ZEEUWSCH DAGBLAD Duitse politie in Sowjetzone vlucht naar het westen L NIEUWS Generaal M. H. G. Winkelman herdacht de gesneuvelden Zeeland wil geen gestandaardiseerde melk „Koningin Juiiana-school" in 's-GravenpoIder geopend 31 Augustus. Men voelt niets voor inlijving bij de Griekse opstandelingen FINLAND STAAT VOOR NIEDWE GEVAREN PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND De staking breidt ziek uit Gééf voor een gedenkteken op de Grebbe De positie van het pond sterling Plannen van bedrijfschap een ramp menen melkfederaties Brandweergarage in gebruik gesteld SNIPPER Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor: Goes, L. Vorst- str. 90, Tel. 2438, Giro 274289. Kantoren: Vlissingen, Walstraat 83, Tel. 2754; Middelburg, Korte Noordstraat 35, Tel. admini stratie 2009; Telefoon redactie 2347; Terneuzen, Vlooswijkstraat, Telefoon 2052. 5e JAARGANG No. 1343 Abonnementsprijs 3.90 p. kwartaal Franco per post ƒ4. Advertentieprijs 16 cent per m.m. Rubriek Kabouters 5 cent per woord DINSDAG 30 AUG. 1949 Hoofdredacteur: R. ZUIDEMA Directeur: JACQ DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr W. F. E. Baron v. d. Feltz, Middelburg; Ds A. Gruppen, Biezelinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J. Hommes, Nleuwdorp; Dr K. Huizenga, Middelburg; J. Huijssen, Terneuzen; H. Jansen, Meliskerke; Ds J. Karelse, Goes; J. Laport, Goes; Ds C. Metselaar, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tholen. Op- en ondergang van Zon en Maan. Woensdag: Zon op 5.49 u. onder 19.31 u., Maan op 15.58 u. onder 22.34 u. Hoogwater op Woensdag 31 Aug.: Vlissingen: 7.04 u. 1.72 m., 19.28 u. 1.63 m.; Terneuzen: 7.31 u. 1.93 m., 19.54 u. 1.83 m.; Wemeldinge: 8.37 u. 1.58 m„ 20.5 6u. 1.48 m.; Zierlkzee: 8.18 u. 1.40 m., 20.37 u. 1.30 m. 'r. Ts morgen een onwezenlijke 1 1 „31ste". Het is niet meer de Oranje dag! En niet meer onze nationale feestdag! Voor de eerste maal niet. Dat is ons vreemd; op deze dag zijn we, ondanks de feesten van 30 April en 7 Juli, er nog niet aan gewend. En toch zullen we er aan moeten gewennen, dat voor taan 30 April èn de Oranjedag èn onze nationale feestdag is. Koningin Juliana is nu de eei-ste Oranje in ons land. Nu is haar jaardag de sym bolische dag voor de eenheid van Oranje en Nederland, die voorgoed gegrondvest is, toen Willem van Oranje stervend ons volk als zijn kinderen aan nam; toen hij als een vader, die bij 't sterven 't laatste denkt aan zijn kinderen, als zijn bede uitsprak: „O God, heb mede lijden met dit arme volk". Sindsdien is het Wilhelmus ons volkslied. TV.! aar nu kan meteen gezegd dat de 31ste Augustus toch voor ons zo maar niet voorbij kan gaan. Speciaal van 't jaar niet. Natuurlijk denken we op die dag aan het vele, wat Koningin Wilhelmina voor het Neder landse volk deed. Hoe zou het anders kunnen. Maar bovenal denken we nu, dit jaar, allereerst aan de troonsafstand. Die ligt ons nog zo na. En juist in die herdenking grijpen we iets speciaals van 't Oranjehuis. I fat speciale van Oranje is: het zich geven aan het volk aan ons Nederlanders. Dat zich-geven is het begin geweest van de band Oranje- Nederland. Immers, de Vader des Vaderlands sprong ons bij zichzelf geheel gevend, toen hij hoorde, dat onze Spaanse lands heer het op ons geloof, en dus op ons leven, gemunt had. Sindsdien is het een Oranje traditie, mag ik wel zeggen, dat Oranje zich geven wil, en dat ook toont met d^ daad; als 't moet met het offer van het leven. "J "J it zou van alle Oranjes kun. *-* nen worden aangetoond. 'k Wil alleen voor een paar van hen bewijzen geven. De eerste is reeds genoemd: de Vader des Vaderlands. Denkt er ook eens aan, als ge 't Wilhelmus zingt, misschien in sleur, dat dit lied is geboren, toen de prins berooid, vervolgd door soldaten, die betaling wensten, en vervolgd door spi onnen van Alva die op zijn le ven loerden, als een ellendige onderduiker rondzwierf om ons. De tweede Oranje is de an dere zéér grote, Willem III, de stadhouder-Koning. Hij waagde zijn huwelijksge luk voor ons, door een politiek huwelijk te sluiten om Enge land op zijn hand te krijgen in de strijd voor onze (en Euro pa's) vrijheid. Een verkeerde daad, zeker, maar een bewijs, toch van wat ik een Oranje traditie noemde. Evenals dit: Als men hem in de hachelijke situatie van 1672 op denabij- zijnde ondergang van 't land wijst, dan zegt hij, een zeker middel te weten, om die onder gang niet te zien, n.l. het ster ven bij de verdediging van de laatste gracht. En zo'n Oranjedaad van Ko ningin Wilhelmina herden ken we nu op 31 Augustus: Haar afstand, een zich-geven in een zich-terugtrekken. Zij meende, dat Haar tijd gekomen was, en Zij ging, naar Haar be doeling: ten bate van het land. Een offer, zeker, niet van het leven. Daarvoor had Ze, geluk kig, geen gelegenheid. Maar tóch een offer; en een zwaar offer óók. De ouden onder ons weten, hoe zwaar het is, als de tijd daar is. Vandaar zoveel aarzeling en dralen. De Koningin ging, zonder dralen .In een zeer bijzondere situatie, waardoor het heengaan nog veel moeilijker werd, dan in normale omstandigheden Indië Dat herdenken we op 31 Au gustus, nu voor het eerst, in eerbiedige waardering. En we zullen dat hopelijk blijven doen, op elke 31 Au gustus, die God daartoe nog wil geven. God zegene Prinses Wilhel mina. M. H. De opstand in Bolivia. Besllssentlo strijd verwacht. De opstandelingen te Cocha- bamba hebben het beleg geslagen voor de kazerne, waar het rege ringsgetrouwe garnizoen zich heeft ingesloten. Regeringstroe pen trekken thans van twee zijden op de stad aan. Men verwacht dan ook een be slissende slag nabij de stad. Als antwoord op de bedreiging ran de opstandelingen, dat zij La Paz zouden bombarderen, hebben vliegtuigen van de regering een tweede aanval op het vliegveld van Cochabamba uitgevoerd. Steeds meer leden van de Duitse politie in de Sowjet-zóne vluch ten naar de Amerikaanse zóne om te ontkomen aan recrutering voor militaire dienst bü de communistische strijdkrachten in Griekenland. In de afgelopen week zijn negentien leden der „volks- politie", die heimelijk Sleeswyk-Hoistein waren binnengekomen, in de nabyheid van Lubeck aangehouden. Ook gisteren arriveerden in de Beierse plaats Hof vü"f jongelieden tussen de 18 en 25 jaar. richting van de Tsjechoslowaakse grensplaats Asch. Volgens de Beierse grenspolitie heeft voorts een viermotorig Tsjechoslowaaks vliegtuig Zondag j.l. boven Duits gebied gevlogen. Het toestel vloog rond boven het in de nabijheid van Hof gelegen industrie-gebied, waarna het we derom koers zette naar Tsjecho- Slowakije. Wegen naar de grens ondermijnd. Alle aangehoudenen verklaar den, dat zij niet alleen vreesden ingelijfd te worden voor militaire dienst bij de Griekse opstandelin gen, doch dat zij de onmenselijke wijze, waarop de politie in de Rus sische zóne de mensen behandelt, die de grens willen overschrijden, niet langer konden aanzien. Door gisteren te Hof aangeko men Tsjechoslowaakse politieke vluchtelingen werd medegedeeld, dat Tsjechoslowaakse troepen en arbeiders druk bezig zijn de grens tussen Tsjecho-Slowakije en Beie ren af te sluiten. Ook werd door deze vluchtelin gen verklaard, dat alle uit Tsjecho-Slowakye naar Beieren leidende wegen worden onder- mijnd, klaarblijkelijk om aan Tsjechen en Slowaken, die zich na de oorlog in het grensgebied heb ben gevestigd, te beletten dat zij in voertuigen, met medeneming van have en goed over de grens vluchten. Zü deelden verder nog mede, dat op Tsjechoslowaaks grondge bied, op kort afstand van de grote weg tussen Rehau en Neuhausen, een gracht tegen gevechtwagens wordt gegraven. Anti-tank-grach- ten worden thans overal langs de grens tussen Tsjecho-Slowakije en Beieren aangelegd. Door de Beierse grenspolitie werd gisteren verklaard, dat twee Tsjechoslowaakse jachtvliegtuigen van het type „Messerschmidt 109" Zaterdag j.l. over de Tsjechoslo- waaks-Beierse grens zijn gevlo gen. De toestellen vlogen gedu rende verscheidene minuten op ongeveer 700 meter hoogte boven de Beierse stad Rehau, waarna wederom koers werd gezet in de VRIJHEID-BLIJHEID in Tsjecho-Slowakije. Vliegtuigen van Brits en Duits fabrikaat vlogen gisteren boven de in Amerikaanse vrachtwagens rijdende troepen toen, in Zvolen (midden-Slowakije) een militaire parade plaats vond, na een toe spraak van Gotwald op de laatste dag van de plechtige herdenking van de Slowaakse opstand tegen de Duitsers. Een thema waarop in alle her denkingsredenen werd voortge borduurd was, dat de geallieerden geen hulp verleenden toen de Tsjechen in 1944 tegen de Duit sers in opstand kwamen. Ramen die op het plein waar de herden king plaats vond, uitzagen, moes ten gesloten blijven, het nemen van foto's was verboden en de po litie speurde met kijkers de toe schouwers af. H.K.H. PRINSES WILHELMINA hoopt morgen Haar 69ste verjaar dag te vieren. Communistische tegenwerking. Gistermorgen hebben zich bijna 1.500 metaalarbeiders van de op één na grootste Finse ha venplaats, Turku, gevoegd bij de door de communisten tegen de loonpolitiek der sociaal-de mocratische regering gerichte staking. Velen zijn werkzaam in fabrieken, die voor herstelbeta ling aan de Sowj et-Unie wer ken. Door deze staking komen de verplichte leveranties aan de Sow jet-Unie ln gevaar. Met grote be zorgdheid ziet men daarom de toekomst tegemoet. Karki, hoofd van het Finse herstelbetalingsbureau, noemde de staking „een duidelijke schending van het vredesver drag", daar Finland in het ver drag niet ontheven werd van door de Sowj et-Unie opgelegde boeten wegens vertraagde afle veringen, veroorzaakt door sta kingen. De vakvereniging der metaalarbeiders, die onder so- ciaal-democratsiche leiding staat, heeft de staking veroordeeld. In een oproep tot de stakers verklaren Harki en vakvereni gingsfunctionarissen, dat Finland in de komende zes maanden ter waarde van 12 millioen dollar metalen producten als herstelbe taling aan de Sowjet-Unie moet leveren. Boeten moesten betaald worden over de gehele levering, ook al was de aflevering van slechts een gering deel vertraagd. In Helsinki was een installatie voor het fabriceren van montage woningen gereed voor aflevering met uitzondering van een aantal buizen, die de metaalarbeiders weigerden te monteren. Hierdoor werd de aflevering opgehouden. De Vulcan-werven te Turku, die trawlers voor de Sowjet-Unie bouwen, zijn ook zwaar door de staking getroffen. De regeringsfabrieken te Pori, waar de sociaal-democraten in de meerderheid zijn, werken normaal door. Het orgaan van de regering, „Suomen Sosialidemocraatti", verklaart, dat de Finse commu nisten de arbeidsbeweging te schande hebben gemaakt. Zij had den datgene door de modder ge sleurd waarvoor de Finse arbei ders een halve eeuw gestreden hadden. De dingen, aldus het blad, worden nog erger, als de commu nisten de stakingen gebruiken voor doeleinden van de buiten landse politiek. Toch weet ieder redelijk persoon in Finland, dat ons vredelievend land er in ge slaagd is de verplichtingen van het vredesverdrag na te komen, ondanks communistische tegen werking. De orkaan in Florida. De schade, die door de or kaan, welke Vrijdag j.l. de kust van Florida heeft geteisterd, is veroorzaakt, wordt ap bijna 50 millioen dollar geschat. Alleen al te West Palm zijn meer dan 2000 woningen in 'n straal van 5 km beschadigd. Men schat de in deze sector aangerichte schade op bijna 4.500.000 dollar. Vreselijke vergissing van verpleegster. Door een vreselijke vergissing van een verpleegster is in .het ziekenhuis „Eudokia" te Rotter dam een 72-jarige vrouw gestor ven. De verpleegster had haar een verkeerde injectie toegediend. Een mannelijke patiënt zou hetzelfde overkomen zijn, als de doktoren de vergissing niet hadden be merkt. Zelfmoord in St. Pieterskerk. Een jonge man pleegde gisteren zelfmoord door in de St. Pieters kerk van een hoogte van 50 meter te springen. De kerk, die door vele toeristen en bedevaartgan gers bezocht werd is onmiddellijk gesloten en zal niet eerder open gesteld worden voordat het ge bouw wederom is gewijd. Ernstig ongeluk te Zierikzee. STEIGER STORTTE INEEN. Bij de verbouwing van het pand van de fa. Zevenboom te Zierik zee stortte gistermorgen plotse ling een steiger ineen. Twee van de drie op de stelling aanwezig zijnde arbeiders stortten mee naar beneden. De metselaar C. V. kreeg hier bij een betonnen paal op het lichaam, de andere P. K. liep een hoofdwonde op. Dr v. Hoorn, die de eerste hulp verleende, liet C. V. met een zie kenauto naar huis vervoeren. P. K. kon in het plaatselijk zieken huis worden behandeld. De derde arbeider kwam met de schrik vrij. Generaal b.d. H. G. Winkelman, oud opperbevelhebber van Land en Zeemacht, heeft gisteravond in het radioprogramma voor de strijdkrachten een herdenkingswoord uitgesproken in verband met het feit, dat het gisteren tien jaar geleden was, dat in ons land de algemene mobilisatie werd afgekondigd. Hy vroeg hierby tevens de medewerking van de gehele bevolking om in het gehele land een actie te ontketenen met het doei te komen tot oprichting van een gedenkteken op de Grebbeberg. 'Nu ik mij vandaag tot U richt en, naar ik hoop, door U tot het gehele Nederlandse volk, zo zei de generaal o.m., past het ons in de eerste plaats onze doden te her denken. Zij toch hebben het laat ste offer gebracht, dat van een mens kan worden gevergd. Generaal Winkelman zei, dat hoewel de zorg voor de nabestaan den van de gevallenen in de eerste plaats een taak voor onze rege ring is. verschillende militaire fondsen het op zich genomen heb ben om voor een aanvullende hulp zorg te dragen. Ook de nabestaanden van onze in Indonesië gesneuvelden zullen in die steunverlening inbegrepen zijn. GEDENKTEKEN. Daarneven zal er ook een een voudig gedenkteken worden opge richt om meer uiterlijk de doden te eren. Teneinde voor een en ander de benodigde middelen byeen te brengen zal van 1 September aan staande tot 1 November op alle postkantoren een bus of bakje aanwezig zyn, waarin men zijn gave, al zijn het slechts enkele cen ten, kan deponeren. De gedachte van de Stichting Legermonument Grebbeberg is, dat zodoende ieder een in staat wordt gesteld, mee te werken aan de totstandkoming van het monument. Dit monument, ontworpen door architect Oud uit Rotterdam, be staat uit twee liggende leeuwen, die de ontwerper als symbool van de overwinning op de dood bedoelt en daartussen door een voetstuk ervan gescheiden een kruis als het vertrouwen op de verrijzenis en het eeuwig leven. Onderaan komt een inscriptie en het Neder landse wapen. Vrees voor devaluatie. „Volgens de voorspellingen der economisten van de Labour Partij", aldus Financial Times, „zou een devaluatie van 't pond sterling met-25 a 30 zo zij van een min of meer overeen komstige devaluatie van een groot aantal andere valuta's vergezeld gaat, slechts een stij ging van het indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud met 3 a 5 tengevolge heb ben. De devaluatie zou enkel de prijzen der uit de dollarzone ingevoerde artikelen betreffen KABEL DOOR HET KEETEN. De Provinciale Zeeuwse Electri- citeitsmaatschappij heeft een aan vang gemaakt met het leggen van een zeekabel van de aanlegsteiger te Stavenisse door het zgn. Kee- ten naar Vianen. Ernstige aanrijding te Zaamslag. Zondagavond werd, terwijl hij de straatweg wilde oversteken P. d. H. door een motorrijder met duorijdster aangereden en met zijn rijwiel een heel eind meege sleurd. De H. werd zwaar aan het hoofd gewond, hij werd evenals de duorijdster in het ziekenhuis op genomen. De H. had geen richting aangegeven, maar ooggetuigen, menen, dat de motorrijder wat de maximumsnelheid betreft, in over treding was: Aanrijding bij Veerhaven te Kruiningen. Zaterdag had op de Veerweg te Kruiningen een aanrijding plaats. De heer Prevoost, kapitein bij de Prov. bootdienst was per fiets bijna bij de Veerhaven, toen een auto die hem achteropreed moest uitwijken voor een tegenligger, waardoor de heef P. werd aan gereden en van de fiets geworpen. Met een gebroken pols en een hersenschudding werd P. naar zijn woning te Kruiningen vervoerd. Zouden er nog meer slachtoffers moeten vallen eer hier een nood zakelijk rijwielpad wordt geledg? Zijn rogge in brand gestoken. De landbouwer S. aan het Boven Westerdiep te Veendam heeft de zer dagen zijn te velde staande rogge in brand gestoken, daar volgens zijn verklaring de op brengst niet lonend zou zijn en hij niet van plan was de rogge te oogsten. Zeeland is momenteel nog de enige provincie in ons land waar aan de consumenten volle melk wordt verkocht. Wanneer de plan nen van het Bedrijfschap voor Zuivel echter doorgaan, zal men ook in onze provincie binnenkort geen volle melk meer kunnen krygen, doch gestandaardiseerde melk, met een belangrijk minder vetgehalte. H. M. DE KONINGIN BEZOCHT SONSBEEK. H. M. de Koningin bracht gis teren, vergezeld door de Prinses jes Beatrix en Irene, een bezoek aan de tentoonstelling voor beeld houwwerken te Sonsbeek. Het was gistermiddag feest ln 's-Gravenpolder. Van byna alle buizen waaiden de vlaggen en wie het dorp binnenkwam proefde als het ware de feeststemming, die ln de straten hing. Het was dan ook een heuglijke dag, want de „Koningin Juiiana-school" werd ge opend en daarmee kreeg de jeugd, die door de oorlog beroofd werd van haar scholen weer de beschikking over een modern schoolge bouw. Bovendien werd tezelfdertyd de brandweergarage in ge bruik gesteld. Met deze beide gebouwen, die werkelyk een sieraad voor het dorp zyn, heeft 's-Gravenpolder zyn wederopbouw thans practisch voltooid. REDE BURGEMEESTER. Als eerste spreker richtte de burgemeester van 's-Gravenpolder de heer J. D. Jansen, het woord tot de genodigden, die zich in het gymnastieklokaal van de nieuwe school hadden verenigd. Hij heette allen hartelijk welkom, in het bij zonder de Commissaris der Konin gin in Zeeland, Jhr Mr A. F. C. de Casembroot en bracht hem dank, dat hij ondanks zijn drukke bezigheden de tijd had willen ne men om bij deze opening aanwezig te willen zijn. Hij wees er op dat met de opening van dit gebouwen complex eigenlijk een geheel nieu we woonwijk werd geopend. Ook memoreerde hij de zware offers, die 's-Gravenpolder tijdens de oorlogsdagen moest brengen. De verliezen waren vele en de schade groot. Men bleef echter niet bij de pakken neerzitter en zo kon na de verschillende voorbereiden de werkzaamheden reeds, op 30 Januari 1947 de aanbesteding plaats hebben. De aannemingssom beliep tenslotte in totaal f 173.451. Op 3 Januari 1948 kreeg men de goedkeuring van G.S. op de plan nen. Verder wijdde spreker zeer waarderende woorden aan de nieuwe school, die vergeleken bij de oude opgelapte school en de diverse consistoriekamers, waarin men zich de laatste tijd moest be helpen, inderdaad niet minder dan een sprookje is. Hij bracht allen dank, die hadden medegewerkt aan de totstandkoming van het gymnastieklokaal. Daarna besprak hij de aanwinst die de gemeente kreeg in de vorm van de nieuwe branweergarage, die niet alleen gelegenheid biedt tot het stallen van de brandweer auto, maar tevens tot reparatie van het materiaal en het drogen der slangen en waar bovendien ook de lijkwagen nog een plaats vindt. Deze nieuwe gebouwen, al dus de burgemeester, ontheffen de gemeente van vele zorgen, al wor den daarmee natuurlijk niet alle zorgen opgelost. Hij bracht dank aan allen, die tot dit resultaat hadden medegewerkt, in het bij zonder de heer J. Roodenburgh, de architect en de heer Valk, vroeger directeur van de wederopbouw en thans directeur van de centrale dienst van Bouw- en Woningtoe zicht „De Bevelanden" en de aan nemers. Tenslotte sprak hij er zijn vreugde over uit, dat in dit ge bouw de beide scholen van 's-Gra venpolder zijn ondergebracht, waardoor de jeugd dus steeds met elkaar omgaat en niet in 2 vijan dige kampen wordt verdeeld, zo als dikwijls elders wel gebeurt. Met enkele toepasselyke woor den werd daarna het schoolge bouw officieel geopend. Hij com plimenteerde in het byzonder de heer Roodenburgh met het ver kregen resultaat, dat werkelyk een sieraad was. De tekeningen en schetsen waren mooi, aldus de Commissaris, maar de werkelyk- heid is waarlyk verbysterend. FELICITATIES. De eerste, die zijn felicitaties aanbood was de heer Ir. M. D. A. Glerum, hoofdingenieur-directeur van de wederopbouw en volkshuis vesting in Zeeland. Hij bracht hulde aan het gemeentebestuur voor de betoonde voortvarendheid. Hij sprak de hoop uit, dat ook de entree van de Schoolstraat thans nog zou worden verbeterd, het geen later door de burgemeester werd toegezegd. De volgende spreker was de heer A. A. Leenhouts, inspecteur van het L.O. Ook hij bracht hulde aan het plaatselijke initiatief. Ook schilderde deze spreker de zorg, die het onderwijs in Neder land geniet, vergeleken bij de zorg, die er in het buitenland aan wordt besteed. V.erdèr werden nog gelukwen sen aangeboden door de heer Minnaard, voorzitter van de Oudercommissie der openbare lagere school en de heer M. de Bat, commandant van de brand weer. KINDERZANG. Nadat de burgemeester alle sprekers had gedankt voor hun goede wensen ging men gezamen lijk naar buiten, waar als symbool van de opening, de vlag werd ge hesen, terwijl de schoolkinderen het Wilhelmus zongen. Daarna werd nog een toepasselijk lied, op de opening betrekking hebbende, gezongen. Met een druk op de knop stelde daarna de Commis saris de sirene van de brandweer garage in werking. ONTHULLING GEDENKSTEEN. Met toepasselijke woorden droeg daarna de heer Rooden burgh een in de voormuur van de school, door hem aangeboden steen over aan het gemeentebe stuur. „Stap voor stap" is het op schrift en hij beeldt symbolisch uit, dat men stap voor stap moet leren. Jhr de Casembroot ver richtte daarna de onthulling. Na mens het gemeentebestuur werd de steen in dank aanvaard door burgemeester J. D. Jansen. Na deze plechtigheid bezichtig de men nog gezamenlijk het ge bouw. Alle belanghebbenden in Zee land, dat zijn o.m. de standsorga nisaties en de Zeeuwse Melkfede raties, zijn er echter van over tuigd, dat standaardisatie van de consumptiemelk niet verantwoord is. Op een gisteren te Goes ge houden vergadering van melkvee houders, -slijters en vertegen woordigers van verschillende ge- interesseerde organisaties en de heer C. Zwagerman, rijkszuivel- consulent in Zeeland, werden de redenen hiervoor uiteengezet door de 'heer H. Toledo uit Haamstede, die als voorzitter fungeerde. Het is niet alleen, dat het vetgehalte verminderd wordt tot 2,5 doch ook en daar ging het op deze vergadering van direct belangheb benden om dat de bijna 600 zelfslijtende veehouders hun be staan zullen verliezen, of zij zou den vakslijter moeten worden wat zeer moeilijk zal gaan en boven dien ongerijmd is, omdat zij dan eerst de melk aan de fabriek moeten leveren en na bewerking pas mogen verkopen. En dan zijn er de 816 melkveehoudende boe ren, die de melk los verkopen. Zij zouden hiermede moeten stoppen en de kans is groot, dat een groot deel van hen de koeien zal op ruimen. Tenslotte zullen ook de 300 vakslijters in Zeeland voelen wat het betekent wanneer de melk in Zeeland gestandaardi seerd wordt. Zij zullen aan han- Nadat de Commissaris der Koningin gisteren de nieuwe scholen had geopend te 's-Gravenpolder werd ook de nieuwe brandweer- garage ingebruik gesteld. Een foto van het gebouwtje, dat met de slangen-droogtoren een aardige onderbreking vormt ln het moderne bouwplan. Ook de 30-jarige Egyptische Kanaalzwemmer Hamad heeft gisteravond zijn poging om Het Kanaal over te zwemmen opge geven. Hij was nog vier mijl van de Engelse kust verwijderd De Duitse maarschalk Von Rundstedt heeft verklaard, dat hij alleen verantwoordelijk is voor hetgeen tijdens de Duitse veldtocht tegen Polen is geschiedt en niet Von Manstein, die thans terecht staat in Hamburg. Van de 5 milliard frank schade, ontstaan door de bosbranden hoopt men in Frank rijk 3 milliard terug te winnen door uitvoer van de beschadigde bomen. Tito heeft een recht streeks verzoek om financiële hulp gericht aan de V.S. Het eer ste verzoek, sedert de breuk met Moskou. De Franse regering heeft de import van 15.000 ton Ne derlandse groenten toegestaan. Met ingang van 12 Setember zul len de radiouitzendingen ten be hoeve van de landbouw worden hervat. Als eerste spreker zal Maandagavond ir. A. W. v. d. Plassche, dir. v. d. tuinbouw een voordracht houden. De distribu tie van vrijwel alle chemische pro ducten is opgegeven. De prijzen voor het vervaardigen van grafi sche drukwerken w.o. handels drukwerk worden vrijgelaten. De vervaardiging van dag- en nieuws bladen en schoolboeken blijft ech ter aan de bestaande voorschrif ten gebonden. Binnenkort zul len de weókgevers en eigenaars in het binnenscheepvaartbedrijf een enquêteformulier ontvangen afkomstig van de commissie van onderzoek naar de arbeidstoestan den in het binnenscheepvaartbe drijf. Een 43-jarige arbeider stortte gisteren te Amsterdam van een balcon op de derde ver dieping omlaag en werd op slag gedood. Een zevenjarig meisje uit Amsterdam is gisteren ver dronken in de zgn. stadionkade. den en voeten gebonden zijn. EEN MILLIOEN. Hier komt nog by, dat de standaardisatie kosten met zich brengt, die jaarlyks neerkomen op rond één millioen gulden. Een be drag, dat, naar aangenomen kan worden, uit de zak van de boer zal moeten komen. Alle belanghebbenden en des kundigen in Zeeland zijn het er over eens, dat standaardisatie in Zeeland economisch en hygiënisch niet verantwoord is. Hygiënisch niet omdat de fabrieken (die bo vendien niet ingericht zijn voor standaardisatie op grote schaal) in Zeeland niet centraal liggen, waardoor er geweldig veel met de melk gesleept moet worden. Het argument, dat de melk bij stan daardisatie ook gepasteuriseerd wordt en daardoor de versprei ding van besmettelijke ziekten wordt voorkomen, achtten de heer Toledo en ook de heer Zwager man, een gezocht motief. Vast staat wel, dat elke huisvrouw de melk kookt voor ze gedronken wordt. De Zeeuwse melk federa ties menen dan ook, zei de heer Zwagerman, dat standaardisatie voor de melkveehouders en alle anderen een ramp is, terwijl het verder technisch moeilijk uitvoer baar en economisch niet verant woord is. Verschillende van de aanwezi gen deelden mee, het eens te zijn met al hetgeen naar voren ge bracht was, terwijl de vergadering volkomen instemde met een ont- werp-petitionnement, dat, voor zien van de nodige handtekenin gen, aan de ministers van Land bouw en Sociale Zaken gezonden zal worden.Mocht de standaardi satie ondanks dit, toch doorgang vinden, dan zal men het er zeker niet bij laten zitten. GOES. Veiling van Maandag 29 Aug. Manks Codlin 518.30; Zi geunerin 5-13; Transp. de Cronsel h17.50; Warnersking 59; Cod lin Keswick 515; James Grieve 79; Clapps I'avorite 319.40; Jutten 312; Br. de Merode 3 16;Précose de Trevoux 38; Br, d'Amanlis 318; Reine Victoria pruimen 725; Belle de Louvain 8—24; Jefferson 7—25; Heren- pruimen 917; Rode Eierpruimen 616; Reine Claude Verte 1432 Reine Claude d'Althan 624; Tonneboer 12; Kerkus 726; Rei ne Claude Conductor 718; Blau we Abrikoospruim 615; Bramen 3242; Druiven 6784, alles per 100 kg. Groenten: Komkommers I 12—16; idem II 10—18; idem UI 6; Bloemkool I 28^-30; idem II 15—20; idem III 6—10; Krop sla, alles per 100 stuks. Dubb. Princessebonen 2553; Stoksnij- bonen 2560; Pronkbonen 1220 Stokprincessebonen 51; Rentege vers 5154; Augurken 6493; Rode Kool 5.507; Groene Kool 1722; Tomaten 1635; Andijvie 1524; Uien 4.50; Postelein 20 25; Kroten 5; Aardappelen 5.50— 7.50, alles per 100 kg. Wortelen 79;; Kroten 45.50, beide per 100 bos. DE BILT ZEGT: Iets meer wind,. Veranderlijke bewolking en aanvankelijk droog weer. Tegen de avond echter in het Westen van het land plaatselijk enige lichje regen. Zwakke tot matige wind krimpend naar richtingen tussen West en Zuid. Dezelfde of iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1949 | | pagina 1