„Hollander Coöperatie De Goedkope Simon mm dcuifc, Ylaom'ó Ucut deA ÏÏLaden vRooiïLDiieesmaim Besteedt Uw punten goed 't MODEHUIS" Middenstandswoning partij Draadglas Vorst voorspeld. Een Dagmeisje een Bakkersleerling ZeeuwschDagblad Eindelijk weer punten Dienstmeisje nette Slagersbediende SCHILDERS Profiteert nu van Uw punten... en van onze uitgebreide collectie Koekfabriek en Grossierderü o mantels o japonnen o manufacturen GOES zeehonden-werf Coöp. Boerenleenbank ZOUTELANDE. steenkolenhandel F. WIBflUT ZN N.V. N.V. STOOMTRAM „WALCHEREN". Besteed Uw nieuwe pun ten goed enige nette Werksters 2 Boerenwagens Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. goes. als wacht is er steeds minder keus. Moge het jaar 1948 HUISHOUDELIJKE EK LÜXE ARTIKELEN kleine markt 1 - vlissingen 8 AUTOBANDEN GEVRAAGD: Fa. A. L. VAN MELLE - GOES MIDDELBURG Met dank aan God en grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje FRANS JAN. A. P. LOUWERSE. J. LOUWERSE— LUIJK. CATRIENTJE. Gapinge, 30 Dec. 1^47. Vogelenzang B 128. Heden overleed, zacht en kalm, ons innig ge liefd zoontje CORNELIS, op de leeftijd van ruim 9 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders, P. WISSE. M. WISSE— LOUWERSE. Ritthem, 30 Dec. 1947 Heden werden wij diep getroffen door het plotseling overlij den van ons innig ge liefd jongste klein zoontje en neefje CORNELIS, op de aanvallige leef tijd van 9 maanden. Uit aller naam: Familie C. WISSE— JOBSE. ïlitthem, 30 Dec. 1947 Na een langdurig ziek bed heeft de Here uit ons midden weggeno men ons trouw en ge liefd Bestuurslid CHRISTINA JOHANNA MEERTSE, op de leeftijd van 24 jaar. Ned. Herv. M.V. „Ken hem in al uw wegen". Arnemuiden, 29 December 1947. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een geduldig ge dragen lijden, zacht en kalm, onze geliefde Echtgenote, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw VADER, qeb. FRANCINA SÜZANNA BREEL, in de ouderdom van 84 jaar. P. VADER. J. A. VADER. P. VADER DE VISSER. A. C. VINKE— VADER. J. C. VINKE. C. A. DE PLAA VADER. A. DE PLAA. F..S. JOZIASSE VADER. J. JOZIASSE. A. J. WIELEMAKER- VADER. A. WIELEMAKER. A. J. VADER. A. M. VADER DE VISSER J. A. BASSIE— VADER. IZ. BASSIE. Klein- en Achter kleinkinderen. Middelburg, 31 December 1947. Noordweg 25. In plaats van kaarten. Ds en Mevrouw OTTE—HELMSTRIJD geven met blijdschap ken nis van de gfboorte van hun zoon CORNELIS ANDRIES. Veere, 30 December 1947. Hiermede betuigen wij hartelijk dank aan allen, die ons blijk gaven van be langstelling en medeleven na het smartelijk verlies, dat ons trof door het over lijden van onze geliefde zoon, broeder en vriend, JAN WILLEM REUGEBRINK. Fam. REUGEBRINK. KLASKE LAPORT. Gods beste zegen toe gewenst aan familie, vrien-^ den en bekenden. Familie DE DREU. 't Hof „Dijkzicht", Driewegen. voor het in ons gestelde ver trouwen gedurende 1947. Komend jaar zijn wij wederom gaarne tot Uw dienst. Een ieder wensen wij een zalig en voorspoedig 1948. KREUKELMARKT 13 - GOES H. MURRE, Nisse, Manufacturen, Kruideniers waren. p.f. Bij de intrecje van 1948 Familie, Vrienden en Be kenden een gelukkig Nieuw jaar toegewenst. JAC. DE RIJKE. Heinkenszand A 19. M. RINGELBERG, Rijwielhandel, Zierikzee. p.f. Van uit Indië wens ik familie, vrienden en beken den een gelukkig Nieuw jaar toe. Soldt. C. M. BLOK. 261230000 2—2—14 R.I. Padang. Wij bieden U .NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES" wijst de weg naar een goedkoper leven. Lagere prijzen maken, dat U méér kunt doen met Uw loon. Versterk de Coöperatieve beweging. Besteed al Uw bonnen bij de Coöpe ratie. Begin het nieuwe iaar goed: GEBRS DIELEMAN, Ploeg-, Maai- en Dorsbedrijf, wensen Gods onmisbare zegen tóe aan Clientèle, Familie en Bekenden. Terneuzen, Hogendijk 3. tt Een gelukkig Nieuwjaar toegewenst aan vrienden en bekenden. J. VLEUGEL, Commissionnair in Land en Tuinbouwproducten. Wemeldinge. ABONNEERT U OP DIT BLAD SLUIT U AAN KOOP BIJ DE NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES - >OSTBUS 6008 ROTTERDAM J. LAMPERS, Aannemer, Glaöisstraat 54, Vlissingen. p.f. FIRMA C. J. VAN WEZEL, Steenhouwerij, v. Dishoekstr. 24, Singel 148 Vlissingen, wenst zijn geachte cliënten en vrienden een gelukkig en zalig Nieuwjaar. Telefonisch aangesloten Nummer Engelse Kade - Vlissingen Gelieve mijn Foto's vóór December ter inzage mede gegeven, zo spoedig moge lijk terug te zenden. VAN WEZEL. Steenhouwerij, Singel 148, Vlissingen. „Zeeuwsch Dagblad" het laatste nieuws. geeft De ondergetekenden wen sen hun vrienden, kennis sen en relaties een voor spoedig 1948 toe. Vrouwenpolder. And. de Visser en Echtg. A. Wattel en Echtgen. Aan de spaarders en reke ning-couranthouders wordt verzocht hun boekjes op onderstaande tijden op het kantoor der bank in ,te le véren voor rentebijsehrij- ving en controle. Inlegvellen medebrengen. Op 6 Januari worden geen bankzaken gedaan. 1948 6 Januari 9 tot 12 uur 2 i» 5 7 en 8 Januari 9 12 2 5 9 Januari 9 12 Voor boekjes, die op bo venstaande tijden niet zijn ingeleverd, wordt 0.50 kosten per boeltje in reke ning gebracht. BELLAMYPARK 22 VLISSINGEN TELEFOON 90 wenst haar afnemers een goed 1948 AUTOBUSDIENSTEN. Gewijzigde dienstregeling MiddelburgVlissingen v.v. ingaande 5 Januari 1948 tot nadere aankondiging. Besteed ze in W. J. DOMINICUS Korte Kerkstraat 13, GOES Op Maandag t/m Vrijdag. Vertrek MIDDELBURG: 6.30 B, T.uur verder om het half uur t/m 17.uur, .17.15 S, 17,45, 18.uur verder om het half uur t/m 23.— uur. Vertrek VLISSINGEN: 6.45 B, 7.15 B, 7.30 verder om het half uur t/m 22.30 en 23.15 uur. Op Zaterdagen. Vertrek MIDDELBURG: 6.30 B, 7.- uur verder om het half uur t/m 11.30, 11.45 S, 12.15, 12.30 verder om het half uur t/m 23.uur. Vertrek VLISSINGEN: 6.45 B, 7.15 B, 7.30 verder om het half uur t/m 22.30 en 23.15 uur. Op Zondagen ongewijzigd. B tot of van Betje Wolffplein te Vlissingen. S tot of van de hoofdpoort van de Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen. DE DIRECTEUR. Bij de N.V. Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen kun nen voor het schoonhou den van kantoren geplaatst worden. Aanmel dingen op het Hoofdkan toor, afdeling Personeel. TE KOOP GEVRAAGD: een ruime a contant, spoedig te be trekken, bij voorkeur Sou burg, Koudekerke, Vlissin gen of Middelburg.Brie ven letters H. G., Bureau „Zeeuwsch Dagblad" te Vlissingen. TE KOOP: met platte bak, ijzeren bêsla.^ Adres: W. P. BEIJE, Kloe- tinge. Bij de jaarwisseling wenst zij al haar cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR., Ook voor 1948 het juiste adres voor Uw PARFUMERIEËN, TOILET- VERZORGINGS ARTIKELEN EN FIJNE LEDERWAREN. KONINGSTRAAT GOES. Bond van Belastingconsulenten. De examens vinden plaats te 's-Gravenhage, schrif telijk 10 Febr. en mondeling 24 Febr. e.v. dagen, Aanmelding tot 31 Januari 1948: Heemraadssingel 170, Rotterdam. Het is een goede gewoonte om bij de jaarwisseling even stil te staan en te overdenken wat in een bepaald tijds bestek is bereikt. Vooral in een tijd, waarin het spook van de goederenschaarste nog op bijna elk terrein rondwaart en zowel 'koper als verkoper de meest onaangename er varingen doet beleven; vooral in zo'n tijd is het goed eens even terug te zien op het jaar, dat voorbij ging. Vele klanten moesten we in 1947 teleur stellen, doch ook talloos velen hebWten we van degelijke, hoogstnoodzakelijke gebruiksvoorwerpen kunnen voorzien. Uiterst moeilijk was het om ons kwali teitsdevies hoog te houden, doch de in spanning, die hiervoor gevergd werd, vond ruimschoots haar beloning in het enthousiasme van onze klanten. Het aantal afgeleverde huishoudelijke ■artikelen overtrof in zéér belangrijke mate de cijfers van vóór de oorlog, doch het was steeds een druppel op een gloei ende plaat! Niettemin mogen we terug zien op een jaar, waarin hechte banden zijn gesmeed met de vele klanten, die we hebben mogen bedienen. VERGADERINGEN VAN DE RIJKSLANDBOUW- VOORLICHTINGSDIENST, op Dinsdag 6 Januari, OOSTKAPELLE, 7 uur, Café Helmstrijd; op Vrijdag 9 Januari, ZOUTELANDE, 7 uur, in de Noodkerk. Onderwerp: Vragen rondom de Walcherense landbouw! (Zaaiplan 1948, behandeling grasland, coöp. gebruik van landbouwwerktuigen, chemische onkruidbestrij- ding, enz.) Sprekers: Ir C. W. C. VAN BEEKOM, Rijkslandbouw- consulent, en J. G. VAN LIERE. Tevens gelegenheid tot stellen van vragen betreffende Landbouwherstel. Nu vlug naar Daar is voórraad in.vele TEXTIEL. Doch denk U er wel om voor een ieder de nog vele wensen in vervulling doen gaan en moge het ons in' staat stellen U in nog belangrijker mate van dienst te zijn met kwaliteits artikelen, opdat wederom een „roemrijk" jaar worde togevoegd aan onze reeds 50-jarige reputatie! TE KOOP: maat 47 X 32 c.M. met een scheur, maar goed vier- kant. Prima geschikt voor staand werk, kippenhok ken, ketelhuizen en gevels van warenhuizen. Prijs 20 cent, per stuk. J. WOON ING, Molenstr. 42 Tel. 172 ZOETERMEER Notaris BATTEN te Mid delburg zal Woensdag 7 Januari 1948 te 14*4 uur, in Café „Wil- helmina" te Domburg, veilen: HET ZOMERHUIS „STRANDHOLM", in de duinen te Domburg; huur thans 2.per week. Bezichtiging 6 Jan., 10 12 en 14^-16 u. en 7 Jan. 10—12 uur. Als er ooit een corset gemaakt wordt, dan zal dit zi|n. Corsetière Mevrouw J. Klamer, Koning Willem II straat 38, Bergen óp Zoom, is iedere Dins dag ran 9-4 uur in Hotel TER MINUS te GOES. Denkt er om bij invallende vorst Uw water leiding tijdig te laten leeglopen en Uw water meter afdoende tegen bevriezen te beschermen. Vraagt ons zo nodig inlichtingen. De Directies der Waterleidingbedrijven op Walcheren. H. JOOSSE-L. LANGE vfOUSTSTPAAT 51-53 Telefoon 2486. Besteedt Uw punten goed! Dames-Wintermantels in pracht stoffen en model len. Heden 1 (/verbaar. TE KOOP: vier binnen- en vier buiten banden. Maat 700 X 20 of 32 X 6. Te zien hij JOHAN DE WITTE, St. Jacobstraat No. 34, Goes. gevraagd, Langeviele 40, Middelburg. Familie, woning zoekt welke binnenkort gaat betrekken, voor dag en nacht. Aanmel den Amsterdam, Hotel Schiller, Kamer 15. SINDS 1897 Gevraagd voor Middelburg enigszins bekend met de worstmakerij, die genegen is een wijk te bedienen. Brieven onder No. 900, Bureau van dit blad, Korte Noord straat, Middelburg. om opgeleid te worden in de banketbakkerij. Niet beneden de 16 jaar. gevraagd. Volslagen ,of halfwas, v— POLDERMAN, Schildersbedrijf, Krabben- dijke. Deze meneer zou MINDER en zijn boodschap MEER opvallenwan neer hij een adver tentie plaatste in Drak Oosterbaan Le Coiatre N.V., Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 4