Toen Ike nog een jongen was. FIRMA Hf. SE SÜIJVER RADIO TEMME LE COQ's Zeeuwsch Dagblad Onderwjjzers en ambtenaren. VERGADERING Donderdag 30 Dec. a.s., Nederlandse Heide-Maatschappij. Dr S. Drukker GEEN SPREEKUUR NET DAGMEISJE VlissingseOratorium Vereniging ra um DUIZENDEN drinken dagelijks KOFFIE en THEE Zie het raambiljet bij Uw Winkelier. Profiteer ook van gratis Suikerwerk 1 3*o 9* 9* Vlieger *60» In 't oude en in 't nieuwe jaar reparaties aan Electr. apparaten Paardeknecht H. W. HARMS TAXIBEDRIJF, Of U zó trouwt of zó iemand gezocht Ambtenaar 2e kl. Maandag 27 December 1948 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 4 T HET LEVEN VAN EISENHOWER. 'ïo.a hij die middag uit school dat hij zelfi^zijn schoen niet meer kwam, was hij gevallen en had hij l uit kon krijgen. Die moesten ze in zijn knie geschaafd. Het was hele-stukken snijden. Moeder was di- Kort daarop rende Ed de kamer uit en naar de keuken. Toen zijn moeder hem vroeg wat hij voor J zijn broer had moeten halen, zei hij slechts: „Vork. Om op te bij ten, dan hoeft hij niet te schreeu- wen Met gekruiste armen ging vervolgens hij ze mogen aan de onderwijzers niet 1 worden onthouden. Gelijk recht I voor allen! I De heer Roosjen nam de leiding Onlangs hebben de onderwij- 'inde Kamer bij het beroep op de zers in Utrecht een demonstratie Minister, om de onderwijzers in vergadering gehouden in verband *ezvv?ren tegem0,et te De Minister was niet ongeschikt. voornaamste was goed gegaan: zijn broek was niet gescheurd. 's Avonds echtqr kreeg hij pijn aan die linkerknie, maar ook daaraan stoorde hij zich nauwe lijks. Een jongen van 13, wakkere zoon van een grensbewoner, kon zich niet aanstellen als een meis je! Toen het bedtijd was kleedde koele vochtige doek. Zij was een j woord gegeven." voor de slaapkamer,m« hbuey^^l^tdeschat_ H„ zou gelegenheid geven tot kist berooid is. en dat het dus meuw overleg, werkelijk ot^rkfe. maai niet"erg, vond hij, tfant het Ireet een en al zorg en dus bromde'staan,"kenneiijk de wacht betrek- ze een beetje: „Maar jongen,I kend. En, als om alle twijfelweg aangaati maar groepen Maar de bureaux in Den Haag waarom heb je me daar nooit iets te nemen, zet hij: „Niemand komt: méér méér Zljn n gaarne bereid, alles weer van verteld? Hoe kon je toch zo aan dat been. Dat been wordt nietMaar N, wijjen niet achterge- °P losse groeven te zetten. Het dom zijn! De dokter moet onmid- j geamputeerd". Lteld word(,n hH dp peWone amb- Sehele geval staat nu eenmaal op dellijk komen!" j „Maar Ed, wat wil je toch, la- Alle extra-voordelen toe- PaPier- Het is niet prettig, nog Moeder bette het been met lauw ter zul je er spijt van hebben! oratificatles waar andere weer van voren af aan te begin- water en veegde haar jongen het! „Best mogelijk, dokter, daar kan g ku,'lnen rekenen nen! De heren °P de Haagse bu- zweet van het voorhoofd met een jk niets aan doen, ik heb hem mijn reaux hebben de koppen bij el- koele vochtige doek. Zij was eenjwoord gegeven." 'kaar gestoken en een plan be- hü -zich gewoon uit, alsof er niets kalme flinke vrouw en ook door 1 Zijn ouders waren ten zeerste het niet grootvader geweest, de dacht, om de onderwijzers te troe- aan de hand was, zei zijn avond- deze ernstige infectie liet zij zichverbaasd, zoiets was nog nooit oude boerendominée die de leider Ven. Zij zullen straks een kaart gebed op en ging slapen in de ka-'niet van streek brengen. Zij had eerder gebeurd. Als Ed niet zo geweest was van de River Breth- 0p tafel leggen, waar de onder- mer waar hij met zijn vijf broers al haar kinderen verzorgd in alstrak volgehouden had, misschien ren Colony in Pennsylvanië, die wijzers niet op gerekend hebben, sliep. hun kwaaltjes van tandpijn tothadden de ouders, hoewel zij ook altijd geloofd had in genezingen op een heel toevallige manier, De volgende morgen moest hij roodvonk toe. Een zoon had zijzelf twijfelden aan de noodzaak door het geloof. En nu, nu de aldus vertelt het „Fr. Dagblad", er al vroeg uit. Er was altijd heel verloren, maar des te kalmer enVan amputatie, wel naar de dok- wanhoop de overhand dreigde te js men op de idee gekomen. Een vastberadener vocht zij voor het ter geluisterd. Nu zei zijn vader: krijgen, nu herinnerden die drie Haags kleinzoontje gingz'nHaag- .Laten we nog maar even wach- zich dat en zij knielden a*an het se grootmoeder feliciteren. Het ten, misschien ziet het been van- ledikant. Onophoudelijk baden zij was 16 December. Het ventje liet avond er wel beter uit." jdan de een dan de ander voor- meteen -/iin rannnrt kflken Want veel-werk op de boerderij en daar aan moest het hele gezin mee helpen. Hij stond daarom altijd voor zes uur op om al zijn werk jes af te krijgen, want, o wee, wanneer hij niet op tijd klaar was of als hij zijn werk. niet goed ge daan had, dan kende moeder geen pardon. Zelfs niet wanneer dat betekende, dat hij zijn ontbijt moest mislopen. Ook die morgen deed hij zijn gewone karweitjes, al kreeg hij steeds meer last van zijn been. Tweff dagen later deed de knie hem echter zoveel pijn, dat hij de schuur niet meer had kunnen ha len. Gelukkig was hij die morgen vrij want het was Zondag. En half doezelend bleef hij in de woon kamer terwijl de rest van het ge zin naar de stad ging. Zo vonden hem zijn broers en zusjes toen ze uit de Zondagsschool terug kwa men. Vader en 'moeder waren nog niet mee gekomen, die hadden 's Zondags altijd vrij af- De kin deren moesten er, terwijl vader en moeder naar de kerk waren, voor zorgen dat het huiswerk ge daan werd en ook meesten zij de wekelijkse feestmaaltijd klaar maken. Echter toen het eten klaar was, kon de jnogen het niet meer vol houden en ging naar bed. Zijn been was helemaal opgezwollen en had een vreemde kleur. Het was plotseling zo erg geworden leven van de anderen. Toen de oude huisdokter, Dr Conklin, het been had onderzocht keek hij ernstig en perste hij zijn lippen op elkaar. „Dat ziet er niet Maar het been werd niet beter, gaand. Eerst vader, daarna moe- ziet u, we hebben vandaag vacan- 's avonds niet en ook de volgende der en toen Ed. En telkens ging tie gekregen; 4 Januari beginnen meteen zijn rapport kijken. Want zo mooi uit", zei hij. „Ik vrees hetdag niet. Het ging er hoe langer er één even weg om het noodza- we weer. ergste". Ihoe lelijker uitzien. De koorts kelijke werk op de boerderij te De hooi™ „Wat bedoelt u daarmee", vroegwerd steeds erger en de blauwe doen. Maar zonder enige onder* gehoord. En er is een boos plan in de zieke jongen, van schrik de kleur van het been was nu al bijna breking werd er aan het bed van zjjn hoofd opgeklommen. Met de pijn vergetend en rechtop zittend.tot aan de dijen. Wie echter ook de zieke jongen gebeden. De twee- Kerst twee weken vacantie plus Zachtjes en vriendelijk kwam versaagde, Ed niet. Ondanks de de nacht voegden ook de andere een Vrijdag èn eeti Zaterdagmor- het antwoord: „Als het erger J verschrikkelijke pijnen van zijn broers en zusters zich bij het bed gen èn een Maandag. Met Pasen wordt zullen we het been moeten broer, ondanks alle argumenten en ook zij baden mee. iets in dezelfden geest. In Juli en afzetten." I van de dokter, bleef hij op zijn i Toen de volgende morgen de Augustus zes weken. Ook nog een „Daar komt niets van in. Ik wil post. Twee dagen lang stond hij trouwe dokter opnieuw bij zijn korte herfstvacantie. Zo gaat het het niet hebben, laat mij dan j voor de deur, hij ging er zelfs niet j patiënt kwam kijken, die hij ei- op sommige Haagse lagere scho- maar doodgaan", schreeuwde de weg om te eten en 's nachts ging' genlijk al lang had opgegeven,len, waar b.v. kleinkinderen van hri voor die deur liggen slapen.'zag hij iets. merkwaardigs. Het hoofdambtenaren worden opge ii Tw i J j.u v, over één kam geschoren moeten worden. Wij zijn benieuwd naar het spel- verloop, nu deze nieuwe troef, ge vonden op 16 December des mid dags om 5 uur ten huize van den hoofdambtenaar te midden van zijn collega en biihe'obend gezel schap. straks zal worden uitge speeld. Wij hebben het geval wel zo duidelijk aangeduid, dat de be trokkenen begrijpen, hoe goed on ze informatiën zijn en dat wij man en paard kunnen noemen. J En v hebben het geval weer niet zó met 'man en paard ge noemd, dat het ventje, dat zijn Joma ging complimenteren en on- bewust de aanleiding werd tot de nieuwe actie, deswege bij alle on derwijzers het zwarte schaap zal zijn. Een slimme grootvader en een argeloze kleinzoon kunnen samen een gevaar zijn voor de beste on derwijzersorganisatie. Vooral, als de Haagse bureaux van plan zijn, bij het overleg, dat minister Rut ten heeft toegezegd, alles te doen, jom de onderwijzers hun zin n::t te geven. mng tot regeling der bestrvding van wand- gedierte in de gemeente Cïoes liet verbo- I den is, als verhuurder of uit andere .hoofde een woning of gedeelte daarvan, al dan met gemeubileerd of gestoffeerd, in 1 gebruik te geven zonder dat een verkla- riug is afgegeven, welke is afgelegd door j een als zodanig door lmn college erkende deskundige, waaruit blijkt dat noch in de woning noch in het daarin c.v. aanwezige huisraad, wandgedierte is aangetroffen, j Eveneens is bet verboden bi.i het be trekken van een woning of gedeelte daar- i van, daarin huisraad te plaatsen of aan. i te brengen zonder dat door gemelde des kundige is verklaard, «Int daarin geen wandgedierte is aangetroffen. Tot deskundige als bovenbedoeld is aangewezen de beer C. de Heste wonende j alhier, Voorstad S3. Het bovenstaande is o.m. niet van toe- passing op woningen, welke het eigendom i zijn van bouwverenigingen, als bedoeld .in art. 52 der Woningwet of van «Ie Ne- I derlandse Spoorwegen, <1 ie. -welke staan j onder het beheer van <!e Rijksgebouwen- dienst of «He waarvan de huurwaarde meer bedraagt dan f 8.— per week of f 33.— per maand. V eilinqsberichten. MIDDELBURG. Veiling van 23 Dec. Appels: Francois Borgea 71—72: Goudrei- net 58—63,* Jonathan 45—47;-Golden Deli cious 58—67; Peren: Comtesse de Paris 29: Groenten: Andijvie 4—11; Bloemkool I 36—56: idem II 2029idem 111 4 -10; Rodckool 7-10: Savoyekool 7—13; Boere- kool 6—12; Spruiten 28—58; Veldsla 2—19; Prei 7-13; Witlof 23—42. SCHEEPSTIJDINGEN. _J Wat brengt de radio? jongen. „Ja, maar hoe langer we wach ten, hoe groter stuk ik zal moe ten amputeren." „U zult niets am- En telkens was het deze vast besloten houding van Ed, die zijn puteren, geen groot en ook geen j woord niet wilde breken en die klein stuk" en de stem sloeg over van eigen aanschouwing maar al van opwinding, maar de blik te goed wist wat het in de grens- waarmee hij de dokter aankeek streken betekende als je lichame- was vastberaden en onverzette- lijk niet helemaal volmaakt was, lijk. Terwijl de dokter op de gang aan de ouders uitlegde wat er zou gebeuren als hit niet direct in greep, hoorden zij hoe de jongen om zijn broer riep om direct bij hem te komen. Kort daarop hoor den zij hoe hij met een van pijn verstikte stem zei: „Ed, als ik van de pijn soms mijn bewustzijn ver lies, dan mogen ze toch niet mijn been afzetten hoor. Ed, beloof mij, dat jij daarvoor zult zorgen". die zijn ouders telkens opnieuw wist over te halen om de operatie uit te stellen. Het duurde zo lang dat de dokter woedend de deur uitliep met de woorden: „Het is domweg moord!". Alleen een wonder zou de jon- been was iets minder dik! Dr Conklin sloot zijn ogen en ook hij bad een dankgebed was het. Ook toen de jongen in een diepe rustige slaap viel, hielden ze niet op met bidden. Steeds werd de biddende wacht bij zijn bed be trokken. En tegen de avond ge leid, om straks naar het gymna sium te gaan. Ook de hoofdambtenaar heeft vacantie. En de middelbare amb tenaar eveneens, hoewel een week minder. Een lagere ambtenaar nóg weer een week minder. Maar gemiddeld komen de ambtenaren BINNENLANDSE HAVENS. Te Vlissiiiffcn aangekomen 23/12- MI- SAR N. van Antwerpen. AREND M. van I Antwerpen. JAGA van Middelsbrough. Gepasseerd naar Antwerpen 23112: TI NY van Londen. VAN DER WAALS van Bremen. 24/12 1'RIN'S WILLEM II t van Amsterdam. COETA van Amsterdam. ZEELAND van Londen. Gepasseerd van Antwerpen ?3'12: KEI ZERSGRACHT naar Londen. RITNKERK naar Rotterdam. WESTLAND naar vee. OUDRE1KRLAND naar Ierland. 24/12 ONTARIO naar Rostock, ALGAVE naar Straasend, gen nu nog kunnen redden. En op-en vaste stem voor het eerst eens was het of vader, moeder en'opstaan. Ed opeens de ogen open gingen. Waren ze dan zo zwak geweest En Ike Eisenhower was gereed dat ze in al hun angst en vrees om de moeilijkheden van 't leven hun geloof hadden verloren? Was onder het oog te zien. beurde het wonder. De jongen J op een maand per jaar. De hoofd- sloeg zijn ogen op. Het been was ambtenaar heeft de tip doorge- nu bijna helemaal niet meer ge- geven aan zijn collega. Zij zullen zwollen en de blauwige kleur was de onderwijzers bij de nieuwe on- ook weggetrokken. Drie wekenderhandelingen, die Z. Ex. Rutten later kon de jongen bleek en heeft beloofd, deze kaart laten: zwak nog, maar met heldere ogen óf de vacanties niet langer dan - - - een middelbare ambtenaar, óf bij langere vacanties een naar even redigheid lagere classificatie der onderwijzers, wat de salarissen betreft. Omdat ze nu maar hele maal met de andere ambtenaren Officiële Publicaties. Dienst Herbouw Middelburg. B. en W. van Middelbar^ brengen ter openbare kennis, dat van 1 Januari 1949 af de werkzaamheden van het Streek' bureau Walcheren, betreffende «te parti- ze gemeente, alsmede die betreffende de culiere herbouw en herstelgevallen in de- herverkaveling der gemeente, zullen wor- I den behandeld door dc Dienst Herbouw Middelburg, welke zal worden gevestigd in het gebouw van de dienst van Gemeen tewerken, Stadsschuur 1. De Dienst Herbouw Middelburg is van 8 Januari 1949 af voor het publiek ge opend (dagelijks van 8.3012 uur) en' zal vanaf die datum correspondentie in be handeling nemen. GOES. B. en W. van Goes brengen ter open bare kennis dat krachtens de Verorde- PROGRAMMA VOOR HEDENAVOND. Beide zenders 8 en 11 u. Nieuws. HILVERSUM II (41S M.): NCRV 6.15 Sport. 6.30 Met band en plaat. 7.00 Nieuws. 7.15 NCRV-lceslamp. 7.30 Wat bracht het Marshall-plan? 8.1S Rond de kortste dag. 8.40 Het huis op de muur, hoorspel. 9.30 Vrij en Blij. 10.00 Hollands Strijkorkest. 10.45 Avondoverdenking. HILVERSUM I (301 M.): VARA 6.00 Nieuws. 6.20 Gram. 6.30 Strijdkrachten. 7.00 Veilig verkeer, klankbeeld. 7.30 Op vleug'len van muziek. 7.45 Reg. Uitz. R.lS Promenade-orkest. 8.50 De Ducdalf. 9.10 Reportage. 9.30 De nieuwe Notenkraker, 10.00 Johan Jong, orgel. 10.15 Reportage. DINSDAG 28 DECEMBER. Beide zenders 7, 8 en 1 u. Nieuws. HILVERSUM II (415 M.): KRO S.lS Pluk de dag. 9.00 Lichtbaken. 9.35 Strijk orkest. 10.00 Wie komt er in mijn hokje? 10.15 Strijkkwartet. 10.47 Muziek houdt fit! 11.40 Tchaikowsky. 12.03 Klaas van Beeck. 1.25 Zang en piano. 1.45 Uit het Boek der boeken. 2.00 Het gebed in de muziek. 2.30 Onder ons. 3.00 Voordracht. 3.30 Gram. 4.00 De Zonnebloem. 5.00 Kerstvacantie. 5.15 Gram. 5.30 Lang zul len ze leven. HILVERSUM I (301 M.). VPRO 7.50 Dagopening. AVRO 8.15 Ochtcndvaria. 9.00 Gram. 9.30 Aubade. 10.00 Morgenwij ding. 10.50 Kleutertje luister! 11.00 Soft and sweet. 11.30 De Wekker. 12.00 Het Lyra Trio. 12.33 Ensemble Jo Bos. 1.20 Metropole Orkest. 2.00 Jodlerklub. 2.30 Radiomatinee. 4.10 The Skvmasters. 4.40 Hoorspel voor de jeugd. 5.Ö0 Kinderkoor. 5.30 Orgel. 5.45 Overzeese kroniek. Bij deze deelt onderge tekende het geachte publiek van Grijpskerke mede, dat zij haar Timmer- en Metsel bedrijf heeft overgedragen aan de Heer J. WALRAVEN te St.-Laurens. U dank zeggende voor het genoten vertrouwen, beveelt zij haar opvolger ten volle bij U aan. Grijpskerke, 21 Dec. 1948. Wed. J. JACOBSE. Dorp A 1213. In aansluiting op boven staande bericht ondergete kende J. WALRAVEN, Aannemer te St.-Laurens, dat hij het Timmer- en Metselbedrijf van wijlen de heer J. JACOBSE te Grijps kerke heeft overgenomen en zal voortzetten, en dat hij met een staf van bekwaam personeel klaar staat om alle opdrachten met de meeste spoed ten uitvoer te brengen. Voor eerste klas vakwerk zal worden inge staan. Aan hetzelfde adres: UITVOERING VAN SCHILDERWERKEN. Tevens gevraagd: TIMMERLIEDEN. St.-Laurens-Grijpskerke, 21 December 1948. van de Vereniging voor Land bouw bedrijfs voor lichting op Walcheren, te houden op om 2 uur, in het Schutters hof te Middelburg. Spreker: de heer VAN LIERE, Hoofdass., over: „De stand onzer werk zaamheden". Verder huishoudel. zaken. Ook niet-leden welkom. Het voorlopige Bestuur. Belanghebbenden worden verzocht alle nota's betref fende leveranties enz. aan de Ned. Heide-Maatschappij vóór 1 Jan. 1949 in te die nen bij het kantoor der Nederl. Hcide-Maatscliappij, Zuidsingel 92, Middelburg, daar bij het indienen hier van na deze datum in de betaling aanmerkelijke ver hoging zal ontstaan. GOES van 29 December t.m. 2 Januari gevraagd. Mevrouw SNOEP, Nadorstweg lc, Middelburg. Druk Oosterbaan Le Cointre N.V., Goes. Dir.: JAN KUILER Eerste uitvoering voor Goes van het van Jan Kuiler op Woensdag 29 December '48 des avonds 8 uur, in de Grote- of Maria Magdalena Kerk te Goes Kerk open 7.30 uur SolistenHELÈNE LUDOLF, Sopraan, Haarlem CONSTANT v. d. ELSHOUDT, tenor Den Haag Instrumentale begeleiding: Vlissingse Orkestvereniging versterkt met leden v.h. Resid. Orkest Toegangsprijs (1.50, alles Inbegrepen Kaarten verkrijgb. te GOES Boekhandel W. VAN KLAVEREN MIDDELBURG Gebr. WAGENAAR, Lange Delft 74 VLISSINO EN Fa J. J. v. d. BURG, Walstraat 20 en voor zover voorradig aan de Kerk Tekstboekjes verkrijgbaar a.d. Kerk Extra bus Vlisslngen Middelburg Goes Opgave Langedelft 74 en Walstraat 20 Afgezien van zijn liefdesmo- feaf, gold Hendrik VIIJ voor Sfniah'.varrverfijnden smaak. Ongetwijfeld.kleedde hij zich ipet edelen zwier, maar wij Toonen toch liever onzen goeden smaak door 'n Fablo Shirt le dragen I Perfecte pasvorm en afwer king, weefsels van de Trico- Jfne Fabriek. HerenmodeHuis i: - - 1 Wij zijn nog steeds ruim gesorteerd in Bier I Limonades 1 Vruchtenlimonades 1 Gedistilleerd I Likeuren en Wijnen 1 BELEEFD AANBEVELEND MIDDELBURG Breestraat 31 Tel. 2870 V LISS1NGEN Oranjestr. 9-11 Tel. 321 ï"'uisniu,»""ii1,|,„i,,'-i1iiiiiiimiii|»«,iiiiiu—■•■uiimii TELEFOON 2557 tegenover Postkantoor MIDDELBURG Staat voor U klaar voor alle Lange Delft 59 MIDDELBURG J w in prijzen van 9.95, 10.12, 13.30 en hoger. „Zeeuwsch Dagblad", de krant voor 't Zeeuwse land! GEREFORM. GEMEENTE ARNEMUIDEN. Dinsdagavond half 8: Ds FRAANJE van Barneveld. Voor KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Snel en goed J. VAN EIJSDEN, Ganzepoortstr. 3, - GOES Telefoon 2695 Adverteert in dit blad. Gevraagd met Maart liefst klein gezin. Woning beschikbaar. C. J. M. HANSE, Noordwelle 75. Vlissingen GOEDE OUDE GENEVER f 4.75 per Literfles f 2.50 per '/a Literfles Besteed elk dubbeltje goed Ook U W reclame-dubbeltje Maak Dagblad-rec/amc.' Wijngaardstraat 24 GOES F» H.JÖQSSE&ZN. GOE34 IANGEYOPJTSTRMT51-SJ Xe!. 248* Wilt U er even om denken, dat we Maandag 27 Decem ber GESLOTEN zijn, wegens laatste vacantiedag van ons personeel! Bij voorbaat vriendelijk dank! f p* Indien U overgaat tot het aanschaffen van een TRACTOR, neemt U toch zeker ook een «Ü$a*o«s>n? De prijs is thans nog f 5954 voor Type „4 S" MIDDELBURG Telel. 2279 OOSTBURG Telef. 140 Voor auto's en moto ren alle soorten Cellulose Lakken Primer en Thinner. Japanlak voor buiten, Teoflux, Binnen lokken, Grondverf, Teoflat, Boenwas, Behang, Carton, Kwasten, alle soorten Verfspuiten, enz. enz. dat doet er niet toe Maar Uw Huwelijksaankondiging hoort in elk geval thuis in: Voor een te stichten afde ling van een werkplaats, waar men zich zal toeleggen op het vervaardigen van speelgoederen e.d., wordt die met dergelijke werk zaamheden bekend is. De voorkeur wordt daarbij gegeven aan een minder valide arbeidskracht. Brieven aan de afdeling Bij zondere Bemiddeling van het Gewestelijk Arbeids bureau, Wagenaarstraat 4 te Middelburg. T. Faberij de ionge Lange Kerkstr. - Goos KABOUTERS: morgen. Burgemeester en Wethou ders der gemeente Middel burg roepen sollicitanten op naar de functie van ter secretarie Afd. Alge mene Zaken, meer speciaal belast met werkzaamheden betreffende de Woningwet (uitgezonderd financiële ge deelte), Hinderwet, Drank wet. Salaris volgens vastgestel de nog niet getoetste verordening 1500.tot 2340.—. Sollicitaties aan de Bur gemeester vóór 10 Jan. 1949. Jhr Mr W. C. SANDBERG TOT ESSENBLTRG, Burgemeester. J. PH. KOENE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 4