ïïmm&wieiim De school gaat weer beginnen Walersportfeest in de Vlissingse Vissersliaven. Het hofje van Quack te Vlissingen wordt herbouwd. Ktmft/fZBIB# Belgische financiële en monetaire vraagstukken. Broer van gevluchte S.S.er hg huiszoeking doodgeschoten. Rotterdamse winkelier smokkelde in het groot. Handboogschutterü te Kloosterzande vierde eeuwfeest. Na ingebruikname van Boulevard de Ruyter. Wegen in het Havendorp zullen worden verbeterd. ®f?QKT Amerikaanse pers over de R.T.C. Be conferentie zal slagen, omdat zij moet slagen. Voor tienduizend gulden clandestien ingevoerd. jongens- en meisjeskleding De economische toestand in Engeland. Dinsdag 30 Augustus 1949 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 3 De handboogschutterij „Wil lem TelL" te Kloosterzande, heeft Zaterdag zijn 100-jarig bestaan gevierd op grootse wij ze. 350 schutters waren voor dit gebeuren uit alle plaatsen, waar schutterijen zijn, naar Kloosterzande gekomen. Op het gemeentehuis van Hontenisse, waaronder Kloosterzande be hoort, ontving burgemeester C. J. van Hootegem de jubile rende schutterij en afgevaar digden van de andere aanwe zige sociëteiten. Natuurlijk was ook de be schermheer van „Willem Teil", Baron Collot 'd Escury, hierbij tegenwoordig. Na de burge meester feliciteerde hij de schutterij. Daarna werden door nog verscheidene anderen ge lukwensen overgebracht. Naderhand werd een schuf- tersconcours gehouden, waarvan de voornaamste uitslagen zijn: Hoofdvogel, staande prang: C. Dubois uit St. Jansteen; zijvo gel: J. Vermeulen uit Hein- kenszand; Hoofdvogel, liggende prang: D. de Smet uit St. Jan steen; zijvogel: J. Slabbekoorn van „Willem Teil". De mosselverzending. Volgens de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek, werden in Juli 1946 14.184 ton mosselen ver zonden naar België en Frank rijk. In Juli 1947 was dit 29.859 ton; Juli 1948 17.585 ton en in Juli 1949 19.626 ton. Orgelconcert Gommert de Kok Zaterdagavond gaf Gommert de Kok een orgelbespeling in de Ned. Herv. Kerk te Nisse. Als eerste nummer speelde hij uit de zesde Sonate van Mendelssohn (variaties over het Gebed des Heren) het koraal, de andante en de finale. Het koraal loopt onmiddellijk over in de eerste variatie. Deze werd door de organist niet ge speeld. Hij liet direct volgen de andante. De baspartij werd door hem op het manuaal gespeeld; alleen de laatste regel nam hij met pedaal. De finale is (zeer merkwaar dig) een zeer eenvoudige me lodie in liedvorm, een gevoel vol stemmingsstuk, echt roman tisch. No. 2 Cantabile van Lem- mens. Overdadig gebibber van tremulant en veelvuldig gebruik van zwelkast en fluitjes. No. 3 voor tenor en orgel: Panis Au- gelicus van Franck. Begelei ding ruw en sterk. De stemmen waren niet afgewogen. Hier en daar hinderlijke dissonanten. No. 4 „Komt kinderen van het Licht" van F. Asma. De or ganist bracht wijzigingen in het werk aan. Dit eindigt met het koraal en geen herhaling van het eerste. Getracht werd As- ma na te bootsen, hetgeen be grijpelijk mislukte. „Een lied zonder woorden" van Moskows- ki volgde daarna. De tenor zong vervolgens „O God van Israël" van v. Westen. De bede van Boedijn werd zonder meer overgeslagen. Van Prière et Berceuse van Guilmaut 'werd het laatste deel niet gespeeld, doch het eerste herhaald. Uit de Suite Gothique van Boëlmann volgde nog „Prière a notre Dame", een romantisch, teer stemmingsstuk. De tenor zong de Aria uit de cantate 140 van Js. Bach. Het «lot was „Fanfare voor orgel" van Lemmens. De muziek van Lemmens is uit de tijd. Wat hier te beluisteren viel, was een „populaire orgelbespe ling", Degelijke, grondige stu die dient echter een kerkcon- cert vooraf te gaan. F.—B. MIDDELBURG. Grote overwinning voor Swift. De Zaterdagmiddag op de Markt gespeelde korfbalwed strijd SwiftSeolto, ten bate van de sportuitwisseling Mid delburgAmersfoort, is geëin digd in een grote overwinning voor Swift. De eindstand luidde n.l. 134. Er bestond voor deze wedstrijd, ondanks de warmte, vrij grote belangstelling. VLISSIN GEN. Stadsnieuws. Ter kennis wordt gebracht, dat de wekelijkse inënting tegen pokken in het St. Josef zieken huis niet om 15, maar om 14 uur zal beginnen. Herbenoeming onderwijzeres. B. en W. stellen gan de raad voor om mevr. G. B. Lute— Akkerman te herbenoemen als vakonderwijzeres in de nuttige handwerken aan de Openbare U.L.O. school, voor het tijdvak 1 September 194931 Augustus 1950. Commissie georganiseerd overleg. Door B. en W. wordt voor gesteld in de commissie voor ge organiseerd overleg in ambte narenzaken te benoemen de heren J. C. Corver, J. Marijs en J. Post. Gevonden voorwerpen. De Commissaris van Politie te Vlissingen deelt ons mede, dat aan zijn bureau als gevonden is gede poneerd: witte bakkersschort; kussen; dameshandschoen; das speld; distributiebescheiden; een paar zwartlederen handschoenen; herenrijwiel; halsband van hond; pop; bewijs van lidmaatschap zei kenfonds. Op het politiebureau zijn ook de adressen bekend van hen, die thuis gevonden voorwerpen in be waring houden. YERSEKE. Tragisch sterfgeval. Zondagmorgen heeft een tra gisch sterfgeval plaats gevon den. De heer Zuidgeest uit Vlaardingen, die met vacantie te Yerseke vertoefde, kreeg bij de aanvang van de dienst in de Ned. Hervormde Kerk een hart verlamming. Hij werd naar de consistorie gedragen, waar de te hulp ge roepen arts slechts de dood kon constateren. ARNEMUIDEN. Opbrengst collecten. De gehouden collecte te Arne- muiden voor Huize „Irma" te Oostkapelle heeft f 358.11 opge bracht. ST ANNALAND. Kerktelefoon. De firma Van de Valk uit Gou da heeft in samenwerking met de P.T.T. bij een langdurige zieke van de Geref. Gemeente kerkte lefoon aangelegd, waardoor het mogelijk is voor deze zieke de kerkdiensten te volgen. BRUINISSE. Nieuwe verwaterplaatsen. Op hun verzoek zijn aan de hier wonende mosselhandelaren een aantal nieuwe verwaterplaatsen toegewezen. Vormden de verwaterplaatsen te Bruinisse toch al een probleem, thans heeft men een veel betere plaats gekregen. De mosselexport. Door de mosselkwekers te Brui nisse werden deze week aan de handelaren afgeleverd 1955 ton nen mosselen, hoofdzakelijk be stemd voor België, gedeeltelijk ook voor Noord-Frankrijk. Samen op de visvangst. Door de firma S. en C. Otte (Bru. 14) en de firma G. A. Pad mos en J. de Ronde (Bru. 53) werd voor gezamenlijke rekening een groot ijzeren motorvaartuig aangekocht de Adriana I uit Gel- dermalsen om te worden ingericht als mosselvaartuig. In het schip staat een 35 pk. Industrie motor THOLEN. Weer een ongeluk. Gistermiddag omstreeks 2 uur ontmoette de ruim 30-jarige loon- dorser P. Fey, met zijn fiets, rij dend in de richting Bergen op Zoom even voorbij de Thoolse brug, een paard, bereden door een kleine jongen. Het dier sloeg achteruit en trof het linker bovenbeen van F., dat vrijwel geheel verbrijzeld werd. Nadat Dr Dankers de eerste hulp had verleend, werd de getroffene naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom overgebracht. RAADSVOORSTELLEN VLISSINGEN. Als Dinsdag 6 September a.s. de Vlissingse gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling byeenkomt wacht er een 38 punten tellende agenda. Ook hier zullen d© wethouders worden benoemd en moe ten tal van raadscommissies worden aangevuld met nieuwe leden. geheel goed kan volgen. Er vvor- I den enkele duizenden bezoekers verwacht, doch de enige factor, die men nu eenmaal niet in de hand heeft, is het weer. Het zal rustig weer moeten zijn, wil dit feest doorgang kunnen vinden en aller hoop is daar thans nog op gevestigd. Het is de bedoeling, dat de Vissershaven bij hoog water vol loopt, waarna de sluizen wor den afgesloten, zodat het water tijdens de feesten steeds eenzelfde (Ingez, mededeling, advert.) Woensdagavond zal in aanslui- ter, zich afspelen tegen een prach- ting aan de ingebruikstelling van tig natuurlijk decor. De brand- het geheel herstelde wegdek van weer werkt ook mee, want na het de Boulevard De Ruyter te Vlis- binnenkomen van de visserssche- singen een watersportfeest wor- pen in de middaguren, zal er voor den gehouden in de Vlissingse worden gezorgd, dat het plein zal peil" 'hoiTdt.'Ëen arts""heeft ~heTwa- Yissershaven. De Bond van worden gereinigd van de modder, ter gekeurd, en heeft verklaard, Buurtverenigingen heeft de orga- die bij het uitbaggeren van de dat er ujt eén oogpunt van hygie- nisatie hiervan ter hand genomen, voorhaven overal op de straten ne geen bezwaar bestaat tegen 't Het plan voor een dergelijk wa-lllgt' i houden van dit watersportfestijn terfeest is uitgegaan van V.V.V. elaahsen. de Vissershaven, mits het hoog te Vlissingen, doch de uitvoering Zowel de werf als het terrein water is, waaraaan dan ook kan is overgenomen door de Bond vanhet vismijngebouw worden ge-worden voldaan; daar te on- Buurtverenigingen. Eerst had de reserveerd voor de genodigden en j geveer half acht des avonds het Bond een plan opgezet om op 3 de leden van de buurtverenigingen hoogwater is. Benoemd tot scheidsrechter bijSeptember a.s. een kinderfeest te Verder zal de fa. v ,d. Berg haar: Wat er precies gebeurt, kan organiseren, doch dit kon niet Sede^e vrachtautopark naar de i men lezen in een programma, dat doorgaan Hiervoor in de plaats Nieuwendijk brengen, zodat het tegen f 0,10 verkrijgbaar is. de K.N.V.B. de heer L .de Graaf te Tholen. De huis aan huis collecte ge houden voor het Prov. Interker kelijk Thuisfront heeft te Tholen f 60,32 opgebracht. De heer J. Willemse, horloge maker te Souburg slaagde te Utrecht voor het meesterdiploma horlogemaker. Bij de gehouden examens te Breda zijn geslaagd voor coupeuse E. Engelse te Krabbendjjke, J. Kosten en J. Boone te Kruiningen. Voor costumière: M .de Goffau te Krabbendyke en voor lingerie: F. Sinke te Krabbendyke en K. Wis se te Rilland. Zaterdagavond werd te Colyns- plaat een voetbalwedstrijd ge speeld tussen Veteranen Colyns- plaatVeteranen Kats. Uitslag gelijk spel 55. Ned. Herv. Kerk. Beroepen door de classis Utrecht als pred. in alg. dienst dr S. v. d. Linde, docent aan de opleidingsschool te Rante Paro (Celebes); door de gene rale synode als pred. in alg. dienst ds C. v. d. Blink en tot pred. in alg. dienst dr J. C. Hoekendijk te Leiden, secretaris bij de wereldraad der kerken te Genève (beide laatste stand plaatsen zijn gebonden aan de Ned. Herv. Kerk in haar ge heel); te Leiden (vac. J. C. v. Apeldoorn), L. Kievit te Put ten; (vac. D. Kuilman) P. Kloek te Windesheim; te Harich, D. Kramer te Roden. Aangenomen naar Wijk bij Duurstede, F. L. van 't Hooft te Biezelinge; naar Oosterlit- tens, G. Ch. van Royen te Bolsward. Bedankt voor Breukelen, H. Onstein te Lemele. Geref. Kerken. Beroepen te Garrelsmeer, publiek vanaf deze verhoging het I De Belgische frank op stevige basis. zal op 31 Augustus a.s. in de mid daguren een filmvoorstelling voor de jeud worden gegeven in het concertgebouw. DE MEDEWERKERS. Aan het waterfeest wordt mee gewerkt door de Zwem- en Polo club „De Zeehond", door de Vlis singse Reddingsbrigade, door de watersportvereniging „Luctor et Emergo" en door de damesturn- vereniging „Lichaamsontwikke- »La Libre Belgique" publiceert ling". Muzikale medewerking een interview met de Belgische wordt verleend door de Accor- minister van Financiën, Liebaert, deonvereniging „Crescendo". Het j waarin deze o.m. verklaart dat ligt in de bedoeling, dat na de1 „de Belgische frank op uiterst opening van de Boulevard De Ruy- stevige basis rust" en dat „deze ter het muziekcorps „Ons Genoe- niet zou kunnen worden ge- gen" naar de Vissershaven mar- schokt, tenzij er een zeer ernsti- cheert, waar dan, nadat nog en- ge en zeer langdurige economi- kele nummers zijn gespeeld, de sche wereldcrisis zou uitbreken", feesten kunnen beginnen. De Vis- De heer Liebaert voegde er aan sershaven zal voor dit doel met toe „men zou tot een algemene schünwerpers worden verlicht. De omwisselbaarheid van de valu- H. Post te Wieringerwerf; Winterswijk (evang. pred.), W. Dragt te Maarssen. Aangenomen naar Zuidland, H. Scholing te Kamperland. Geref. Kerken (Art. 31 K.O.) Aangenomen naar Ede, G. Roukema, cand. te Ysselmuiden die bedankte voor Barendrecht en voor Kantens. Evang. Luth. Kerk. Drietal te Tiel: J. G. Bahn- müller te Hilversum, J. Gron- loh te Deventer en H. L. G. Ouwerkerk te Amsterdam, voorheen predikant te Purme- rend. Vlissingse vissers hebben ook hun medewerking toegezegd, wat be treft het op tijd binnen zijn met scheepjes die voor deze gelegen heid allen achter in de haven moeten meren, waardoor boven dien de feestelijkheden op het wa ta's dienen te geraken, die een voorwaarde is voor het vrije goe derenverkeer. In België hebben wü reeds een zeer grote stap in die richting gedaan door gelei delijk de valutabeperkingen af te schaffen. Gisteren hebben vier agenten nen kwamen. In de verwarring van de rijkspolitie een inval ge daan in het perceel Noordeinde 30 te Rijnsburg. Zij zochten naar de in 1946 uit Duindorp gevluch te SS-er Wim de Mooy. Diens broer Jan schijnt zich bij die inval teweer te hebben gesteld. Hij werd door een der agenten neergeschoten en is ter plaatse overleden. Op een tip, dat de SS-er Wim de M. zich ten huize van zijn broer zou bevinden, gingen de vier agenten gisternacht op on derzoek uit. Hen werd toegang tot het huis ontzegd. De agenten hebben toen een ladder gehaald om op deze manier de „vesting" te nemen. Zij kwamen in de slaapkamer van Jan d.> M., die lid van de reservepolitie is. Volgens verklaring van de po litie te Rijnsburg heeft Jan de agenten met een pistool bedreigd. Een der agenten heeft toen ge vuurd en de 25-jarige jongeman dodelijk getroffen. Men vertelde, dat het pistool van het slacht offer later een alarmpistool bleek te zijn. Een andere lezing komt van de districtscommandant van de rijkspolitie, die verklaart, dat Jan uit zijn bed sprong, toen de agenten door zijn raam naar bin- zou hy tegen een der agenten zijn aangevallen. De dienstrevol- ver ging af en de kogel trof hem dodelijk. Dit gebeurde 's nachts om half twee. Gistermorgen is door officieren van de rijkspolitie, door dr Hulst uit Leiden en de officier van justitie te Den Haag een onder zoek ingesteld, waarvan de resul taten nog niet zijn vrijgegeven. Het stoffelijk overschot van Jan de M. is naar het academi sche ziekenhuis te Leiden over gebracht. Gebleken is, dat de ex-SS-er Wim de M. niet in het huis was. Een derde broer, die uit Gro ningen was overgekomen, is door de tipgevers aan de politie voor de SS-er aangezien. In Rijnsburg wordt verteld, dat het slachtoffer eerder in de nacht reeds met zijn alarmpistool aan het schieten is geweest. De toekomst van Nieuw Guinea. Heeft Australië aspiraties? Het Australische blad „Syd ney Sun" heeft een telegram gepubliceerd van haar Haagse Ik durf niet aan te nemen, dat men de volgende maand niet tot resultaten zal komen, maar in geval van een mislukking zal de Belgische regering niet aarzelen initiatieven te nemen om de ex porteurs een spoedige steun te verlenen, teneinde onze buiten landse markten niet de een na de ander te verliezen." Wat de belastinghervorming aangaat verzekerde de minister, dat voor het laatste kwartaal van dit jaar belastingverlagingen zul len worden voorgesteld. Ten slotte legde hij er de nadruk op dat hij zich op de conferentie te Washington „geneigd zal tonen aan ieder constructief program ma, waarvan het doel is de we reldeconomie te stimuleren, me de te werken." Hij besloot: „Br bestaat in Bel gië een voldoende geldsomloop en een voldoend bedrag aan bankdeposito's om een merkbare opleving van de handel mogelijk te maken, want een hervonden vertrouwen zal een snellere ka pitaalsomloop en een verminde ring in het oppotten der biljet ten tengevolge hebben. De Kerkstrijd in Tsjecho- Slowakije. De Tsjecho-Slowaakse minister van Justitie, Cepicka, heeft op een regionaal congres o.m. ver klaard, dat het Vaticaan en de kerkvorsten een der wapens zijn van de reactie, de stormrammen die de fundamenten van het nieuwe regime moeten breken. Al hetgeen door aartsbisschop Be- ran en het Episcopaat wordt ver richt heeft slechts één enkel doel: een spionnage en sabotage- net te organiseren om de tot standkoming van de Tsjecho- Slowaakse volksdemocratie te verlammen. DUIVENSPORT. KatsColynsplaats. Uitslag van de Zaterdag gehou den wedvlucht vanuit Roosendaal. H. C. Noordhoek, Kats 1, 9, 10 en 13; I. Versluys, Colijnsplaat 2; Gebr. van Liere, Colijnsplaat 3; C. P. J. Gast, Colijnsplaat 4 en 17; P. Alebregtse, Colijnsplaat 5; correspondent, waarin gezegd Gebr. Verburg, Colijnsplaat 6 en Door de meeste eersterangs Amerikaanse bladen met een uit gebreide internationale nieuws voorziening wordt aan de Ronde Tafel-Conferentie te Den Haag vrij veel aandacht besteed. De mogelijkheid, dat de R.T.C. de communistische bedreiging zou kunnen afwenden of verminde- is het voornaamste thema die, naar men hoopt, zal leWten tot een economisch verbonden West-Europa voordat de Mar shall-hulp afloopt. Ieder is het erover eens, dat de R.T.C. „zal slagen, omdat zij moet slagen". Er schijnt aan beide zijden be reidheid te zijn tot het streven naar een spoedig en rechtvaardig besluit van deze conferentie en in de meeste commentaren, aldus het succes van de R.T.C. zal een Aneta. van de meest belangrijke stap pen zijn voor het tegenhouden De belangrijkste voorstellen zyn de herbouw van 22 huisjes in het zgn. Hofje van Quack en het her stellen van de wegen in het Ha vendorp. Van de 24 huisjes, waar uit het Hofje bestond, zijn er ze- Ven zwaar beschadigd en niet te gebruiken, terwijl ook de andere huisjes schade hebben opgelopen. In de plannen tot herstel is be grepen het beter bewoonbaar ma ken van de huisjes, waarbij in twee gevallen van twee woningen, een zal worden gemaakt, zodat het plan voorziet in de herbouw i van 22 huisjes. B. en W. hopen, dat de raad dit voorstel zal aanvaarden, waardoor dit uit 1643 daterende Hofje zal worden behouden en wat belatig- rgker Is, 22 ouden van dagen zou- Sen er een eigen huisje kunnen gaan bewonen. Het Havendorp. Nu de wegen in het Havendorp behoorlijk zijn ingereden zal een beter wegdek worden aange bracht. De N.V. Aannemers- en Wegenbouw Mij v.h. Fa J. Hey- jnans te Rosmalen willen dit werk Üitvoeren voor f 16.000,Boven dien zal tegelijkertijd de parkeer gelegenheid voor autobussen wor den verbeterd en zullen diverse afrasteringen worden hersteld. Verder wordt voorgesteld een gedeelte van het opgespoten ter rein aan de Oost Souburgse weg aan te kopen van de Ned. Spoor wegen voor een bedrag van f 5.256,80, vermeerderd met f 3300,wegens schoonhouden en onderhoud van rioleringen. Overige voorstellen. Ten behoeve van de bouw van 60 woningen door de woningbouw vereniging „St Willibrord" wordt voorgesteld een bouwterrein te verkopen aan de Noordzijde der Pres. Rooseveltlaan voor een be drag van f 74.250,40. Ongeveer f 1200,is verder nodig om de waterleiding aan te leggen naar het kleedlokaal op het Gemeente lijk Sportterrein, terwijl f 2775, gevraagd wordt voor de herbe planting van Tuindorp, voor wat betreft het gedeelte tussen de Rozengracht, Anjelierenlaan en Bloemenlaan. Behoudens 'n groot aantal voorstellen van aan- en verkoop van grond en gebouwen wordt nog voorgesteld de heer W. D. de Bruine te benoemen tot ar chivaris van de gemeente Vlis singen. De heer De Bruine zal slechts halve dagen in dienst der gemeente zgn. In het weekoverzicht „Het ma ken van historie" noemt de New York Herald Tribune de R.T.C. een „zeer ongewone conferentie", die, indien zij slaagt, „waar schijnlijk grote en weldadige in vloed zal hebben op de betrek kingen tussen de blanken en de koloniale volken". Geen der afgevaardigden, al dus dit blad, wenst, dat Indone sië onder de macht van de Sow- jet komt, zoals dit in China ge schied is en misschien in Birma, van het communisme in Zuid- Oost-Azië. In het weekoverzicht in de „New York Times" wordt ver klaard, dat, ondanks algemene overeenstemming over de toe komstige status van Indonesië, de conferentie, naar men ver wacht, niet zonder moeilijkheden zal verlopen. In het debat over verscheidene grote problemen, zoals het lot van de Nederlandse investeringen, de toekomstige handel tussen beide landen, de pen en de positie van de marine basis te Soerabaja, zullen de fe deralisten, naar men verwacht, de positie van bemiddelaar in nemen. De afloop van de conferentie is van groot belang, niet alleen voor Nederland en Indonesië, doch voor de verhoudingen in de wereld. „Washington was vooral bevreesd, dat, indien de confe rentie zou mislukken en de strijd zou worden hervat, een van de rijkste gebieden in de wereld blijvend verloren zou zijn voor de invloed van het Westen." Indo-China en Siam zal gebeu-i aard van de unie, de terugtrek- ren. Indien de besprekingen in j idng van de Nederlandse troe Den Haag slagen, zal de weg ge vonden zijn de wond van het im perialisme te verwijderen. De artikelenschrijver Stewart Alsop noemt in de New York Herald Tribune de situatie in In donesië „de meest hoopvolle in geheel Zuid-Oost-Azië", omdat het Amerikaanse State Depart ment goed gewed heeft op de Indonesische zaak en de Indone siërs op hun beurt op de Ver enigde Staten gewed hebben in de tijd, dat de kansen voor de V.S. zeer slecht waren met het oog op het falen van de V.S. in hun anti-communistische politiek in China. De „Christian Science Moni tor" verklaarde, dat door een vreemde paradox het nationalis me thans het machtigste wapen togen het communisme is ge- V'orden. Indonesië zal volgens dit blad, geen algehele onafhankelijkheid verkrijgen, want het is duidelijk, dat het nog hulp van Nederlan ders nodig heeft voor het berei ken van politieke en economische stabiliteit. Vrede in Indonesië betekent, dat de economische en politieke orde, die de best mogelijke af weer van het communisme vor men, kunnen worden hersteld". Foster Hailey schrijft in de New York Times", dat de R.T.C. een belangrijke schakel zal zijn in de keten van gebeurtenissen, Valse dollarbiljetten in beslag genomen. De Franse en Britse politie verzamelen bewijzen tegen twee Fransen en één Engelsman, die naar men gelooft de voornaam ste organisatoren zijn van een bende, die honderdduizenden valse dollarbiljetten in omloop heeft gebracht, aldus meldt de „Daily Express". De Franse politie en de Ame rikaanse geheime dienst hebben massa's vals geld ter waarde van 234 millioen dollar gevon den bij een overval, die on langs werd gedaan op een boer derij by Marseille, waar valse munters gedurende meer dan een jaar hadden gewerkt aldus het blad. wordt, dat „waarnemers van de R.T.C., te Den Haag een kans zien voor Australië om te din gen naar het trusteeship over Nederlands Nieuw-Guinea. Wanneer de Nederlanders en Indonesiërs er niet in slagen 'n overeenkomst te bereiken over de toekomst van Nieuw-Guinea dan zou het kunnen, dat Aus tralië zich in deze zaak zal men gen en er op aan zal dringen belast te worden met het trus teeship over dit gebied. Aus tralië zou als argument kunnen aanvoeren, dat zy de rest vanj het eiland succesryk 15; J. Brouwer, Kats 7; C. P. Meulenberg, Kats 8; J. Korsuize Dzn, Cobjnsplaat 11, 12 en 16; W. Filius, Kats 14; J. Platschorre, Kats 18 en 20; A. Munter, Kats 19; J. A. Vink, Colynsplaat 21; Hokkampioenschap jonge dui ven: l.H.C.Noordhoek; 2. Johs. Platschorre; 3. C. P. Meulenberg. Bg de te Breda gehouden exa mens van de Eerste Nederlandse Modevakschool zgn voor costu mière geslaagd de dames M. Rijn- berg, J. Gunter en G. Burgers- bestuurt sla2er aUen te St Annaland. en dat het logisch is, wanneer De collecte voor het adoptie- het gehele eiland door haar be- plan voor geteisterde kerken heeft stuurd wordt. 1 te Borssele opgebracht f 55,23. Wederom ls de recherche van de staf van de Kykspolitie van 't gewest Amsterdam er In geslaagd een grootscheepse smokkel-af- faire op te rollen. Zoals reeds eerder gemeld, wist deze recherche na maan denlange nasporingen in het begin van deze zomer een aan tal dieven en smokkelaars van grote vrachtwagens van het internationale vervoer te pak ken. Deze affaire bleek een staart te hebben. Aanwijzingen tydens dit onderzoek gevonden deden vermoeden, dat een be- j kend Rotterdams winkelier, die Nederland 1947 beschikt over verscheidene fili- I len,^ de ^hoofdman was van een|invest, certificaten smokkelaffaire gemoeid waren, men mag veilig aannemen, dat voor tienduizenden guldens goe deren op deze wijze de Neder landse grenzen zijn gepasseerd. Daaraan is nu echter, dank zij de activiteit van de mannen der Amsterdamse rijkspolitie, defi nitief een einde gekomen. Nu naar ESDERS voor sterke Grote sortering meisjesjurken en meisjesmantels, jongens pakken, Manchester- en stoffen broeken, losse plus-four broeken, khaki blouses, WINTERJASSEN en JEKKERS. LANGE NOORDSTRAA1 10-12 MIDDELBURG Nieuwe productie-records. De bekendmaking van de nieuwe productierecords in En geland, aan de vooravond van de financiële onderhandelingen onder de „Drie Groten" te Was hington, zal de thesis van de Britse regering versterken, .vol gens welke de moeilijkheden in Groot-Brittannië te wijten zgn aan het gemis van evenwicht tussen de dollar en het pond- sterling, en niet aan een faler» op het gebied van de binnen landse economie. De door de deskundigen op gemaakte productiecijfers tonen aan, dat de productie geduren de de maand Mei die van het gemiddelde van 1946, het beste jaar uit de ganse geschiedenis, met 33 overtreft. De driemaandelijkse produc tiecijfers gaven in de loop van dit jaar steeds een stijging van 6.6 t.a.v. die van vorig jaar te zien. Tijdens de laatste twaalf maanden is de productie met ongeveer 4.5 toegenomen. In het eerste halfjaar van 1949, hebben het aantal arbeids krachten, de productie, het ren dement, de uitvoer en de kapi taalsinvesteringen, zich alle op een hoog peil gehandhaafd. Ongelukkige noodlanding van Spitfire in Twenthe. Bij het vliegveld Twente was een Spitfire van de militaire luchtvaart, bestuur! door de res. 2e lt-\lieger de Jong, gis terenmorgen door motorstaring gedwongen een noodlanding te maken. Het vliegtuig kwam buiten het veld terecht en werd zwaar beschadigd. De piloot werd levensgevaarlijk gewond naar een ziekenhuis in Enschede vervoerd. Nader vernemen wij nog, dat de naam van de piloot is A. C. J. de Jong. Hij is 25 jaar en af komstig uit Rijen (N.Br.). Misdadigheid in Zuid-Afrika. Op een onlangs te Pretoria ge houden congres van Noord- Transvaalse magistraten is het woord gevoerd door de minister van Justitie, C. R. Swart. De mi nister sprak bg die gelegenheid zijn zorg uit over de toenemende misdadigheid in het land, in het bijzonder geweldpleging in ve lerlei vorm. Hij bepleitte uitge breider toepassing van lijfstraf fen en legde de nadruk op het. lukraak gebruik van vuurwapens door jonge mensen blanken zowel als niet-blanken. „Zij schijnen te denken dat zij bg de minste provocatie naturellen mo gen beschieten en doden", aldus minister Swart. Aansterdamsche Effectenbeurs. Slotkoersen op 29 Aug. 1949 medegedeeld door Incasso-Bank N.V. - Goes. Grootboek-Obligatiën een be- Nederland 1948 bende smokkelaars. De j Nederland 1962-64 ex. bende hield zich bezig met het cu™- smokkelen van byouteriën hit Spaïïeertificaten Tsjecho Slowakije en cosmeti- Indië 1937 A sche artikelen uit Frankrijk. DeGrootboek 1946 Rotterdammer financierde de 01 Bank 1 Ncd. Ind. Handelsbank smokkel met dollars, die hy ten j Ned. Handel Mij. dele op de zwarte markt in ons A. K. u. land kocht en had enkele smokkelaars en chauffeurs in zijn dienst, aie de goederen naar Nederland brachten. Op het ogenblik zgn door de rijkspolitie behalve de hoofd man, een tiental medeplichtigen gearresteerd. Het zijn vervoer ders, tussenhandelaren en op kopers. Bovendien zijn voor ruim vijf duizend gulden aan goederen in beslag genomen en kon een auto, voorzien van een geheime bergplaats, eveneens worden geconfiskeerd. De ge smokkelde goederen werden in de eigen winkels verkocht, zo dat de smokkel neerkwam op illegale invoer en illegale beta ling. Het onderzoek is nog niet zover gevorderd, dat vast staat, g"». Am. Lijn welke bedragen met deze javn-Cüua-japanHjn 100 97 H 97% 110 97?t 9844 m 100J4 9554 97 H 79/i 9 7)4 98« 98 H 80J4 mi 95 54 9754 78 110*4 106exdiv. 155 *4 156 Berghs Jurgens v. Berkel Patent Calvé Delft Centrale Suiker Fokker Gelder Zonen Kon. Hoogovens Lever Br. Unilever Ncd. Ford Ned. Kabelfabriek Philips Gloeilampen Dito 6 pet. Cum. Pref. Wd. Wilton Billiton I rubr. Billiton II rubr. Dordtsche Petr. Di» Pref. Kon. Olie Dito onder aand. Moeara Enim Amsterdam Rubber Bandar Rubber Deli Bat. Rubber Kendeng Lemboe Oc/st Java Rubber De Oostkust Serbadjadi 187 319 122 162 190 155 153 200 265*4 276 299% 241 173 180 425 32 7 296)4 321 32254 3221/a 540 141 134J4 96 79 48 10054 54 16354 1S0J4 187*4 318 153 15454 202 268*4 300 248*4 175 183 330 30234 323 328 237 540 \m 132 97 79 54 50 mi 167 15354 Kon. Boot 13354 136*4 Kon. Paketvaart 154J4 157 Ned. Scheepv. Unie 16434 16734 v. Ommcren's Scheepv. 17254 173 Rott. Lloyd 15154 15434 Stoom v. Mij. Ned. 16254 166 H. V. A. 163J4 162*4 7754 Java Cultuur 76 N. I. S. U. 8934 8954 Vorstenlanden 4254 42*4 Delf Bat. Mij. 127 128 Deli Mij. 150 15054 Senembah 13134 Muller Co. 165 169 Amsterd. Bank 167J4 1697/4 Holl. Bank Unie 21754 21854 Cert. Javasche Bank 16154 160 Herstelbank Pr. 967/4 Ned. Ind. Esc. Mij. 81J4 8154 Ned. Bank v. Z.-Afrika 190 Rotterd. Bank 175 176 Surinaamsche Bank Twentsche Bank 176 179 Am. Smelting Anaconda Copper 4634 26?4 26*4 Bethl. Steel 83 Chrysler 51*4 Gen. Motors 6154 Intern. Nickel 2854 Kennecott 47*4 Rep. Steel 18*4 Standard Brands U. S. Steel 6954 Cities Service 5354 53K North Am. 1754 Midcont. Oil 4234 4254 Cont. Oil 6054 Philips Oil 57 Shell Union 3754 3754 Tidewater 22*4 Miss K. Texas 2H Baltimore 8 New York Centr. w Pennsylvania 1334 Canadian Pac. 11*4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1949 | | pagina 3