Vuil linnen uit de tweede wereldoorlog. DUC SCHUURPOEDER Nogmaals: do autobus. Begroting Overzeese Gebiedsdelen. Ufa (f Washington publiceert binnenkort nieuwe Duitse diplomatieke documenten. Geestelijke verzorging militairen in Indië. SPAART ZEEP EN SCHUIMT Voortgaande electrificatie van Zeeland stuit op tal van bezwaren. Een invasie van „Mémoires" Iedere diplomaat van formaat voelt zich in deze dagen tegen over het nageslacht verplicht zijn „mémoires" te publiceren. Byrnes, Cerano Suner, Benesj hebben zich reeds over het verleden gebogen, terwijl Churchill naar verluidt, bezig is zijn „curriculum vitae" in enkele boekdelen samen te vatten. De correspondent te Washington van het Zwitsers blad „Die Tat" stelt vast, dat wanneer men een kijkje neemt in de tot dusver verschenen „memoires" men de indruk krijgt dat de oorlog niet tussen de Verenigde Naties en de Spil, maar wel door de geallieerden onder elkaar werd gevoerd. Dit wordt maar al te zeer ge ïllustreerd door de publicatie van generaal Patton's „Dag boek". Volgens Patton werd de grootste fout aan geallieerde zijde begaan tijdens de oorlog toen op 29 Aug. '44 het opruk ken van Patton's leger werd stopgezet doordat het geallieer de hoofdkwartier de verdere toevoer van benzine verbood. Patton verwijt Eisenhouwer, dat hij zich geplooid heeft naar de wensen van Montgomery, die de voorkeur gaf aan een aan val in de noordelijke sector van het westelijk front. De Duit sers beschikten echter in dit ge bied over sterke gevechts-een- heden, zodat de loop der opera ties werd gestuit. Volgens Pat ton zou deze tactische vergis sing de oorlog met één jaar hebben verlengd. Stalin wilde tweemaal met Hitier onderhandelen. Een nog sensationeler artikel verscheen in de „American Mer cury", een maandblad, dat naar Amerikaanse normen 'n zekere standing heeft. De geheime Am. diensten zouden hebben achter haald, dat Stalin in de loop van de voorbije oorlog tenminste tweemaal heeft gepoogd een aparte vrede met Duitsland te sluiten. Een eerste keer tijdens het Stalingrad-offensief via Stock holm en een tweede maal dcor bemiddeling van zes te Stalin grad gevangen genomen Duitse officieren, die als onderhande laars naar de Duitse linies wer den gestuurd. Hitier zou echter de Russische eis van integraal herstel der Russische grenzen en van de Russische invloedsfe ren hebben afgewezen. Hitler's tegenvoorstel was de j handhaving van het Duitse pro- tectoraat over de Oekraïne en het herstel der handelsbetrek- J kingen. De Russen zouden zeer verontwaardigd zijn geweest doordat Berlijn critiek uitbracht op het „Ras" van een hunner onderhandelaars. De zes Duitse officieren die door de Russen werden uitgestuurd zouden door de nazi's zijn terechtge steld. Een diplomatieke atoombom. Waarschijnlijk zal er uitge breider en meer betrouwbaar materiaal over de Duits-Russi sche betrekkingen gedurende de periode 19391945 aan het licht komen wanneer professor Sonntag met de uitgave zal be ginnen van de Duitse diploma tieke documenten die door de Amerikanen werden buitge maakt. Nu reeds spreekt men te Washington van de documen ten als van een „diplomatieke atoombom" die op het gepaste ogenblik tot ontploffing zal wor den gebracht. De Brit Mc Neil heeft tijdens de discussies in de Veiligheids raad over de oorlogsstokers- emotie, op het bestaan van deze documenten gezinspeeld toen hij verklaarde, dat zijn regering dergelijke „bezwarende docu menten" slechts in geval van uiterste nood zou publiceren. De Russen hebben van hun kant eveneens met „onthullin gen" gedreigd. Wisjinski hing reeds in de U.N.O. een beeld op van de Russische onderhande lingen met de Westelijke mo gendheden gedurende de zomer 1939. Tegelijk haalde hij de re denen aan waarom Rusland met Hitier een bijstandsverdrag sloot. De „onthullingsoorlog" die aan de pijnlijke procedure van een scheidingsproces herinnert. Frankrijk staakt weer. Dinsdagavond zijn stakings bevelen uitgegeven voor alle 200.000 metaal-arbeiders in het gebied van Parijs. De mogelijkheid van uitbrei ding der staking van de koop vaardij te Marseille tot andere grote havensteden in Frankr k neemt toe. Dinsdagavond begon een gedeeltelijke staking der havenarbeiders van Parijs. 3000 Nazi's opnieuw voor Tribunaal? Te Frankfort am Main is een kaartsysteem met de namen van minstens 10.000 leden van de nazi-partij gevonden. Het werd tussen oude papieren, propa ganda-brochures en partij insignes, opgestapeld in een schuilplaats tegen luchtaanval len, ontdekt. Men is van me ning, dat 3000 Duitsers, die be recht zijn en vrijgesproken door- het zuiveringshof van Frank fort, tengevolge van deze ont dekking opnieuw voor het tri bunaal zullen moeten verschij nen. Jeruzalem wordt internationale zone. Volgens het verdelingsplan voor Palestina zal Jeruzalem een internationale zone worden. De gouverneur zal worden geko zen op grond van speciale kwa liteiten, zonder aanzien van nationaliteit, doch hij zal geen Palestijns burger mogen zijn. Hij zal een speciale politiemacht vormen, te recruteren buiten Palestina. Jeruzalem zal gede militariseerd worden. De subcommissie voor de ver deling is het nog niet eens gewor den over de vraag, of de inter nationale zone van Jeruzalem onder leiding van de beheers raad, de veiligheidsraad of de speciale commissie van de V N. zal komen te staan. Alle inwoners van Jeruzalem zuilen het burgerrecht van deze stad kunnen krijgen. De burgers zullen vrijheid van pers, geloof, spreken en vergadering krijgen en door de wet beschermd zijn, ongeacht ras, geloof en sexe, behoudens de eisen van de opeifbare orde en moraal. Aan de bestaande rechten van de heilige plaatsen zal niet getornd worden. Het speciale internationale bestuur zal 10 iaar duren. Atoombom-productie in Sowjet-Unie mogelijk? Het Sowjet-Russische week blad „Nieuwe Tijden" ver klaart, dat de Sowjet-Unie het noodzakelijke industriële po tentieel bezit voor vervaardi ging van de atoombom. Het blad zegt in het betreffende artikel verder, dat de „reactionairen" zich immer misrekend hebben over de economische macht van de Sowjet-Unie en het vermo- mogen van haar industrie. „De reactionairen, die nog kortgele den ernstig voor hun misreke ning hebben moeten boeten, waren Hitier en zijn generaals aldus het blad. Oproep tot staking in hotels te Londen. De betrokken vakverenigin gen hebben het keuken- en be dieningspersoneel in de grote hotels Claridge, Berkeley en Savoy, die overvol zijn met ko ninklijke en andere hoge gas'en voor het huwelijk van Prinses Elizabeth, bevel gegeven Woens dag in staking te gaan uit pro test tegen het ontslaan van een kellner in hotel Savoy, waar reeds 13 dagen een geschil over is. Groot gebrek aan leger- predikanten. Dringende oproep van ds Konings berger. „Er moeten zo spoedig mo gelijk 25 veldpredikers naar In dië; daarvoor ben ik met een dienstopdracht naar Holland ge komen", zo verklaarde de hoofd- legerpredikant in Indië, ds J. C. Koningsberger, voorheen Ned. Herv. predikant te Amsterdam, bij zijn aankomst op Schiphol. De geestelijke verzorging van de tienduizenden Nederlandse militairen in de tropen laat zeeg veel te wensen over. De onge veer 70 veldpredikers, die thaus daarginds vertoeven, moet alle lof worden gebracht voor het geen zij presteren, doch hun aantal is veel en veel te klein. Wisten wij dit al niet uit de brieven van onze jongens, van wie velen nooit een veldpredi ker zien? Ach, het schijnt wel of de briefschrijvers geen ge hoor vinden. Herhaaldelijk heb ben de verschillende kerkelijke instanties een beroep gedaan op hun predikanten ën nog vor;ge week uitte de hoofdlegerpredi- kant in ons land, ds A. T. W. de Kluis, in een vergadering de zelfde klacht, maar.... En nu moet ds Koningsberger persoonlijk naar Nederland ko men om de kerken ervan te overtuigen, dat het anders moet, want op korte termijn mo e t een aantal veldpredikers worden uitgezonden. „Alleen op West-Java al zijn er 10 open plaatsen en dan be grijpt U wel hoe het elders is." „Het is een schande voor de Protestantse Kerken in Neder land, deze verzaking van plicht en roeping tegenover hun jonge leden." Het is een noodkreet die hij zo onder woorden brengt: „Wij zullen nu speciaal in de grote steden in de ministeries van predikanten moeten bin nendringen, om ze tot de over tuiging te doen komen, dat de hulp nu vereist is." Uien naar Engeland. De Engelse regering heeft, blij kens een mededeling in het Orgaan van de Nederlandse Tuinbouw, de maximum-import- prijs voor uien verhoogd van 20 shilling tot 25/6 shilling. Als ge volg van deze maatregel is het voor de Nederlandse importeurs weer mogelijk uien naar Enge land te exporteren. Autoweg Moerdijk Bergen op Zoom. Naar alle waarschijnlijkheid zullen in het voorjaar de werk zaamheden hervat worden aan de nieuwe autoweg van Moerdijk naar Bergen op Zoom, welke werkzaamheden 9 jaar geleden begonnen zijn, doch tijdens de oorlog moesten worden opgege ven. De nieuwe snelverkeersweg zal de spoorlijn RoosendaalDor drecht kruisen in de buurt van Zevenbergse Hoek. Over de ont worpen nieuwe waterweg tussen Mark en Rode Vaart, zal een viaduct gelegd worden. PER DOOS 25 CT (Ingez. med.) Feuilleton. (j&WGHtoWt sicifd door H. Lourense. 48) o— Nog aarzelt ze. Maar als hij zegt: „Ze zitte me op de hiele opent ze de deur verder, juist wijd genoeg om hem door te laten. Hij is al binnen, voor ze er aan denkt, en schuift zelf de grendels op de deur. Luisterend blijft hij even staan. Buiten blijft het stil. Van onder zijn bonker, haalt hij een geweer te voorschijn. „Ken ik dat hier verberge?" Ze staan in de keuken. Ze heeft gelegenheid de be zoeker wat nauwkeuriger op te nemen. 't Is een boer, naar z'n kle ding te oordelen. Z'n gezicht boezemt vertrouwen in. „Ik mot 'et kwijt", gaat hij Verder. „La 'k zegge, tot mor- rege. As ze me hier mee grijpe, ben ik d'r bij. De veldwachter had d'r voor vanavond een hulp bij, anders was ik 'um wel ont- komme." „Is d'r niks anders?" Hij kijkt verwonderd op. „Wat zou d'r motte weze?" „Nou ja, je heb niet op ze ge- schote?" Hij lacht. ,Hoe kom je d'r bij!" „Ik weet 'et niet", aarzelt ze. „Ik meende.... ik doch...." Z'n open blik brengt haar in verwarring. Hij lacht weer. „Zei ik d'r zelf maar een plek voor zoeke?" Hij weet er schijnbaar al een. Voor ze antwoord gegeven heeft, is het geweer al verbor gen in de rietlaag van het schuurdak. „Nou mót ik zeker weer zo gauw mogelijk vertrekke? vraagt hij. Maar hij loopt de keuken in. Zij staat bij de kamerdeur. ,,'k Mot voorzichtig weze", vervolgt hij. „Ik ken ze tege d'r lijf lope, as ik na me boot ga. Ze benne hier nog niet gepas seerd. „Bin je dan met een boot?" vraagt ze verwonderd. „Ja, dochie soms da'k overge- zwomme was?" Hij lacht weer. Maar dan begrijpt hij, hier een volmaakt vreemde te wezen. Daarom verduidelijkt hij: „Ik woon onder Zuidveen." „O", zegt ze alleen. Nu eerst neemt hij haar nauw keuriger op, zoals ze daar in gedachten verzonken staat. Het licht uit de kamer laat haar goed gevormd profiel duidelijk uitkomen. Ze is groot van stuk, en toch niet grof, integendeel eer fijn gebouwd voor haar lengte. „Ik heb ze nog niet hore gaan", zegt hij weer. Ze schrikt op uit haar over peinzing, en haar aarzeling Emigratie naar Canada. By voorkeur georganiseerd. Onder auspiciën van het C.B.T.B.-bestuur der afdeling Laren-Barchem-Lochem sprak de heer Kaemlngh, hoofd der christe lijke landbouwschool te Hooge- veen, Zaterdag voor de leden der afdeling over het onderwerp: „Emigreren naar Canada". „Vele moeilijkheden zijn aan emigratie naar Canada verbon den", aldus spreker. „Toch trek ken vele Nederlanders naar dit land, omdat er toekomstmogelijk heden voor de jonge boer zijn. Candada is open voor emigratie, in tegenstelling tot Argentinië en Brazilië. In 1948 zullen 10.000 personen worden toegelaten. Het aantal gegadigden ls evenwel veel groter". Het gunstigste tijdstip voor vertrek noemde spreker het voor jaar. „Voor de Christelijke boer is Zuid-Ontario het aangewezen ge bied. Het Is een der grootste landbouwgebieden der wereld. Voorts is er een uitgebreide tuln- bouweultuur." Bij voorkeur worden ongehuw de krachten gevraagd, doch voor hen achtte de heer Kaemlngh grote morele gevaren aanwezig. De godsdienstige verzorging acht spreker een vraagstuk van de eerste orde. Naar de provincie Quebec rond Ottawa en Montreal trekken voornamelijk de rooms- katholieke emigranten. In Zuid-Ontarlo treft men op een gebied zo groot als België en Nederland samen slechts vier christelijke kerken aan. Zo gauw de bewoners echter over een eigen auto kunnen beschikken is alle isolement opgeheven en is een gemakkelijker contact met stad en kerk mogelijk". Spreker gaf de raad uitsluitend georganiseerd te emigreren. Duitse grenscorrecties. Het hoofdbestuur van de Duit se sociaal-democratische partij heeft met betrekking tot de eisen van Nederland inzake grenscorrecties verklaard, dat het weliswaar de Duitse plicht tot herstelbetalingen erkent, doch dat het annexaties niet de ge- eigende weg vindt om vrede en veiligheid in Europa te herstellen. Slachtoffers van Duitse terreur gevonden. In de buurt van het midden- Limburgse dorp Maasbracht ls het stoffelijk overschot gevonden van de sinds Januari 1945 ver miste F. M. M. Baron Van Lams- weerde te Roermond en Mr R. van de Boorn te Herten (L.). Beiden werden als partisanen ter dood veroordeeld. De Veiligverkeersactie. Zoals bekend, begint de ver keerspolitie op 21 November a.s. in de grootste gemeenten van ons land een actie voor veilig verkeer. Deze actie, welke tot 12 December duurt, is vooral be doeld voor de voetgangers. An dere groepen van weggebruikers zullen later aan de beurt komen. Men zal vooral aandacht beste den aan de overtredingen van voorschriften, die het publiek nog te weinig blijkt te kennen. Ieder weet wel, dat men niet op een rijdende tram mag springen. Niet iedereen echter schijnt b.v. te weten, dat het verboden is op de rijbaan te staan voor de tram of autobus aan de halte stilstaat. Men verwacht, dat het publiek, door steeds maar attent gemaakt te worden op de meest voorko mende fouten, op de duur meer aandacht zal besteden aan de verkeersvoorschriften. Na 12 De cember, zal, in geval van over treding, direct proces-verbaal op gemaakt worden. Nogmaals de wilde zwijnen. Op het landgoed „De Roovet" te Goirle (bij Tilburg) zijn de heren J. van Erven en E. van Puyenbroek er in geslaagd twee wilde zwijnen neer te leggen, nadat meermalen jacht op deze „kostgangers" gemaakt was. Het gewicht van deze evers was 66 en 73 kg. overwinnend, zegt ze: „Me kenne wel effe naar binne gaan." Ze loopt hem voor. Even later zit Aay Aaks, zoon van een ingeland, aan tafel bij de dochter van Malle Mien. Hij glimlacht, als hij zich dit reali seert. Dat moesten ze thuis weten! Een kop koffie wordt hem toegeschoven. Hij weigert niet. Waarom zou hij? Is er dan zo groot verschil tussen deze jonge vrouw en de boerendochters uit de omge ving? Langzaam slorpt hij de kop leeg, neemt terwijl het boeltje eens op. Vast niet slechter onderhou den dan thuis, waar moeder met Antje samen de boel proper houden. Als de kop leeg is, vertelt hij van z'n vergeefse tocht. „Bijna tegen de lamp gelope vanavond. De veldwachter mos ook, na z'n vaste gewoonte, an de andere kant zitte, inplaats van met versterking hier om te zwerve. 'tls of 'ie d'r lucht van gekrege het." „Ken 'tniet verraaje weze?" Hij kijkt even op. Zoveel De- langstelling heeft hjj niet ver wacht. Ze zit er zo maar achte loos bij. „Nee, da's niet mogelijk. D'r is niemand die weet waar ik 's avonds heentrek, 'k Zeg d'r zelfs thuis niks van." Hij verwondert zich een ogen- Het Tsjecho-Slowaakse nieuws bureau meldt, dat de Sowjet- Unie voor het eind van het jaar 70.000 ton graan aan Tsjecho- Slowakije zal leveren. Een Brits York-toestel zal van daag uit Nairobi in Cairo aan komen met een hoeveelheid Fy- rathrum (tegen Insecten) ter waarde van 4100 pond sterling, ter bestrijding van de cholera- epidemie. blik over zijn eigen openhar tigheid. ,,'k Wist heel niet dat ze d'r ware. Gezien hadde ze mijn ook niet, maar wel gehoord. Ik schoot" „Op hen?" „Nee, zij wel op mijn. Maar rake konne ze me niet. Dat zal d'r wel tege gevallen zijn. 't Was jammer van de eende. 'k Zag d'r twee omlaag duilte. Ze ware dicht bij me opgevloge. 'kHad d'r misschien een nog kenne grijpe, die dwarrelde zo vlak bij me neer. Maar 'k hoor de de lui al dichtbij. Toen ben ik d'r van door gegaan, dwars door de weilande, na de straat weg. Na de boot kon ik niet, dan mos ik ze voorbij.'' „Kenne ze die boot niet vinde?" „Dat denk ik niet. Die leit in de rietzoom, effe voorbij de mo le tocht. Daar zelle ze 'um niet zoeke. Ze wete ook niet, wie ze nazitte. Nou ik de spuit kwijt ben, ken ik ze gerust tege lope, ze make me niks." „Maar as ze je volge?" „Welnou, wat hebbe ze dan nog? In me boot leit toeval'ig vanavond niks bijzonders. Wat kenne ze dan doen?" „Ik weet 'et niet, ik doch maar zo. „Niks hoor", lacht hij. „Kom, ik stap is op. 'kMót as een ge hoorzame jonge op tijd thuis weze." (Wordt vervolgd.) Deze week zal de Eerste Ka mer het wetsontwerp moeten behandelen, dat de wet Auto vervoer Personen weer in wer king stelt. De behandeling in de Twee de Kamer, zegt de „N. Haagse Crt", was o.i. niet bevredigend. Het amendement van den heer Algera om de aanhangige be roepen normaal af te handelen, werd helaas verworpen. En mi nister Vos stond afwijzend te genover het voortreffelijk be toog van de heer Maenen van de K.V.P., waarin op sterke gron den aangetoond werd, dat het wegmaaien van driekwart van de particuliere autobusonderne mingen allerminst in de geest van de W.A.P. was. De Tweede Kamer verzuimde in een uit spraak de opvatting van de heer Maenen te onderstrepen. Gelukkig heeft de Eerste Ka mer in haar Voorlopig Verslag terecht herinnerd aan haar reeds eerder geuite mening, dat de concentratie van autobusbe- drij'ven gedurende de bezetting3 tijd niet mag praejudiciëren ten aanzien van het verlenen van vergunningen na het weder in werking treden van de W.A.P. De z.g. gedupeerde autobus ondernemers moeten op gelijke lijn met de geprivilegieerde kun- Een mededingen naar een ver gunning krachtens de W.A.P. En de socialistische liefde van Min. Vos voor het grootbedrijf mag er niet toe leiden, dat In halve provincies slechts één on dernemer wordt toegestaan en de andere ondernemers met wat slappe guldens de woestijn wor den in gestuurd. Het mom van het dienen van het algemeen belang door zodanige concentra tie is door de heer Maenen te recht weggerukt. Wij hopen, dat de Eerste Ka mer zich niet door minister Vos met een kluitje in het riet zal laten sturen en wakker zal op komen voor de rechten van de gedupeerde ondernemers. De vraag rijst, of het niet juist ware dat eerst de wijziging van de W.A.P. wordt behandeld en pas daarna de commissie Vergunningen Personenvervoer haar werk aanvangt. In elk geval zal voorkomen moeten worden, dat de commis sie-Van Breen de W.A.P. thans zo gaat toepassen, dat de tij delijk uitverkorenen tot blijvend bevoorrechten zullen worden gepromoveerd. Het leven een damp. Het leven is een damp, do dood wenkt ieder uur. Aan de waarheid van dit woord werden we opnieuw her innerd door het overlijden van onze vriend en medewerker de heer J. W. Reugenbrink. Hij stond in de volle bloei van zijn leven. 5 En hij had nog gaarne zoveel willen doen voor de Christelijke pers, die de liefde had van zijn hart. Maar God nam hem weg. Een ziekte van slechts enkele dagen maakte een einde aan zijn veel belovend leven. Ja waarlijk alle vlees is als gras, als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Maarhet woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid. Ook het woord, dat wie on Hem vertrouwen niet beschaamd zullen worden. Ook niet als de zon des levens ondergaat en de doodsschaduwen vallen. 'n Erdal-producidus goed! igct. Behandeling in de afdelingen van de Tweede Kamer. Vele leden spraken hun afkeu ring er over uit, dat de regering blijkbaar nalaat de vertegenwoor digende lichamen der Overzeese Gebiedsdelen, voor zoveel aanwe zig, te horen in gevallen, waarin het aangelegenheden betreft, die het gehele Koninkrijk raken. Algemeen betuigde men in stemming met de voorgenomen grondwetswijziging, die het moge lijk zal maken een nieuwe staatsrechtelijke structuur van het Ko ninkrijk tot stand te brengen. Naar het oordeel van zeer vele leden opent dit zowel voor Indo nesië als voor de West-Indische rijksdelen de mogelijkheid tot een vreedzame realisering van hun rechtvaardige verlangens, terwijl het tevens zal strekken tot een versterking van de onderlinge band tussen dedelen van het gemenebest. Verscheidene leden waren ver stoord over het ontbreken van ieder inzicht in de finan ciën door het ontbreken van een behoorlijke Indische begro ting. Wettelijk toch is de luite nant-gouverneur-generaal ver plicht een begroting op te stel len. Deze, en ook andere leden, spraken er hun afkeuring over uit, dat de regering buiten de al gemene staatkundige voorlichting weinig exacte gegevens aan de Kamer verstrekt, waardoor van haar controlerecht maar bitter weinig terecht komt. Betreurd werd, dat door het ontbreken van een Indische be groting onvoldoende gelegenheid bestaat, om met de minister van gedachten te wisselen over aan gelegenheden van intern beleid in Indonesië. Ten einde eniger mate een grondslag te verkrijgen omtrent x een wenselijk geachte gedachtenwisseling, zou men het in het bijzonder op prijs stellen, indien de minister zo uitvoerig mogelijke gegevens zou willen verstrekken over: a. sterkte, sa menstelling, indeling, dislocatie, enz. en gestie van het K.N.I.L.; b. gestie van de Koninklijke Ma rine in Indonesië; c. de politiek, welke gevolgd wordt ten aanzien van missie en zending. Verscheidene leden zouden in dit verband van de minister wil len vernemen of de regering voornemens is investeringen in particuliere ondernemingen in Indië harerzijds te garanderen. Is de regering voorts van plan om een afzonderlijke lening in Amerika te sluiten tot het we der op gang brengen van het economische leven in Indië? Naar aanleiding van berichten omtrent het veelvuldig voorko men van gevallen van corruptie van ambtenaren in Nederlands- Indië, zou men gaarne van de mi nister vernemen in hoever aan hem zodanige gevallen bekend zijn en of, eventueel welke, maat regelen ter zake zijn getroffen. Algemeen was men belangstel lend te vernemen hoe het staat met de uitbetaling van de ach terstallige pensioenen, alsmede of er reeds een regeling tot stand is gebracht met be trekking tot de uitkering van salarissen onderscheidenlijk aan militaire en civiele ambtenaren over de jaren, door deze functio narissen in krijgsgevangenschap of in interneringskampen door gebracht Vele leden zouden voorts gaar ne vernemen, of het juist is, dat de regering bij een in Indië be kend gemaalde verklaring aan de op 1 Maart 1942 in dienst zijnde ambtenaren, die uit Nederland waren gezonden, of daarmede op één lijn zijn te stellen, een ga rantie heeft verleend, voor zo ver nodig onder voorbehoud van bekrachtiging bij de wet Vele leden stelden de vraag of het rapport van de daartoe be noemde commissie van onderzoek inzake het militaire optre den in Zuid-Celebes reeds werd uitgebracht Suriname en de Neder landse Antillen. Algemeen werd instemming betuigd met het voornemen van de regering op korte termijn om een samenspraak met de verte genwoordigers uit de West-Indi sche rijksdelen te beleggen ter bespreking van de aan te bren gen structurele veranderingen in de verhouding van Nederland tot de landen in de West. Zeer vele leden waren ernstig ontstemd over het uitblijven der zo lang reeds toegezegde wijzi- gingsontwerpen. Vele leden waren, bepaaldelijk met het oog op de internationale betrekkingen en de staatkundige groei, van oordeel, dat het zeer gewenst is, om de leiding van het bestuur in Suriname en in de Antillen in handen te doen zijn van ook staatkundig bekwame krachten. De commissie van rapporteurs tekent in een voetnoot bij dit hoofdstuk aan, dat zij het, in verband met recente berichten betreffende een voorgenomen aanslag op het bestuur in Suri name op prijs zal stellen, indien de minister ter zake aan de Ka mer inlichtingen wil verstrek ken, mede ter beoordeling van de motieven, welke tot deze po ging tot een aanslag hebben ge leid. Vele leden achtten het wen selijk, dat van overheidswege toe zicht zou worden gehouden op de verenigingen, die zich hier te lande met de verzorging van de emigratie naar Suriname bezig houden. Algemeen zou men gaarne in lichtingen ontvangen over het stadium van ontwikkeling van het welvaartsfonds Suriname en de inrich ting van het daartoe vereiste planbureau. Hoever zijn de voorbereidingen voor verdere inpolderingen ge vorderd? Deze aangelegenheid is van groot belang in verband met de voorgenomen immigratie van Nederlandse boeren. Hoe staat het, zo vroegen vele leden, met de voorzieningen in zake de bananencul- t u u r. Welke zijn de perspectieven van de ananascultuur op dit ogenblik? Men meende te weten, dat er moeilijkheden dreigen. 5000 percelen wachten nog op aansluiting. Vraag naar electriciteit met sprongen omhoog gegaan, In de vergaderingen der Pro vinciale Staten van Zeeland komt steeds weer aan de orde de vraag naar een voortgaande electrifica- tie van onze provincie. Ged. Staten hebben thans in een nota dit onderwerp uitvoerig behandeld en daar blijkt, dat deze materie zeer Ingewikkeld is en op een volledige electriflcatie voorlopig niet gerekend mag worden. Allereerst wordt gezegd, dat het belang der electrificatte van gehuchten en verspreide wonin gen niet met het bedrijfs-econo- misch belang in botsing kan ko men, vooral nu voor ons land geldt, dat de investaties moeten worden beperkt tot de meest ur gente. Uit de beschikbare te verge lijken cijfers blijkt, dat het per centage niet-aangesloten percelen in Friesland, Gelderland en Lim burg ongunstiger is dan in Zee land. Het is wel duidelijk, dat de investeringen minder rendabel worden naarmate de bevolking meer verspreid woont. Garantiepercentage. Tot heden is voor de aanleg van bijzondere leidingen naar gehuch ten of verspreide woningen met een garantiepercentage gewerkt. Rendabele aanleg was mogelijk bij een gegarandeerd stroom verbruik van 12 pet van het aan- legkapitaal. Om echter de aanleg van leidingen, die In zekere zin een algemeen belang dienden, mo gelijk te maken, is door de PZEM een fonds voor onrendabele lijnen gesticht (het z.g. PZEM- fonds). Bijstand hieruit wordt alleen verleend, wanneer ook de belanghebbende gemeente een deel van het ontbrekende kapi taal verstrekt. Van deze moge lijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Thans zijn nog die percelen over, waarvan de aansluitings- kosten zo hoog zijn, dat zij niet meer in reële verhouding staan tot de te verwachten stroom- opbrengst. De vraag naar electriciteit in de dunBt bevolkte gebieden van Zeeland is na de oorlog met sprongen omhoog gegaan. Onge- lukkigerwyze zijn de aanlegkos- ten thans 2 a 2'/2 maal zo hoog als voor do oorlog, terwjjl de electriciteitBtarkven practiscb ongewyzlgd zijn gebleven. Het spreekt vanzelf, dat de ga rantie van 12 pot, hierboven ge noemd, veel moeilijker bereik baar ls dan voorheen. Geen voUedige electrificatie. Er kan niet aan worden ge dacht elk perceel, waar ook ge legen, aan te sluiten. Daartoe zou rond f 16 millloen moeten worden geïnvesteerd. Wanneer hiertoe zou worden overgegaan zou de electriciteitsvoorziening van Zee land voor onafzienbare tijd enor me verliezen opleveren. Er zijn thans voorstellen in voorberei ding om de steun uit het PZEM- fonds te verhogen. Deze voor stellen moeten de raad van be stuur en de alg. verg. v. aandeel houders echter nog passeren. Het aantal nog te electrifice- ren percelen bedraagt circa 5000. Van Januari tot medio September 1947 kwamen 86 garantieleidin gen in uitvoering. Het gemiddel de gegarandeerde verbruik van de 551 aansluitingen is rond f 60.per aansluiting per jaar. De nog aan te sluiten percelen kunnen in een aantal groepen worden Ingedeeld voor wat be treft het gemiddelde aanlegkapi- taal per geval. Dit loopt van f 900.voor de gunstigste tot f 4000.tot de ongunstigste groep. Het voorstel gaat er van uit, het fonds op te voeren tot circa f 135.000.—. Niettemin zal dan nog de uiter ste voorzichtigheid in acht moe ten worden genomen bij de voort gaande electrificatie en vanzelf sprekend kan het garantiesysteem niet worden losgelaten, daar an ders het nu nog krachtige bedrijf in korte tijd In een staat van blijvende noodlijdendheld zou ko men te verkeren. Ook de bedrijfsbezetting speelt een voorname rol, met name voor wat het tempo der uitvoering be treft. Voor 1947 kan goedkeuring van ongeveer 700 projecten wor den verwacht, doch voor de ko mende jaren zal i.v.m. perso neels- en materiaalschaarste, alsmede door de omstandigheid, dat de werkzaamheden, verbon den aan het uitvoeren van ga rantieleidingen, steeds omvang rijker worden, niet op een be langrijke verhoging van dit tem po worden gerekend. Wanneer deze voorstellen door de alg. vergadering van aandeel houders zullen worden aanvaard, kan worden aangenomen, dat binnen twee jaren ongeveer 1500 aansluitingen in uitvoering zul len komen en voor het grootsto gedeelte gereed zullen zijn. Daar na zal de electrificatie In de breedte in een minder snel tem po verlopen. Meer dan duizend mijnwerkers te Haycock in Lancashire hebben het werk neergelegd, tengevolge van de Maandag begonnen sta king van 400 employé's van de mijn, een der belangrijkste ln de streek. Het Joegoslavische Rode Kruis heeft besloten een gift van 50.000 dinar aan de Egyptische Rode-halvemaan te schenken ten bate van slachtoffers van de cholera. Aan boord van de kruiser Ar gentina" heeft zich een ontplof fing voorgedaan, waardoor een officier werd gedood en 2 leden der bemanning gewond. De Amerikaanse troepen heb ben Angmagsalik, de enige ba sis die zij op Groenland bezet hadden, verlaten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1947 | | pagina 2