bedwongen. Zaterdagmiddag heeft de brand weer van Borssele een smeulende hoop vuilnis, die al enige dagen brandde, geblust, om verder ge vaar te voorkomen. Tegen wil en dank over Het Kanaal. Tegen wil en dahk is de bal lonvaarder Vanderstraeten Het Kanaal overgestoken. Hij was te Knokke met zijn ballon van het plein voor het stadhuis opge stegen met de bedoeling op het strand te dalen. Voor dat „korte tochtje" nam hij geen boord- journaal, identiteitspapieren of kompas mee en zelfs geen extra kledingstukken. Dat was dom, want op vijfhonderd meter hoogte werd de ballon gegre pen door een luchtstroming, di sterker bleek dan de wil en de bedoelingen van de vijftigjarige luchtvaarder. De ballon- werd in noordelijke richting meege sleurd en verdween boven de zee. Men begon zich reeds on gerust te maken toen men be richt kreeg, dat de op drift ge raakte ballon in Zuid-Westelijke richting over Het Kanaal ge koerst was en in het Engelse graafschap Sussex was geland. Air France gaat op Australië vliegen. Van 21 Sept. a.s. zal de Air France 2 maal per maand op Australië vliegen en wel via Sai gon, Batavia, Darwin en Bris bane. DE EERSTE GEMEENTE LIJKE KLEUTERSCHOOL. De kleuters uit het Havendorp waren gistermiddag een beetje beduusd door al die dames en heren, die in hun schooltje had den plaats genomen, doch het ijs was gauw gebroken. En hoe wel er hier en daar nog wel eens eentje een traantje wegpinkte, bleken de kleuters al gauw veel meer interesse te hebben voor de mooie meubeltjes en het fijne speelgoed dan voor het gezel schap, dat kort te voren de of ficiële opening had bijgewoond. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: het Haven dorp heeft een kleuterschool en nog wel eon gemeentelijke. Vlis singen heeft verschillende kleu terscholen, die allen door ver enigingen worden in stand ge houden met gemeentelijke sub sidie, dit echter is een school, die geheel door de gemeente wordt gefinancierd. In zijn openingsrede zei bur gemeester mr B. Kolff o.m., dat de noodwoningen in het Haven dorp door grote gezinnen wor den bewoond, zodat vele kinde ren hier dagelijks rondlopen. Er is wel een speeltuin, doch de bewoners, die verenigd zijn in hun Buurtvereniging „Haven dorps Belangen", wilden graag een kleuterschool. De burge meester sprak zijn beste wen sen uit voor de groei van deze kleuterschool en voor het werk van het hoofd, mej. Timmermans met haar helpster. ANDERE SPREKERS. Namens de Stichting Nood woningen vertelde wethouder L. P. van Oorschot een en ander over de totstandkoming der school, welke is ondergebracht jn de ontspanningsbarak in het Havendorp, die voor dit doel moest worden vergroot. Spr. zei, dat de hoge kosten slechts de oprichting van een openbare kleuterschool mogelijk maakten. De Kon. Mij „De Schelde" gaf het materiaal voor de meubel tjes, Gemeentewerken ontwierp de modellen en tenslotte werden ze gemaakt door de leerlingen van de Ambachtsschool te Mid delburg en geschilderd door be- Aan dr H. M. Hirschfeld is de persoonlijke titel van buitenge woon en gevolmachtigd ambas sadeur verleend. Zaterdagavond arriveerde op Schiphol het grootste toestel, dat ooit boven Nederland heeft gevlogen of op een Nederlandse luchthaven is geland. Het was de Amerikaahse stratocruiser „Europe". Blijde dag voor de Hervormde school te 't Zand. Het doet wel erg vreemd aan, wanneer men, na bijna tien jaar van het ene oord naar het an dere te hebben gezworven met de schoolkinderen en zelfs de laatste jaren nog in alleronge lukkigste omstandigheden te hebben moeten lesgeven, om plotseling een nieuwe eigen school te hebben. Weliswaar een school, die semi-permanent wordt genoemd, doch die door de leer krachten van de Hervormde la gere school aan 't Zand als een paleisje zal worden beschouwd. Het was jammer, dat de vreugdevolle sfeer van de offi ciële opening van deze school, waarin behalve de Hervormde lagere schooi ook nog de Open bare school is gehuisvest, werd getemperd door de ernstige ziek te van de burgemeester, jhr mr W. C. Sandberg tot Essenburg, die daardoor verhinderd was, zelf de opening te verrichten. Er bleef echter de dankbaarheid van het onderwijzend personeel, die werd vertolkt door het hooicl de heer J. Schipper, die moei- lijke en kommervolle tydenmet zijn school achter de rug heeft. DE OPENING. De opening geschiedde thans door de wethouder van Onder wijs, de heer J. W. Kögeler, die het uniek noemde, dat dit bouw werk precies op tijd is klaar gekomen en opgeleverd. De heer Kögeler prees en dankte hier voor allen, die er aan hebben meegewerkt. Het semi-perma nent karakter, zo vervolgde spr., is zoveel mogelijk beperkt. Al leen het lessenaarsdak herinnert er aan, doch over het algemeen kan worden gezegd, dat de school het in deze buurt zeer goed doet. De inrichting is sober, doch doelmatig. De wethouder felici teerde speciaal de heer Schip per, die sedert 1940 reeds een lijdensweg met zijn school moest gaan. De school is voor uitbrei ding vatbaar, zo ging de heer Kögeler verder en de plannen hiervoor zijn reeds uitgewerkt. Spr. gaf uiting aan zijn dank baarheid jegens de inspecteur van het L.O. en hij sprak ten slotte de hoop uit, dat het onder wijs, in deze schooi gegeven, tot zegen mag zijn voor de jeugd en dat dit gebouw een ruime plaats zal gaan innemen in de harten van de Zantenaren. ANDERE SPREKERS. De inspecteur van het L.O., de heer A. A. Leenhouts, zei hierna, dat de schooi van thans een heel andere plaats in de maatschappij inneemt dan vroe ger het geval was. De school immers heeft nu een sterk maat schappelijk en sociaal karakter. Spr. sprak de hoop uit, dat beide scholen dit naar hun eigen prin cipe zouden uitwerken, waar door frisse loten op de oude stam zouden worden geënt. De heer J. Schipper bracht in zijn dankwoord in de eerste plaats God de lof en de dank voor deze grote gave, terwijl hij daarnaast allen, die aan het gebouw had den gewerkt, hartelijk dankte. Het hoofd der Openbare school, de heer W. Groet, sloot zich hierbij aan en zei, dat wanneer er concurrentie zou zijn, dit zeker alleen moest bestaan in het geven van het beste onder wijs aan het kind. Tenslotte sprak nog de heer W. Spinnaay namens de Nederlandse Onder wijzersvereniging. Het enige, dat in dit nieuwe gebouw iedere bezoeker zal op vallen, is, dat nog niet alle lo kalen van nieuwe banken zijn voorzien, 't geen zeker te ver helpen is. De warmste dag in 1949. Het was gisteren in ons land de warmste dag van het jaar. Op de middag was de temperatuur bijna overal drie en dertig graden Cel- cius; dat is veertien graden meer dan normaal. Het was gisteren bovendien de warmste Septemberdag in meer dan honderd jaar. MEER HOUT BIJ WONING BOUW. Nadat begin Juli de distribu tievoorschriften betreffende bouwhout waren ingetrokken bleef nog de bepaling van kracht, dat per woning maxi maal 10 M3. hout mocht worden verbruikt. Thans is ook deze laatste houtbeperkende maat regel bij woningbouw ingetrok ken. Churchill reeds in oorlog voor Europese eenheid. Aan de consultatieve Europese assemblee te Straatsburg is voor gelezen een gedeelte van een geheim memorandum van Win- stond Churchill, geschreven in October 1942, waarin uitdruk king wordt gegeven aan zijn streven naar het tot stand bren gen van „Verenigde Staten van Europa" na de oorlog. Duitsland kan weer deelnemen aan internationale zwem wedstrijden. Het bestuur van de Interna tionale Zwemfederatie heeft be sloten dat Duitsland met onmid dellijke ingang weer lid kan worden van de Internationale Federatie, met dien verstande, dat Duitsers geen bestuursfunc ties kunnen bekleden, noch als officials kunnen worden geko zen voor Europese Kampioen schappen op Olympische Spelen. Sporen oude beschaving in Centraal Azië ontdekt. Een Russische expeditie heeft in Centraal Azië sporen ontdekt van een beschaving, die aldaar in de 3de, 4de en 5de eeuw heb ben gebloeid. Het troepenschip „Johan van Oldenbarnevelt" wordt in de komende nacht te Amsterdam verwacht, waar de ontscheping Woensdag om 9 uur zal begin nen. Het commandement van de Nederlandse Marine zal in November weer in Den Helder gevestigd worden en Amsterdam verlaten. Te Oosterhout ont stond brand in een schuur van een boedrerjj. Spoedig stond de hele boerderij in brand en daar er geen water in de buurt was, ging de kapitale boerderij van J. Gramser ook verloren. On geveer 100.000 mensen hebben op de tentoonstelling „D.O.E.N." te Assen kennis genomen van wat Drente voeger presteerde en hoe het thans reilt en zeilt. Op 26 October a.s. zal het wapen van de Kon. Marechaussee het 135-jarig bestaan herdenken. Nederlandse, Franse, Belgische en Amerikaanse vliegtuigen zul len met Engelse machines deel nemen aan 4-daagse luchtoefe- ningen in Engeland. Een Amerikaanse militaire patrouille heeft Zondagavond een gevecht van drie uur geleverd met on bekende geweerschutters, die vanuit de dichte bossen aan de grens Duitsland—Tsjecho-Slowa kije het vuur openden. -> Meer dan 110.000 man Amerikaanse troepen nemen deel aan manoeu vres van het Amerikaanse leger in Duitsland, die gisteren begon nen zijn. Dr Malan, de Zuid Afrikaanse eerste minister, heeft gezegd, dat de regering aan de niet-blanken een aparte volks vertegenwoordiging wil geven, Tijdens een vliegwedstrijd in Amerika haalde een straalvlieg tuig een snelheid van 1016,6 km per uur. Zo sterk was de lucht- weerstand, dat de uiteinden van het roer en de remkleppen van het toestel werden afgerukt, waardoor de piloot een nood landing moest maken. Op deze zelfde wedstrijd werd de piloot Bill Odom, die de vulpenfabri kant Reynold in 78 uur en 55 minuten rond de wereld vloog, gedood toen zijn vliegtuig op een huis neerstortte. Ook de huisvrouw kwam om het 'leven. woners van het Havendorp. Spr. bracht dank aan ir Nie- meyer van „De Schelde" en aan de heer Visscher, directeur der Middelburgse Ambachtsschool. De wethouder van Onderwijs, de heer W. Poppe, die hierna sprak, zei dat men destijds by hem was gekomen met het ver zoek een „bewaarschool" te stichten, ze hebben echter meer gekregen, aldus spr., n.l. een kleuterschool, die aan alle eisen voldoet. Hij zei Volksherstel, dat een gift ter beschikking stelde, de Stichting Zeeland voor Maat schappelijk en Cultureel werk, die van advies diende en de inspectrice van het Kleuter onderwijs, mej. Glas, voor haar medewerking, dank. Hierna sprak nog de heer W. van Duren, als voorzitter van da Buurtvereniging en de heer A. Schout, lid van G.S., die nog opmerkte, dat het met het kleu teronderwijs in Zeeland lang zamerhand de goede kant op gaat. Tenslotte voerden het woord de heer E. Visscher als directeur der Middelburgse Ambachts school, mej. Glas en mej. Tim mermans. Joego-Slavië heeft een communistisch bewind. Het onafhankelijke Britse so cialistische Lagerhuislid Zillia- cus die wegens critiek op de buitenlandse politiek der socia listische regering uit de party is gezet heeft gedurende twee weken een bezoek aan Joego-Slaviëgebracht en ook Tito gesproken. Tito zou hem verteld hebben, dat de Joego slavische regering een commu nistisch bewind, is en blijft. Zij heeft zich ten doel gesteld een socialistische staat op te bouweij en zij is niet voornemens zich te scharen aan de zijde der re geringen van kapitalistische lan den. Tito zei verder tegen Zilli- acus, dat, indien het socialisme niet gelijk stond met humanisme en indien het niet betekende, dat meer acht zou worden geslagen op de menselijke waardigheid en er niet meer eerbied zou komen voor de begrippen vrij heid, waarheid en gerechtigheid, het niet langer de moeite waard zou zijn naar het ontstaan van een socialistische maatschappij te streven. A.T.O.- en N.S.-personeel huldigden de heer J. W, v. d. Leye. Gisteren is de heer J. W. v. <J. Leye, chef commies bij de N.V. A.T.Ó. van Gend en Loos te Goes n.a.v. zijn 45-jarige jubileum op 27 Aug. j.l. door het personeel gehuldigd. Des morgens vond in de sta tionsrestauratie een bijeenkomst plaats waar het personeel aan wezig was alsmede mr Dijkmans uit Utrecht, die de directie ver tegenwoordigde. Laatstgenoemd® heeft de jubilaris toegesproken en hem de zilveren draagmedail- le van de dienst overhandigd. Namens het personeel sprak de directeur van het bijkantoor te Goes van de A.T.O. de heer J. P. Glooij. Hij bood de heer v. d. Leye een tuinstoel aan, voor zijn echtgenote waren er bloe men. Namens het N.S. personeel van Goes voerde de heer J. C. Kes- ter het woord. Ook hij bood mevr. v. d. Leye bloemen aan. Recrutendag te Goes. Een en dertig toekomstige re- cruten waren gisteren in de Gereformeerde Kerk te Goes bijeen om een recrutendag bij te wonen waar zij over de diverse zijden van het geenszins gemak kelijke militaire leven werden voorgelicht. Deze dag stond onder leiding van ds P. van Til uit Middel burg. Na een openingswoord van ds Beukema trad als eerste spre ker op Adj. Speelman van da C.O.A.K. uit Middelburg. Voorts voerden het woord de Res.- Veldprediker, ds Ten Brink te Den Haag-Loosduinen, dr van 'tHart uit Kamperland, die*da medische zijde belichtte en ds van Til, die over het leven in Indië sprak. Voorts voerde nog het woord ds Le Cointre. In de middagpauze kregen de jongens een koffiemaaltijd aan geboden. Ds van Til sprak het slotwoord op deze goedgeslaagde dag. Stroklampen te Yerseke gingen in vlammen op. Gistermiddag omstreeks vijf uur zijn zeven aan de Postweg te Yerseke staande stroklampen van diverse landbouwers uit Yerseke, een prooi der vlammen geworden. Men had in de nabijheid van deze klampen een hoop kaf ver brand. Het vuur dat over het stoppelveld begon te „lopen", vernielde ook de klampen die tamelijk dicht bij elkaar stonden. DE BILT ZEGT; Wat meer bewolking dan gis teren met slechts hier en daar een enkele regenbui. Matiga wind tussen Zuid en Zuidwest. Minder hogere temperaturen, vooral in de kustgebieden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1949 | | pagina 1