jjrovintifrffi/fiw ggHSSi Publicaties IB !#1 ËEE9D mimi liiniii g][2lL3Hi CALVES PUDDING Het laatste proces te Neurenberg Overstromingen in Frankrijk. Ons Kasboekje. Walstraat 83 spoorlijn MechelenT erneuzen. Overname door de Spoorwegen. Afgevaardigden van de Neder landse en Belgische spoorwegen en van de ministers van Buiten landse Zaken en Verkeerswezen, hebben te Brussel besprekingen gevoerd over de overname van de particuliere spoorlijn Mechelen Terneuzen door de Belgische en Nederlandse spoorwegen. De des kundigen zijn tot een accoord ge komen dat thans aan de beide regeringen ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. Naar verze kerd werd, zullen de rechten van het personeel en de gepension- neerden van deze spoorlijn door de overdracht niet worden aan getast. STAATSGRONDEN BIJ RIULAND-BATH NIET VERKAVELD. De. staatsgronden onder Rll- land-Bath, die momenteel ln erf pacht zijn geggven aan de land- bouwmaatschappij de Bathpolders zullen waarschijnlijk niet worden verkaveld, doch in erfpacht bij deze maatschappij blijven. Er be stonden plannen een gedeelte van deze gronden te verkavelen met het oog op de vraag naar land bouwgronden bij kleine landbou wers en de beschikbaarstelling van gronden voor Walcherse boe ren. GOES. „Adam, waar zyt gy?" Dinsdagavond wérd in een der zalen van het T.B.C.-lijderspavil- joen van het Gasthuis alhier een simpele uitbeelding van 't Kerst gebeuren, getiteld: „Adam, waar zijt gij?" opgevoerd door leden van de Herv. Jeugdraad. Ds Boer- lijst, die deze samenkomst open de, sprak nadat enige leden van het Herv. Kerkkoor nog ej^cele liederen hadden gezongen, een p&ssend slotwoord. Een en ander werd merkbaar zeer gewaardeerd door deze patiënten. (Vervolg van pag. 2.) zwaar en wil het laten zoals het is. De voorz. zegt, met het voor stel van de heer Verduit rekening te zullen houden. De post f 1500 per jaar voor bouw; en woningtoezicht acht de commissie aan de hoge kant. De voorz. zegt, dat er een andere re geling zal komen doch of deze goedkoper Zal worden kan hij niet zeggen, daar het aantal opzich ters zal worden uitgebreid en de heer Blaas dan alleen in Tholen dienst zal doen inplaats van nu in 3 gemeenten. De commissie stelt voor de pos ten voor reinigingsdienst-tonnen enz. te wijzigen, te weten tonnen pp f 6, closet op f 12. Verder de ophaaldienst te brengen van f 5 op f 2.50. Tevens meent zij, dat men bij die diensten zo weinig mogelijk gebruik dient te maken van losse krachten. B. en W. zullen hieraan aandacht schenken en nemen het Voorstel van de commissie over. Op voorstel der commissie wordt besloten een betere samen werking te zoeken met het gas-, water- en electrisch bedrijf i.z. hét opbreken der straten enz. De commissie acht het onder houd der wandeling veel te duur en wil deze post terug brengen van f5800 op 1*3500. Meer ge bruik van gemeentepersoneel voor dit onderhoud achten zij no dig en zien gaarne dat het on derhoud dat geen vakwerk is, wor lanbesteed. Na 'enige be- spixi0 v.o-v.- een commissie van au, .vö v, orden ingesteld en een proef genomen zal worden met hetgeen de com missie heeft De heer Vercouc acht betere controle voor de hondenbelasting zeer noodzakelijk. De voorz. zegt, dat controle momenteel moeilijk is, daar er nog geen penningen te krijgen zijn. B. en W. zullen proberen alsnog penningen te krijgen. De heer Van Westen zegt dat het gebeurt, dat ec soms meer dan 12 honden tegelijk bij hem in de wandeling zijn. Het lijkt wel een hondenpark. Sommige leden hadden bezwaar tegen de post f 1800 onderhoud speelterrein. De voorz. merkt op, dat er in 6 jaar niets aan gebeurd is, het zit vol putten en gevaar lijk voor de jeugd. De heer de Heer zegt, dat het meest gebruikt wordt door de leerlingen der TJ.LuO. voor voetballen, zeer tot ongerief der omwonenden en dat men daar veel gevloek hoort. Hij acht deze post onverantwoorde lijk. Besloten wordt de post te handhaven. De heer Zachariasse heeft geen post voor het carillon gezien. De voorz. antwoordt, dat dit niet kan, daar men niet weet waneer dit in orde kan gemaakt worden. Als het zover is, zullen B. en W. met een voorstel ko men. Met 6 tegen 2 st. wordt hierna de begroting goedgekeurd. Tegen de «heren Goedemondt en Verduit. De vergoeding voor 1.1. der O.L.S., Chr. school en U.L.O. voor 1948 worden gesteld op f 17.87, f 12.67 en f23.91. Vaststelling heeft plaats van een wijziging van de verordening op de reinigingsrechten. Verder heeft plaats een wijziging der Po litieverordening, te weten, dat men verplicht is, zijn vuil met de reinigingsdienst mede te geven B. en W. zullen de gedeelten van de gemeente aanwijzen welke -hiervan verschoond blijven. De heer Verduit acht het onbillijk, dat diegenen welke hieraan geen behoefte hebben toch betalen moeten. De voorz. zegt, dat ook de volksgezondheid hiermede wordt gediend. Besloten wórdt een heffing in te voeren als straatbel asting en wel 3 pet. volgens de Rijksaan slag op ongebouwd en 6 pet. op gebouwd. De opbrengst wordt geraamd op f 8300. Besloten wordt over te gaan tot onteigening van een perceel bouwgrond aan de Singel. Dadr- slulting. KAPELLE-BIEZELINGE. Maandagavond vergaderde in de consistoriekamer der Geref. Kerk «ie A.-R. Kiesvereniging on der voorzitterschap van de heer J. Balkenende. De heer J. de Jager Jzn., sprak deze avond over „Gemeentepoli tiek" waarop een geanimeerde bespreking volgde. Medegedeeld, werd dat de op brengst voor het - millioen-plan voor de gemeenten Kapetle, Bie- zelinge en Schore f 930 bedraagt Dit is ongeveer f265 boven de aanslag. 's-HEERENHOtóK. Plotseling sterfgeval. Naar aanleiding van het plot selinge sterfgeval van J. C. M. te 's-Heerenhoek en de geruchten als zou M. vergiftigde alcohol ge dronken hebben, is door Dr Hulst uit Leiden een onderzoek Inge steld, waaruit bleek, dat M. Za terdag aan een hartverlamming overleden ls. SOUBURG. Begin van brand. Doordat een electrisfih strijk ijzer niet tijdig werd uitgescha keld, brandde Dinsdagmiddag bij de fam. V. een gat in het kleed eri in de vloer der boven verdieping. De gealarmeerde brandweer, die spoedig tpr plaatse aanwezig was kon erger voorkomen. DOMBURG. Gelddiefstal. Een tijdelijk in een bunker wonende Belgische familie, die met vacantie ging, liet een bè- arag aan geld thuis, dat zij niet mee over de grens mocht ne men. Bij terugkomst ontdekte men, dat het geld verdwenen was. Na een ernstig onderzoek heeft de politie de dader gear resteerd en tot bekentenis ge bracht. Het is de kampbewaker S. v. P., die 1 Januari a.s. zou „afzwaaien". Hij heeft kans ge zien" het gestolen geld in Rot terdam te „verteren" en zit thans achter slot en grendel. TERNEUZEN. Nieuw ziekenhuis. Bij ministerieel besluit is on langs aan de stichting Protes tantse Ziekenzorg ln Zeeuwsch- Vlaanderen toestemming leend tot het bouwen van een nieuw ziekenhuis in Terneuzen. In afwachting van de gereed- komïüg van dit ziekenhuis is be sloten, dat de stichting het oude ziekenhuis aan de Axelsestraat zal overnemen en exploiteren. Onderwijs. De heer Jac. Seymour, secr.-penn. van de prov. afd. Zee land van de N.K.B. slaagde voor het theoretisch gedeelte als C-keurmeester voor alle kleur- slagen Rexen. ecU^i zending -- -* Ned. Herv. Kerk. Aangenomen naar Hilversum, H. W. Hielkema te Hellendoorn. Bedankt voor Hpogeveen, L. Kievit te Putten. Geref. Kerken. Beroepen te Bellingwolde, L. C. van der Schee, cand. te As sen; te Marum, W. Wijma te Gasselternijveen. Bedankt voor Gerkesklooster- Stroobos, G. van Doornik te Minnertsga. Geref. Gemeenten. Bedankt voor Wolfaartsdijk, T. Dorresteijn te Heusden. Hulpprediker. Dhr P. J. de Jonge te Middel burg heeft de benoeming tot hulpprediker bij de Gerefor meerde -Kerk te Breskens aan genomen. Een nieuwe inrichting van de Bijbel. Naar men óns mededeelt ls men van verschillende zijden be zig te zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe maken we de inhoud van de gewone ge- bruiksbijbel beter voor 't volk toegankelijk, zonder dat' men eerst een concordantie moet na slaan op de vraag: waar kan ik een bepaalde tekst in de Bijbel vinden? Daartoe zal het nood zakelijk zijn, dat zowel in de volledige als in de gedeeltelijke Bijbel een inhoudsopgave wordt geplaatst. Juist in de gewone uitgave bestemd voor het ge bruik van iedere dag wordt dit gemist. Het moet dus komen tot een klapper, die verwijst naar de bladzijde, waar .men vinden kan "wat gezocht wordt. Dat zou een grote vooruitgang zijn. Daarnaast maakt het ook een punt van overweging uit of het al of niet beter is in de vorm van voetnoten verklarin gen te geven van bepaalde be grippen als: derde ure, corban, hysop, etc., een verklaring die voor allen, die met de tale Ka- naans niet op de hoogte zijn, niet kan worden gemist. Al zui ver- 'en n°g verschillende weerstan den moeten overwonnen wor den, laat het zich toch aanzien, dat de toegankelijkheidsgraad van de Bijbeluitgaven er na eni ge tijd van studie er belangrijk op vooruit gegaan zal «ijn. Predikbeurten. en ook CUSTARD en ^MAÏZENA ZONDAG 4 JANUARI. Ned. Herv. Kérk. St. Annaland: 10 en 2.30 ds Holst. Aagtekerke: 10 en 2.30 ds Theunissen. Arnemuiden: 10 en 2.30 Borssele: 10 en 2 ds Vrijlandt. Bruinisse: 11 en 5 ds Marsman. Domburg: 10 en 2.30 ds v. Willenswaard. Driewegen: 2.30 ds Das. Goes: 10 ds Odé; 5 ds Boerlijst. 's-Gravenpolder: 9.30 ds Boerlijst, 2 ds Kluiver. 's-H. Arendskerke: 10 ds v. d. Waa, 2.30 ds Strating. 's-H. Hen- driksfiinderen10 ds de Roos, 6 ds Aalbers. Heinkenszand10 en 2.30 ds Renting. Kattendijke: 10 en 2.30 ds Breek. Kleverskerke 2.30 ds Otte. Krabbendijke9-30 en 2.30 ds Baarslag. Lewedorp: 6 ds Luuring. St. Laurens.: 10 -ds Richard, 2.30ds Keijzer. St. Maartensdijk: 10 leesd., 2.30 ds de Bres. Middelburg: Oostkerk 10 ds v. Woerden, 7 ds Don; Concertzaal 10 ds v. Voorst Va der.'Nieuw Vossemeer: 10 ds de Bres. Oud Vossemeer: 10 en 2.30 ds Goverts. Ovezande: 10 ds Das. St. Philipsland: 10.10 en 2.30 ds de Lint. Poortvliet: 10 en 2.30 (Ingez. Med.) ds Vroegindewey. Ritthem: 10 ds Breukelman (H.A.), 2.30 ds Breu- kelman (afsch.). Scherpenisse: 10 en 2.30 ds Kooreman. Tholen: 10 ds v. d. Wiel, 3 ds Vroeginde- wey Vrouwepolder: 9.30 ds Otte. Waarde: 9.30 en 2 ds den Boer. Westkapelle: 10 leesd., 2.30 ds Oosthoek, 7 ds v. Loon. Wii- helminadorp: 10 en 6 ds Nutbey. Wolfaartsdijk: 10 en 2.30 ds v. Dijk. Zierikzee: 10 ds Knijff, (ver. geb.) 10 ds Pijnacker. Geref? Kerken. Arnemuiden: 10 en 2.30 ds Veld huizen. Baarland: 9.30 en 2 ds Y. T. Tiemersma. Borssele: 10 en 2.30 ds Tiemersma (em. pred.). Bruinisse: 1.30 en 6.30 ds rem mer. Domburg: 11 en 3 ds Scheele (H.A.). Goes: 10 en 3 ds Flinterman. Heinkenszand: 10 en 2.30 ds Joh. Booy. Yerseke: 9.30 en 2 ds J. E. Booy. Kamperland: 10 en 2.30 ds Scholing. Kapelle: 10 en 2.30 ds v. d. Leek. Krab bendijke: 9.30 en 2.30 -ds de Bruyn. Kruiningen: 10 en 2.30 ds Koolstra. Lewedorp: 10 en 2.30 leesd. St. Laurens: 10 en 2.30 ds Boon. Middelburg: Hofpleinkerk 9.30 dr Oussoren, 5.30 ds v. Eg- mond te Ouderkerk a. d. IJssel; Noorderkerk 9.30 ds v. Egmond, 2.30 dr Oussoren. Oud Vosse meer: 10 en 2.30 ds Vreugdenhil. Poortvliet: 10 en 2.30 ds de Bruyn. Rilland-Bath10 en 2.30 ds Kuiper. Souburg: 10 en 2.30 ds v. d. Berg. Tholen: 10 en 3 ds Dijk^,te Leiderdorp. Veere: 9.30 en 2.30 ds Streefkerk. Vrouwe polder: 10.30 leesd., 4.30 ds Boon. Westkapelle: 9.30 en 2.30 ds Scheele. Wolfaartsdijk: 10 en 2.30 ds v. Heiningen. Zierikzee: 8.45 en 6 ds Schaaf&ma. Geref. Gemeente. Arnemuiden: 9.30, 2 en 6 leesd. Blezelinge: 9.30, 2 en 5.30 leesd. Borssele: 9.30, 2 en 5.30 leesd. Krabbendfjke: 9.30, 2 en 6 leesd. Middelburg: 9.30, 2 en 6 ds de Wit. Poortvliet: 10 en 2 leesd., 6 ds de Visser. Scherpenisse: 10 en 2 ds de Visser, 6 leesd. Staverus- se: 9.30, 2.30 en 6 leesd. Tholen: 10, 2.30 en 6.30 leesd. Waalde: 9.30, 1.30 en 5.30 leesd. Westka pelle: 11 en 4.30 stud. Mallan. Zierikzee: 10, 2 en 6 leesd. Chr. Geref. Kerken Tholen: 10 en 6 ds v. Leeuwen, 2.30 leesd. (9 Jan) bijbellezing ds v. Leeuwen. Oud Vossemeer:, 10 2.30 en 6.leesd. Biezelinge: 9.30 en 2.30 ds Gruppen. Middelburg: 10 en 2.30 ds Rijksen. Zierikzee: 10.30 en 3.30 ds v. Nieuwenhuize. Ned. Prot. Bond. Tholen: 5 ds v. d. Heyden te Eindhoven. Vrtj Evang. Gem. Goes: 10 en 5 ds Geursen te Haarlem. i Geref. Kerken (art. 31 K.O.) Goes: 10 ds v. Otterlo te Rot terdam, 2 stud. v. Riet te Kam pen. Middelburg: 2 en 7 ds van Putten te Twijzel. Zoutelande: 9.30 ds v. Putten, 2.30 ds v. Ot terlo. Souburg: 10 stud. B. v. Riet 4.30 ds Otterlo. Oud Geref. Kerken. Bruinisse: 9.30 en 3.30 leesd. Leger des Hells. Zierikzee: 10 en 7,30 samen komt. Goes: 10 en 7.30 kapt. Lis- senburg, 3 samenk. b. d. „Stenen Brug". Gemeenteraad Vlissingen. Nieuwe salarisverordening aangenomen. Nog vóór het nieuwe jaar wil den B. en W. de nieuwe salaris verordening voor het gemeente- personeel door de raad doen vaststellen. Bijnaalle raadsleden voerden hierover het woord. Allen brach ten dank aan B. en W. en amb tenaren voor het vele werk aan deze ontwerp-verordening be steed. De afstand tussen werk lieden en ambtenaren is naar het oordeel van de heer v. Poelje (Arb.) zoveel mogelijk verkleind, doch nog te groot. Hij diende een motie in, waarin uitgesproken werd, dat het loon van de ge meentewerklieden in het alge meen nog dient te worden opge voerd tot een bepaald bedrag. Ook de heer Marijs (A.-R.) stelde een motie voor, waarin verzocht werd, de lonen op een zodanig peil te brengen, dat in dé meest elementaire behoeften kan worden voorzien. Op het verwijt van "de te late indiening antwoordde de heer v. Oorschot, die deze middag de voorzittershamer hanteerde, dat het B. en W. ook zeer Iaat be kend werd. dat deze zaak nog dit jaar moest worden afgehandeld. De heer Ventevogel (C.H.) vroeg zich af, of de salarissen der hoog ste klasse ambtenaren wel de goedkeuring zullen verkrijgen; de heer König (Arb.)- dankte spe- aandacht te brengen. Daarna werd de verordening aangenomen. Andere punten. Tot lid van de Commissie van Toezicht op het Nijverheidsonder wijs werd herbenoemd Ir W. Mul ler. De heer P. Lauwen werd be noemd tot tijdelijk leraar aan de gemeente-dagschool voor de Nij verheid. Aan het R.K. Kérk- en School bestuur zal 'n bedrag van f1758 worden beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van 22 banken voor de Meisjesschool aan de Breestraat. Bij de rondvraag verzocht de heer de Bart (Arb.) B. en W. t.a.v. de 1 grenswijzigingen hun standpunt toch tot het uiterste te verdedigen en zich niet te la ten afschrikken door de reacties in andere gemeenten. De heer Knoop (Vrijh.) verzocht maar niet meer over annexatie te spre ken, doch -over grenswijziging. Op een vraag van de heer v. Poelje (Arb.) werd geantwoord, dat een plan voor bouw van 15 particuliere woningen aan de Gravenstraat gereed ls, doch dat hier, i.v.m. moeilijkheden der her- bouwplichtigen, waarschijnlijk wel woningwetwoningen zullen komen. Weth. v. Oorschot gaf tenslot- Gedurende de laatste dagen heeft het in Zwitserland zwaar gestormd, terwijl de temperatu ren ongewoon hoog waren. De rivieren zijn gezwollen en ver scheidene mensenlevens zijn ver loren gegaan door lawines. *"""5 j te een kort overzicht van wat in eiaal voor de salarisverbetering ,,7 w.rd Wollrt van het gasthulspersoneelde heer Corveleijn (K.V.P.) vroeg, of het niet mogelijk was, nu het nog niet vaststaat, dat de nieu we verordening op 1 Januari ln werking zal treden en de opbouw- toelage verdwijnt, voorschotten te verstrekken; de heer v. Poelje tenslotte zou gaarne meer unifor miteit in de regel der jubileum gaven zien. Na een uitvoerige discussie over beide moties en een korte '47 werd bereikt en van wat in 48 wordt Verwacht, waarop de heer König antwoordde. Han van Meegeren overleden. In de Valerius-kliniek te Am sterdam is Dinsdagavond op 58- jarige leeftijd plotseling overle den de kunstschilder Han van Meegeren. Direct na het proces, schorsing der zitting diendende j dat korte tijd geleden tegen hem heren v. Poelje, Marijs en Knoop werd gevoerd in verband met zijn een nieuwe motie in, waarin de „Vermeers" moest Van Meege- raad aan B. en W. verzocht bij ren ter verpleging worden opge- de betreffende instanties de be-1 nomen, sproken zaken ernstig onder de o - DUITSE GENERAALS STAAN TERECHT. Tot de 14 voornaamste .mili taire bevelhebbers die zich in 't laatste van' de serie van 12 pro cessen tegen oorlogsmisdadigers te Neurenberg onschuldig aan oorlogsmisdaden hebben ver klaard, behoren veldmaarschalk Sperrle, bevelhebber der Luft waffe in de strijd om Engeland, veldmaarschalk Von Leeb, be velhebber van de in de strijd om Frankrijk ingezette afdeling van de luchtvloot; veldmaarschalk Von Kuechle en admiraal Von Schniewind, voormalig chef van hetr Duitse vlootbureau. De advocaat van Von Leeb acht het Amerikaans tribunaal voor oorlogsmisdaden onbevoegd een proces te voeren tegen gene raals, die volgens deze advocaat op grond van de Haagse conven tie door een militair gerechtshof moeten worden berecht. Hij noemde het proces tegen Von Kesselring als voorbeeld. Tot de andere beklaagden be horen nog generaal Blaskowitz, voormalig' bevelhebber van een legergroep in het Westen, en verschillende andere bevelheb bers. Zij zijn beschuldigd van hulp aan Hitier bij de voorberei ding voor het binnenvallen van, twaalf Europese landen en van het plegen van en medeplichtig heid aan verschillende oorlogs misdaden. Britse troepen blijven in Griekenland. Te Londen verwacht men, dat de 5000 man Britse troepen die zich momenteel in Griekenland bevinden, voor onbeperkte tijd daar zullen blijven. De plannen voor het terugtrekken der troepen zijn sinds vorige zomer onbeslist gebleven, toen naar men aan neemt, Amerika er op heeft aan gedrongen, dat zij in Griekenland zouden blijven. Het offensief der verzetslieden In Noord-Griekenland zou geen invloed hebben gehad op deze be slissing. Te Saint Dizier zijn de kel ders van vele huizen ondergelo pen, doordat de Marne buiten haar oevers is getreden. Brand weerlieden zijn bezig om gezin nen ,die door het water zijn in gesloten, te evacueren. In de omgeving van Forbach in Oost-Frankrijk zijn wegen door overstromingen onbegaanbaar ge worden. Tussen Metz en Parijs en Metz en Nancy staan spoor lijnen onder water, zodat het spoorwegverkeer is stilgelegd. De telefonische en telegrafi sche verbindingen met Nancy zijn verbroken, terwijl de electri- sche centrale is ondergelopen. Epinal, 48 k.m. ten Zuiden van Nancy, was eveneens van licht, gas en verbindingen verstoken. De schade in beide steden wordt nu reeds op- enkele millioene'n francs geschat. Steunzolen goedkoper. Met ingang van 6 Januari a.s. treedt een nieuwe prijsregeling voor steunzolen in- werking, die in de meeste gevallen een belang rijke prijsverlaging van steunzo len met zich zal meebrengen. De prijzen voor confectie-steun- zolen bedragen voortaan ten hoogste f 6 per paar. Voor maat- steunzolen inclusief maken van gipsmodel voor ziekenfondsleden f 8. Voor particuliere patiënten f 12. - Veesmokkelarij staat practisch stil. In de Brabants-Belgische grensstreek is het thans, voor zover het de veesmokkel betreft zeer rustig. Dit in tegenstelling met andere jaren, toen de don kere jaargetijden een gerede aan leiding waren om au grand com plet te gaan smokkelen. Maar sinds geruime tijd is er zo'n strenge controle in de grens streek, dat het met de veesmok kel practisch is gedaan. Bovendien schrikken de hoge straffen, die de bizondere politie rechter telkenmale oplegt, de he ren-smokkelaars dermate af, dat zij hun donker bedrijf liever sta ken. De laatste aanhouding ge schiedde voor het eerst sinds 'n paar maanden met Kerstmis, toen bij Wouw eën pantserauto, waarin zich vee bevond, kon op gepakt worden. Het bleek vee uit Friesland te zijn. Men acht het overigens een opvallend ver schijnsel bij .het aanhouden van veesmokkelaars, dat deze meest al van boven de Moerdijk komen en dat het vee altijd van be noorden de rivieren komt. VOOR ONZE JONGENS IN XNDIë. Waardoor het mogelijk wordt het „Zeeuwsch Dagblad", de band met Zeeland, naar onze militairen op de posten te zen den. Saldo in kas f559.67. Fam. M. de S„ 's-H. H. K. f5.—; M. B., 's-H. A. K. f5.—. Kerstavond Geref. Jeugdcen- trale Krabbendijke f 14.50; P. de B.-v. C. te O. f 10.Kerst avond Geréf. M.V. en J.V. te St. Laurens f 11.H. M. te S. f 2.—; J. C. S. te T. f 25.—; Diaconie Geref. Kerk Arne muiden f'25,Geref. Kerk Arnemuiden f 52.50; J. G. te V. f 10.—; J. de K. Az. te O. f5.—. Totaal: f724.67. Hartelijk dank! Wie volgt? Winterprijs kippeneieren. De op 21 September 1947 in gegane verhoogde winterprijs voor kippeneieren, die tot 3 Jan. 1948 van kracht zou zyn, wordt na laatstgenoemde datum voor lopig gehandhaafd. Onteigening. Het hoofd van het gemeente bestuur van Goes maakt bekend: le. dat bij Kon. Besluit v.an 7 Nov. 1947, no. 7 is bepaald, dat in het publiek belang en ten na me van de gemeente Goes voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats en van het terrein van het gemeentelijk gasbedrijf in die gemeente ten algemene nutte onteigend kunnen worden de in dat besluit genoemde per celen, kadastraal bekend gem. Goes sectie A nos. 226, gedeelte lijk, en 641; 2e. dat dit Kon. Besluit werd openbaar gemaakt in de Neder landse Staatscourant van 21 Nov. 1947, no. 226; 3e. dat een afschrift van ge noemd koninklijk besluit ter in zage van een ieder is nedergelegd op de secretarie der gemeente ter voldoening aan artikel 15 der Onteigeningswet van 2 tot en met 23 Jan. 1948. Herziening uitbreidingsplan. Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Goes, gelet op het bepaalde in art. 37, lid 2 en 4 der Woningwet, brengt ter openbare kennis, dat vanaf 5 Januari 1948 gedurende vier weken op de ge meente-secretarie (le afdeling) ter inzage ligt het ontwerp van een plan tot herziening van het „Uitbreidingsplan 1942", zomede het ontwerp van bebouwlngsvoor- sehriften, waarin de bestemming, in het plan van uitbreiding In on derdelen bepaald, nader wordt omschreven. Gedurende de fêrmijn bovenge noemd kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren in dienen. Distributiekring Zierikzee. Uitreiking Bonkaarten 2e en 3e periode 1948. Oosterland (Gemeentehuis) Maandag 5 Januari 1948 van 9.30 12.00 uur en van 1.003.00 uur zelf verzorgers No. 1250; Dinsdag 6 Januari 1948 van 9.30 12.00 uur en van 1.003.00 uur zelf verzorgers No. 250 en hoger; Woensdag 7 Januari 1948 van 9.3012.QP uur normaalverbrui kers. Sirjansland (Café Bal)Woens dag 7 Januari 1948 van '1.00 2.30 uur zelfverzorgers en van 2.30—3.00 uur normaalverbrui kers. Nieuwerkerk („Rehoboth"): Donderdag 8 Januari 1948 van 9.3012.00 uur zelfverzorgers Wijk A No. 1150 en van 1.00 3.00 uur zelfverzorgefc Wijk A No. 151300; Vrijdag 9 Januari 1948 van 9.30—12.00 uur zelfver zorgers Wijk A 301 en hoger en van 1.003.00 uur zelfverzorgers Wijk B; Maandag 12 Januari 1948 van 9.3012.00 uur en van 1.00 3.00 uur normaalverbruikers. M., z. J. T. Gilden en H. J. M. Koevoets; Aarnoud J., z. v. J. C. Schiettekatte en M. W. Klompe; Jacob J., z. v. J. P. van Maanen en P. J. Bakker. Overleden: Levenl. zoon van A. v. d. Have en W. K. Flik- weert; W. K. Flikweert. 37 j., echtg.e van A. v. d. Have. Gehuwd: H. de Jonge, 26 j. en D. J. v. Westenbrugge, 22 j. ST. MAARTENSDIJK. Gebo ren: Lena J., d. v. J. Quist en W. M. Geluk; Laurina C., d. v. C. Stouten en E.-J. v. d. Slikke; Dirk C. M„ z. v. J. A. Priem en P. Geule; Hendrik, z. v. C. L. Stoutjesdijk en J. J. Vroegop; Abraham A., z. v. I. P. den En gelsman en C. Noom: Cornelia M. J., d. v. J. A. A. v. d. Vate en J. Hoek. Getrouwd: T. v. d. Veer, 38 j. en T. Bazen, 39 j.; A. C. Sie- reveld, 45 j. en J. Hengstmen- gel, 45 j. Overleden: W. Scherpenisse, 81 j., wednr. van A. van den Berg; D. Klaasse, 32 j.; M. Ooijen, 78 j. Dammen. De uitslagen van de 13e ron de te Renesse gespeeld, luiden:, v. d. Werf-Boot 20; Steur- C. Kostense 02; Steinvoojl- Goedbloed 02; v. d. Zande- Dalebout 20; Brandenburg- Fasol 29. Bijzonder Gerechtshof. De officier-fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch voor de provincie Zeeland heeft voorwaardelijke buiten vervolging gesteld: H. v. Daalen-Steetsel te Oud-Vossemeer, met onder toe- zichtstelling van Stichting Pol. Del. en ontz. rechten; A. West dorp te Stavenisse, onder voor waarde dat betrokkene afstand doet van zijn radiotoestel. Voorts zijn onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld: M. P. van Hese, Vlissingen, F. D. Nieu- wenhuys, Amsterdam, M. Rejak- Tazelaar, Goes, E. J. van Dijke, Oud-Vossemeer, M. Clement, Yerseke, M. Peterse, Middelburg, J. v. Nieuwenhuyze, St. Maar tensdijk, E. W. V. R. Stahl, Tholen. De officier-fiscaal bij het bijz. gerechtshof te 's-Hertogenbosch voor de provincie Zeeland heeft A. H. Jansen, Apeldoorn, voor waardelijk buiten vervolging ge steld met' onder toezichtstellipg van de S.T.P.D. en ontzetting rechten. V eilingsberichten. Uitspraken Tribunaal Middelburg. G. P. G o e r g e n, fruithan delaar te Middelburg, interne ring, bepaald op tijd reeds in bewaring doorgebracht en ver beurd verklaring van het ver mogen boven f 10.000. C. P. J a c o b s e, groente- en fruithandelaar te Middelburg: f 45.000 boete. LV« a straat e, groente handelaar te Westkapelle: een boete van f22.000. Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. Bevallen: M. H.. GroenenbergTavenier, d.'; A. M. Opperhuizen—Kriek, z.; D. J. van Dalen—Dattit, z.; A. E. Gremmenven Bakel, z E. ButzMaas, d.; J. Danckaerts-- Provoost, z.; J. A. Jansende Vlieger, d.; C. Klaassende Visser, z.; C. C. van Hesede Wael, d. Ondertrouwd: J. de Vries, 31 j. en C. E. Joosse, 34 j. ■Gehuwd: P. van Sluijs, 24 j. en S. M. Buurman, 23 j.;' M. van Sluijs, 23 j.'en S. Stroo, 20 j.; L. W. Francke, 25 j. en M. L Snoodijk, 24 j.; A. W. A. Wij nen, 24 j. en C. M. de Wolff, 25 j.; W. van Soelen, 40 j. en J. Flipse, 37 j. Óverleden: H. H. Vermeulen, 62 j., wed. van H. "D. I. Hille- brand. ZI1JRIKZEE. Geboren: Gert C., z. v. A. C. Noorthoek en W. L. Geelhoed; Cornelis W., z. v. H. C. Nootenboom en A. Bo- lijn; Geertje, d. v. S. Greving en R. Tiemersma;» Hubertus A. P. GOES. Veiling van 30 Dec. Appels: Goudreinetten 2059, Jonathan 2379, Zure Belle fleur 1334, Glorie van Hol land 2023, Laxton Superbe 15 28, Sterappels 3141, Dubb. Bellefleur 2337, Brarnly Seed-, ling 15—21, Zoete Ermgaard 2947, Zoete Bellefleur 17-31, Zoete Campagner 2537, Ap pels (kroet en fabriek) 10 13.10, alles per 100 kg. Peren: Comtesse de Paris 36— 44, Josephine de Malines 34, Gie- ser Wildeman 2242, Brede- rode 2435, Pondsperen 2533, St. Remy 2939, alles p.. 100 kg. Noten 3,50 per 100 stuks. Wat brengt de radio? Zaterdag 3Januari 1948. HILVERSUM X, 301,5 M. 8.00 Nieuws. 8.15 Opgewekte melo dieën. 9.00 Voor de vróuw. 9.05 Concert. 9.35 Piano-duo. 10.00 Kleuterprogramma. 11.00 Radio ziekenbezoek. 11.45 Ettens man nenkoor. 12.03 Pianospel met zang. 12.30 Weeroverzicht. 1.00 Nieuws. 1.30 Concert. 2.20 Eng. les. 3.15 Concert door jonge ren. 4.00 Melodieën van vroe ger. 5.00 De Wigwam. 6.00 Piano- en orgelspel. 6.15 Buitenlands weekoverzicht. 6.30 Ned. Strijd krachten. 7.00 Nieuw.s 7.15 Volksliederenkwartet. 7.35 Ban den die binden. 7.45 Regerings uitzending. 8.00 Nieuws. 8.05 De gewone man. 8.30 Lichtbaken. 9.00 Italiaans Operaconcert. 10.00 Orkest. 11.00 Nieuws. HILVERSUM II. 415 M. 8.00 Nieuws. 8.40 Lichte morgen klanken. 9.35 Gram. 10.00 Mor genwijding. 10.35 Pianospeï. 11.00 Voor de arbeiders in de con tinubedrijven. 12.00 OrgeïspeL 12.30 Weerpraatje. 1.00 Nieuws. I.45 Orkest. 2.15 Harmonie-or kesten. 4.00 Esperanto-uitzen ding. 5.15 Volksconcert. 6.00 Nieuwst 7.00 Octet, van Men delsohn. 8.00 Nieuws. 9.30 Or kest. 10.30 Let the Peoplesing. II.00 Nieuws. Met ingang van heden is het bijkantoor van „Zeeuwsch Dagblad" te Vlissingen verplaatst van Walstraat 33 naar Telefoon 168 door D. S. Productie „Willem Barendsz". Blijkens door de directie van de Ned. Mij. voor de Walvisvaart ontvangen gegevens bedroeg de productie van de „Willem Ba rendsz" tot dusver 7.256 vaten (is 1209 ton) traan en 4081 va ten (is 680 ton) spermolie. T3 1. Kobus Klomp hield veel van dieren. Van grote dieren, maar ook van kleine. Op 'n goeie dag kwam Kobus voorbij een korf met bijen en wel tien minuten lang bleef hij staan kijken naar de vlijtige beestjes. Wat was dat 'n gezel lig gezoem bij die korf! „Leuk goedje", zei Kobus. „En zè zijn helemaal niet kwaad. Ze vliegen dicht langs m'n hoofd en toch steken ze me niet. Ik snap niet waarom sommige men sen zo bang zijn voor bijen!" 2. Pas had Kobus dat gezegd of er kwam een bij op hem af en die vloog hem precies op de punt van zijn neus. „Ho, ho!", zei Kobus. „Wat ben je nou van plan?" De bij zei niets, maar hij prikte Kobus met zijn giftige dolk in de neus. De arme man sprong achter uit van schrik en van pijn. Au! Hij proestte 'tuit en de tranen liepen hem langs de neus.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 3