ïJïïi beste Kalfkoeien en Kalfvaarzen Gerei. U.L.O.-School Loden jas!!! A. WILKING Hating A. Tilroe Zn. St. Adriaanstraat 17, Goes. i|»«in T wil DEZE RA*® f ASSISTENTE. A. Loijnse 3 a 4 H.A. Bouwland of Hofsteedje C.J.B.T.O. - C.PJ.B. „Walcheren" Bouwland ÏÏladesui dAufaueJik OOSTERBAAN LE COINTRE N.V. Of U zó trouwt of zó Zeeuwsch Dagblad WONING •KLOKZEEP Korte Berichten. Leiders Chr. Geref. Knapen- bond bijeen. Fondsvorming voor consumptie-aardappelen. £en hele rij mishandelingen werden herecht. Nieuwe Haven 4 MIDDELBURG. TANDARTS SMIT, Te koop of in ruii Donderdags stal Pottenmark. Langevielesingel 56 Middelburg - Tel. 2072 EXCURSIMAARBEURS Ellison's Orange, Bon Chretien Williams, Franse Wijnperen, Marguerite Marillat, Souvenir du Congres. 2 H.A. 13 A. 10 c.A. LH.JOQ.S5Et Koopt voor Uw zoontje of dochtertje zo'n prachtige Voor regen en kou de ideale dracht TELEFOON 2687 GOES VRIJE TOEGANG W Verkrijgbaar bij dat doet er niet toe Maar Uw Huwelijksaankondiging hoort in elk geval thuis in: Advertentiën in dagbladen worden het meest gelezen Een flink Meisje prima Vlaskaf ervaren Personeel Dinsdag 30 Augustus 1949 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 4 Benelux Jaarbeurs. De Bene lux jaarbeurs te Leuven is geopend ln tegenwoordigheid van o.m. de heer mr Hustinx, burgemeester van Nijmegen, vergezeld van ver schillende hoofdambtenaren der diensten voor de wederopbouw. Mgr Bellon, professor aan de Uni versiteit te Nijmegen en voorzit ter van het Beneluxcomité dier De fruitafzet-moeilijkheden. Te hoge prezen voor de consument. Het bestuur van de Neder landse bond van Fruitpachters in vergadering bijeen in Maas tricht, heeft Zaterdag een te legram aan de minister van landbouw en voedselvoorziening gezonden. Daarin wordt gezegd, dat de vakgroep de oorzaak van stad en de heer Smets burge- de afzetmoeilijkheden van fruit meester van Leuven. ziet in te hoge prijzen voor de Tuberculose ln Zuld-Afrika. De consument ondanks de lage prij- secretaris van de Zuid-Afrikaanse zen voor telers en pachters. De vereniging ter bestrijding van vakgroep verzoekt de minister T.B.C., heeft verklaard, dat in de dringend maatregelen te treffen Unie per jaar 10.000 personen aan 1 voor afschaffing van veilplicht, tuberculose sterven, d.i. 30 per en van minimum veilings- dag. Onvoldoende behuizing en Prljzen en door uitreiking voeding kunnen er de oorzaak van van ventvergunningen op grote zijn, dat deze ziekte in het bijzon-gedurende de periode der der onder de naturellen zovele hmdigc afzetmoeilijkheden. Hier- slachtoffers maakt. Indirect le-door zal naar de mening van de vert dit verschijnsel gevaar op!vakgroep ook vernietiging van voor de blanke bevolking. kostbaar volksvoedsel worden i tegengegaan. Het telegram was Uraniumerts in Saksen. Bije Theuma, in Saksen, is uranium erts ontdekt, zo deelt het Duitse nieuwsbureau mede. Aan plaatse lijke arbeidsbureaux is een aantal van 2000 arbeiders verzocht om met de exploitatie te beginnen. Het gebied is afgezet voor onbe voegden. Spoorverbindingen Duitsland- voor het bestuur der groep on dertekend door de heer Th. M. de Vos, secretaris. Onder voorzitterschap van de heer H. v. d. Berg te 's-Graven- Sow jet-Unie. De afstand der rails deel kwamen Zaterdag de leiders van bepaalde hoofdspoorlijnen in I van (je chr. Geref. Knapenbond in de Sowjetzone van Duitsland zal utrecht in jaarvergadering bijeen. vergroot worden tot die van de spoorlijnen in de Sowjet-Unie, zo dat treinen met herstel-betalings goederen rechtstreeks naar Sow- jet-Russsiche industriecentra kun nen lopen. Johanna Stichting. Koningin Juliana heeft 't beschermvrouwe schap aanvaard van de Johanna Stichting, het tehuis voor licha melijk gebrekkige kinderen te Arnhem. Knoeieryen. De premier van Sleeswjjk-Holstein is afgetreden, als gevolg van een regeringson- derzoek, naar knoeierijen bij de wederinrichting van de ambtswo ning van de premier, waarvan zijn schoonzoon de architect-aannemer was. De Marinebasis te Soerabaja. In verband met onbevestigde be richten uit Den Haag ten aanzien van de marinebasis te Soerabaja hebben Amerikaanse marinekrin gen te Washington aan Aneta toe gegeven, dat de Verenigde Staten inderdaad de Nederlanders en In donesiërs hebben medegedeeld, dat zij vitaal belang hebben in geval van algemene strijd bij het beschikken over een basis te Soerabaja ais onderdeel van de verdedigingsplannen voor het ge bied van de Stille Oceaan. Door de Dykraad van het Ca- lamlteuzo Waterschap Brulnisse werd in de vacature wegens perio dieke aftreding van de heer P. L. Krepel als lid van het bestuur der Waterkering van voornoemd Wa terschap de volgende aanbeveling opgemaakt: 1. P. L. Krepel; 2. A. Flohil; 3. C. A. Hanse. De morgenvergadering droeg een huishoudelijk karakter; De heer A. v. d. Akker uit Bus- sum rapporteerde over het kamp leven van de knapen, dat goed flo reert. De aftredende bestuurs leden de heren D. Cappoolse uie Apeldoorn en W. Bijleveld uit Franeker werden herkozen, ter wijl in de plaats van de heer G. Davelaar tot penningmeester ge kozen werd de heer C. Bouterse uti Haarlem. Bij monde van de voorzitter en penningmeester van de Jubileumcommissie, resp. de heren W. Bijleveld en C .van Dam werd verslag uitgebracht van de werkzaamheden dezer commissie, waarop aansluitend de voorzitter, de secretaris en de penningmees ter werden gehuldigd in verband met hun zilveren jubileum als be stuurslid. Namens de knapen werd hun een boekwerk en een gecaligrafeerde oorkonde aange boden. In het bijzonder werd de voorzitter de heer H. v. d. Berg gehuldigd, die tot ere-voorzitter benoemd werd en bovendien een gouden insigne in ontvangst had te nemen. In zijn plaats werd tot voorzitter benoemd de heer W. Bijleveld uit Franeker. De heer A. v. d. Akker, te Bus- sum werd tot redacteur van het knapenblad „Groeiende Kracht" gekozen. Tot slot van de morgen- vergadering sprak namens de kleine meisjesbond mej. Rebel van Rotterdam-Oost woorden van ge lukwens. In de middagvergadering refe reerde de heer A. M. v. d. Kruk over „Sexuele voorlichting op de Knapenverenigingen" waarop een brede discussie volgde. Over het principe om tot het vormen van een fonds tot sta bilisering van aardappelprijzen over te gaan, wordt in land- bouwkringen uitvoerig beraad- De gedachten gaan uit naar een heffing per beteeld opper vlak. De aldus verkregen gel den zouden gebruikt kunnen worden, indien de noodzaak daartoe dwingt. Bij een (tijde lijk) overschot van aardappelen zou het prijsbedervend deel uit de markt genomen kunnen worden tegen een bedrag, dat de teler tegen verlies beschermd en diens bestaanszekerheid be vordert. Bij overschot zakken die prijzen echter vaak tot op het peil van voederaardappelen voor vee, waardoor verlies voor de producent ontstaat. Indien een fonds wordt opgericht, zul len boeren geen bezwaren heb ben om normale oppervlakten met aardappelen te telen. Hier door wordt tevens aan de wens om zoveel mogelijk veevoeder uit eigen bodem te winnen, vol- daan. De vraag is, of de orga nisaties, verenigd in de Stich ting voor de Landbouw, zelf tot fondsvorming moeten over gaan, ofwel op de overheid moeten blijven steunen. Bij de grote aardappeloogst 1948 heeft de regering het stomen van aardappelen voor veevoeder en daarmee lonende prijzen voor de producenten bevorderd. Een tweede kwestie is, of fondsvor ming zal passen in de land bouwpolitiek op lange termpn. Voorts dienen exportmogelijk heden van aardappelen, die van sterke invloed op het binnen lands prijspeil zijn, ln aanmer king te worden genomen. Zoals men weet, kent de tuinbouw productenfondsen om de prijzen bij overschotten (doordraaien) te steunen. Rechtzaken. Nieuwe toepassing Röntgen stralen. Belangrijke ontdekking. Prof. Ingelmark en dr Frant- zell uit Upsala hebben een me thode uitgevonden om röntgen foto's van de weke delen van het menselijk lichaam te maken. Tot nu toe kon men slechts foto's van het skelet maken en van organen, die lucht bevatten, zo als b.v. de longen. En van de spijsverteringsorganen alleen met behulp van de een of andere registrerende stof, zoals barium. Met de nieuwe methode kun nen huid en spieren nauwkeurig worden gefotografeerd. Daardoor is men in staat thrombose en kwaadaardige ge zwellen sneller vast te stellen dan vroeger. Ook voor het vaststellen van ziekten van het spierweefsel is de nieuwe ontdekking van groot belang. Politierechter te Middelburg. Zitting van 26 Augustus 1949. G. B., bloemist te Goes had op 5 Maart aan de Kamer van Koop handel te Middelburg bericht, dat zijn bloemenzaak met ingang van 1 Januari 1949 was opgeheven. Bij onderzoek bleek dat de zaak op 1 Mei 1949 nog steeds onafgebroken werd gedreven en dat er geregeld bloemen en planten werden ver kocht. Wegens het doen van een onjuiste opgave werd verdachte veroordeeld tot f 60 of 20 dagen. D. v. d. H., landarbeider te Kortgene, had op 22 Juni 1949 zijn hond geschopt en met een spade meermalen geslagen, waar door het dier bloedend werd ver wond. f 30.of 10 dagen. C. A. v. d. E., schippersknecht, A. S., Oesterkwekersknecht en A. A. M. schippersknecht allen te Yerseke, hadden te Wemeldinge, de wachtmeester der rijkspolitie A. I. van Boxtel beledigd. C. A. ;v. d. E. en A. S. ieder f 40.of 20 dagen A. A. M. f 25.of 10 dagen. W. K., directeur N.V. „De Bath- poklers" te Rilland-Bath, had in Mei 1949 in een landbouwschuur een scheidingsmuur laten aan brengen, zonder dat daarvoor een rijksgoedkeuring was verkregen, f 100.of 20 dagen. F. van H., paardenhandelaar te Goes, had M .de Jonge beledigd f 40.of 20 dagen. Ch. A. K., 26 jaar, zonder be roep te Wissenkerke, had A. Dees mishandeld 1 week gevangenisstr. P. H., meubelmaker, te 's-Hee- renhoek, had verschillende goede ren, door de deurwaarder G. Hei boer hierop beslag gelegd ont trokken: 3 weken gev. voorwaar delijk met 2 jaar proeftijd. G. van I., los "werkman en zijn echtgenote, W. P. wonende te Krabbendijke, hadd«n H. Kok be ledigd beiden f 1.of 1 dag. J. J. van D„ chauffeur te Tho- len had te Hoek J. K. van Nieu- wenhuijzen mishandeld f 25.of 10 dagen en 1 week voorwaarde lijk met 2 jaar proeftijd. W. A. D., zonder beroep te Tho- len had S. Janse mishandeld f 30 of 10 dagen. G. L., echtg. van J. G. de L. te Oud-Vossemeer had op 8 Juni '49 C. A. de Leeuw mishandeld f 20 of 10 dagen. M. L. K. en L. J. K. beiden land bouwer te St Maartensdijk, had den op 5 Juli 1949 te Oud-Vosse meer, tezamen en in vereniging A. en G. Duine mishandeld, beiden f 30.of 10 dagen. H.C. van A. glasslijper te West- dorpe, had op 4 Juli 1949 A. de la R. mishandeld f 25.of dagen. J. de K, wed. W. D., landbouw ster te Aardenburg had zich te verantwoorden wegens verboden nederlage van 48 vloerkleden, f 200.of 1 maand. H. P., grossier te Scheveningen had op 23 Maart 1949 in Oost Z. Vlaanderen onbevoegd voorhan den 113 meter plastic. De goede ren zijn in beslag genomen. 3 we ken voorwaardelijk. Burgerlijke Stand. MIDDELBURG. Geboren: Mes- rope J. A. z. v. A. L. de Braai en K. Johannes. Maatje A. d. v. J. M. Westerweel en A. Wondergem. Jan z. v. A. J .v. d. Noll en F. L. v. Luyk. Adrianus W. z.v. I. J. Neu- féglise en A. B. Schuilwerve. Wil lem z. v. J. A. Jongepier en J. van Dijk. Laurina C. d. v. J. Boo ne en J. C. Verstraate. Pieternella A. d. v. M. Simonse en K. L. Boogaard. Adriaan A. z. v. A A. Geuze en J. van Belzen. Martina C. d. v. J. I. Janse en G. E. Min- naard. Getrouwd: H. J. van der Aa, 27 jr en P. C. Adriaansens, 23 jr. H. Schot, 23 jr en S. de Hond, 29 jr. M. P. Wondergem, 26 jr en J. de Nooijer, 25 jr. P. den Hollander, 26 jr en F. Sturm, 23 jr. C. Bloe- mendaal, 24 jr en C. Hoek, 20 jr. J. G. van Loon, 25 jr en J. Klomp, 22 jr. J. J. in 't Veld, 28 jr en D. L. Reijerse, 24 jr. M. de Smit, 22 Jr en J. K. de Visser, 23 jr. Overleden: J. M. Janse, 84 jr wedn. S. J. Vlieger. P. Wouter- se, 71 jr ongeh. Jan, 6 jr z. v. W. Wouters en J. de Regt. C. Janse, 27 jr echtg. van W. Louwerse. H. de Noo, 72 jr echtg. van J. J. Schultz. W. P. Cornelisse, 73 jr echtg. van M. J. de Jongh. WEMELDINGE. Geboren: Adriaan M. J., z.v. J. E. Kola en A. W. Jeremiasse. Ondertrouwd: M. C. P. Kamp man, 34 j. en E. J. Hooglander, 26 j.; L. de Neef, 28 j. en Fr. E. Eversdyk, 28 j. te Kapelle. Gehuwd: J. A. Houtman, 40 j. te Kruiningen en T. Klap, 46 SCHEEPSTIJDINGEN. GROTE VAART. AALSUM 29 to Colombo. ABBEKERK 29 van Hamburg naar Antwerpen. AL- CHIBA 27 van Karachi naar Rotterdam. ALGENIB 27 van Porto Alegre naar Rot terdam. ALHENA pass. 28 Finisterre. AMSTELVEEN 28 te Marseille. ANNEN- KERK 29 te Adelaide. ARMILLA 28 van Singapore naar Pladjoe. AXELDIJK 27 van New York. BACCHUS 27 van Co- quimbo naar Valparaaido. BERKEL 29 te Archangel. BREDA 28 te Buenaventura. BLOEMFONTEIN pass. 27 Kaap Verde. BLOMMERSDIJK 27 van Antwerpen. CHAMA (t) 28 van Singapore naar Miri. COLYTO 28 van Huela naar Amster dam. .CONGOSTROOM 27 van Point Noire naar Mataadi. DELFLAND 28 te Hamburg. DRENTE 27 te Batavia. EEM- LAND pass. 28 Ouessant. ENA (t) 28 van Port Said te Beyrouth. GROOTE- KERK 28 van Mombassa naar Amster dam. GAASTERKERK 28 te Port Elisa beth. HAARLEM 28 te Baltimore. HE LENA 28 van Trinidad naar Paramaribo. HERMES 28 te Buenaventura. HESILIA 28 te Paramaribo. KAMERLINGH ON NES 28 van Batavia naar Rotterdam. KERTOSONO Batavia-Rotterdam 27 van Belawan. KOT A BAROE Batavia-Rot terdam pass. 28 Malta. LAURENSKF.RK pass. 28 Gibraltar. LEOPOLDSKERK 27 dwars Ceylon. LIEVEVROUWEKERK 29 te Madras. LINGE 27 te Gefle. MACO- MA (t) 27 te Curacao. MARIEKERK 29 te Singapore. MERWEDE 27 van Suez. MIJDRECHT 29 te Londen. PARKHA VEN 28 van Antwerpen naar Santos. POLYDORUS 28 te Colombo. PR. WIL- LEM HI 27 te Millwaukee. RAKI 27 van Singapore naar Bangkok. RIDDERKERK Sydney-Rotterdam 28 te Aden. SALA- WAT1 pass. 28 Perim. ALDEBARAN 28 te Genua. AMSTELDIEP Java-Amster dam pass. 28 Malta. AMSTELDIJK 29 te Alexandrië. MIJDRECHT 29 te Londen. NIEUW AMSTERDAM Rotterdam-New York 28 1 uur van Southampton. I'A- PENDRECHT pass. 28 Kaap Serrat. PARKHAVEN 28 van Antwerpen naar Santos. BANTAM pass. 27 Finisterre. FRIESLAND pass. 28 Suez. GAROET pass. 27 Azoren. JOOST VAN DEN VONDEL 28 te Narvik. KOTA AGOENG Batavia-Rotterdam 27 16 uur van Port Said. MARKEN 10 Oct/ in Nederland verwacht. MATARAM 28 te Londen. SLAMAT Rotterdam-Batavia pass. 28 10 uur Finisterre. STRAAT SOENDA 2S van Rio de Janeiro naar Kaapstad. STREEFKERK 28 van Cochin. TERNA- TE 27 yan Lorenzo Marquez naar Beiia. TALIS SE pass. 28 Malta. TIBA pass. 28 Kaap Frio. WATERMAN Batavia- Rotterdam 26 11 uur te Suez. ZUIDER KRUIS Rotterdam-Batavia pass. 26 13.30 uur Suez., wordt 29 20 uur te Aden ver wacht. AALSDIJK 27 te New Orleans. ALGENIB 28 te Rio Grande. ALGORAB 28 van Paranagua. BLIJDENDIJK 27 van New York naar Antwerpen en Rot terdam. DALERDIJK 26 van Cristobal. KEILEHAVEN 27 van Las Palmas naar Rotterdam en Hamburg. LEERDAM 27 te Boston. STAD MAASSLUIS 27 te Philadelphia vermoedelijk 30 vandaar naar Amsterdam of Rotterdam. HAVEN" VAN VLISSINGEN. Te Vlissingen aangekomen 27 Aug. MECKLENBURG van Folkestone. TO- HANNA TE VELDE van Londen. WEA van Antwerpen. 28 Aug.: BORELLI van Londen. MIDARHOLM van Cassablanca. Gepasseerd naar Antwerpen 27 Aug. SUMATRA van Portsmouth. BENNE- KOM van Amsterdam. EVERTSEN van Rotterdam. 28 Aug.: SOEMBA van Duin kerken. AKKRUMDIJK van Londen. EXEL DEN HAAG van Aruba. MAGNE PETE van New Castle. 29 Aug.CA- SANA van Kopenhagen. LIBRA van Westhartpool. Gepasseerd van Antwerpen 27 Aug. MATARAM naar Londen. BLOMMERS DIJK naar New York. DEMOCRAAT den. HAZEWIND naar Vestero. OLWE naar Denemarken. BATAVIER naar Lon- naar Alowa. DENEP naar New Castle. 28 Aug.: MEERKERK naar Rotterdam. HEBE NOBEL naar Londen. Van Vlissingen vertrokken 29 Aug.: MIDARHOLM naar Ikespilar. .mans; LEINE, Ney; GERARDUS, Ger« :itse; CELINA, Keersmaekers; HENNY, Roosmalen, allen naar Duitsland; PRI MULA, Hess; NAVEXMOTOR 4, Ille- gems; EXPRESS 33, Beye; MERCURIUS, Verstichel; GERMAIN E, Blonunaert; EX PRESS 26, v. d. LindenKLYBECK, Klaassen, allen naar Basel. Officiële Publicaties. Aanvang lessen openbare scholen voor gewoon lager onwerwys. B. en W. van Vlissingen brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de lessen I aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs aanvangen: j A. klasse 1 t.m. 5 op Donderdag 1 Sep tember a.s. 8.30 uur v.m.; B. klasse 6 op Vrijdag 2 September a.s. j 8.30 uur v.m. Kanaal door Walcheren. De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland brengt ter keunis van belanghebbenden, dat de scheepvaart door de Buitenkeer sluis te Vlissingen zal zijn gestremd van Maandag 5 September 1949 ai tot en met Zaterdag 10 September 1949 of zoveel korter als mogelijk of langer als nodig zal blijken te zijn. Wat brengt de radio? SCHELDE-VAART Te Hansweert gepasseerd 27 Aug. 1949. SIBILLA 3, Hoenderop", CITO, Kooi man; ROLAND GELDNER, Schreuder; SETIF, Raule; FALNDOS, v. d. Hill; ASCONA, Mayer; AARE, Neyenhof; LINGE, Theenaart; DIEZE, v. Koeve- ringe; WAADT, de Kok; CASSIS, Kui pers; RICHEBOURG, August; NEU- CHATEL, Gooshouwer; DORIS HALLER, Kregling; TIME IS MONEY, Visser; ANNA ALIDA, Borsje; SAMBRIA, Smits; VILLARS, Camerman; CHOPIN, v. Meel; URANIA, Valkenburg; BER- THE, Cleerbout; HENRI, Mertens; VI VAT, Wagemaker; RHEINUNION 3, Stevens; SAALE, Westerlinck; SCHIE- BROEK, Vink; CFR 515, Cross; ST. AN- TONIUS, Ritmeester; v. GOGH, Wijl- mansLOUIS, HaemsSUSSES, Boers WILADCOR, de Been; LAURENT, Schaap; SCHELDEZONEN, de Koning; ELODIE, v. Zanten; MARGARETHE, Neyenhof; RAPIDE, v. d. Bosch; BEAU- ME, FortuynMAR JAC, v. Gils; AROC, v. d. Bussclie; VIVAT, ter Steege; SHAMROCK, Minnebo, allen naar België; TELEGRAAF 4, Heystek; RIVAL, van Kaam; TWEE GEBROEDERS, Wieland, allen naar RotterdamCORJO, v. Driel, Delft; DOU, v. d. Putten, Dordrecht; COMPTOIR 20, Hewel, Dordrecht; JOMA, Ruytenberg; NEELTJE, idem; RIO, idem; HOLLANDI, Versluys, allen naar Wer kendam; MARIE 2, de Wijs, Aalsmeer; SIMONE, Dhooge, Gennep; STAD AM STERDAM 6, Durinck; STAD AMSTER DAM 8, Waterham; DANY, Vermeulen; ANJA, v. Vijven, allen naar Amsterdam; UBANJI, Govaert, Krommenie; DESIRE, Oom; SALF 3, Cop; WORMS, Bils; LU- llmer; DONCASTER, Kuipers; ROMA, MA 5, de Jonge; DAMCO 121, v. Ooyen; GOLGOTHA, Engelen; SANT 2, Ceule- PR O GRAM MA VOOR HEDENAVOND. Beide zenders 8 en 11 uur Nieuws. HILV. I (301,5 M.) KRO 6.00 Amusements orkest. 6.30 Ned. Strydkr. 7.00 Nieuws. 7.15 Amu sements orkest. 7.30 Dit is leven. 7.45 Keg'. Uitz. 8.05 Gewone man. 8.13 Concertgebouworkest. 9.05 Vragen van deze tijd. 9.30 Relais van een kamermuziekconcert. 10.30 Actualiteiten. 10.40 Gram. 11.40 Klanken uit de U.S.A. HILV. II (415 M.) AVRO 6.00 Nieuws. 6.15 Tom Erich. 6.30 The Romancers. 7.00 Gesproken brie ven. 7.05 Ik zou zo graag. 7.30 BBC-Symphonie orkest. 8.05 la het zoeklicht. 8.45 Hoorspel. 9.45 Buitenlandsoverzieht. 10.35 The Skymasters. 11.15 Gram. Woensdag 81 Augustus. Beide zenders 7, 8 en 1 u. Nieuws. IilLV. I (301,5 M.) NCRV 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Berlijns Opera orkest. 7.45 Een woord voor de dag. 8.15 Te Deum Lau- damus. 8.45 Piano. 9.00 Bij onze jonge zieken. 9.30 Muziek by het werk. 10.30 Morgendienst. 11.00 Fluitrecital. 11.30 Kon. Militaire Kapel. 12.00 Trio „Fantasia''. 12.33 Orgelconcert. 1.15 Mando- linata. 1.45 Gram. 2.00 Amster dams strijkkwartet 2.30 NCR.V- koor. 3.00 Kamerorkest. 4.15 Voor onze jongens en meisjes. 4.30 By- belvertelling. 4.45 Zangklasse. 5.30 Concertgebouworkest. HILV. II (415 M.) VARA 7.18 Gram. 8.18 Orgelspel door Johan Jong. 8.50 Voor de vrouw. 9.00 Weens Philh. orkest. VPRO 10.05 Morgenwijding, VARA 10.20 Onze keuken. 10.35 Als de stofzuiger zwijgt. 11.00 Populair non-stop progr. 12.00 Cor Steyn. 12.38 Roe meens orkest. 1.15 Omroeporkest. 2.00 Gesproken portretten. 2.15 Victor Kamerorkest. 3.00 De Re genboog. 4.00 Orkest van de weak, 4.15 Voor de kleuters. 4.30 Vra gen staat vrij. 5.15 Melando en zyn Tango-Rumba orkest. 5.43 Reg. Uitz. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, na een langdurig lijden, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, JAN VAN 1WAARDEN, in de ouderdom van 77 jaar. Wolfaartsdyk: J. VAN IWAARDEN DEN ENGELSMAN. Kats: T T pnwr 'VAN IWAARDEN. M. POST. 's-Heer Arendskerke: A. M. VAN IWAARDEN M. VAN IWAARDEN— NIEUWENHUIZE. Kats: H. VAN IWAARDEN. J. VAN IWAARDEN— SCHRIER en Kinderen. 's-Heer Arendskerke, 29 Augustus 1949. De lessen worden hervat op Donderdag 1 September om 9 uur. Zegt het voort! Het Hoofd der School, J. IJSSELSTEIN. MIDDELBURG vraagt Aanmelden 78 uur. Te pachten gevraagd: omg. Middelburg, 5 a 6 H.A. onversch. waar. Brieven onder no. 1520 bu reau van dit blad te Mid delburg. Adverteert in dit blad. 9 SEPTEMBER. Vertrek 5 uur v.m. van de Markt Middelburg. Opgave deeln. tot Zaterdag 3 Sept. bij D. VAN SPARRENTAK, Moesbos, Koudekerke. De Provinciale Commissie van veilingen in Zeeland deelt de fruittelers mede, dat vanaf Woensdag 31 Aug. a.s. kunnen worden aange voerd op de veilingen: TE KOOP: in de gemeente Vrouwen polder. Sectie E no. 410 en 826. Te bevragen bij W. BRAND, „Bloemhove", Dom burg. t/NGEVOOiTjlRLJ 51-53 Te, 2m Reeds een mooie collectie in mooie najaarsconfectie. DAMES NAJAARSMAN TELS in zeer mooie herfst- keuren en ook zeer billijke pryzen. JONGEDAMES NAJAARS MANTELS zeer aparte mo delletjes. Zuiver wollen stof. Voor 12 t.m. 18 jaar. verhoogt het cachet van Uw zaak. Laat het drukken bij GOES Déér vindt U de geschoo.lde vakmensen met een meer dan veertigjarige ervaring. Wensen en verlangens ten aanzien van de inhoud onzer courant, worden gaarne bij onze hoofdredactie ingewacht VET -J vjfcl ur BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: zo goed als nieuw LEEGSTAANDE Btaande Parallelweg 16, Kloetinge. Bewoond geweest door F. MILHOUS. Op ge bruik by de betaling. Te be zichtigen Donderdag 1 en Vrijdag 2 Sept. van 2 tot 5 uur. Briefjes in te leveren op Zaterdag 3 Sept. tot 4 uur aan woning Parallelweg 16, Kloetinge. lH.JOQ.55E a. in. GOES jANGE VOP3T3TRAAT 5153 Te| 2486 Boerinnen! Als U wacht op kleren voor de Zeeuwse dracht. ZWARTE DAMESKOUSEN zuiver wol 99% en 10 ƒ3.09. ZWART GEWERKT KAM- GAREN voor rokken en hemdrokken,. Prachtige GEBLOEMDE ZIJDE voor doeken en beu ken. SCHEURFLUWEEL voor hemdrokband f 0.75 p. bandje gevraagd voor de huishou ding, v.g.g.v. Bakkerij FEIJ, Badhuisstraat 69, Vlissingen Abonneert U op dit blad. TE KOOP: nieuw gewas, voor 2.5 ct. per kg. A. POUWER Seis- straat 29, M'burg. Tel. 2023. Gevraagd Loonwerkersbedrijf Wed. D. TANGE, Julianastraat 38, Souburg. Vraag eens speciaal om de echte KLOKzeep! Dat is in Uw eigen voordeel. Want KLOKzeep slinkt heel langzaam, waardoor U heel lang met zo'n kloek dubbel (dik) stuk KLOKzeep doet. Vraag dus om KLOKzeep 't scheelt U stukken JESPPABRIEK OE KLOK HEIR06 'Jihlm cbdveM&t zttej 5 CENT PER WOORD, MINIMUM 95 CENT TE KOOP: - „ESO" prisma-verrekijker 6 x 30 voor 55 en prima transportrijwiel 50. Vlis- singsesingel 34, Middelburg. - VAARSKALF en VUL KACHEL. P. POPPE, Breeweg C 63, Koudekerke. - Een WERKPAARD. Wed. L. VAN WALLENBURG, A 77, Veere. - POELJES, Zandweg 15, Kruiningen. - KALFVAARS op de reke ning. CHR. DEKKER, Bree weg C 56, Ter Hoge bij Mid delburg. -■ Ingeschreven Texelse RAMLAMMEREN. J. KRIJ GER, Sloeveer, Nieuw- en St. Joosland. GEVONDEN: - Een PORTEMONNA1E met inhoud. Terug te beko men, Jodengang 10, Middel burg. DIVERSEN: - AUTO ZONDER CHAUF FEUR TE HUUR. Per K.M., per dag, per week, per maand. A. NIJSSE, 's-Heer Hendrikskinderen, Dorpsstr. A 46. Aangeboden: KOSTHUIS op. dorp in Zuid-Beveland bij alleenst. juffrouw. Ned, Herv. Brieven onder No. A 2653, bureau v. d. blad, Goes - En toch zouden wij U aan raden, nu reeds een regen jas te halen. Nu hebben wij uitzoek. TWEEDJASSEN ƒ25.60. TRENCH-CAOT 20.80, 23.60, gevoerd ƒ30.50. Kledingmagazijn J. HOOFTMAN, Vlasmarkt 35, Middelburg. - Studerende vraagt ter overname een BOS ATLAS der gehele wereld. M. MUN TER, 392 Kortgene.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1949 | | pagina 4