mmm jDrovinri$3|M» Electriciteitsvoorziening in cijfers. Voorlopig geen verdere prijsverhogingen. Subsidie der Provincie voor her stel van Zeeuwse monumenten. Complot van clandestiene slacMers ositiekt. Vrijheid of onderdrukking aamm Wankelende leiders verloren weer. Kortgene verpletterde Arendskerke II. De P.Z.E^M. verloor in 1946 ruim 2% ton. Aan het jaarverslag over 1946 ran de N.V. P.Z.E.M. Is het vol gende ontleend: nieuwe garantielonen gebouwd; het aantal bedraagt thans 657. De resultaten werden, hoewel v eg) zichzelf gunstig, nog steeds beivloed door de gevolgen van dfe oorlog. Het verlies over 1946 be joeg f256.510,70 of bjjna f17.000 minder dan over 1945. Dit verlies- aaldo ls gevolg van afschrijving van een bedrag van f 352.480,98 wegens oorlogs- en bezettings- Bchade en afboeking van nog be staande vorderingen op de Duitse Weermacht. Uitkering van divi dend over 1946 zal niet mogelijk zijn. De vorderingen op de B. Weermacht ad f 116.918,32 zullen op het fonds voor diverse belan gen worden afgeboekt, dat dan nog voor f 20.855,75 te boek zal staan en de rest van het verlies ad f 139.592,38 zal uit de reserve worden gedekt, die daardoor ver minderen zal tot f 31.486,27. Het fonds van onrendabele uitbreidin gen zal met f 85.000 worden ver hoogd. In 1946 lieten de financiële resultaten het doen van terug betaling op de door gemeenten en enige particulieren betaalde bijdragen in de kosten van de on dergrondse netten niet toe. Een bedrag van f 100.000 werd ter leen verstrekt aan de N.V. tot Keuring van Electr. techn. Mate rialen in de herstelkosten der in stallaties. Tot secretaris der di rectie werd benoemd drs. J. K. de Jong. v Technisch gedeelte. In de centrale Vlissingen kwa men in 1946 vier storingen voor en in de centrale Westdorpe twee. De stroomlevering aan de Noord- groep door de P.N.E.M. werd 26 maal door storingen onderbroken. 20.463.706 kWh. bruto werden in de centrale Vlissingen opgewekt; het totale kolenverbruik bedroeg hier 13.814.119 kg. Voor de cen trale Westdorpe waren deze cij- fers resp. 11.230.350 kWh. en 11.239.568 kg. Van de P.N.E.M. werd ingekocht 4.334.736 kWh. voor Schouwen-Duiveland, Tho- len en St. Philipsland. Netten en kabels. De lengten der boven- en onder grondse hoogspanningsnetten be droegen in 1946: 31. 923 km. 3000 Volt ondergr.; 173.679 km. 10000 i Volt bovengr. en 637.237 km. 10.000 Volt ondergr. Aan netten en kabels werd veel oorlogsge weld- en inundatiesehade hersteld. In de ondergrondse hoogspan ningsnetten kwam 21 maal en in de bovengrondse 85 maal storing voor. Transformatoren. In 1946 werden transformator- stations gebouwd, hersteld of ver groot in gebruik genomen te Vlis singen, Noordwelle, Dreischor, Breskens, Gapinge, Ritthem, Oudedorp, kantoor Foelendaele, St. Kruis, Aardenburg, Eede Rijksweg, Sluis, Kamperland, Stroodorpe, Frederieapolder, Ga- wege, Westkapelle en Seroosker- ke. De capaciteit der gezamen lijke distributie-transformatoren, eigendom der P.Z.E.M., was 19.728 kVA, verdeeld over 326 transfor matoren. Verder waren 12 trans formatoren met een gezamenlijke capaciteit van 7.350 kVA, geen eigendom der P.Z.E.M., op het net aangesloten. In 1946 werden 36 Afnemers. Per 31 December j.l. waren er 53.960 meters geplaatst bij detail verbruikers; I978»nleuwe aanslui tingen kwamen in 1946 tot stand. He* aantal afnemers volgens lichttarief steeg in 1946 van 25.000 tot 26.270. Eind December waren er 23.727 afnemers vol gens vastrechttarief. Aan de gemeente Middelburg werden rond 2.829.000 kWh. ge leverd; 'aan grootverbruikers 9.499.000 kWh. en aan detailver bruikers 16.319.000 kWh. Nieuwe industrieën of bijzondere verbrui kers werden niet op het hoog spanningsnet aangesloten. De I electriciteltsleverlng aan Middel burg werd vier maal onderbroken. Storingen. De storingen in de laagspan ningsnetten werden in hoofdzaak veroorzaakt door de atmospheri- sche omstandigheden storm, on- weer, ïjzel etc.) en voorts door het rooien van bomen, het aanrijden van palen, terwijl andere storin gen bleken te zijn ontstaan als gevolg van oorlogshandelingen. 1 Amerikaanse tabak voor Europa? Een speciale commissie van het Amerikaanse Congres heeft beslo ten, dat voorraden tabak zullen worden opgenomen bij de goede ren, die krachtens het plan-Mars hall naar Europa zullen gaan. De voorzitter van de commissie, het Democratische Congreslid John Flanagan, zei, dat de commissie het pian waarschijnlijk naar voren zal brengen in de vorm van een amendement op het herstelpro gram voor Europa op lange ter mijn, wanneer dit eenrrf&al aan het Congres is voorgelègd. Tengevolge van een treinbot sing bij Bradford (York) zijn 20 personen gewond. Het Engelse kamermuziek- ensemble het Robert Masters kwartet zal 28 Nov. in de kleine zaal van het Amsterdamse Con certgebouw uitvoeren een piano kwartet van Mozart, het strijk trio van de Engelse componist William Wordworth en het pia nokwartet op. 87 van Dvorak. De Russische pianist Eduard Darsky maakt begin December een tournee dooi- ons land. De Poolse violiste Ida Haen- del bezoekt begin Dec. ons land. In het Concertgebouw te Am sterdam zal zij zich op Zater dag 6 December in een recital laten horen. Felix de Nobel be geleidt haar aan de vleugel. Ged. Staten stellen aan de Prov. Staten voor aan de heer M. Baart te Vlissingen een bijdrage toe te kennen in de hersteikosten van het pand Nieuwedijk 15 van ten hoogste f 1750.d.i. 10 der totale restauratiekosten. Het Rijk geeft 50 de gemeente Vlissin gen 10 en 30 blijft voor reke ning van de eigenaar. De Ver. „Hendrick de Keyser" verzocht een provinciale subsidie van f450.voor herstel van „de Koive", Markt te Veere, d.i. even eens 10 van de totale kosten. De verdere verdeling der jasten is gelijk aan die bij het pand van dhr Baart. De herstelwerkzaam heden aan deze monumenten zul len spoedig beginnen. Een bedrag van f 1750.— we gens herstel van der Ned. Herv. Kerk te Veere werd van de Pro vincie gevraagd door de kerk voogdij van de Ned. Herv. Ge meente aldaar. De totale restau ratiekosten worden geraamd op f 113.000.Het Rijk is bereid hierin f72.375.bij te dragen, f 25.000— blijft ten laste der ker- kerlijke gemeente; de burgerlijke gemeente wil het ontbrekende bij passen. In verband met het feit, dat de kosten van herstel van de Raad huistoren te Veere inplaats van op f13.500— op f18.500— ge- helpen bij demeesle pijnen (Ingez. Med.) Een „vies" zaakje! In een rijwielstalling aan de Sehoonebergerweg te Rotterdam werd einde October door de Economische Recherche in samenwer king met de keurmeesters van het gemeentelijke openbare slacht huis een inval gedaan, daar vermoed werd, dat- er vlees was opge slagen afkomstig van clandestiene slachtingen. Dit vermoeden bleek juist. Een grote partij rundvlees, rundvet en' gezouten vlees in totaal 1000 kg. werd in beslag genomen. De 67-jarige H. A. C. D. werd aangehouden. De omstandigheden waaron der het vlees werd aangetroffen, zouden iemand de eetlust doen vergaan. In de slaapkamer lag het voor het bed uitgestald, >n de badkamer lag het op jute zakken in de badkuip, terwijl ook vlees werd gevonden in 'n| schuurtje, dat in open verbin ding" stond met het kippenhok. Door het gehele huis werd vlees opgehangen aan haken aangetroffen, terwijl met de ge ringste hygiënische voorschrif ten niet in het 't minst reke ning was gehouden. Een com plete uitrusting van een slagerij, inclusief ijskast, werd aange troffen. Alleen minder onder houden, dan men dit in een sla gerswinkel pleegt te zien. Het bleek, dat men het vlees be trok van clandestiene slaqjiters, t voor de verkoop gereedmaak te en het vlees a raison van f 8 per kg en het vet voor f 10 per kg. verkocht. Verscheidene perso nen werden in arrest gesteld. Bij voortgezet onderzoek kwam men 'n wijdvertakt com plot van personen, die clande stien slachtingen verrichtten, op het spoor, zodat verder wer den gearresteerd de 29-jarige H. J. van S. uit Schiedam en de 34-jarige R. den H., die het vlees van Roterdam naar Schie dam placht te vervoeren. Pro cessen-verbaal werden opge maakt tegen verschillende sla gers in Roterdam en Schiedam, die vlees van D. hadden betrok ken. In totaal waren tien koeien geslacht. Van het ge vonden gezouten vlees bleek 'n gedeelte bedorven. Feuilleton. VCtlfOL door H. Lourense. 54 o— De man die haar nodig heeft, verhandelt dus het gestroopte goed. Maar is dat het enige, waarom hij haar als huishoud ster nemen wil? Of zit hier iets anders achter? „Nou,- wat 2eg je d'r van? As 't je niet lijkt, ben ik uitgepraat. Maar ik doch zo, je zei 'et wet! mit bele hande anpakke!" Wat moet ze? Afslaan durft ze het aanbod niet zo maar. Ze zit in het nauw, i en dat weet het mannetje daar, voor haar. „Ik ken eerst is gaan kijke, j of 'et me anstaat". „Dat zou ik ook zegge. Hier blijve. ken je toch ook niet. De mense negere je hier dood. Ik heb vast maar een goed woord-1 je voor je gedaan: Daar heb je het weer. Wat; wil die kerel eigenlijk van haar? ,,'t Vind dat je je wel heel veel moeite voor me gegeven heb. 'k Weet niet waar ik dat! an verdiend heb." ,,'k Heb mit Aay altijd goed! op kennne schieten en vlot zake mit 'urn gedaan, 'k Zou me sche me, as ik niks voor z'n vrouw j zou doen, nou die in moeite' komt. Van zijn familie hoef je het ook niet te verwachte. Die late je doodhongere, as e't d'r op ankomt. Dat heb je van die fijne lui. Maar de fijne ben' de mijne, zeit de duvel. Maar kom ik ga. Wat mót ik tege die ken nis van me zegge?" Nog aarzelt Bertha. Ze ver trouwt de zaak niet. Dan: „Zeg maar, da'k morge-' middag effe ankom". „Ik doch wel, dat je 'et zóu anneme", zegt hij goedkeurend. „Nou dat je d'r geen spijt van mag hebbe". Als de bezoeker reeds lang vertroken is, staat Bertha nog tegende tafelgeleund, te sta ren naar de ledige armstoel. Moet ze blij zijn met deze uit komst? Ze kan het niet. Ze moet weg uit dit huisje, waar ze heel haar leven in ge leefd heeft, waarin ze zoveel lief en leed- gekend heeft. Waarom? Ze valt neer op een stoel vlak naast haar. Aay, wat moet. ik? Waarom ging jij zo onver wacht? Ik weet niet, wat ik doen moet! Haar hoofd zakt neer op oen arm, en op de tafel leunend snikt ze het uit, al het opge kropte leed van de laatste dagen, al de spanning van hot laatste uur.... raamd moeten worden, verzocht de gemeente Veere de provinciale bijdrage dienovereenkomstig te verhogen tot f 1850. De herstelkosten van de beken de „Oranjemolen" te Vlissingen zijn geraamd op f 6150.Zowel het Rijk en de gemeente als de Ver. „De Holiandsche Molen", de A.N.W.B. en de Stichting „Het Zeeuwsche Landschap" zegden bijdragen toe, terwijl ook de eige naar een gedeelte der kosten voor zijn rekening neemt. Ged. Staten zijn van oordeel, dat gelet op het belang van het behoud van deze molen en op het geringe bedrag, dat van de Provincie wordt ge vraagd, een bijdrage van f 385. (het nog te dekken overschot der kosten gerechtvaardigd ls, hoe wel de Provincie over het alge meen tot heden geen bijdragen heeft toegekend In de restauratie kosten van door oorlogsgeweld getroffen monumenten. Er zijn voorts aanvragen om provinciale bijdragen in Herstel van monumenten ontvangen van: de gemeente 's-Heer Arendskerke voor de restauratie van de toren der Ned. Herv. Kerk te 's-Heer Hendrikskinderen; van de ge meente Dreischor voor herstel van de korenmolen „De Koekoek", van het bestuur der Stichting „Herstellingsoord Westhove" te Oostkapelle voor restauratie van het kasteel „-"Westhove"van de kerkvoogdij en de gemeente Hoe- dekenskerke voor restauratie van resp. de Ned. Herv. Kerk en de toren daarvan; van de kerkvoog dij te Oosterland voor herstel van de Ned. Herv. Kerk; van de ge meente Oudelande voor de restau ratie van het „Vishokje"; van de kerkvoogdij en de gemeente Nleuwerkerk voor herstel van resp. de Ned. Herv. Kerk en de toren daarvanvan de kerkvoog dij te Brouwershaven voor de res tauratie van de Ned. Herv. Kerk en van de gemeente O.- en W.- Souburg, voor het herstel van de toren der Ned. Herv. Kerk. Het prijsbeleid der regering. t Bestaand loonpeil moet over het algemeen worden gehandhaafd. Dezer dagen zijn enige verhogingen van levensmiddelenpryzen ingevoerd. Verdere verhogingen worden vooralsnog niet in uit zicht gesteld. Dit verklaarde prof. G. Brouwers, directeur-generaal van de prijzen, in een uiteenzetting over het prijsbeleid der regering. De regering staat op het standpunt, dat met het oog op de moeilyke economische positie van ons land en de grote waar schijnlijkheid van. een intensieve internationale concurrentie in de toekomst, het bestaande loonpeil in het algemeen moet worden gehandhaafd. De regering wordt in dit rische arbeiders ligt deze index standpunt gesterkt door het feit, j tenminste 250. Deze voor een dat, gezien de aandrang tot groot deel der arbeidersbevol- prijsverhoging van verschillende zijden, een algemene loonsver hoging tot belangrijke prijsver hogingen .voor verscheidene ar tikelen zou leiden, waarna een nieuwe loonsverhoging niet te ontgaan zot. zijn, die op haar beurt ongetwijfeld tot een alge mene prijsstijging zou leiden. Als gevolg hiervan zou zich een proces van inflatie ontwikke len, waarvan het eind moeilijk te zien zou zijn. Dat deze ont wikkeling ernstige gevolgen voor de stabiliteit van dë gulden met zich zou brengen, behoeft geen betoog. Opheffing, resp. vermindering van eventueel bestaande sociale spanningen kan dus slechts wor king representatieve cijfers slui ten niet uit, dat sommige be volkingsgroepen, wier inkomen ir. geld sedert 1939 minder is ge stegen, zich in moeilijkheden bevinden. Het moet, gezien het feit, dat grondstoffen en halffabrikaten voor het overgrote deel tegen hoge prijzen uit het buitenland moeten worden ingevoerd en desniettemin ons prijsniveau la ger is dan dat der meeste andere landen, uitgesloten worden ge acht binnen afzienbare tijd door maatregelen van bovenaf de kosten van het levensonderhoud verder omlaag te brengen dan op hetogenblik gebeurt. Over het algemeen zal dan den verkregen door op elk ge- ook beëindiging der' bied, waar dat maar enigszins mogelijk wordt geacht prijsver lagingen door te voeren. In verband hiermede is mo menteel een prijsverlagings- pnjs- verlagingsactie de grens in dit opzicht voorlopig wel in grote trekken zijn "bereikt. De verhouding tussen prijzen en lonen, die thans tot stand actie aan de gang, die in 'n grootwnrrit 'hra.,ht za] men voor_ aantal bedrijfstakken de prijzen, j t 'trekken moeten met globaal gesproken 5 a 10 pet Vit omlaag brengt. Het is zeer riskant ziqh te wagen aan voorspellingen, wat de uiteindelijke invloed der prijsverlagingen op de kosten van 't levensonderhoud zal zijn, omdat ook het prijsvèrloop in 't buitenland, ons nog parten kan spelen. Maatregelen, die mo menteel in Amerikaanse rege ringskringen terbestrijding van de inflatie 'onder ogen worden gezien, kunnen hier stellig een invloeiU ten goede uitoefenen. Tert^jl het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud, op na-oorlogse basis samengesteld, momenteel 180 bedraagt, zou een beperkte daling daarvan reeds gunstig mogen worden ge noemd, wanneer men bovendien in aanmerking neemt, dat de geldt voor werkgevers en werknemers bei den. Aangezien verdere verho ging der subsidies uitgesloten moet worden geacht, zal De- voordeling van bepaalde bevol kingsgroepen door prijs- of loonsverhogingen, indirect ten laste gaan van andere bevol kingsgroepen, dié hier ih de vorm van verhoging van de kosten van levensonderhoud voor zullen moeten betalen. Daarnaast zullen deze ver hogingen rechtstreeks gaan ten koste van onze export, omdat de desbetreffende producten niet of moeilijk te vérkopen zullen zijn. Een verdere yerlaging van het prijspeil ter verbetering van de verhouding tussen lonen en prijzen zal behalve uiteraard in-komens index voor industri-1 door prijsdaling van de inter- 'Prins Karei, broeder van ko ning Gustaaf van Zweden .an voormalig voorzitter van het Zweedse Rode Kruis, heeft long- catarrh. Volgens de dokters is zijn toestand „bevredigend". ële arbeiders in de tweede helft van 1946, zonder rekening te houden met de kinderbijslag op 185 stond en hij nu zonder twij fel hoger ligt. Voor de agra- nationale grondstoffen, nu nog slechts mogelijk zijn langs twe wegen: vergroting der produc tie en bevordering der concur rentie. België geen vruchtbaar terrein voor communistische experimenten.' In de Dinsdag gehouden zitting van de Belgische Senaat heeft de eerste minister Spaak, zich op feUe wijze tegen de communisten gekeerd. De Kominform noemde hij een „broertje" van de Komintern en volgens hem zouden de ongeregeldheden in Frankrijk en Italië voornamelijk te wijten zijn aan de Kominform. Spaak richtte zich tot enkele communistische senatoren en vroeg hen: - „Zijt gij aanhangers van de vrijheid of van de onder- drukkihg?" „Of wilt gij misschien beweren, dat er in Rusland vrij heid bestaat?" „Na "de oprichting van de Ko minform heb ik hiervan de acti viteit kufrnen waarnemen", aldus Spaak, „doch wat België betreft, kan ik verzekeren, dat dit land geen vruchtbaar terrein zal zijn voor de experimenten der com munisten". „Op het ogenblik is er nog geen sprake van dë'' communistische partij in België buiten de wet te stellen zo zeide Spaak doch Dal liedjesboek kreeg Bijdehandje Bij deGruyter, als trouw klantje; 'n Bof déar klant te zijn! Er is lekkers, snoepgoed, chocola. En zelfs nog letter^ zegt Mama, De kwaliteit is fijn. Ga zelf eens in de winkel zien. U krijgt er korting bovendien I ChbcoUde letten 50 cent per 103 pnra. Borstplaat 20et. Fondim-BorstpUar 27 ct. p. 100 gr. Choco Lult (diverse soorten) 15 ct. per 100 fira®. (Ingez. Med.) De andere middag onderneemt ze de tocht naar de stad. Lopend. Er is geen andere mogelijk heid. Het adres heeft het. Halve- kruikie haar bezorgd. „Je volgt dé Vliet maar, ook door "de stad. Dat is het gemak kelijkst, dan kom je er vanzelf" Dus volgt ze het water, zo veel dit mogelijk is. Soms verdwijnt de gracht ach ter de huizenrijen, komt toch weer te voorschijn. Een lange, bochtige weg. Eindelijk een straatnaambord je, „Haven". Ze volgt de oude gracht. Komt er geen eind aan? Huizenrij én, een brug, weer huizenrijen, weer een brug.- Dar. een triester gedeelte." Sombere, hoge pakhuizen, aan beide zijden van het water, een kerk geflankeerd door een paar herenhuizen. Weer pakhuizen, een werkplaats, pakhuizen, een steeg. Op de hoek daarvan een klein café, met op het uithang bord een wonderlijk gedrochte lijke vogel geschilderd! Kleur wit-zwart, metgroen-gouden glans, afmetingen van een.strias ,De Ekster", staat er verduide lijkend onder. Aarzelend staat Bertha stil. Heimelijk bekruipt haar de lust, om door de steeg de weg naar huis terug te zoeken. Maar ze heeft immers geen keus meer? De honger dwingt! Ze overwint haar 'tegenzin, stapt door een klein portaal en een deur met een matglazen ruit, de gelagkamer binnen. Een andere ingang heeft het huis ogenschijnlijk niet. De gelagkamer is leeg." Gelukkig. Het publiek, dat zulk een obs cure bezoekt, zal wel niet tot de elite behoren. Wachtend staat ze halver wege de gelagkamer, neemt het interieur op. Een met zeildoek afgedekt biljart neemt het grootste ge deelte van de ruimte in beslag. Langs de wenden staan wat kleine tafels, en wat stoelen. De vloer heeft een onbestemde kleur, die wel aan klei herinneit Het plafond heeft in tijden geen grote beurt gehad. De kleur van de verf is ze1 's niet bij benade ring vast te stellen. Opeens gaat een deur vlak naast de schenkkast open, en een kort ineeng°drongen gist.al- te schuifelt op bruin-fluwelen pantoffels de gelagkamer in. Even blijft de man in de deur opening staan. Zijn kleine var kensachtige ogen, liggen ver in het rood-opgeblazen gelaat ver zonken, en staren de bezoekster aan Z'n mond zakt open van niet te verbergen verbazing, waarbij een bruin-zwart, afge brokkeld gebit zichtbaar wordt. (Wordt vervolgd). indien gij u echter niet aan de re gels van het democratische spel houdt, dan zullen w ij evenwel een manier vinden om de orde te be waren, waarover wij liever niet willen spreken". PACHTWAARDE GRONDEN IN CALAMITEUZE POLDERS. Het lid van de Prov. Staten van Zeeland, de heer D. Kodde, stelde op 29 Juli 1947 aan Ged. Staten de vraag, of bij de schatting van de gronden in de calamiteuze pol ders de pachtwaarde door Ged. Staten hoger wordt gesteld dan die de Grondkamer toestaat, als gevolg waarvan de eigenaren dier gronden onevenredig worden be last, hetgeen te meer knelt, nu de lasten in het algemeen zo zwaar zijn. Uit een door Ged. Staten over gelegde staat blijkt echter het te gendeel. In sommige polders en waterschappen is dë door Ged. Staten vastgestelde gemidelde pachtwaarde zelfs aanzienlijk la ger dan de door de Grondkamer toegestane en goedgekeurde ge middelde pachtwaarde. Ged. Staten wijzen er nog op, dat de taak van hun college in dit opzicht geheel verschillend is van die van de Grondkamer. De door hen te bepalen pachtwaarde is de prijs, die zonder bezwarende voorwaarden door de pachter aan de eigenaar kan worden betaald, terw(jl de Grondkamer heeft na Ke gaan, of niet een te hoge pacht zou worden betaald; haar taak draagt dus een toetsend karakter. OPBOUWORGAAN KRIJGT DIRECTEUR. Elk volksdeel moet vertegen- woordigd zjjn. Op vragen van de Katholieke Statenleden P. Raas en F! Schets omtrent de oprichting van het „Opbouworgaan" voor Zeeland hebben Ged. Staten thans geant woord, dat het verzoek tot op richting daarvan gericht werd tot de Commissaris der Koningin en niet tot het College van Ged. Staten. Dat door middel van ad vertenties een directeur voor dit orgaan namens Ged. Staten werd opgeroepen, acht dit college niet van ernstige aard, daar de door de Commissaris aangezochte com missie tot voorbereiding van de oprichting niet in staat was aan de toekomstige directeur een rechtspositie te verzekeren en de leden van Ged.' Staten kennis droegen van het feit, dat een di recteur zou worden opgeroepen. Noch de Commissaris, noch de leden van Ged. Staten hebben de politieke overtuiging van de com missieleden nagegaan. Zij zijn dan ook niet vanwege hun politieke overtuiging aangezocht. Ged. Sta ten verklaren, dat het voorlopig comité bestaat uit personen, die deskundig zijn op maatschappe lijk en cultureel gebied in alle provinciedelen; er is voorts voor gewaakt, dat de godsdienstige ge zindten zoveel mogelijk zijn ver tegenwoordigd. Blijkbaar hebben vraagstellers de politieke overtui ging en de godsdienstige gezindte verward. Ten overvloede wordt er' op gewezen, dat deze commissie slechts heeft voor te bereiden en niet het bestuur van het orgaan ls. Het toekomstige bestuur zal dan ook (wanneer het eenmaal reglementair tot stand is geko men) een directeur benoemen en niet Ged. Staten. Elk volksdeel moet In het „Opbouworgaan" ver tegenwoordigd zijn; de wijze, waarop dit geschiedt, dient aan dat volksdeel te worden overge laten, indien dat hiertoe in staat is en de wens te kennen geeft. Zaterdagmiddagvoetbal. Ie klasse: KloetingeArnemui- den 40; WemeldingeKrabben dijke 32; Yerseke IIIRilland Bath 12; Colijnspl. BoysWis- senkerke 10. Een pracht kans om weer aan de leiding.te komen heelt Arne- muiden laten glippen Te rekenen naar deze uitslag zou men bijna concluderen, dat het sterk bergafwaarts gaat met Arnemuiden. Deze nederlaag telt dubbel, omdat Krabbendijke zich in Wemeldinge geslagen zag. De doelman van Wemeldinge streed een titanen-strijd en haaide de overwinning binnen, waardoor zijn ploeg nu gelijk staat met Krabbendijke. Voor Rilland was het maar een ontsnapping op het nippertje. De hekkesluiters maak ten het hen danig lastig. De gro te Noord-Bevelandse strijd werd een minimale overwinning van Colijnspl. Boys. De Boys zijn ook wel iets sterker op he togenblik als Wissenkerke. 2e klasse A: BevelandersKat- tendijke 47; WolfaartsdijkKa- pelle 11; Arnemuiden H Nieuwdorp H 20; Nieuwland I Kats II 04: Kortgene I's-H. Adendskerke II 161. Als Sinterklaas met de peper noten strooiden Zaterdag Kort gene, De Bevelanders en Katten- dijke met de doelpunten. Een elf tal doelpunten vielen in Kamper land en de toeschouwers kregen wel waar voor hun geld op dit punt. Kattendrjke echter Weef aan de goede kant zitten- en maakte er een drietal meer. Een onaan gename verrassing werd het voor Arendskerke II, dat beslist een off-day moet hebben gehad. De verrassing was wel het gelijke spel van Wolfaartsdijk tegen Ka- pelle. Na de nederlaag van vorige week begint de positie van Wol faartsdijk, welke zo stevig wgs, danig te wankelen en er is nog slechts een klein misstapje nodig om Kortgene aan de kop te bren gen. Arnemuiden II deed zijn plicht tegen Nieuwdorp II, maar ook niets meer. In Nieuwland be gint de puntenoogst voor de te genstanders iets minder welig te worden en hoewel 40 voldoende is, had Kats zijn reputatie meer eer moeten aandoen na de resul taten door concurrenten behaald. 2e klasse B: Hansw. Boys Hl Kortgene II 02: 's-Heer Hen drikskinderen IKats II 4—2; Rilland Bath H—Kloetinge 5—2. De Boys hebben tegen Kort gene II hun eerste punten nog niet kunnen aantekenen. ^De ne derlaag ls echter dragelijk. 's-H. Hendrikskinderen gaat rustig verder en speelt zich heel aardig in. De tweede ontmoeting tegen Krabbendijke II zal hier uiteinde lijk de ontknoping moeten bren gen lijkt het. Kloetinge II is het zwakste broertje en ook Rilland Bath II was weer'zonder pardon. Rechtszaken. 'Kantongerecht te Middelburg. Strafzitting.^ De broodbakker J. M. D. te Oost- en West-Souburg had voor zekere doeleinden in zijn bakkerij minerale oliën gebezigd, hetgeen ingevolge het Broodbesluit was verboden. Verdachte werd een geldboete van f 5.subs. 3 d. h. opgelegd. De koopman 'M. A. N. te Mid delburg die van een jongen een hoeveelheid lood kocht, had ver zuimd van deze koop aantekening te houden in zijn doorlopend re gister. Voor deze nalatigheid werd verdachfe beboet met f 25.subs. 10 d. h. De verdachte P. Th. v. d. W. te Colijnsplaat had een auto aan gekocht en was er mee gaan rij den onder het nummer van de vroegere eigenaar. De opgelegde boete bedroeg f 5.subs. 3 d.h. Voor de verlichting van zijn wagen, getrokken door een paard, had de landbouwersknecht J. C. H. te Colijnsplaat geen zorg ge dragen, waardoor hem twee geld boeten werden opgelegd van leder f 8.subs. 4 d.h. voor elke boete. Het ontbrak de landarbeider L. P. M. te 's-Heer Arendskerke als chauffeur van een tractor b(j aan houding aan een rijbewijs; boven dien droeg zijn aanhangwagen geen nummer met letter. Aan ver dachte werden geldboeten van resp. f 10.en f 4.opgelegd subs. 5 en 2 d. h. Wegens dronkenschap werd J. v. W. te Vlissingen veroordeeld tot een geldboete van f 15. subs. 8 d. h. Verkeersovertredingen: J. H. F. te Zaamslag f22.b. s. 1 d. h.; R. V. A. v. d. D. te Vlissingen f 2.b. s. 1 d. h.R. P. v. D. te Vlissingen f 2.b. s. ld. h.; Chr. C. H. d. J. te Vlis singen 2 x f5.— b. s. 2 x 3 d. h. RODE KRUISFILM. Door de afd. Zuid-Beveland- Oost van het Ned. Rode Kruis worden drie zeer interessante filmvertoningen gegeven, n.l. 1 Dec. a.s. te Rilland-Bath, 2 Dec. te Kruiningen en 3 Dec. te We- fneldinge. Men zie verder de aanplakbil jetten. VLISSINGEN Rode kruisbazar Dinsdag vond in tegenwoor digheid van B. en W., genodig den en afgevaardigden de ope ning plaats van de in „Concor dia" georganiseerde Rode Kruisbazar. Nadat de voorzitter van de Transportcolonne, Dr M. Schreuder, een inleidend woord had gesproken, waarin hij de hoop jritsprak dat de bazar vol doende baten zal opbrengen voor een. waardige herdenking van het zilveren jubileum, ver richtte de Burgemeester de ope ning en herinnerde aan de dagen van bezetting en vooral aan de hongerperiode waarin door het Rode Kruis zoveel mensen werden gevoed en ver zorgd. Ook de Vlissingse afd. heeft in de loop der jaren haar ups en downs gekend, maar heeft in de afgelopen periode uitstekend werk verricht, ge tuige de hoge onderscheiding die aan Mej. Jobse werd uitgereikt. De aanwezigen maakten hier na een rondgang. Op de bazar zijn allerlei attracties terwijl een apart theepaviljoen is in gericht in één der bijlokalen van het gebouw. Opening Pools-Hollands clubhuis. Dinsdagavond vond de opening plaats van de clubhuis aan de Wilhelminastraat te Vlissingen, dat gesticht is cm de hier ver blijvende Poolse arbeiders, werk zaam op de Mij. de Schelde, waarvan er reeds enigen met hun vrouw te Vlissingen verblijf hou den, iets te geven van huiselijk heid en gezelligheid. Hoewel het gebouw, een ba rak, er van buiten niet di rect fraai uitziet; krijgt men bij het binnenkomen een andere in druk. Alles is keurig in de verf, er zijn gezellige lampjes, overal mooie nieuwe tafels en stoelen en een aardige wandversiering. Een groot aantal aanwezigen vulde de zaal toen de promotor van dit alles, Kapelaan Kampschoër, de samenkomst opende en bijzonder de diréetie van de Schelde de he ren A. Smit en H, C. Wesseling en Dr Sroczynski, secr. van het oud-Poolse, Gezantschap uit Den Haag, welkom heette. Nadat Pastoor Poppen de in wijding van dit clubhuis had verricht, bracht de kapelaan dank aan de Schelde-directie voor de medewerking bij de tot standkoming van deze rustige verblijfplaats, alsmede de firma Muijs en de Winter, de firma Rietschoten en Houwens en het Rode Kruis, dat voor een roker tje zorgde. Er zal een Pools be stuur komen met Hollandse lei ding. De heer A. Smit zeide, dat de Schelde gaarne had medege werkt aan dit tehuis voor het buitenlands personeel dat bereid is met ons samen te werken. Wij kunnen u niet uw vaderland te ruggeven, maar Vlissingen tracht U een centrum te geven waar gij zult thuis zijn. Pater Efrem, een Pools priester, wekte de mannen op in dit gastvrije land hun plicht te doen en te werken als was het voor eigen land. De beer Menkewich, voorzitter van de Pools Kath. club, zegde dank voor het feit dat aan de vele verspreide Polen hier een ver blijf geschonken werd. Dr Sroczynski bracht kapelaan Kampschoër dank voor het ini tiatief tot deze oprichting en overhandigde hem als dank een boekwerk over Polen. Enkele films van de fa. Dert en goede consumptie verhoogden deze openingsavond. GOES. Gereformeerd Rusthuis. Hoewel het Gereformeerd Rusthuis aan de Westwal nog niet officieel in gebruik is, zijn toch reeds enkele personen opge nomen. Het is nog niet bekend wanneer de offieieele in gebruik name plaats vindt. Persoonlijke belijdenis noodzaak. Voor de Vereniging' tot behar tiging van de belangen der Ned. Herv. Kerk sprak in de Prins van Oranje Ds H. M. Strating van 's-H. Abtskerke over: „Waar om is persoonlijke belijdenis noodzakelijk". Persoonlijke belijdenis is nood zakelijk, aldus spreker, omdat men als persoon verbonden is aan zijn omgeving. Wanneer men dan spreekt ondergaat degene tegen wie men spreekt de kracht van de persoon. Daarom en omdat de kerk rust op het geloof van de persoonlijke belijdenis van Petrus, is persoon lijke belijdenisnoodzaak. KAPELLE Zendingsavond Maandagavond werd in de Geref. kerk een zendingsavond gehouden van de Hernhutter Broedergemeenschap van de zending op Suriname. Zr de Borst uit Zeist die ruim 27 jaar op het .zendingsveld van Suriname heeft gearbeid ver telde op boeiende wijze van net zo belangrijke werk dat daar wordt verricht en van het leven onder de bosnegers. Deze avonden die ook op andere plaatsen in de buurt ge houden .zullen worden, zijn bij zonder leerzaam en interessant om te bezoeken. Men maakt er kennis met de moeilijkheden waarmede de zending te kam pen heeft. Ds v. d. Leek opende deze avond met gebed. i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1947 | | pagina 2