St.-Nicolaas niet gewenst in St.-Nioolaasga. \FUTM Of wilden de Friezen hem juist eren? Nederland heeft een goede tarwe-oogst Nieuwe Vlissingseweg zal gedeeltelijk van riolering worden voorzien. Ijzergieterij te Middelburg is één der grootste van ons land. Interprovinciale Contactdag 1949. EDNA EARL Oogst in de Noord- Oostpolder. Chr.-Historische Unie. Maar de markt Hjdt er onder. Nieuwe Raad voor het eerst. de Seissingel moeten worden Fa Boddaert voert een rationalisatieplan uit. feuilleton Radio-uitwisseling met Zuid-Afrika. Dinsdag 30 Augustus 1949 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 2 (Van onze speciale verslaggever) Als schooljongen heb ik altijd met bevreemding de plaatsnaam „Sint Nicolaasga" op de kaart van f riesland zien staan. Want terwijl de brave heilige, wiens naam hier wordt gebruikt, overal een welkome gast is, scheen men zijn aanwezigheid in dat Friese dorp nabij het Tjeuke Meer helemaal niet op prjjs te stellen. Ik dacht mij dat geval aldus in. In oude tijden moet Sint Nicolaas eens van plan zijn geweest om zijn jaarlijkse wandeling over de da ken ook uit te strekken tot het nieuwe dorp in het Zuiden, van Friesland, dat thans bekend staat onder de naam Sint Nicolaas ga. Maar om de een of andere reden (was men bang voor de gard of wenste men geen zuidelijke figu ren als Zwarte Piet en zijn baas toe te laten in dit noordelijke land) begeerden de Friezen geen bezoek van de heilige, die overi gens nooit met lege handen kwam. Op een goede dag in het begin van December arriveerde Sint Ni colaas met de stoomboot uit Spanje in Lemmer. Aldaar be steeg hij zijn schimmel en zo toog hij via Eesterga, Follega en Do- niaga naar het dorp dat later voor altijd aan hem zou herinneren. Nabij de plaats meende hij reeds een mensenmenigte te zien, ge- schaard rondom de fanfare, welke hem een „Sinterklaasje bonne, bonne, bonne" zou toebazuinen. Dichterbij gekomen merkte Sint Nicolaas evenwel, dat de geüni formeerde mannen, die hij voor muzikanten aanzag, in werkelijk heid hellebaardiers waren, kers vers gehuurd uit Sloten of een an dere roemruchte stad. In het mid den van hen stond niet een diri gent, gelijk de heilige had ver moed, maar de burgemeester (of de grietman, zoals men in Fries land zegt). De verdere aanwezi gen waren ingelanden van 't dorp glsmede belangstellenden uit heel de contreie van Doniawerstal, de Ï;emeente waarbinnen het dorp igt. Sint Nicolaas had nu de grens yan het dorp bereikt. Hij was des tijds al oud en wijs genoeg om Jn te zien, dat er wat haperde. Derhalve gebood hij zijn schimmel te stoppen. Ook Zwarte Piet hield jn. Even was het doodstil. Toen Sprak de grietman (kort, als alle Friezen, maar duidelijk genoeg): „Sint Nicolaas, ga Asjeblieft, daar had je het al. Men wenste hem niet toe te laten Jn dit dorp. Want dat het woordje „ga" de gebiedende wijs enkelvoud Van het werkwoord gaan was, be greep de Spanjaard best. En dat hij onverwijld gevolg had te ge ven aan dit bevel, vatte de goede heilige wel degelijk. Dat de Frie- sen met mijters en tabbaarden weinig op hadden, was Sint Nico laas evenmin onbekend. Dat moest eeuwen geleden zijn collega Bonifacius al pijnlijk ondervinden nabij Dokkum. Dies draaide de bisschop om en gaf zijn schimmel de sporen. Do- öiaga, Follega, Eesterga, Lemmer. Gauw op de stoomboot en gauw (raar Vollenhove (dat kon toen pog overzee). In Vollenhove, waar men de beschermheilige vereer de, vond Sint Nicolaas veilig on derdak. DUBBEL WELKOM. Mijn schooljaren liggen al lang achter mij en als ik later de ilaatsnaam Sint Nicolaasga weer egenkwam, verkeerde ik toch wel n twijfel over de juistheid van iet bij mij opgekomen verhaal. Maar eindelijk! Ik kreeg de kans Van mijn leven, want ik vond ge legenheid om naar het dorp met *ijn vreemde naam te tijgen. Vanaf Spannenburg naderde ik het plaatsje te voet. Hier hoopte lk dan een bordje te zien met een Opschrift, dat zeer afweek van de gebruikelijke opschriften bij dor pen: Kom. Verboden voor woonwa gens. Hier zou natuurlijk een bordje met 't volgende opschrift prijken: Kom. Verboden voor Sinter klazen. Echter niets van dat alles Slechts het bekende blauwe bord Jnet witte letters van A.N.W.B. On K.N.A.C., vermeldend de plaatsnaam Sint Nicolaasga, kon digde de kom van het dorp aan, Van dat moment af begreep ik, dat het woord „ga" nooit syno niem kon zijn met de vorm „scheer je weg". Ga betekent gea én gea is het Friese woord voor d< „Nieuwdorp" en Sint Nicolaasga „Sint Nicolaasdorp". Inplaats dat algemeen halen die oude Friese torens geen opzienbarende lengte, ook al hebben ze een naaldspits. Zodra men dan ook een hoge toren ziet, is de kans groot dat hij bij een roomse kerk behoort. men hem de toegang tot het dorp t torens van Leeuwar; ontzegde, hadden de eerste inwo- - - - - - - - ners van de plaats juist bijzondere verering voor de heilige gekoes terd. Hij was er dubbel welkom. Want men wijdde niet alleen de Provinciale ambtenaren gaan een dagje uit. M Morgen zal te Arnhem de 3e interprovinciale contactdag voor provinciale ambtenaren worden gehouden. De griffies van alle provincies zullen daar vertegen woordigd zijn. De bedoeling van 1 kerk aan hem maar me» gaf het dorp bovendien zijn naam! Het plaatsje dat ik betrad, maakt een nijvere indruk. De meeste Friese dorpen zijn klein maar hier bleken verschillende straten te zijn. Ik zag nieuwe hui den, Dokkum, Bolsward, Lemmer, Harlingen en andere plaatsen, sie- ren een roomse kerk. Dit is een herinnering aan de 19e eeuw.1 deze d die m 1947 ilütiatief Toen immers kregen de rooms-van Zuid„Holland werd ingesteld, kathol,eken volledige vryheidna-1 het contact tussen de provin- dat zij eeuwenlang achterbaks cjaIe amytenaren te verstevigen en de sport is daartoe als uitste- hadden moeten werken. Hun blijd schap daarover weerspiegelt zich middel lanTaard VREEMDE PLAATSEN. VH. zen en ook de werkzaamheden voor het aanleggen van een riole ring. Men vertelde mij, dat dit dorp het grootste is in de gemeen-1 te Doniawerstal. De omgeving is teruggekomen. in grote kerken en forse torens, als tegenhangers van de schuur- kerkjes zonder toren waarin zij zich zo lang moesten behelpen. Dit was reactie. Men bouwde zo groot mogelijk. Of het al of niet paste bij de grootte der parochie, of het over eenkwam met de omgeving, daar om bekommerde men zich niet. De hoofdschotel van de dag be- i staat dan ook weer uit een voet- baltournooi, waaraan vertegen woordigende elftallen van alle provinciale griffies deelnemen. De prijzen bestaan uit een wis selbeker, in 1947 beschikbaar ge steld door G.S. van Zuid-Holland en vier medailles, geschonken door heren Commissarissen der Groot en hoog was het parool Koningill in Fr££land> Drente, Men is er sedertdien al lang op - zeer schoon. Men zit in een ge bied van weiden en meren maar ook van bossen. Er loopt van Sint Nicolaasga naar Joure een weg, die bij Huis ter Heide fraai be- boomd is. HOGE TOREN. Dat Sint Nicolaas nog in ere wordt gehouden, wist ik al, toen ik nog niet tot het centrum was doorgedrongen. Want er is een opmerkelijk hoge toren in Sint Hij kijkt wel een beetje meewarig. Nicolaasga. Nu heeft Frieslana wel heel veel torens maar erg hoog zijn ze niet. Er bestaan uit zonderingen. In Oldeboorn en Hinlopen mag men dan wedijve ren in de hoogte en hier en daar, De Sint Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga is een bedehuis zon der architectonisch schoon. Nage maakt gotisch, conform het re cept dat tientallen jaren door roomse kerkbouwers werd voor geschreven. Veel bijzonderheden bevat de kerk niet. Maar één op merkelijke verschijning is er toch wel. Onder de zoete beelden die het kerkgebouw bezit, kan men er één ontdekken van Sint Nicolaas. zoals bijvoorbeeld in Minnertsga, mag de zadeldaktoren wat corpu lenter en langer zijn dan de col lega's in de buurt, maar over het Maar zie: op zijn hand torst hij de kerk van Sint Nicolaasga. Dat moge dan het blijde eind van dit verhaal typeren; Sint Nicolaas is niet een ongewenste gast in dit dorp, integendeel, men ziet hem tweede en derde en vierde plaats, er graag en dat scnynt hem wel- Daarnaast, ziin pr ditmaal een Gelderland en het provinciaal be stuur van Overijsel. Het voetbalelftal van Zeeland wist in 1947 de derde en in 1948 de tweede prijs te behalen. Na tuurlijk zullen de Zeeuwen hun best doen deze stijgende lijn te vervolgen, maar de bekerhoudster, Noord-Brabant, zal zich uiteraard niet voetstoots gewonnen geven. Er wordt in 2 afdelingen gespeeld in een enkele competitie, waarbij Zeeland achtereenvolgens tegen Zuid-Holland, Noord-Holland, N. Brabant, Limburg en Overijsel in het veld zal komen. De overige provincies zijn ingedeeld in de an dere afdeling. De No's 1 en 2 van elke afdeling spelen des middags tegen elkander voor de eerste en ORKAAN TEISTERT PALM BEACH. De weelde-badplaats West Palm Beach in Florida is door een orkaan geteisterd. De schade bedraagt millioenen dollars. Een klein vliegtuig werd door de orkaan opgenomen en op één der hangars ran het vliegveld van Palm Beach gesmeten. Zes andere vliegtuigen op het vliegveld werden eveneens vernield. Radiografisch overgebrachte foto's ran het vernielde vliegtuig op de hangar. Door de zeer goede tarweoogst gevallig te zijn. Het dorp draagt hem op de handen en hy draagt het dorp op de handenl RAADSVOORSTELLEN MIDDELBURG. I overgegaan tot aankoop van de i)(]B6D. panden Seissingel 96 en 98. Voor- gesteld wordt de eigenaars scha- Dinsdag 6 September a.s. zal de deloos te stellen door verkoop nieuwe gemeenteraad van Middel-1 van twee panden aan de Poele burg voor het eerst bijeenkomen.daleweg, zodat de aangekochte Het belangrijkste punt, dat op de kunnen worden gesloopt, agenda voorkomt, is wel het voor- j Aan het begin van deze verga stel tot gedeeltelijke riolering van 1 dering zal, zoals gebruikelük, de Nieuwe Vllssingse weg, waar- j worden overgegaan tot verkiezing door de inwoners van zeer veel' -■ overlast worden verlost. De Nieuwe Vlissingse weg is nog een van de weinige s.traten, die nog nimmer van riolering werd voorzien en nu in verband met de veiiingbouw tol van sloten zijn gedicht, ontstaan in deze buurt overal grote moeilijkheden met de lozing. Het valt te betreu ren, dat een algehele riolering over de gehele tot de gemeente Middelburg behorende wegge deelte niet kan worden uitgevoerd, daar de kosten f 75.000,mo menteel niet verantwoord worden geacht. Men heeft thans een plan opgesteld, waarvan de kosten worden geraamd op f 24.150, voor de riolering van een gedeelte. Dit plan is echter zo ontworpen, dat later gemakkelijk de riolering kan worden doorgetrokken tot aan de Lageweg. Slechts een ge deelte van de bewoners zullen dus kunnen profiteren van een aan sluiting. van de wethouders, terwyi er 18 commissies met leden moeten worden aangevuld. Daarnaast zijn er ditmaal een personele 80 meter en 100 meter loop voor dames en heren en voor elk een 4x100 meter estafette, waaraan ook Zeeuwse dames zul len deelnemen. Aan het touwtrek-1 ken wordt zowel door de Zeeuwse dames- als herenploeg deelgeno men. Het door de personeelsvereni ging van de provinciale griffie van Gelderland samengestelde pro gramma ziet er naast de genoem de sportwedstrijden aantrekkelijk uit we noemen slechts de ge legenheid tot het maken van uit stapjes in de omgeving van Arn hem, een gemeenschappelijke maaltüd en een cabaretavond en de wens van de griffier der Staten van Gelderland, dat de j ontmoeting te Arnhem een nieuwe i schrede omhoog moge betekenen j van het zich zo gelukkig ontwik- kelend interprovinciaal-ambteiyk kameraadschapscontact, belooft dan ook wel in vervulling te zul len gaan. prijs schünt te verwachten. Het is echter te hopen, dat de rege ring haar gegeven woord gestand j doet en inderdaad de richtprijs in Nederland en het feit, dat vele handhaven, een richtprijs die landbouwers hun oogst reeds-te j n0g steeds beneden de prijs ligt, velde dorsen, is de aanvoer zo die voor het buitenlandse graan groot, dat de pakhuizen vol raken wordt betaald, en op de markt weinig kooplust Is. FRUIT-OVER VLOED, Met het fruit is er iets niet in orde. Er is gebeden om een rijke oogst. En onze God gaf zegen. Mild en overvloedig. Maar nu zitten we met de overvloed verlegen. Millioenen kg fruit gaan ook in Zeeland, naar de mestvaalt, terwijl even grote hoeveelheden blijven han gen, omdat het plukloon niet eens vergoed wordt. Dat is al erg. Maar erger is, dat heel wat mensen graag veel fruit zouden etenmaar 't niet kunnen betalen. Een moeilijk probleem. Ik denk er niet aan te doen, wat vóór de oorlog de S.D.A.P. deed, n.l. deze dingen te ge bruiken voor politieke agitatie tegen de regering. Maar toch, hier klopt iets niet. De hoofdzaak is natuurlijk, dat het buitenland niet „trekt". En volgens de Provinciale Limburgse Afzetcommissie lig gen de prijzen van de kleinhan del in vergelijking met de vei- lingprijzen te hoog. Ik wil graag bekennen, dat ik de oplossing niet in mijn zak heb. Ik weet alleen, dat er iets mis is Onmetelijke voorraden vita minen, levenskracht, volkskracht naar de mestvaalt. Terwijl mas sa's mensen vitamine-pillen slikken, of door gebrek aan vi taminen blijven sukkelen! Naar wij hoorden bieden de meelfabrieken een zo lage. prijs, dat de handel soms nauwelijks de onkosten er uit haalt. De door de regering vastgestelde richtprijs is f 21,50 tot f 23,— per 100 kg. De meelfabrieken bieden slechts even boven de f 21,50. Voor voedergranen als gerst, rogge en haver is de markt willig genoeg, daar er nog steeds 'n te kort aan veevoeder is. Door over vloedige tarwe aankopen in 't bui tenland is er thans voor het bin nenlandse graan weinig kooplust, omdat men een daling van de Een Italiaanse uitvinder be weert een machine geconstru eerd te hebben, waarmee hij van de ene taal in de andere vertalen kan. H(j zei, dat de machine electrisch gedreven wordt en dat hij de machine zou demonstre ren te Parijs. „Wat wordt er in de ijzergieterij van de firma Boddaert en Co vervaardigd?" zo luidde onze vraag aan een Middelburger, die naar men mag veronderstellen toch eigenlijk moet weten wat er In de Zeeuwse hoofdstad te koop is. „Kachelroosters" was 't antwoord, waarop wij iu de lach zijn ge schoten, want we hadden juist de dag tevoren het bedrijf bezocht en hadden er gietstukken bewonderd van enkele duizenden kilo's, die weinig op kachelroosters geleken. EEN JAARLIJKSE PRODUCTIE VAN 2000 TON. Toch is dit antwoord frappe eigen bedrijf liet uitvoeren, dan deze deze by andere firma's in onderhoud te geven. Precies is dit alles niet meer na te gaan, want door de oorlogsomstandigheden is sr'iinnivi>m"/i»nin<r„„ rend, omdat men in Middelburg Schoohoorziemngen.,lecht Qp dg hoQgte yan de b« het archief verbrand. Dit is ech- Een tweede belangrijk crediet, I langrijkheid van deze ijzergieterij, ter het ergste niet, want zo zei betreft de verbouwing van de die er staat, begrenst door de hui- ir van Gooi, de oorlogsschade, die school aan de Bree. Het achter- j zen aan de Kousteensedyk, de het bedrijf heeft opgelopen be draagt ongeveer 50 procent van 't geinvesteerde vermogen. Men heeft zo min mogelijk voor de be- stallig onderhoud, dat hier geenStationstraat en de Blauwedyk langer uitstel kan lijden en dat Men weet buiten Zeeland beter men eigenlijk eerst in 1950 had wie de firma Boddaert is en wat willen uitvoeren, vergt een bedrag er door onze gieterij wordt ver- zetter gewerkt en toen de oorlog van f 18.870,Bovendien komt j vaardigd, dan in de provincie zelf,ten einde was, had men nog 12 aan de orde de toegezegde bouw hoewel wij ons toch mogen reke-1 man aan het werk, hetgeen na die van een rijwielbewaarplaats voor1 nen tot de zes belangrijkste gie-tijd weer is uitgegroeid tot de school aan de Verwerystraat, waarvoor f 765,wordt uitge- zei de enige firmant, ir. L. G. H. trokken. Ook wordt een crediet M. van Gooi, die ons op een pers- gevraagd van f 1625,voor het 1 conferentie ter gelegenheid van opknappen van het woonhuis van het feit, dat de kap op de eerste de heer D.- Tillema, het hoofd van uitbreiding was gezet, ontving, de Plantsoendienst. OORLOGSSCHADE. Klein-industrieterrein. Men is thans tot overeenstem ming gekomen me tde eigenaar i grootvader van de thans nog in van een gedeelte grond, dat des- leven zijnde jhr A. E. Boddaert, tyds needs was bestemd voor het I die te Veere woont, viert reeds klein-industrieterrein aan de volgend jaar het 100-jarig bestaan yeerseweg. Voor de aankoop van Als redenen voor deze stichting o242 c.A. wordt een crediet ge- zou kunnen worden opgegeven, yraagd van f 7000,Tenslotte dat de heer Boddaert, die destijds - zal in verband met de aanleg van zéven schepen op Indië varende p. zo beduidt de naam Nyega een straat van de Seisweg naar hield, de reparaties liever door 'n 65 terijen, die ons land rijk is, aldus I man en naar men verwacht zal dit - - - - aantal binnenkort tot ongeveer 100 oplopen. Een bevreemdend verschijnsel is, dat een dergelijk belangrijk bedrijf, niet alleen voor Zeeland, doch voor ons gehele land, thans aanspraak kan maken op een vergoeding van oorlogs- De yzergietery, die in 1850 werd j schade tot een bedrag van opgericht door jhr Boddaert, de 1 f 10.000.hetgeen door jhr Bod daert terecht als een „fooi" wordt aangemerkt. RATIONALISATIEPLAN. Ondanks de staat is men toch weer aan de gang gegaan en na de eerste na-oorlogse oplossing te hebben gevonden is men overge gaan tot het opstellen van een Naai het Amerikaans door BESSY KIVING 117 Toen zij las de brandende, snijdende beledigingen, de bij tende spot door die twee on der de appelboom uitgestort over de liefhebbende, trouwe, afwe zige vriend, voelde zij het bloed van verontwaardiging naar het gelaat stromen; maar zij las steeds verder en twee uren ver liepen eer zij geëindigd had. Toen kwam er een tweestrijd, één lange, vreselijke, benauwde tweestrijd, zoals slechts weinig vrouwen hebben door te maken •n zoals de wereld gelooft, dat geen vrouw zegevierend kan doormaken. Omgord door het gebed ging het meisje vastberaden in de Vlammen van het loutervuur en de beproeving was inderdaad Vreselijk. Maar zo dikwijls de liefde haar de gestalte van me- lieer Murray voor ogen stelde, Zoals hij daar zat in zyn som bere zitkamer, wachtend op haar, zo dikwijls wendde zij ïlch tot de plicht en vroeg om het portret van Gertrude's lief, Zacht gelaat; het beeld van de stervende Annie; het treurige gelaat van een non, opgesloten achter kloostermuren en ontrukt aan een tehuis, waar zij in haar jeugd werd bemind en getroe teld, eer Norman Arthur zyn vergif had gestrooid op haar zonnig pad. Na een uur van strijd ging de wees naar haar schrijftafel en terwijl zij schreef, zetelde een bleke, koude strakheid zich op haar gelaatstrekken. Zy was kalm en aanvaardde vrijwillig en beslist het lot, dat zij meen de, dat God haar aanwees. „Aan de genade van God en de liefde van Christus en het oordeel van uw eigen geweten draag ik u op. Van nu af gaan wij verschillende paden en het is mijn wens, dat wij elkander nooit meer op aarde mogen ont moeten. Meneer Murray, ik kan uw duistere ziel niet omhoog heffen en u zou de mijne neer halen. Voor de redding uwer ziel zal ik niet ophouden te bidden, tot wij van aangezicht tot aangezicht staan voor de rechterstoel Gods. Edna Earl", Zij belde om een bediende en zond het kistje en zelfs zijn ei gen brief terug, die zy zozeer verlangde te bewaren, maar niet durfde overlezen. Bang om na te denken en te ellendig om te slapen, pakte zy snel de laatste benodigdheden in en ging toen naar mevrouw Murray's kamer waar zy bleef tot drie uur in de morgen. Toen klonk meneer Murray's stem door het huis, die riep om het rijtuig en terwijl Edna haar hoed opzette en haar sjaal om deed, klopte hij op de deur van zijn moeder's kamer. „Het regent erg hard en u moet er niet over denken, om mee naar het station te gaan, zoals u van plan was'. „Maar mijn zoon, het rijtuig is gesloten en „Ik kan u niet toestaan, dat u zich zo onnodig blootstelt en in 't kort, ik wil u niet mee nemen, dus daarmee is het uit. Natuurlijk kan ik het weer be ter verdragen en ik zal Edna wegbrengen en haar overdragen aan de zorg van iemand in de trein. Zendt haar zo spoedig mogelijk naar beneden. Ik zal haar koffers vast laten opla den". Hij zag er erg bleek en ern stig uit en zijn stem klonk koel en helder, toen hij zich omkeer de en naar beneden ging. Het afscheid was zeer pijnlijk en mevrouw Murray volgde de wees naar de deur. „Norman, ik wou dat je mij mee liet gaan. Ik geef niets om de regen". „Onmogelijk. U weet, dat ik een onoverwinnelijke afschuw heb van scènes, en ik denk er niet over om getuige te zijn van een scène, die zal duren tot de trein vertrekt. Ga naar boven en schrei u zelf in tien minuten in slaap; dat is veel verstandi ger. Kom, Edna, ben je klaar?" Edna werd voor het laatst omhelsd en meneer Murray stak zijn hand uit, trok haar uit zijn moeders armen en zijn plaats innemend naast haar in het rij tuig, beval hij de koetsier door te rijden. De nacht was zeer donker, de wind zwiepte door de oprijlaan en de regen viel in zulke stro men neer, dat, toen Edna naar buiten leunde om een laatste blik te slaan op het statige huis, dat zy had leren liefhebben, zij alleen de omtrek van de bronzen monsters kon onderscheiden bij het licht, dat brandde in de hal. Zij trok zich ver in een hoek terug en haar vingers kramp ten zenuwachtig in elkaar; maar toen zij door het hek waren ge reden en op de grote weg wa ren, legde meneer Murray zijn hand op de hare de koude vingers werden zachtjes, maar beslist ontvouwd en aan zijn lippen gebracht. Zy deed een poging om ze terug te trekken, maar vond dit onmogelijk en de tweestrijd, die zy meende dat ten einde was, scheen nog slechts te beginnen. (Wordt vervolgd). definitief uitbreidingsplan, waar bij tegelijkertijd een grondige mo dernisering zal worden nage streefd. Dit rationalisatieplan is o.m. tot stand gekomen nadat ook het E.T.I. was geraadpleegd en 't is phase II waaraan men thans toe is. Dit betreft de bouw van een geheel nieuwe hal, waarvan vorige week de eerste kapspant verrees. DE FABRICAGE. Het belangrijkste van hetgeen in dit bedrijf wordt geproduceerd is met de hand gevormd. Zelfs stukken van 15 ton, het grootste dat hier kan worden gemaakt, is handvormwerk. Ook kleinere stukken worden gemaakt, doch 't is begrijpelijk, dat b.v. waar men in series van 10 en 20 stuks wordt gewerkt een dergelijke werkwijze op de duur niet meer economisch verantwoord is. Daarom zal in de nieuwe hal, die men bouwt een speciale installatie komen, waar door machinaal gieten mogelijk wordt. Reeds zyn nieuwe vormmachi nes besteld, zodat straks met een veel kortere levertijd kan worden gewerkt. Met hoeveel tijd de leve- ringsduur soms kan worden be kort, bleek ons uit het feit, dat er voorwerpen kunnen worden ge goten, die met handvormwerk een half jaar zouden vergen en met de machine in één week gereed komen. Het was een kwestie van aanpassen, interrumpeert hier jhr Boddaert de uiteenzetting van ir Van Gooi en hy geeft daarmee de kern van de zaak juist weer. Er is een grote vraag naar gietwerk, maar men moet nu eenmaal snel alles klaar hebben, wil men kun nen blijven concurreren. De nieu we hal zal, naar men hoopt, in October gereed zijn. Gevraagd naar de moeilijkheden om perso neel te krijgen, die behoorlijk dit moeilijke vak onder de knie heb ben, glimlacht ir Van Gooi. De mensen, die straks zullen worden aangenomen voor deze uitbreiding van ons bedrijf staan reeds te boek zegt hij, en het zijn prima vaklui, die 'allen uit Zeeland ko men. Meer wil hij er niet van zeg gen. MODELMAKERIJ. Het is voor niet-ingewijden een bijna onbekend feit, dat men in een gieterij, die over een eigen modelmakerij beschikt, goede tim merlieden moet hebben. Mensen, die het vak nog beter verstaan, dan een meubelmaker, want het vervaardigen van de meest inge wikkelde modellen moeten ze on der de knie hebben en we konden ons ervan overtuigen, dat deze houten modelmakerij voorwaar geen sinecure en een precies werk je is, waarover een buitenstaander zich terecht kan verbazen. Ook op sociaal gebied zijn tal van ver beteringen aangebracht of zullen nog worden doorgevoerd. Er is een pensioenverzekering voor de werklieden en de kleedgelegenheid en de toiletten werden asBEienlijk verbeterd. Een andere belangrijke factor in dit bedrijf is de eigen Dieselmotor voor het opwekken van electrische stroom. Men neemt stroom af van de gemeen te, doch wanneer de stroom uit valt, zou dit een grote financiële strop betekenen voor het bedrijf. Gebeurt zulks, dan wordt overge- schakelt op de eigen Diesel en Look in de wintermaanden kan ge- DEVIEZENBESPARING. Door insiders werd de nu ont stane situatie reeds vroeg voor zien. In Mei werd er in de vergade ring van de Coöp. Centrale Raif- feisenbank te Utrecht door de heer Sieling uit Melissant op aan gedrongen, dat door de Boeren leenbanken oogstvoorschotten zouden worden gegeven. Hij deed de suggestie het graan op te slaan in centrale pakhuizen en de markt te voorzien naar gelang der be hoefte. Door het geven van voor schotten op die oogst zouden de landbouwers toch over contanten kunnen beschikken, zonder door overmatige aanvoeren de markt in gevaar te brengen. Aan dit plan is echter nog geen uitvoering gegeven. De tarweoogst is dit jaar wel uitzonderlijk goed. Kan men de opbrengst van een H.A. normaal op 55 mud stellen, dit jaar is de opbrengst per H.A. 90 mud. Dat kan dus een grote deviezenbespa- ring worden. Resultaten zeer gunstig. In de Noord-Oost polder zyn, naar de „Volkskrant" verneemt, dit jaar de resultaten van de oogst zeer gunstig. Ofschoon er nog geen officiële cijfers bekend zijn, staat het vast, dat op som mige kavels 7590 hectoliter tarwe is binnengehaald. Normaal wordt er slechts een derde tot de helft van deze hoeveelheid ge oogst. Aangezien er iedere dag van 's morgens vijf tot 's avonds acht uur wordt gewerkt en het droge zomerweer medewerkt, zyn de werkzaamheden snel ge vorderd. Alle beschikbare schuren en opslagplaatsen in de polder zijn met graan gevuld, en bovendien wordt nog een deel per schip naar elders ver voerd. De stro-opbrengst is bijzon der goed, maar de prijzen, die men er voor wil besteden zijn zo laag, dat, in geld uitgedrukt, toch geen recordcijfers voor dit product zullen kunnen worden bereikt. In October algemene vergadering. Het hoofdbestuur der Chris telijk Historische Unie kwam op 27 Augustus j.l. te Utrecht bijeen. In zyn openingswoord her dacht de voorzitter, de heer H. W. Tilanus, het overleden oud hoofdbestuurslid A. L. Verhoog uit Brunssum, die tal van jaren in Zuid-Limburg voor de C.Il. U. op de bres heeft gestaan. Met dankbaarheid memo reerde de heer Tilanus vervol gens de uitslag der gemeente raadsverkiezingen, die voor de C.H. een zeer gunstig verloop hebben gehad. Tot lid der agrarische com missie werd benoemd de beer P. Zonneveld te Honselersdijk. Naar aanleiding van enige brieven van kiesverenigingen, werd besloten te trachten een nauwer contact te leggen tussen de beide C.H. weekbladen. Over deze aangelegenheid zal spoedig een vergadering met belangheb benden worden belegd. Tenslotte werd besloten, in de maand O •tol: ar een buiten gewone algemene vergadering te beleggen, welke toegankelijk zal zijn voor alle leden der Unie. durende de spertijden eigen stroom worden opgewekt. BAANBREKEND WERK. Er is bij de opzet van dit uit breidingsplan baanbrekend werk verricht door jhr A. E. Boddaert, die er zodoende voor heeft ge zorgd, dat het bedrijf na de uit breiding beter geoutilleerd is dan ooit tevoren. Naast de Kon. Mij. „De Schelde", die uiteraard over een eigen gieterij beschikt, is de fa Boddaert de enige gieterij in Zeeland. De eerste tien jaren van haar bestaan was het bedrijf on dergebracht in de Vlissingsestr., in h^t gebouw waar thans de fa. Maljers gevestigd is. Wat is de capaciteit per jaar? zo vroegen wy tenslotte aan ir van Gooi, na dat we de gieterij in ogenschouw hadden genomen. De fa Boddaert kan normaal 2000 ton gietijzer per jaar leveren en de overcapa citeit bedraagt 5000 ton. Het zal thans wel duidelijk zijn, dat een bedrijf met een dergelijk produc tievermogen behoort tot de zes grootsten van ons land. OVERAL TER WERELD. Overal ter wereld vindt men gietstukken van de fa Boddaert. Er is destijds geleverd voor de olie-installatie van de B.P.M. op Balik Papan, er is thans weer een opdracht van Caltex voor de olie opslagplaats te Pernis. De fa Piet Smit te Rotterdam plaatste een order van alleen al 500 ton. Ook aan de Spoorwegen en aan Werk spoor benevens aan Engelse en Belgische firma's wordt gele verd. Een respectabele lijst, die er zijn mag en waaruit ieder de con - clusie kan trekken, dat, wanneer hij antwoordt op de vraag wat de gieterij van Boddaert en Co ver vaardigd, met „kachelroosters", hij er naast is en de waarde van dit bedrijf voor Zeeland grotelijks onderschat, Onverwachte lof. In een hoofdartikel onder de kop „Radio-contact met Holland", zo meldt het A.N.P. uit Pretoria, pleit de Transvaler voor een ruil- dienst van uitzendingen tussen de „Suidafrikaanse uitsaaikorpora- sie" en de Nederlandse omroepen. „Iedereen wat die enkele Ne derlandse program in die laatste tijd gehoor het, sal weet hoeveel plesier Afrikaanse luisteraars daaraan gehad het. Diegene wat enige kennis van die Hollandse radio het, weet, dat die gehalte van sy programme byna onoor- treffelijk is. Daar is min omroepe in Europa wat tot die peil van die van Holland kan styg. Dit is inderdaad nie elke omroep wat simfoniekonserte van die gehalte wat deur die concertgebouw-or kest van Amsterdam uitgesaai word, kan aanbied nie... die ver- troue mag dus uitgespreek word dat die uitsaaikorporasie steeds meer daarna sal streef om sy lui steraars ook-tot die produkte van die Hollandse radio toegang te gee. Inderdaad behoort de radio 'n middel te word wat 'n baie in tieme verbinding tussen die Unie en Holland kan bewerkstellig, 'n Mens wil b.v. aanneem vir die in wijding van die voortrekkersmo nument op 16 Deesember a.s. sal heers. Dit gee die uitsaaikorpora sie 'n guide geleentheid om vrug- bare wisselwerking aan te moedig deur uitsendings hiervan in die ruildienst met Holland beskikbaar te stel", aldus het artikel. Kunsttanden voor schapen. De laatste stunt in de veeteelt bestaat in valse tanden voor schapen. Dat is een uitvinding van Dr B. M. Slim uit Fairplay (Col.), die gelooft, dat dit een middel kan zijn om meer scha penbouten te produceren. Een schaap heeft in de boven kaak geen snijtanden en snijdt het gras af met de acht voor tanden van de onderkaak. Door dat deze tanden voortdurend de grond raken, slijten ze af en tenslotte spoeden de gras-graas- dagen van het schaap ten einde. Het dier wordt dan met zacht voedsel vetgemest en naar het abattoir gestuurd. In de Westelijke Staten houdt een schaap het een jaar of zes uit in de weilanden met het kor te gras. Wanneer de tanden van het schaap langer meegingen» zou die leeftijd verdubbeld kun nen -worden. Dat betekent, dat er zes lammeren méér zouden kun nen worden geboren. De uitvinding van Dr Slim komt hierop neer, dat hij voor een gulden of anderhalf losse ondertanden in de handel brengt welke als een hoes over de eigen tanden van het schaap worden geschoven om slijtage der tan den te voorkomen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1949 | | pagina 2