ZEEUWSCH DAGBLAD I Particulier initiatief wordt gestimuleerd. PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND EEN GEVAARLIJK FANTAST. De overheid een subsidiaire taak. Nationalisatie van vervoer in Engeland. Republiek aanvaardt voorstellen in principe. 20 nieuwe textielpunten aangewezen. Nieuwe bonnen voor fietsbanden. Schepen met 15.000 Joodse immigranten naar Cyprus. Interlocale briefkaarten van 7 Vz op 6 cent. Tornado verwoestte Amerikaans stadje. De motorrijtuigen kij het Militair Gezag. Rijksconferentie met WesMndië. BINNENLANDS J7QURNAAL Wijziging Vestigingswet Kleinbedrijf. Achterstand bij de Rijkspostspaarbank. Geen verhoging premie Ziektewet. Gesprek met Walcheren's nieuwe Poldervoorzitter. Mynenopruimingsdienst Vlissingen opgeheven. Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor: Goes, L. Vorst- str. 70, Tel. 2438, Giro 274289. 'Kantoren: Vlissingen, Walstraat 83, Tel. 168; Middelburg, Korte Noordstraat 35, Tel. admini stratie 2009; Telefoon redactie 2347; Terneuzen, Vloosvójkstraat, Telefoon 2052. 3e JAARGANG No. 835 Abonnementspi-ys 3.50 p. kwartaal Advertentieprijs 14 cent per m.m. Rubriek Kabouters 5 cent per woord VRIJDAG 2 JAN. 1948 Hoofdredacteur: R. ZDIDEMA Directeur: JACQ. DE SMIT Met vaste medewerking van: Mr W. F. E. BARON v. d. FELTZ, Middelburg, Dr K. HUIZEN GA, Middelburg, Ds J. KARELSE te Goes, Ds R. SJLOFSTRA te Vlissingen en Ds W. VROEG1NDEWEÏ te Poortvliet. Op- en ondergang van Zon en Maat). Zaterdag: Zon op 8.48 u., onder 16.40 u. Maan op u., onder 12.32 u. Laatste Kwartier 12.135b Hoogwater te Vlissingen. Zaterdag 3 Januari: 6.53 u. 1.71 m., 19.29 u. 1.74 m. Prof. Schermerhorn, de man die over de nodige fantasie heette te beschikken om de In dische kwestie tot oplossing te brengen heeft in een grote bij eenkomst van de Partij -van de Arbeid te Amsterdam over dit vraagstuk een rede gehouden. Wij hebben over dit onder werp al heel wat dwaze en ge vaarlijke theoriën horen ver kondigen. Maar wat de heer Schermer horn nu ten beste gaf, spant toch wel de kroon. Het podium waarop hij stond, was met rode doeken omhangen. En voor hij aan het woord kwam, werd eerst de I n - ternationale gezongen. Dit zal zeker de communisten zo die aanwezig waren, gunstig hebben gestemd. Ditzelfde kan ook worden gezegd van de rede die hij hield. Prof. Schermerhorn wij volgen het verslag van het A.N.P. geloofde, dat het pro bleem in vele opzichten was „dooJgepraat". Dat de kansen, die LinggadjatI bood, waren ge mist, 4)mdat ,,al te velen aan onze kant zich er tegen verzet hebben". Naar zijn mening diende de .technische critiek op de 17 artikelen maar al te vaak om onwil tot aanvaarding van de idee te camoufleren. In dit verband hekelde prof. Scher merhorn sommige oude tegen standers van de overeenkomst, dk zich thans - na 20 Juli dus op het accoord ais staatkun dig program beroepen. „Tussen de souvereiniteit van de verenigde staten van Indone sië aan de ene kant en een kolo niale gezagsuitoefening aan de andere liggen geer. andere mo gelijkheden", zo betoogde hij. Hij noemde dit de theorie van ten beetje gezag door een beetje macht. Profu Schermerhorn stelde zich achter diegenen, die vre zen, dat een Indonesisch zelfbe stuur ontoereikend is voor de materiële verzorging van het millioeneiivolk. Hij sprak over politiek onvermogen van de re publiek en geloofde, dat een Indonesisch, bestuur corrtiptie in allerlei vorm tot intriges voor ministerposten toe niet zou kun nen tegenhouden. Niettemin zag hij voor een blijvende samen werking tussen Nederland en Indonesië geen andere weg, dan die der aanvaarding van dit „on voldragen Indonesisch staatsbe stel". „Men zal dit staatkundige kind op eigen benen moeten zetten", aldus prof. Schermerhorn, „en zelfs met messen en vorken moe ten laten omgaan in de weten schap, dat het zich tot bloedens toe zal verwonden, want het wil en het kan niet meer door ons leren lopen. Eerst indien wij dit in onze politiek ais erkenning tot uiting laten komen, zullen de Indonesiërs ons weer aan vaarden." Dit is toch wel hoogst gevaar lijke taal. Hier werd niet meer of minder betoogd, dan dat het Indisch.: deel van ons Koninkrijk moe, worden uitgeleverd aan de re publiek, waarvan men vreest, dat zij niet in staat is het l vormen rijk te besturen. Aai. een onvoldragen staatsbeste; waarbij met zekerheid vaststaat dat ongelukken niet uit kunnen blijven. M.a .w. hij wil de Indische be volking willens en wetens to een speelbal maken van onbe kwame mannen, van een cor rupte bende, die niet anders dan onheil over het volk l$an bren gen. Het is erg dat zoiets wordt ge zegd door een man die tot voor kort mee de leiding had in Iri- dië. Erger dat hij zo kon spre ken namens een van de rege- rlr „rtijen, wier vertrouwens mannen maar al te gaarne de leiding van deze gevaarlijke fan tast aanvaarden. Waarlijk, het ziet er wel don ker uit voor Nederland en Indië beide. Het economisch beleid der regering. Het economisch beleid van de regering is van constructieve aard en gericht op het algemeen be lang. Dit brengt mede, dat het particuliere ihitiatief overal, waar dit in de richting van een gezonde ontwikkeling van onze volkswelvaart in de ruimste zin des woords werkzaam is, zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en waar nodig - gedirigeerd. Wanneer bijzondere omstandig- persoonlijk- en gemeenschapsleven op het terrein van het stoffelijk welvaartsstreven, kan de minister zich volledig verenigen. De regering staat op het stand punt, dat overleg met en voor lichting 'door het bedrijfsleven, al vorens de regering zekere beslis singen neemt ten aanzien van te sluiten handelsverdragen zoveel mogelijk dient te worden bevor derd. o heden zulks in het algemeen be lang vereisen, wordt niet nage laten ook rechtstreeks regelend in te grijpen. Bij dit alles zal de overheid steeds, in het bewustzijn van haar subsidiaire taak met be trekking tot tal van onderdelen van het economisch leven, aan la gere maatschappelijke organen ovedaten wat beter in eigen sfeer kan worden verricht. Aldus de memorie aah de TweedeJKamer. Verder wordt o.m. gezegd, dat ook de regering er van is door drongen, dat het noodzakelijk is te streven naar een vergaande en snelle industrialisatie, die echter geremd wordt door onvoldoende beschikbaar zijn van arbeids krachten, in het bijzonder hoog gekwalificeerde medewerkers, en vooral ook door een tekort aan beschikbare deviezen en van aan koopmogelijkheden van kapitaal goederen en grondstoffen buitens lands. Met het oordeel dat inkrimpen van het ambtelijk apparaat waar lijk niet alleen in het belang van de personeelsvoorziening van het bedrijfsleven is, doch tevens nood zakelijk voor de wederontplooiing van een normaal en zelfstandig Zonder enige plechtigheid zijn gisteren in Engeland de spoor wegen, kanalen, het tractiever- voer over lange afstand, de on dergrondse en de bussen te Lon den in staatsbezit overgegaan, precies een jaar, «adat de steen- k'olenindustrie genationaliseerd Soekarno heeft gisteravond voor radio-Djokja een nieuwjaars rede uitgesproken, waarin hy on der meer zeide, dat de republiek de voorstellen vpn de commissie van goede diensten voor het be reiken van een overeenkomst langs vreedzame weg in principe accepteert. Soekarno zeide verder, dat de republiek de wapens slechts had opgenomen wanneer zij werd aan gevallen en immer in het defen sief was gebléven. Hij verklaarde deze rede te richten tot de gehele wereld, ook tot de Nederlanders en zeide te hopen, in dit nieuwe jaar de Nederlanders in vriend schap de hand te kunnen schud den. Sjahrir over zijn toekomst plannen. Sjahrir heeft tegenover een correspondent van Aneta te Sin gapore verklaard, dat zijn toe komstige plannen afhangen van de politieke ontwikkelingen in de komende twee weken. Hij noemde drie mogelijkheden: n.l. 1. Be noeming tot hoofd van de „good- will"-missie naar China; 2. ver- Het C.D.K. deelt ons mede, dat wederom 20 punten op de textielkaarten V.A. 705 wor den aangewezen. Met ingang van 1 Januari 1948 worden geldig verklaard de bonnen gemerkt: „Textiel g een punt"; „Textiel g vijf punten"; „Textiel h een punt" en „Textiel h vijf punten". De bonnen „Textiel g re serve" en „Textiel h reserve" zijn derhalve niet aangewe zen voor de aankoop van tex- tielgoederen. Het C.D.K. deelt mede, dat tot en met 29 Februari 1948 op de bon D 46 van het inschrijvings- bewijs voor vervanging van fietsbanden B.I. 701 een toer- binnenband verkrijgbaar is. Verder is eveneens tot en met genoemde datum op de bonnen A 04 'en A 19 en A 23 van de inschrijvingsbewijzen voor eerste montage een buitenband en op de bonnen B 04, B 19 en B 23 van deze inschrijvingsbewijzen een binnenband verkrijgbaar. Britse troepen ondervonden geen weerstand. De „Pan York" en de „Pan Crescent" schepen, die naar schat ting 15.300 illegale Joodse immigranten naar Palestina vervoer den, zyn door Engelse oorlogsschepen aangehouden. Toen de Engelse troepen zich aan boord begaven werd niet de minste tegenstand geboden. Beide schepen gaan, ingevolge het Engels verzoek, regelrecht naar Cyprus, waar zich reeds duizenden Joodse immigranten bevinden, die pogingen deden om Palestina op illegale wijze binnen te komen. Bij het opbrengen der twee schepen waren vijf torpedoboot- jagers en twee kruisers aanwezig. Zij lieten het linker een mijl voor de kust van Famagusta vallen. De twee schepen werden voor afgegaan door vier transportsche pen met valschermtroepen, die onmiddellijk na het vallen van het anker aan boord gingen. Er werd tijdens het aan boord gaan van de Britse soldaten in het geheel geen tegenstand geboden. vrouwen ieder ^ogenblik kunnen bevallen. Ook medisch was de organisatie aan boord uitstekend. Volgens een woordvoerder van het Engelse mirfisterie van Bui tenlandse Zaken is dit de eerste keer, dat de leiding van een Joods immigrantenschip aan het Britse verzoek, regelrecht naar Cyprus te varen, gehoor heeft gegeven, De kapiteins hadden zelfs als voorwaarde gesteld, dat man schappen van de Britse vloot aan boord kwamen om de schepen De soldaten droegen geen wapens. De ontscheping verloopt tot nog naar Cyprus te geleiden, toe rustig. Men verwacht, dat er meer dan 3 dagen mee gemoeid zullen zijn. Volgens voorlopige of ficiële schatting" vervoerden beide schepen 15.300 illegale immigran ten. Op de schepen bevonden zich 4000 jongeren onder 17 jaar zon- Londen gist. Naar de oorzaak hiervan wor den in Londen talloze gissingen gedaan. Een er van is, dat de Joodse autoriteiten in Palestina de hui kinderen geboren, terwijl 9 Blijkens de memorie van ant woord betreffende de P.T.T. be groting, wordt naar verlaging van de posttarieven gestreefd. Zo wordt bevorderd, dat het port der interlocale briefkaarten was. Een commissie voor het ver voer is als .centraal coördinerend 1 dediging der Indonesische belan- lichaam verantwoordelijk voor het gen in de Veiligheidsraad in Fe- uitvoeren van het herstel- en ver- bruari aanstaande en 3. terugkeer nieuwingsprogram der regering. naar Indonesië. 11 doden, 200 gewonden en 500 daklozen. De politie te Minden, in de Amerikaanse staat Louisiana, heeft medegedeeld dat een tornado het nabij liggende stadje Cotton malig militair Gezag Valley heeft v erwoest. Cotton Valley is een petroleum- naar het ziekenhuis te Minden ge- 483 zoekgeraakt of opgeruimd. stadje van 4000 inwoners in de staat Louisiana in Amerika, dat door een plotseling opstekende tornado verwoest werd. Even te voren was de hemel nog helder. Volgens de politie heeft de tor nado eerst Vanceville, ruim 15 km By K.B. is bepaald, dat de con ferentie van vertegenwoordigers van Nederland, Suriname en Cu rasao ter voorbereiding van een nieuwe rechtsorde in het byzon- der voor wat de verhouding tus sen Suriname, Curasao en Neder land betreft, te 's-Gravenhage zal worden byeengeroepen, aanvan gende op 21 Januari 1948. Als vertegenwoordigers voor Nederland werden op voordracht van de Raad van ministers be noemd: 1. Ir J. W. Albarda, 2. Prof. Dr J. R. M. van den Brink; 3. J. C. Hendring; 4. Dr W. L. P. M. de Kort; 5. Prof. Dr J. H. A. Loge- mann; 6. H. J. W. A. Meyerink; 7. Prof. Mr C. P. M. Romme; 8. Mr D. U. Stikker; 9. H. W. Tila- nus; 10. Mevr. Dr E. F. Verkade- Cartier van Dissel. De vervulling van de 11e en 12e plaats kan dezer dagen worden verwacht. Nader wordt nog gemeld, dat de openbare vergaderingen van de conferentie zullen worden ge houden in de zaal van de Eerste Kamer (eventueel ook in die van Tweede Kamer). ingaande 1 Februari a.s. zal wor- j ten Noorden van Shreveport ge- den gebracht van 7*4 op 6 cent. troffen, om daarna op Cotton Het ligt niet in de ^bedoeling de Valley neer te strijken, telegramtarieven te verhogen. De berichten, die tot heden Wel is er een nieuw tarief voor doorgekomen zijn over de aange- telefoongesprekken in voorberei- richte verwoesting en het aantal ding, waarbij de automatisch tot doden en gewonden, spreken el- stand gebrachte gesprekken nietkaar tegen, maar volgens de laat- meer met eenheden van 3 minu- i ste berfcEten^zijn 11 personen ge- ten, doch in overeenstemming metdood, 200 gewond, terwijl het aan- de werkelijke gespreksdunr zullen j tal daklozen op 500 wordt geschat worden berekend. Verwacht wordtdoor de burgemeester. Het stadje dat de duur van de gesprekken zou voor een derde deel vernield daardoor in het algemeen zal wor- zijn. den bekort, doch dat het aantal Hoewel cïe verbindingen ge- zal toenemen. stoord zijn, worden de gewonden bracht, waar 60 bedden beschik baar zijn. In antwoord op vragen van het Tweede Kamérlid Ruys de Bee- renbrouck betreffende een be weerde ontvreemding van auto's bij het Militair Gezag heeft de minister van Oorlog het volgende geantwoord: Uit het door de afdeling motor voertuigen van het afwikkelings- I bureau Militair Gezag, opgestelde verslag nopens de door het voor- evorderdt of bij deze «instantie in admini stratie geweest zijnde motorvoer tuigen blijkt, dat bij het voorma lig Militair Gezag, met inbegri. Bij een bakker onder de rook van Utrecht hebben ambtenaren van de C.C.D. vier Keulse potten met 70 kg. boter inbeslaggenomen en tevens nog enkele honderden Aan het voorontwerp tot wijzi ging van de Vestigingswet Klein bedrijf 1937 wordt ten departe- mente de laatste hand gelegd. Hierby is tevens gestreefd naar een oplossing in dier voege, dat het thans nog van kracht zijnde ongestempelde ^eieren. De bakker t>esiuit algemeen vestigingsverbod had de boter over gehouden van de inleveringen door zijn klanten om bij een binnenkort te houden bak kerstentoonstelling met zijn in zending banket eens goed voor de dag te kunnen komen. In de Rotterdamse havens zijn in het afgelopen jaar 5963 sche pen binnengekomen met een netto tonnenmaat van 9.900.000. In 1946 werden twee millioen taken ver- vuld.in 1947 waren er 3*4 millioen verwerkt, hetgeen een stijging met 75 pet. betekent. Door con flicten in de haven gingen 10.000 taken verloren. 30.000 kg. aardappelen zijn in of aal via de haven van Harlingen eëxporteerd. In hoofdzaak wer den ze afgezet in Spèinje, Portu gal, Egypte, Italië en IJsland. Daarnaast is in het afgelopen jaar nog een hoeveelheid poot- aardappelen met binnenschepen naar^ België geëxporteerd. By he* redden van zijn zoontje, die in het water was gevallen, verdween ook de vader, die niet kon zwemmen, onder het water van het Oosterdiep te Veendam. Omwonenden trachtten vader en zoon uit het water te halen, doch toen het zover was, waren de levensgeesten bij beiden reeds ge weken. kleinbedrijf, na het tot stand ko men van de wet kan worden in getrokken. v- Aan een tegemoetkoming aan de bezwaren* welke de toepassing van de vestigingswet ten platte dige moeilijkheden in het Heilige der geleide. Tijdens de reis werden Lancj njet willen verzwaren door het laten aankomen van zulk een grote groep immigranten op dit moment. Een andere theorie is, dat het Joodse Bureau de Ameri kaanse regering beloofd heeft de wrijving in Palestina niet te laten verergeren door pogingen tot massale immigratie, terwijl de kwestie van de verdeling nog han gende is.Volgens een derde theorie zouden de beide schepen met im migranten, personen uit Oost- Europese landen aan b#ord heb ben wier politieke gezindheid niet aanvaardbaar is voor de verant woordelijke Joodse leiders. Een ander schip landde. Een ander schip met illegale van de motorvoertuigen welke uit de krijgsbuit afkomstig zijn, 13.410 motorvoertuigen in admini stratie zijn geweeste? Het grootste deel van deze 13.410 motorvoertuigen is ter stond ter beschikking gesteld van niet tot het Militair Gezag beho rende overheidsinstanties, van particulieren en van instellingen. Van de bij het Militair Gezag ngedeelde motorvoertuigen zijn jr in totaal 5360 in gebruik ge veest welke werden geregistreerd jnder een M-nummer; 105 van ,.eze motorvoertuigen zijn niet .unnen worden verantwoord. Bo vendien werden 82 motorvoertui gen van deze categorie ont- /reemd. V&n de overige 8050 motorvoer tuigen konden er 224 administra tief niet worden achterhaald, ter wijl van deze categorie ér 72 wer den ontvreemd. In totaal zijn derhalve 329 mo torvoertuigen administratief zoek geraakt, benevens 154 ontvreemd. Joodse immigranten heeft kans gezien door de blokkade heen te breken en is ten Noorden van Haifa geland. Naar verluidt werden de Immi granten door „commissies van ontvangst" begroet. Een aantal Britse luchtlan dingstroepen spoedde zich naar het strand en zette onmiddellijk de omgeving af. 500 Joden, die zich nog aan boord bevonden, werd de - ontscheping belemmerd. Op de 200,'die, reeds landinwaarts waren gevlücht, tferd een vervol ging ingezet. Oorzaken en genomen maatregelen. De Rijkspostspaarbank had tij- lande^ oplevert,^ is in het nieuwe j^enS geldsanerlng een abnor- 1 male toevloed van geld en van rekeninghouders te verwerken. Het aantal rekeninghouders steeg van 2.766.000 (eind 1944) tot 3.923.000 (eind 1946) et to- ontwerp bijzondere aandacht be steed. Ook met betrekking tot de controle op de naleving van de wet en de sancties op de overtre dingen daarvan, welke ook naar het oordeel van de minister onder bijschrijving ondervinden de inleg gers geen nadeel; de gevolgde me thode impliceert by berekening van rente9 op rente. de huidige wet te wensen over- taal tegoed van f 1.008.000.000 tot laten, is een oplossing gevonden,f 1802 millioen. Deze stijgingen welke waarschijnlijk een belang-waren ook relatief aanmer- rijke verbetering zal betekenen. kelijk hoger dan bij de particuliere Intussen wordt de controle op spaarbanken. clandestiene vestigingen zo scherp mogelijk voortgezet. Voor het jaar 1948 zal de wet telijke algemene premie van 3 pet. voor de 'Ziekenkassen der Raden van Arbeid, ingevolge een besluit van de Minister van So ciale Zaken, niet worden ver hoogd, ofschoon de maximale duur der uitkering van zieken geld van zes maanden op een vol jaar werd gebracht. Een naheffing zal over 1946 niet plaats hebben. Het aantal geblokkeerde spaar bankrekeningen liep in de hon derduizenden. Inmiddels is de achterstand voor een zeer belangrijk deel in gehaald. De rente over de jaren 1945 en 1946 is ten kantore van de Rijkspostspaarbank geheel uit gerekend. Het grootste deel der rekening houders is thans in de gelegen heid gesteld om de rente over 1945 te doen bijschrijven. Binnenkort zullen ook de overige rekening houders daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Van «Te achterstand in de rente- Doorkneed in poldervraagstukken. Een geweldige sneeuwstorm, die eiKe \o>,u wi.i o.„ouwe lijk maakte heeft over New York gewoed. 14.000 mannen werden opgeroepen om de geweldige massa sneeuw van New York's straten te verwijderen ten einde het verkeer weer mogelijk te maken. In Zeeland werden duizenden mijnen geruimd. Op 31 December heeft de Mijnenopruimingsdienst der Ko ninklijke Marine in Vlissingen zijn werk beëindigd. Bij deze ge legenheid hebben vele burgemeesters van Walcheren en Zëeuws- Vlaamse gemeenten in het Vlissingse stadhuis de commandant Lt. ter zee le klasse C. H. C. Vierhout, en zijn mannen bedankt voor het voortreffelijke werk, dat zy gepresteerd hebben. teren van een Frans projectiel, dat de laatste dag van haar be staan in de Vlissingse haven werd aangetroffen. Op verzoek van de manschappen hebben de burge meesters van een huldiging afge zien. In plaats daarvan hebben zy een bédrag ter beschikking van het Karei Doorgianfonds gesteld, ten behoeve van de nagelaten be trekkingen, diergenen, die bij het opruimingswerk zijn omgekomen. Dat de M.O.D.-Vlissingen geen enkele man heeft verloren geeft wel een bewijs van de voorzichtig heid, waarmede de mannen hun werk verrichtten. Nimmer aarzelde de M.O.D. aan een waarschuwing de nodige aan dacht te besteden en duizenden mijnen en ander ontplofbaar ma teriaal werden opgeruimd. Dank zij deze activiteit konden reeds in 1945 enkele stranden voor het badseizoen als veilig worden vrij gegeven en thans kan worden aangenomen, dat het gehele strand langs de Walcherse kust veilig is, zo zeide de commandant. Niet hetzelfde kan van de West- Zeeuws-Vlaamse stranden gezegd worden. Daar zijn beslist nog on veilige gedeelten. Door de bijzon dere bodemgesteldheid dient men de duinen slechts met behoed zaamheid te betreden, omdat er hoogstwaarschijnlijk nog vele ge vaarlijke voorwerpen liggen. Zelfs in-de wintermaanden is de M.O.D. doorgegaan met het rui- De* Franse Nationale Vergade- men van mijnen; de laagwater- ring heeft besloten honderdmil- „Ge&mbiëerd heb ik deze func tie allesbehalve", zegt de juist be noemde voorzitter van de Polder Walcheren, Mr Dr R. W. Graaf van Lynden, als ik tegenover hem zit in één der kamers van het kantoorgebouw der* P.Z.E.M., waarin momenteel de administra tie van de Polder is onderge bracht. „Ik ben 21 jaar griffier van de Polder geweest en vond dat mooi werk. Je had puzzles op allerlei gebied op te lossen. Voor al de laatste jaren is het er niet eenvoudiger op geworden met al die ingewikkelde voorschriften van Den Haag. Je- snakt gewoon naar meer eenvoud „U weet uiteraard wel het én en ander van polderzaken af?" „Och, wat zal ik zeggen. Altijd heb Ik een zwak voor administra tie-gehad. Dat vinden tegenwoor dig vele mensen eigenlijk minder waardig, maar ik ben van mening, dat élk werk, ook het eenvoudig ste,, mits met liefde verricht, be langrijk is. Zeker, ik weet wel zo ongeveer, wat er bij het besturen van een polder komt kijken. Dat heb ik van mijn hooggeachte voorganger geleerd, maar nog I een paar minuten blijft zitten, be- j tekent dat soms een schade van dig secretaris van de Raad van enkele tonnen. Hier is al voor mil- Sestuur der N.V. P.Z.E.M. „Eer- Üoenen guldens gezonken. Uit de lijk gezegd heeft de electriciteit onderzoekingen in het Water- nog altijd mijn liefde", vertelt Dr bouwkundig Laboratorium is ge- v. Lynden lachend, „maar dat is bleken, dat er geen andere mid- niet minder het geval met de pol der!" „Labiele toestand". Ja, zanzelfsprekend loopt het gesprek over de Polder Walche ren het meest. „Op 't ogenblik zijn we in een soort labiele toe stand vanwege de herverkaveling. De technische dienst van de Pol der heeft daarvoor al- heel wat voorbereidend werk gedaan en straks krijgt de Polder een taak. Overigens zullen we moeten af wachten, wat de Herverkavelings commissie zal beslissen omtren,t de afwatering en Ged. Staten over de onderhoudsplicht der wegen. Dat onderhoud zal heel wat kos ten, wanneer ieder perceel aan -een verharde weg moet uitkomen. Ik hoop, dat nu ook de lozing van het afvalwater der dorpskommen zal verbeteren,-want dat was voor de Polder altijd één der moeilijk ste vraagstukken. De verontreini ging van het polderwater was dikwijls meer dan erg. Alleen zal DE BILT Weersverwachting hedenavond. ZEGT: eldig tot Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en later opnieuw enige regen. Matige, aan de kust vrij krachtige- Zuid 'estelijke wind. Temperatuur ver boven normaal. nooit heb ik me op bestuursgebied het een kostbare geschiedenis bewogen". worden". Dat de poldervraagstukkenMijn volgende vraag gaat over steeds de belangstelling van Mr I het herstel van het eiland. „De delen zijn om de verdiepingen hier tegen te gaan dan zinken en nog eens zinken. Ook de afname der duinen tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle is niet zo mooi. Gelukkig is hier de duinenry zo breed, dat we ons nog niet direct ongerust behoeven te maken. Voor het waterleidingbedrijf be tekent .het echter een grote han dicap! „Hoe zijn de polderlasten op Walcheren?" ,,ïn vergelijking met andere polders zeker dragelijk. Dat komt echter, doordat onder houdswerk momenteel practisch niet kan worden verricht en we ons tot herstel van oorlogsschade J moeten beperken". Voor de wederopbouw, j Nog kort spreken we over het werk, dat Dr van Lynden voor de wederopbouw deed en doet. Na de bevrijding verving hij een half jaar de algemeen gemachtigde van de wederopbouw voor wat Zeeland betreft en thans is hij nog adviseur voor wederopbouwaange- legènheden. Daarbij is hij voorzit ter van de Stichting Herbouw Walcheren en voorzitter van de Op Nieuwjaarsmor gen overleed na een kortstondig lijden, in volle vrede, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader PAULUS HOGESTEGER, in de ouderdom van ruim 70 jaar. Goes: Wed. A. HOGESTEGER- BOEY. W. BLIEK— HOGESTEGER. J. BLIEK en Kinderen. Vlissingen: M. v. d. BERG— HOGESTEGER. M. v. d. BERG env Kinderen. Goes, 1 Jan. 1948. 's-Heer H. K. dijk 10c* De begrafenis zal plaats hebben 3 Jan. 1948, op de Algemene Begraafplaats te Goes. Vertrek sterfhuis 1 uur. stand gaf hiertoe ruime gelegen heid. De dienst heeft zijn werkzaam heden beëindigd met het demon- Frankrijk. j had, blijkt wel uit het feit, dat hij -■ Tussen de Sowjet-Unie en Zwe- bij zijn studie o.m. met water den is een handelsverdrag geslo- schapsrecht als studievak Roos. ten. 1 Toch is de nieuwe voorzitter de richting „van de electriciteit" op gegaan. Dat was in 1918, toen hij secretaris der directie van het N. Hollands electriciteitsbedrijf werd. Hij bleef dit tot 1926. Na zijn komst in Zeeland werd hij spoe- Dr Graaf van Lynden hebben ge- j afwatering is goeddeels in orde en j Architectencomm. voor Zeeland. ook aan de oeververdeling is heelMr Dr Graaf van Lynden werd lioen francs beschikbaar te stel len ten behoeve van de slachtof fers der overstromingen in Oost wat hersteld. Gelukkig neemt het Rijk, de herstelkosten van de zee dijken voor zijn rekening, want als de Polder dat zou moeten be talenOns grootste zorgen kind is wel de Zuidwatering. Nauwelijks is daar de oeverver- dediging in orde, of er loopt weer een schip op en als dat er maar In 1886 te Gorkum geboren en studeerde te Leiden rechts-, daar na staatswetenschappen. In 1911 werd hij benoemd tot commies redacteur ter secretariè te Zwolle en gedurende de jaren 19141918 was hij secretaris van Zutfen. Daarna ging hy over naar het N. Hollands electriciteitsbedrijf. Op 1 Januari 1948 overleed in de ouderdom van bijna 81 jaar, onze Vader, Behuwd- en Grootvader de heer J. D. ELENBAAS, wednr. van Joha. Jaca. Mol. Goes: E. M. C. DE KRUYTER- ELENBAAS. J. DE KRUYTER. C. W. DE KRUYTER. J. J. DE KRUYTER. J. H. E. BOOGAARD— ELENBAAS. C. BOOGAARD. 's-Gravenpolder C. F. J. BOOGAARD. Goes E. J. KIRVIT. Liever geen bezoek. De begrafenis zal plaats heb oen Maandag 5 Januari te St. Maar tensdijk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1948 | | pagina 1