Wijziging Pensioenwet. Maatregelen afwikkeling geldzuivering. De westelijke zones van Duitsland. strijd Rumoer om burgemeestersbenoemingen. Gebult stellen Pakketten van en naar Indië. GEMEENTERADEN Komt lijkverbranding in de mode? Inwerkingtreding aanvullingsbeschikking. Het ministerie van Financiën^ deelt mede, dat de beschikking «fwikkeling geldzuivering 1947 alsmede de eerste en tweede aan- rullingsbeschikkingen daarop met ingang van 2 Januari 1948 in Jverking worden gesteld. Op dezelfde datum treedt in werking ifle derde aanvullingsbeschikking afwikkeling' "geldzuivering 1947, >relke de voorwaarden bevat onder welke de in artikel 8 van de !>eschikkmg afwikkeling geldzuivering 1947 bedoelde investerings- ieertificaten zullen worden uitgegeven. Deze schuldbewijzen ten laste van de Nederlandse Staat zijn Uitsluitend verkrijgbaar voor houders van zogenaamde optie- rekeningen, dat zijn geblokkeerde rekeningen waarop de belasting dienst geen aanspraak meer maakt voor de voldoening van aan de houders- opgelegde belas tingaanslagen. De rente der investeringscerti- lloaten bedraagt 3 pet. 's jaars. De koers van uitgifte is 100 pet., de looptijd is 20 jaren. De eerste tien jaren geschieden geen aflossingen. Te beginnen per 1 Januari 1959 geschiedt de aflossing in tien gelijke jaarlijkse termijnen. De bevoegdheid tot versterkte of algehele delging door aflosbaarstelling a pari wordt voorbehouden. De schuld bewijzen kunnen niet worden -aangewend voor betaling van aan slagen in de vermogensbelasting en de vermogensheffing ineens. Inschrijvers ontvangen aanvan kelijk overhandelbare recepissen in stellen van vijf soorten met bijbehorende coupons. Te beginnen per 1 Juni 1948 worden deze recepissen in vijf gelijke jaarlijkse gedeelten ver wisseld in vrij verhandelbaar de finitieve schuldbewijzen. In bij zondere gevallen (voornamelijk ten behoeve van de financiering van door de investeringscommis sie goedgekeurde investeringen) kan versnelde verwisseling' in verhandelbare schuldbewijzen worden toegestaan. Om deze re den is voor deze schuldbewijzen de benaming investeringscertifi caten gekozen. De mogelijkheid tot inschrijving op de investeringscertificaten vormt voor het bedrijfsleven waarvoor» zij in het bijzonder in het leven werd geroepen. De aan gewezen weg tot vrijmaking van voor investering bestemde ge blokkeerde tegoeden. Anderzijds is deze optie eveneens van be lang voor hen, die tegoeden op optierekening rentegevend wen sen te beleggen of geleidelijk ter vrije beschikking wensen te krij gen. De gelegenheid tot inschrijving wordt van 5 Januari 1948 af opengesteld. De in werking stelling van de tweede aanvullingsbeschikking afwikkeling geldzuivering 1947 geeft aan houders van inschrij vingen in het Grootboek 1946, die geen aanslagen in oude belastin gen of in de beide vermogenshef fingen meer hebben te voldoen, de gelegenheid hun inschrijvingen over te dragen aan hen ,die nog aanslagen in voornoemde belas tingen hebben te betalen. Inschrijvingen ih het Groot boek 1946 kunnen slechts wor den verkocht, nadat de ontvan ger der directe belastingen daar toe machtiging heeft verstrekt. Inschrijvingen waarvan het saldo op 15 October 1947 f 500 of minder bedroeg, kunfienzonder machtiging worden verkocht. In schrijvingen kunnen alleen wor- Naar Reuters correspondent, Robert Lloyd meldt, verwach ten welingelichte waarnemers, dat de reorganisatie van het be stuur en de valuta in de Brits- Amerikaanse zone van Duits land voorrang zal genieten bo ven stappen tot een' fusie me, de Franse zone. Het wordt noodzakelijk ge acht, dat de volgende fase van de reorganisatie voor Maart van het volgend jaar voltooid is en het lijkt niet waarschijnlijk, dat een fusie-overeenkomst voor die tijd tot stand zou kunnen komen. Daar over een eventuele fusie tot dusver door Franse, Engelse regeringspersonen geen officiële besprekingen zijn gevoerd, heeft de mening post gevat, dat de door Frankrijk met betrekking tot een fusie gestelde voorwaarden van zodanige aard zijn, dat de waarde van een samensmelting voor Britten en Amerikanen twijfelachtig is. Feuilleton. door H. Lourense. 81) o— Te vroeg, naar z'n eigen me ning. Te vroeg ook, naar het oor deel van sommige anderen, 't Helpt niet, hij moet een plaatsje bezetten in de zware eikenhouten banken, binnen het doophek. Dit wordt oorzaak, dat hij nog minder dan vroeger, 's avonds thuis is. Drie jaar lang gaat Siem, met -een in de dienst vergrijsde broe der. Minstens één avond per week, trekken ze er samen op uit. En nog twee avonden gaét Siem weg, om, minder officieel, hier of daar binnen te stappen, of bij een samenkomst tegen woordig te zijn. Zulke avonden zijn voor Fran- cien de moeilijkste. Siem wil niet, dat ze dan al leen de zorg voor de kinderen heeft. Francien lacht daarom. Zorg voor de kinderen, terwijl deze rustig in hun bedje liggen! Siem laat zich hierdoor niet van zijn stuk zetten, maar zet z'n wil door. Lien, het daghitje uit hun eerste huwelijksjaren, is uitge groeid tot een volslagen ge dienstige. den gekocht tegen betaling in vrij geld. De verkoper ontvangt de opbrengst in vrij geld. Het maximaal over te dragen bedrag per verkoper bedraagt voorshands f 10.000. Elke inschrijver kan met betrekking tot inschrijvingen van f 600 en hoger om techni sche redenen voorlopig slechts een opdracht tot verkoop indie nen. Voor nadere inlichtingen wen de men zich niet tot het Groot boek 1946r maar uitsluitend tot de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel (bankinstellin genen commissionnairs). Invoer en aflevering van wol. Een tijdelijk verbod. Alle invoer en aflevering van wol in ons land zjjn door het rijksbureau foor textiel verboden. Naar wij vernemen betreft het hier een tijdelijke maatregel, daar men in deze verbodsperiode be doelt de balans op te maken. Verder zijn er de deviezen- moeilijkheden. Daarvan zal het afhangen in hoeverre er op de duur 'n langere stopzetting nood zakelijk is. Verwacht wordt, dat de bestaande moeilijkheden bin nen korte tijd zullen worden op gelost en dat er van een ver mindering van de productie van ons land geen sprake is. Peösioengrens stijgt va» 4000 op 4500. Het thans" ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Pen- sioenwet-1922 bevat een verhoging van het maximumbedrag voor het rijksambtenarenpensioen van f4000 tot f4500. Voorts een verhoging van de maximum-grondslag voor het wedu wen- en wezenpensioen van f 3000 tot f 4500. Als gevolg daarvan zal het maximum van het pensioen van de weduwe kunnen stijgen van f 1400 tot f 2Q00, van de halve wees van f 300 tot f 450, van de hele wees van f600 tot f900 en van het gezin van f2400 tot f3600. De hogere kosten van deze verbeteringen zullert worden ge financierd door verhoging van de gezinspensioen-bijdrage van 5Vz pet. tot 6.1 pet. en door storting door het Rijk van een 20-jarige annuïteit van ongeveer twee mil- lioen gulden, alsmede van een decoratief imaalvo! aoes (Ingez med.) nieuwjaarspakketten, Nederlandse militairen' in Indië zonden meer dan 200.000 geschenkpakketten. „Naar schatting zijn de laatste weken meer dan 200.000 ge schenkpakketten door de militat ren overzee naar Nederland ge zonden", aldus deelde ons de in Nederland teruggekeerde N. I. W. I. N.-vertegenwoordiger in Indië, mede. In de maand December werden door de N. I. W. I. N. In nauwe samenwerking met de K.L.M. twee grote pakketverzendingen verzorgd, resp. ter gelegenheid van St. Nlcolaas erf van Kerst mis. Daar met name voor de St. Nlcolaaszending de tijd van voor bereiding zeer kort was slechts veertien dagen konden niet al le pakketten op tijd, d.w.z. voor St. Nlcolaas en jroor Kerstmis, ln 'Nederland worden uitgereikt, Niettemin verwacht men, dat de laatste pakketten voor half Januari hun bestemming zullen hebben bereikt. De Inhoud dezer pakketten, die kant en klaar uit Indië werden verzonden, kon door de afzenders zelf worden bepaald. In tegenstelling tot de z.g.n. waarvoor (Van onze Utrechtse correspondent.) Toen in 1946 het gerucht ging, dat Arnhem een rooms-katho- liëke burgemeester zou krijgen, richtte de kerkeraad der Her vormde gemeente zich in een adres tot de Overheid, teneinde gedaan te krijgen, dat niet een roomse maar een protestantse burgemeester in Arnhem zou worden benoemd. Het mocht niet baten, wapt de r.-k. wet houder C. G. Matser werd bur gervader van de Gelderse hoofd stad. Hoewel slechts de minder heid der Arnhemse bevolking tot de r.-k. kerk Behoort kon men deze benoeming niet zo on rechtvaardig achten, daar de heer Matser zijn stad als wet houder reeds lang diende. Daarna kwam Den Haag aan de beurt. Opnieuw liet men van Hervormde zijde bij voorbaat protesten horen. En inderdaad werd nu een christelijk-histori- sche burgemeester benoemd. In deze stad ware een r.-k. burger vader dwaasheid geweest. Min der dan het vierde^ deel der Haagse bevolking behoort tot de roomse kerk. Vervolgens ontstond een bur gemeestersvacature in Haarlem. Zodra in deze stad gemompeld werd, dat de benoeming van een r.-k. eerste burger op handen was, kwamen de bezwaren naar voren. Het „Hervormd Kerk blad" voor Haarlem wijdde er een uitvoerig artikel aan. „Het zou", zo lezen we daar, „voor niet-rooms Haarlem, hoe onder ling genuanceerd, meer dan een enkele burgemeestersbenoeming zijn. Dit zou het sein kunnen worden! Sinds de reformatie heeft Haarlem geen roomse bur gemeester gehad en het behoort deze 'thans evenmin te krijgen. Het aandringen in tegenoverge stelde richting door de roomse pers vestigt eens te meer de aan dacht op toenemend imperialis tische tendenzen van het poli tieke katholicisme". Nu Utrecht? Intussen kreeg Haarlem toch zijn roomse burgemeester en wel mr P. O. F. M. Cremers, die in tegenstelling met de heer Matser te Arnhem nimmer met Haarlem iets te maken had. Haarlem is een uitgesproken protestantse stad, al werd het aantal rooms-katholieken er on geveer gelijk aan het aantal protestanten. Minister Witfeman Zij neemt in huis haar intrek „voor dag en nacht". Een belhitje completeert het dienstpersoneel. En Siem zorgt thuis te zijn als Lien Kaar uitgaansavonden heeft. Dan krijgt niemand hem mee. Want Francien is lichamelijk de oude niet meer. Heeft haar moeder toch gelijk gehad? Graag zou Siem zien, dat z'n vrouw eens een dokter raad pleegde, maar ze is er niet toe te bewegen. Ze tracht z'n zorg weg' te lachen. „Ik ziek? Hoe kom je er bij? Alle vrouwen hebben wel eens wat. 't Zal wel overgaan, hoor!" Maar Siem laat het er niet bij. Zonder er iets over tegen Francien te zeggen, belt hij op een keer - de huisdokter op, en verzoekt hem eens aan te lopen. Natuurlijk wordt aan dit ver zoek gehoor gegeven. Maar 't helpt niet. De man dei- wetenschap kan onverrichter zake weer vertrekken; Francien heeft hem niet nodig. Siem geeft het niet op, want ondanks Franciens optimisme, verandert er niets aan haar toe stand. Ja, het wordt erger. Ze wordt zelfs wat zwaar moedig,'bij tijden. Maar ze blijft volhouden; ze heeft geen dokter nodig. Totdat De oude wijkbroeder is op het onverwachtst opgeroepen. gaf in de Tweede Kamer elk 38 pet., terwijl de overige 24 pet. voor 22 pet. pnkerkelijk zou we zen. Van 2 pet. is de godsdiens tige overtuiging niet bekend. Momenteel gaan^ in Utrecht geruchten over dê benoeming van een rooms-katholiek tel burgemeester in die stad. Op een bevolking van 170.000 zielen telt Utrecht 70.000 roomsen. Het aantal protestanten is hoger, maar zal dit de doorslag geven? Voor de roomsen is het zeer aantrekkelijk, dat de aartsbis schopsstad een burgervader heeft die hetzelfde geloof be lijdt als de kardinaal. Want de andere bisschopssteden, 's-Her- togenbos, Breda, Roermond en Haarlem hebben ook een roomse burgemeester. Waar schijnlijk zal dit voor de rooms- katholieken belangrijker zijn dan dat elke provinciale^ hoofdstad van een r.-k. burgervader is voorzien. Dat lijkt voorlopig on bereikbaar. Men kan zich al thans moeilijk een r.-k. burge meester denken aan het hoofd van steden als Groningen, Leeu- v. arden, Assen of Middelburg. Maar de bisschopssteden, daar staat het anders mee. Hoezeer er overigens gestre den' wordt, blijkt uit een opmer king, die de r.-k. „Westerbode" maakte toen Naaldwijk een pro testantse burgemeester kreeg: „Wij katholieken hebben de strijd verloren...." Het zal de vraag zijn of dit zo is. Laat Naaldwijk dan een protestantse, burgemeester hebben; als Arn hem, Haarlem en misschien zelfs Utrecht daarvoor een roomse burgervader krijgen, dan wordt dat verlies ruimschoots vergoed! De Duitse schadever goeding aan de Sowjet- Unie. Volgens gewoonlijk betrouw bare bron te Londen verwacht men, dat ln zeer nabije toekomst diplomatieke onderhandelingen züllen beginnen tussen Londen en Washington met betrekking tot het voornemen van de Ameri kaanse regering de pchadevergoe- dingsleveringen uit West-Duits- land aan de Sowjet-Unie op te schorten. Bevln zou nog- steeds op het standpunt staan, dat de leverin gen voortgezet behoren te wor den. Op een avond, enkele minu ten na een kerkeraads-vergade- ring. De oude baas had nog monter deelgenomen aan de besprekin gen. Hij was ook, waar hem dit bij toerbeurt toeviel, voorge gaan in dankgebed. Siem heeft nog wat met de dominé te bespreken, en gaat daarna met deze naar huis, nog druk in gesprek. Op de Singel zat een man op de rand van het trottoir, de rug tegen een lantaarnpaal geleund. Toen ze, om het uitzonder lijke van dit geval wat nader, kwamen, herkennen zij, tot hun grote verbazing, hun mede broeder. Op hun vragen kwam geen antwoord. Voorzichtig hebben ze hem opgenomen 'en naar huis ge bracht. Geen woord is er meer over zijn lippen gekomen. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, is de oude ingegaan tot Hoger Heerlijkheid. Zijn gebed, vol liefde voor de gemeente, die hij diende, was het laatste geweest, dat hij hier gesproken had Siem kon er dagen lang niet van loskomen. Maar het werk wacht niet, en de tijd nog minder. Voor de oude broeder wordt een ander gekozen. Met een bezwaard hart neemt Siem kennis van de uitslag. de N. I. W. I. N. de goederen Indische producten in grote hoeveelheden naar Nederland ver scheept. Deze goederen zijn een geschenk van de Indische onder nemers en de Indische burgerij De werkelijke waarde van het pakket dat met medewerking van het Ned. Rode Kruis volgens een standaardinhoud in Neder land zal worden samengesteld is dan ook ruim 5 x groter dan het bedrag, dat de soldaat ervoor heeft betaald. Deze pakketten, die ten getale van rond 100.000 als een nieuwjaarsgroet van de militairen aan hun vrienden en verwanten gelden, wbrdèn vol gens de verwachting tegen half Februari uitgereikt. Dat de grote belangstelling on zer militairen voor het zenden van pakjes naar huls voor minder bonafide lieden de gelegenheid heeft geopend voor verwerpelijke praktijken, wordt bewezen door de zwendelaffaire van het ,,Ver- zendkantoor voor geschenkzen dingen van militairen ln Indone sië", waardoor vele duizenden fa milieleden van militairen overzee tevergeefs wachten op een door deze militairen reeds betaald pak ket. Thans is de N.I.WUN. door de officier van justitie en het mi nisterie van Overzeese Gebiedsde len aangezocht om de zakelijke afwikkeling deze zwendelhistorle ter hand te nemen. Daar de adreslijsten in handen der justitie zijn, kan worden ver wacht, dat velen der gedupeerden alsnog in het bezit der hun toe- jaarlijkse bijdrage, welke bij de aanvang f 350.000 zal bedragen. Het wordt tevens mogelijk de tijd in te kopen, welke men als arbeidscontractant heeft doorge bracht bij andere openbare licha men dan dat waarbij het ambte naarschap wordt verkregen. Dit zal niet alleen voor nieuw aan te stellen ambtenaren gelden, maar ook voor hen, die reeds ambtenaar zijn. -Voor het geval de belanghebbenden reeds zijn gepensionneerd zullen de gevol gen van die inkoop voor het pen sioen geregeld worden. Het verhaal der bijdragen voor inkoop wordt verminderd van 100 pet. op 75 pet. Dit is ook van toepassing op termijnen, welke nog niet betaald zijn. De minister acht het gewenst, dat de Pensioenraad in bijzonde re gevallen een overschrijding van de inkooptèrmijn zal kunnen toestaan. Zoals voor jonge amb tenaren, die als militair in Indië vertoeven. Voor degenen, die tegelijk pen sioen en inkomsten hebben, wordt voorgesteld 30 pet. van de in komsten buiten beschouwing te laten voor de korting op de grondslag der „laatselijk genoten wedde". Tot dusver werden al die inkomsten mede gerekend. Geen Belgische producten naar Frankrijk. De gemengde Belgisch-Frans- Luxemburgse commissie, die op verzoek van de Franse regering- sedert 15 December te Parijs be sprekingen heeft gevoerd, heeft deze thans tijdelijk gestaakt. Zij zal op 7 Januari wederom te Pa rijs bijeenkomen. Te Brussel wordt bevestigd, dat de Franse autoriteiten de verle ning van invoervergunningen voor Belgische producten, met uitzon dering van cokes en koper, heb ben gestaakt. Twee vliegtuigen neergestort. Boven de luchtbasis te Boe - foe in Japan zijn twee Ameri kaanse vliegtuigen van het type Mustang met elkaar in "botsing gekomen en vervolgens neerge stort. De beide piloten kwamen om het leven. Nederlandse meel- aankopen in de V. S. Tijdens het weekend heeft Ne derland 12.000 longton meel, uit gedrukt in tarwe-equivalent, met een uitmalingspercentage van 80 pet., aangekocht. Het betreft merendeels meel van harde tar we en slechts een kleine hoe veelheid van zachte tarwe. De prijs bedraagt 7.64 a 7.70 dollar per 110 lbs, c.f. Rotterdam. Twee personen zijn om het leven gekomen bij een vliegonge luk ten Noord-Oosten van Augs burg. Een Amerikaanse lichte bommenwerper is daar neerge stort, waarbij de twee inzitten den zich niet vermochten te red den. vim Wie is verantwoordelijk? In de kerstvergadering van de P. v. d. A. te Amsterdam heeft Prof. Schermerhorn o.m. ge sproken over de „daemonie van de moderne staatsadministra- tie". Hij noemde de bureaucratie een van de grootste plagen van deze tijd. De schuld daarvan, zo be toogde hij verder, ligt niet bij de P. v. d. A. of bij de rege ring, maar bij de hoofdambte naren, beheerst ,door de zucht om van één punt uit, macht uit te oefenen. Met dit systeem moet radicaal gebroken worden. Inderdaad! Maar dat kan dan alleen als er andere mannen aan het roer komen. Als prof. Schermerhorn gelijk heeft, dan is het zo, dat niet de ministers, maar de hoge ambtenaren rege ren. Dat de ministers niet an ders zijn dan ledepoppen, zich niet bewust van hun verant woordelijkheid. Maar dan wordt het ook hoog tijd, dat dit ministerie verdwijnt en dat deze slappe ministers vervangen worden door mannen die r u g g e g r a a t heb ben, die weten te r eg e r e n. Laten de kiezers hiermee bij de komende verkiezingen reke ning houden. BAARLAND. In de regeling voor kinderen, die de UsL.O. school in Goes bezoeken werd een wijziging gebracht. Een schrijven over verhoging van vermakelijkheidsbelasting werd voor kennisgeving aange nomen. De onderwijzeres der O. L. school ^al in 1948 als zodanig in dienst blijven. Een verzoek om subsidie voor de kleuterschool zal later in be handeling worden genomen. Bij de algemene- beschouwing komende goederen kunnenwor- over de gemeentebegroting voer den gesteld. liaan Over de pakketzendingen van Nederland naar Indië deelde de heer Grypma nog mede, dat bij zijn vertrek uit Batavia plm. 9000 pakjes in de loodsen lagen opge slagen. Het betreft hier vrijwel ultslutend pakketten, die de sol daten bij hun vertrek uit Neder land zijn meegegeven met het verzoek die te overhandigen aan vrienden en bekenden „ergens in Indië", waarvan een groot aan tal in Batavia moest worden ach tergelaten, terwijl tot overmaat van ramp de adressering vaak .zeer onvoldoende ls. Uit bijgeslo ten brieven tracht men thans ver blijfplaats der geadresseerden op te sporen. 1948 vroeg de heer v. Datnme of het wel verantwoord is, om nu een trottoir aan te leggen van f3500, terwijl de begroting een tekort aangeeft van f 20.000. Hij bepleitte bezuiniging. De voorz. zeide, dat er in onder houd straten enz. een grote ach terstand is en dat deze uitgaven over verschillende jaren ver deeld worden. De heer de Vriend vroeg een en ander omtrent de brandspuit en over het onderhoud van de haven, tvelke post z.i. zou kun nen vervallen. De begroting werd daarna z.h.s. aangenomen. De nieuwe regeling welke op komst is voor Bouw-- en Wo- Aantal crematies neemt toe. (Van onze speciale verslaggever.) Toen enkele maanden geleden het lichaam van wijlen Ds B. J. Aris te Driehuis-Westerveld was gecremeerd, ontstond een korte discussie over de vraag in hoeverre het juist was dat de generale synode der Ned. Herv. Kerk zich bij deze plechtigheid officieel had laten vertegenwoordigen. Daarbij sprak Ds E. I. F. Nawijn, Gereformeerd predikant te Kampen, zich in „De Bazuin" duidelijk uit als een tegenstander van de lijkverbranding. Onlangs hëeft Ds J. Louw, predikant bij de Baptiste gemeente te Groningen, in „De Christen" echter opgemerkt, dat men op grond van de Bijbel tegen de lijkverbranding geen deugdelijke argumenten kan in brengen. Deze tegengestelde getuigenis sen uit orthodox protestantse kring hebben de aandacht weer eens op het cremeren gevestigd. waarin deze verklaarde, dat het gebod tot begraven niet tevens een verbod tot verbranden zou inhouden. In de begrafeniswet Afgedacht van de vraag of men van 1869 wordt het cremeren er voor of er tegen is, blijft de namelijk niet positief verbo- lijkverbranding in Nederland j den. Sedertdien vonden in Ne.- een vreemde zaak. De begrafe niswet van 1869 verplicht het begraven van lijken. Toen in 1914 het crematorium te Drie- huis-Westerveld in gebruik werd genomen overtrad men bij de eerste verbranding de wet. Zo wel tegen de executeur-testa mentair van de overledene als tegen de directeur van het cre matorium werd destijds straf vervolging ingesteld. Het was een lange procedure, die ein digde met een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden Als gewoonlijk, zijn er twee candidaten gesteld. De een," een eenvoudig handwerksman, ingelijks wordt dus te Driehuis- derland ongeveer 20.000 crema ties plaats, derhalve even zoveel wetsovertredingen, die- echter door een leemte in de wet onge straft bleven Multatuli begon. Deze vreemde toestand blijft in ons land maar ongewijzigd. Men zou toch zeggen, dat het óf helemaal verboden óf volle dig toegestaan moest worden. Doch ook dit jaar heeft de mi- hister van Binnenlandse Zaken weer te kennen gegeven, dat de zaak niet urgent genoeg is om er op korte termijn een voorzie ning' in te moeten treffen. Da- Vaartdam geboren en getogen. De ander een geneesheer, van het Zendingsveld gerepatrieerd. Beide mannen met een goed getuigenis, zowel in de gemeen te, als onder hen, die buiten zijn. Beiden zijn Siem even ge lijk. Maar toch verstilt hij eep ogenblik, als de realiteit hem voor ogen staat. Dokter Stans is gekozen.f Het geldt hier een tussentijd- je verkiezing. Dus moet Siem in 'tvèrvolg op pad met een man van meer dere ontwikkeling, dan hij zelf, met iemand uit een ander milieu, met één, met de allures van een Oostganger". Want dat weet Siem uiter varing: in de verre, warme lan den bij de Evenaar gelden an dere kerkelijke begrippen, dan in het kleine Vaartdam. Met een bezwaard hart gaat hij op een avond op pad, om met z'n nieuwe wijkbroeder kennis te maken. Opgelucht komt hij thuis. Dokter Stans vertelt zonder omwegen, dat alles op dit ter rein nieuw voor hem is, ên dat hij graag wat wil leren van iemand, die al langer in dit werk-zit. (Wordt vervolgd.) Westerveld de wet overtreden. Nergens ter wereld is dit zo raar geregeld. Nederland telt één cremato rium. Wie het bezoekt met welke gevoelens ook zal voor de bouw en aanleg grote be wondering hebben; het,Jigt daar schitterend in de duinen bij Velsen. Een crematieplechtigheid behoeft niet minder indrukwek kend te zijn dan een begrafenis. Dat alles neemt de bezwaren van de tegenstanders natuurlijk niet weg. We zullen ze hier niet op sommen, omdat daar dan ook weer de verdediging van de 'voorstanders op volgen moet. De eerste Nederlander wiens lichaam verast werd, was Eduérd Douwes Dekker, de man die onder het pseudoniem Multatuli onze nationale litera tuur heeft verrijkt, al hield hij er overigens weinig vaderlands lievende deugden op na. Die ver assing geschiedde in 1887 te Gotha. Duitsland had toen al crematoria en telde er in 1940 reeds 130. Amerika bezat, er en kele jaren terug 207. Voor an dere landen zijn de getallen (over 1946): Engeland 58, Zwe den 29,' Zwitserland 22, Dene marken 20, Noorwegen 14, Tsje- cho-Slowakije 13, Australië 12, Italië 9, Frankrijk 6, Oostenrijk 5, Zuid-Afrika 3, België en Fin land L ningtoezicht werd door alle le den toegejuicht. Dan volgt benoeming onbe zoldigd ambtenaar Burg. Stand door het bedanken van de heer J. de Rijk. Benoemd werd A, de Hollander, ambtenaar ter secre tarie. Tot lid van het Burg. Arm bestuur wordt herbenoemd de heer K. Zeevaart. Bij de rondvraag wees de heer de Vriend op de slechte weg van Oudelande naar Kwa- dendamme en verzocht B. en W. spoedig hier met Ged. Staten over te spreken. De^voorz. las daarna een drie tal gedichtjes voor om één van deze straks te laten ingriffen in de nieuwe torenklok welke in 't begin 1948 zal geleverd worden. Het gedicht van den heer L. Traas Cz. werd daar voor het geschikst geacht. WOLPHAARTSDIJK. In de raadsvergadering, die de ze week ls gehouden werd beslo ten de twee bij de vereniging „Aanpakken" ondergebrachte le ningen van pet. op 3 pet. te rug te brengen, met welk besluit betreffende vereniging zich kon verenigen. De gemeenterekening 1946 werd voorlopig vastgesteld voor de gewone dienst in ontvangst op f 165.323 en in uitgaaf op f 186.926. De begroting 1948 werd vast gesteld met een totaal bedrag van f 154.000 en een bijzondere ge raamde uitkering van het Rijk, van f14.000. Het bedrag, van de beschikbaarstelling per leerling voor het O. L. onderwijs voor 1948 werd bepaald op f 16.11 voor eigen scholen en op f 12.40 voor scholen, in bruikleen gegeven. Met de z.g. verplaatsingstoela ge van secretarissen en ontvan gers, volgens een voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten ging de raad actoord. Aan de bijzondere lagere school aan de Papeweg is schade ver oorzaakt door de bezetting. Op verzoek van het bestuur der school werd plm. f 300 wegens herstelkosten toegestaan. Tot onderwijzeres aan de O. L. school te Oostkerke werd be noemd mej. Markusse te Kort- gene. Het ligt in de bedoeling de benoeming ln te doen gaan 1 Ja nuari 1948. Voorgesteld werd een wijziging van de algemene politieverorde ning, welke verbiedt op trappen en stoepen van gebouwen en hul zen en op trottoirs te spelen of te zitten, liggen enz. Dit werd aangenomen. Deze bepalingen zijn In het leven geroepen, omdat overlast aangedaan wordt, voor al op hoeken van straten aan al daar wonenden. Met het oog op het duurder geworden onderhoud v an de be graafplaatsen werden de tdrleven, voor dé begraafplaats verdubbeld. Deze worden nu voor le klas f 20, voor de 2e afd. f10 en voor de 3e klas» f 3. Wanneer men een eigen graf wil, dan kan dit op de le en 2e afd. en bedragen de kosten bo vendien bij een graf voor onbe paalde tijd op de le afd. f 30, op de 2e afd. f 18. Bij een eigen graf voor 10 jaar op de le afd. f 18 en op de 2e afd. f 12. Bij overgang van recht als bij overlijden enz. f 6, mits binnen een jaar de overschrijving wordt bewerkstelligd. Anders vervalt de ruimte weer aan de gemeente. De raad verenigde zich met het voorstel tot opheffing van de ge meenschappelijke regeling voor de dienst bouw- en woningtoe zicht en dienst openbare werken met Goes als centrumgemeente en tot deelneming aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling met de gemeente op Zuid- en Noord- Stijgende belangstelling. Vooral in Engeland is het aan tal verassingen sterk toegeno men. In 1885 waren het er 3, 1935: 9614 en 1946: 50160. Voor Nederland luiden de getallen 1914: 1, 1935: 747 en 1946: 1549. Over 1947 is' het cijfer nog niet bekend. Voorstanders van cre matie hebben zich in twee or ganisaties verenigd, de „Faculta tieve" en de „A.V.V.L.", met een totaal van ongeveer 50.000 leden. Beveland zonder Goes. De heer Kakebeeke vroeg naar het onderhoud der brandspuit, ln het bijzonder wanneer de nieuwe spuit zal zijn gekomen, omdat de motoren deskundig onderhouden dienen te worden. De voorzitter antwoordde, dat dit met de commandant* bespro ken zal worden. De, heer Hannewijk informeerde waneer de nieuwe huizen zullen gereed zijn, waarop de voorzitter als zijn persoonlijke mening te kennen gaf, dat dit omstreeks Maart zal zijn. De heer Overbeeke bracht het niet branden van lantaarns ter sprake. Aan het einde van. de vergade ring wees de voorzitter op het vele, dat aan de raad ter behan deling is gegeven in 1947, speci aal op het gebied van de Volks huisvesting, nieuwbouw en aan koop- van bouwterreinen. De financiële toestand ls nog niet zo, dat voor 1948 zonder bij zondere uitkering een sluitende begroting kon worden opgemaakt maar geeft overigens hoop, dat het met de wet noodvoorziening gemeentefinanclën gelukken zal In de toekomst daartoe te gera ken. Hij dankte de leden voor hun trouwe medewerking en ijver en hoopteL dat zij ook in 1948. de kracht" zullen mogen vinden om de belangen der gemeente te be- 'hartigen. De heer Overbeeke beantwoord de de toespraak van de voorzit ter. THOLEN. Dlndag n.m. kwam de Raad in openbare vergadering bijeen. Afwezig met kennisgeving de heren Klompe-Jansen en Berre- voets. Na opening door de voor zitter mr v. d. Hoeven, besloot de raad aan het Groene Kruis over 1948 een subsidie te verle nen van f 800. De heer Verduit acht dit te laag en gezien het doelmatige dezer instelling acht hij een bedrag van f 1000 niet té hoog. .De voorz. zegt, dat om de begroting, sluitend te maken vele posten zijn herzien en waar het kon verlaagd. De belangen van het Groene Kruis worden niet be nadeeld daar B. en W. menen, dat gezien de contributieverhoging, men wel een sluitende begroting voor deze instelling kan maken. Voorstel B. en W. wordt hierna m. a. st. aangenomen. Aan de A.N.W.B. wordt een subsidie ver leend van f 25 per jaar. Op voorstel van B. en W. wordt besloten het gemeenteviswater te verpachten aan hetWaterschap Tholen. Voorlopige vaststelling vindt plaats van het bedrag der uitgaven enz.' van het openbaar lager onderwijs; te weten: perl.l voor de O.L.S. op f 12.06, voor de Chr. scholen op f 9.23, voor de U.L.O. op f34.23. Tot lid gascommissle wordt be noemd de hee'r C. Zaehariassj, tot lid a'andeelhouders ln de N.V. Waterleiding Mjj „Tholen" de heer Franke. De voorz. brengt dank aan de aftredende leden, de heren Ds Hond en Klompe. Be sloten -wordt de zittingsduur der leden van de commissie tot bij stand ln het beheer van het Wo ningbedrijf te verle.ngen. Aan de orde komt voorlopige vaststelling rekening gemeente en bedrijven over 1946. De com missie tot nazien zegt .in haar rapport B. en W. dank voor haar zuinig beheer. Vaststelling vindo plaats als volgt. Gew. dienst) ontv. en uitgav. f 699.776.51. Brugbedrijf gew. d. ontv. ei uitgav. f85015.96. De heer Goedemondt vraagt waarom het zo lang duurt voor de bedragen binnen komen welke de gemeente nog op verschillende Instanties te vorderen heeft. De voorz. merkt op, dat B. en W. reeds herhaalde malen afrekening gevraagd hebben, doch'tot op he den zonder resultaat. Aan de or de komt v.l. vaststelling begro tingen gemeente en bedrijven over 1948. De commissie tot nazien meent, dat de post leges secretarie te laag is beraamd en wil die op f 900 brengen. Hiertoe wordt be sloten. Tevens willen zij, dat do adver tenties enz meer effectief ge plaatst worden. De betreffende post blijft echter onveranderd. Besloten wordt de post voor brandverzekering -stormschade enz. te verhogen naar billijkheid zodat men bij schade er behoor lijk kan uitkomen. De commissie zag gaarne dat de verliespost keuringsdienst werd weggewerkt. De voorz. merkt op, dat B. en W. met een voorstel zullen komen tot verhoging der keurlonen. De heer. Verduit acht dit een be- (Vervolg: zie pag. 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 2