De stad van De Ruijter Vooruitzichten Nederlandsche Vliegtuigindustrie. richt zich weer op DUITSCHLAND, Meer dan 3000 woningen zijn reeds hersteld. Het „havendorp" over eenige weken bewoond. Fokker heeft groote plannen. - Samen werking met Amerikaansche onderneming. Luchttaxie's op komst. SZii jS U|;» ?^!rJands" Wer°vïr 11 ls" ™ord,n s"wd- Langzamerhand komt Vlis- singen er weer bovenop. Wie het aanzien van de stad thans vergelijkt met dat van een jaar geleden, zal getroffen worden door de veranderingen ten goede, die in de nijvere Schel- destad zijn aangebracht. De cene middenstander na de an dere heropent zijn zaak en dat alles getuigt ervan, dat de ener gie allerminst gebroken is. Natuurlijk is er nog lang niet bereikt, wat gewenscht wordt. Dat is nu eenmaal nergens het geval en ook hier kan niet het onmogelijke geëischt worden. Maar als men weet, dat van de 4787 woningen, die er in Vlis- singen overbleven, nadat de oorlog er 1435 van den aardbo dem had weggevaagd, op het oogenblik weer 3087 zijn her steld (waarvan 2700 in het „drooge" en 387 in het „natte" gebied), dan krijgt men eenig idee van hetgeen er reeds is gepresteerd. Uiteraard komen er iederen dag nog bij. En het herstel der huizen kon nog veel sneller gaan, wanneer er meer arbeidskrachten beschikbaar waren. In de diverse barakken kampen zijn er reeds eenige honderden arbeiders van buiten ondergebracht, maar er is voor nog meerderen werk. Binnen kort zullen er in de steenen ba- rakjes aan de Paul Kriiger- straat nog 50 bijkomen. En er bestaat de verwachting, dat over eenige maanden wat meer werkkrachten zullen vrijkomen, wanneer de bouw der noodwo ningen achter den rug zal zijn. In het Bouwplan 1946 werden aan Vlissingen oorspronkelijk 58 woningen toegewezen. Dit is later uitgedijd tot 78, waar van de latere iets kleiner zullen zijn dan de eerstbedoelde. Op het eerste gezicht lijkt dit voor een stad als Vlissingen, waar zooveel huizen zijn vernield, niet veel. Maar wat zou men er aan hebben, wanneer er eens enkele honderden zouden zijn toegewezen en men aan het eind van het jaar niet verder dan de fundamenten zou zijn gekomen? Nu bestaat er ten minste een redelijke kans, dat teel heeft Vlissingen reeds weer ruim 17000 inwoners. De Zeevaartschool. De Zeevaartschool „De Ruy- ter" keert met ingang van 1 Sept. naar Vlissingen terug, wat speciaal voor de Vlissing- sche meisjes hun eigen stad Zooals bekend, zal de Spuiboe- De Spui boezem, opgeloopen in een oorlogs- ouiboe storm' die zi>xls olijke niet zcm worden gedempt en daarop daar" zullen aftakkingen ontstaan lev nd houden Mfar van naar de Spuistraat en naar den 7 j„ Boulevard en tevens zal een h°°? tot laag» iedere inwoner weg naar Koudekerke hierop d*J.:h®!4:s a'1 uitloopen. Over het dempen en ,ee' ^erad, bij te dragen tot alles wat daarmede samenhamrt de verwerkelijking van het ge- (Van'n specialen correspondent) ZOOalS ik Het Zag. XIV. De Bethel-stichtingen helpers zijn bij hun werk altijd te Bielefeld. uitgegaan van het feit, dat een Van Herford naar Bielefeld is geestelijk onvolwaardige op zich weer wat aantrekkelijker zalaUes wat daarmede samenhangt raeenschappelijk doel: Vlissin- maar 'n kilometer of twaalf. zel{ niet ongelukkig behoeft te maken. Het plan yopr een ge-k™!!..!*Z gen weer te maken tot wat het Bethel, het doel van mijn bezoek, Hij gaat zich pas ongelukkig de woningen nog dit jaar ge reed komen. Volgende maand worden ze aanbesteed, al heeft dat heel wat voeten in de aarde gekost. Het Streekbureau moet er vanzelfsprekend zijn fiat aan geven en het betreffende de partement moet ook inzage krijgen van de teekeningen. Maar voordat het na de aan besteding gegund wordt, moet het departement ook weer in zage nemen van de opgegeven bedragen, hetgeen overigens wel verklaarbaar is, om over bodige luxe in de te bouwen huizen te weren. Maar met dat al gaat er heel wat tijd verlo ren, voordat men aan den eigenlijken bouw toe is. Deze 78 woningen zijn exploitatie object van de woningbouwver- eenigingen. En dan ligt het in de bedoe ling, om dit jaar nog 82 wo ningen aan te besteden, die hoofdzakelijk ter vervanging van de vernielde huizen in het Tuindorp zullen dienen. De noodwoningen van havendorp. Op een terrein achter de ha ven is een compleet dorp ver rezen, dat met den wel zeer sprekenden naam van „Haven dorp" is gedoopt. Hier zijn ver schillende straten gebouwd van stevige, frissche noodwoningen, alle roet één verdieping en met een woonkamer, tevens keu ken, drie slaapkamers, een bergruimte en een schuurtje.. 1 De huizen zijn berekend op ge zinnen met 4 of 7 kinderen, i Niet minder dan 390 van deze woningen zijn daar gebouwd en 10 winkels, waarvan er één als politiebureau, een tweede als distributiekantoor en een derde als postkantoor wordt ingericht, zoodat inderdaad van een apart dorp kan worden ge sproken. Reeds over ongeveer 5 weken zal het geheele complex kunnen worden betrokken, wat de binnenstad weer zal ontlas ten en wat voor vele évacué's een groot oogenblik zal betee- kenen. Nog steeds blijft de stroom van terugkeerende Vlis- singers aanhouden en momen- heel nieuw gebouw is al klaar, to en de Smit, welk bureau als waj en dan nog schgoner en Eerst was er sprake van, dat JV v°?r aantrekkelijker 1 dit gezet zou worden bij het Zeeuwsche Polders, een uit- z.g. Haventje van Meijer, doch i gebreid rapport samengesteld, dit plan is losgelaten en nuaan de hand waarvan tusschen Minder kolBd V00T staat wel vast, dat het school- I de gemeente Vlissingen en den gebouw op dezelfde plaats te- Polder Walcheren is onder- {SelgiB en Nederland, rugkeert en naar achter zal handeld. Het schijnt echter, dat worden uitgebouwd. deze onderhandelingen niet erg 1 willen vlotten, want vergissen Plan voor den Havenkant. wij ons niet, dat zou met deze Een onaangename verrassing. Ingevolge een door Engeland Groote verbetering Koudekerkscheweg seriand en Portugal toe te la ten tot het lidmaatschap van de Europeesche seenkool-orga- 1 lUKCVUlkC CCH UUU1 Over dit plan is eigenlijk nog 1 "W sP°®d moeten en Amerika genomen besluit, .niets mede te deelen. Alleen, worden betracht. ItaUë( Finland| Zweden, Zwit- dat er deze week besprekingen zullen worden gevoerd met deskundigen der Spoorwegen, r met de havenbedrijven enz.He weg naar Koudekerke nisatie, worden thans kolen uit Hiermede hangt ook nauw sa- maakt op de plaats, waar de ^et Roergebied naar deze lan- men de plaats, waar het nieuwe begraafplaats eindigt, een scher- den verscheept, station zal verrijzen, dat in het pen en totaal overbodigen bocht. £)jt besluit heeft de ambte- nieuwe plan geprojecteerd was Deze „knik zal zoo spoedig naren van de kolencommissie nabij de Keersluis, ongeveer mogelijk eruit worden geno- ten zeerste verrast. Men heeft op de plaats van het vroegere men. De weg wordt dan recht de leveranties aan België, N e - station, doch waarover nog doorgetrokken, hetgeen den af- d e r 1 a n d en de Britsche niet eenstemmig wordt gedacht, stand Vlissingen Koudekerke bezettingszone moeten beper- belangrijk zal verminderen. Op ken, ten einde de nieuwe leden Wat 'S eerste ner- de plaats, waar het nieuwe van kolen te kunnen voorzien. bouwoDjectr weggedeelte zal komen te lig- In het enorme herbouw- en gen, is al flink wat zand opge- Deskundigen voorspellen, uitbreidingsplan, dat Vlissingen spoten, doch nog niet voidoen- ^et dezen winter tot een heeft, is het niet gemakkelijk de. Wanneer dit echter eenmaali„,i;„„ te bepalen, waarmede begonnen zijn beslag zal hebben gekre- cnsis zal komen, ind en moet worden. Toch is de Deslis- gen, zal dit voor het verkeer kolenproductie in het Roer- sing genomen, dat allereerst de een groote verbetering betee- gebied, welke thans 175.000 Prins Willem-school en de kenen. ton per dag bedraagt, niet Openbare school aan de Groote Markt zullen worden her- En zoo herstelt. Vlissingen 250.000 ton wordt ver bouwd. zich geleidelijk van de schade, hoogd. ligt tegen Bielefeld, dat behoor- gevoelen in de harde maatschap, lijk van de bombardementen te PlJ> dic hem achteruitzet, hem ook lijden heeft gehad, aan. i inderdaad als een onvolwaardige Wanneer ik van den hoofdweg gaat behandelen, hetzij door hem door Bielefeld linksaf sla, is het mee te tellen, hetzij door hem maar een. 80 meter tot de eerste met nederbuigende vriendelijkheid huizen van deze plaats, waar en medelijden te behandelen. Der barmhartigheid gedaan wordt aan gelijke menschen moeten gebracht de meest ellendige schepselen on- worden in een omgeving, waar Op een te Amsterdam gehouden eventueele achterstand in ervaring, persconferentie hebben de heeren door de oorlogsjaren ontstaan, J. E. van Tijen, bestuurder van l kunnen inhalen, de Fokkerfabrieken en Frits Het dashbord is eenvoudig en aesthetisch. De passagiers hebben een prachtig zicht omdat hun ca bine geheel vóór de vleugel ligt. der de menschen. Kronkelend gaat de smalle weg bij een berg op. Dan zijn wij bij het groote ziekenhuis Gilead. Hier worden uitsluitend lichamelijk zie ken verpleegd. Bij de portierster, een nog jonge, eenvoudige diako. ze als gelijkwaardigen worden be handeld en de „publieke opinie" dus als het ware wordt uitge schakeld. Niet alleen de gebouwen, waar in de patiënten zijn gehuisvest, maar ook de werkplaatsen heb- nes, vraag ik naar prof. Villinger, ben» veelal bijbelsche namen. Zoo een der vroegere experts op het I beet de bakkerij zeer toepasselijk gebied van de vallende ziekte. Bethlehem (broodhuis) en het Maar al spoedig blijkt, dat deze gebouw, waar de ingezetenen hun dokter reeds lang naar elders is inkoopen kunnen doen Ophir. De mannen, die ondergebracht zijn in een woning vlak bij de begraaf plaats en bij de begrafenissen de behulpzame hand moeten bieden, bewonen het huis Arimathea, Jo zef van Arimathea was immers aanwezig bij de begrafenis van den Heere Jezus. Midden in de bosschen ligt de groote kerk. Mijn gids en ik vin den de deuren gesloten. Bij een later bezoek, waarvan ik de vol gende keer hoop te vertellen, ben ik er binnen geweest. In het bosch zelf is een open- luchtkerk. Banken tusschen de boomen gegroepeerd rond een uit eenvoudige natuursteen opgetrok ken kansel. De opleidingsscholen voor dia konen en diakonessen liggen iets apart. Zij kunnen n ergens een betere opleiding ontvangen dan hier, temidden van patiënten, die zooveel geduld en liefde vragen. Bethel is in den oorlog niet ge heel gespaard gebleven. Viermaal is een bombardement uitgevoerd: vrij veel schade is aangebracht. Ook menschenlevens zijn hierbij te betreuren geweest. Als men het geheel echter overziet is Bethel er niet slecht afgekomen. En wat is waar van de bewe- verhuisd: het laatst is iets van hem vernomen uit Breslau. Ik maak een praatje met de zuster over de inrichtingen zelf en slaag er in, aan den anderen kant van het loket te komen. Hier kan ik enkele inlichtingen krij gen, die betrekking hebben op den omvang van de inrichtingen, het ontstaan enz. Onophoudelijk wordt het ge sprek onderbroken door bezoekers. Het is nu nog drukker dan anders, omdat in de ziekenhuizen niet al leen de gewone bezetting van zieken is, maar ook heel wat men schen zijn gehuisvest, die ziek zijn geworden na hun vlucht uit de Russische zóne of tijdens hun verdrijving uit Polen of Tsjecho- Slowakije. De eigenlijke ziekenhuizen, waar de diakonessen, waarover ik de vorige keer in het kort reeds schreef, hun practische opleiding krijgen, kunnen 500 patiënten ber gen. Als bijna alle huizen in Bethel hebben ook deze zieken huizen bijbelsche namen: Gilead voor lijders aan inwendige ziekten en Samaria voor longpatiënten en iijders aan andere besmettelijke ziekten. Daarnaast is er nog een groot kinderziekenhuis. De ziekenhuizen vormen echter die mijn gids mij influister- niet het wezenlijke van Bethel. De de> dat Bet laatste bombardement opzet van de vrome lieden, die 's uitgevoerd door de Duitsche GEMEENTERADEN. THOLEN. Mej. Smits heeft haar benoe ming tot onderwijzeres aan de O.L.-school aanvaard. Adhaesie wordt betuigd aan het schrijven van Amerongen, de Za terdagmiddag aan te wijzen voor sportdoeleinden. Daar B. en W. het algemeen belang daarvan niet inzien, wordt besloten geen subsidie te verleenen aan de Ver. tot Verbetering van het geitenras. Dhr J. v. Dijke wordt een be drag van f 375 toegekend voor de schade die hij heeft gehad aan zijn schip, doordat hij weigerde de door de Duitschers in beslag genomen klokken te vervoeren. Besloten wordt een accoord te treffen met de provincies inzake de verzorging van het archief. Besloten wordt voorts af te wachten wat de gemeente B. op Zoom doet t.a.v. het bouwen van putten ten behoeve van de zuive ring voor de watering van oesters en mosselen. Indien Tholen er twee bouwt zou dit een bedrag vergen van plm. f 60.000.Indien de mossel- handelaars voorloopig verder in de Schelde hun verwateringsplaat- sen moeten maken kan de gemeen te het bezien, hun hierin tegemoet te komen. De wijzigingen begrooting 1944- '45 van gemeente en gasbedrijf worden vastgesteld. Aan de School met den Bijbel wordt over 1944 en '45 een ver goeding toegekend1 van totaal f 1171,;aan de School op Geref. grondslag van 1513,81. Een intensieve bespreking heeft plaats i.v.m. het voorstel van B. en W. om het speelterrein te laten betegelen. Het wordt tenslotte met 7 tegen 3 stemmen verworpen. Besloten wordt over te gaan tot het bouwen van 6 werkmanswo ningen aan de Hofstraat f 9000 p. stuk plus bestrating en onteigening bouwgrond. Aan de orde is daarna de be noeming van gemeente-werk lieden. Benoemd wordt in de vac. C. Schot: J. Deurloo v. d. Sande. In de vac. D. v. d. Velde: J. v. Dijke Lz. Tegen een voorstel van B. en W. om dhr A. v. Dijke, die reeds een jaar voor de gemeente als tijdel. timmerman fungeert m.i.v. 1 Oct. vast aan te stellen, wordt bezwaar gemaakt, daar de fam. D. vrijwillig voor de Wehrmacht heeft gewerkt. De zaak wordt aangehouden. Besloten wordt om de 3-j. cur sus van de U.L.O.-school te ver anderen in een 4-jarige. Nadat in de rondvraag nog ge sproken is over het carillon, wordt de vergadering gesloten. Verbeterd» treinenlosp. Het gaat in de goede richting. De nieuwe dienstregeling der Nederl. Spoorwegen, die op 1 Juli ingaat, zal enkele zeer belangrijke .verbeteringen be vatten in de verbinding met het Noorden en Oosten des lands, die niet alleen een groote tijdsbesparing zullen beteeke- nen, doch eveneens gelegenheid zullen geven de reismogelijk- heid uit te breiden. Tot nog toe reden de treinen, die de verbinding onderhielden tusschen Holland (Amsterdam- Den Haag en Rotterdam) en Twenthe en Groningen, met de snelheid van goederentreinen, dus 60 km, per uur. Met ingang van 1 Juli wordt deze snelheid opgevoerd tot 80 km., dat is even snel als de beste electri- sche- en dieseltreinen in het veel benijde Westen. De tijdsbesparing, welke hierdoor wordt verkregen, maakt het tevens moge lijk de avondtreinen uit Hol land naar Groningen en Twenthe en de avondtrenien vandaar naar Holland een uur later te laten vertrekken. Hiermede wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van het herstel van de normale verbindingen tusschen de verschillende deelen van Ne derland. Het is niet uitgesloten, dat Diepen, directeur van „Frits Beech Aircraft Corporation in het Motor en propeller zijn achter de Diepen Vliegtuigen N.V." uit- kapitaal van de Fokkerfabriek of vleugel aangebracht, voerig gesproken over de voor- in dat van de nieuwe Nederland- Het toestel wordt voornamelijk de Stichting in het leven riepen, luchtmacht? Heeft men op deze uitzichten van de Nederlandsche sche combinatie deelneemt. van hout gebouwd, heeft een was hulp te verleenen aan geeste- wijze „lebensunwertiges Leben" vliegtuigindustrie. I Het is haar wensch, dat de actieradius van ca. 650 K.M. en lijk onvolwaardigen. willen vernietigen? Met vreugde herinnerde de heer 1 Fokkerfabriek als zelfstandig be- een kruissnelheid van ca. 200 Vater Bodelschwingh en zijn M. K. POOL. van Tijen aan de principieele re- drijf blijft voortbestaan, omdat K.M. Het zal, zoo verwachten de geeringsbeslissing van 14 Mei, dat Beech de waarde van den naam bouwers, bij uitstek geschikt zijn de in Nederland werkzame vlieg- „Fokker" in de wereld maar al te als luchttaxi, voor zaken en voor Oostersche democratie tief amok heerscht. Herstel van tuigenfabrieken tezamen één nati- goed beseft. sport. m°dl!r"® Westersche, het gezag ,s met het neerslaan nnnle !ndu«tri* vullen vormen waarbij hij er op wees hoe de van het nationalisme, maar het VerrWhii meHpdat een Ult dez® overeenkomst Het vervoer van passagiers laatste voor den oorlog langzaam breken van den Jap. invloed. On- heleno-Hike AmerikaanVehe vliet bllJkt' dat men in Amerika met luchttaxi's is een apart in de Indon. samenleving begon danks de erkenning van de groote m tlnfèhrLiTTie Tteerh Airrrnft vertrouwen stelt in Holland onderdeel van het program- door te werken. Ondanks deze capaciteiten van v. Mook en v. d. ftirnoratirn te Wirhita K=n«t als finanoiëel, economisch ma. Fokker is hiertoe bezig ontwikkeling in de richting van Plas, meent spr. toch, dat de Ned. herein ie met He FnVWerfahHek e11 sociaal een der meest sta- met het vervaardigen van 8 een West-Europ. staatsinrichting, regeering fout heeft gehandeld, op welliriit vergaande wijze samen biel® deelen van Europa, en vierpersoons vliegtuigen voor kan men echter nog lang niet De z.g. „republiek" had ontbon- te werken i in de Fokkerfabrieken als Frits Diepen-vliegtuigen, wel- D.„ Awwtowirt» ."„'"„.S ai riVaanerhe vliegtuigenindustrie vern ugen, rikaansche levering aan het verarmde en de- Gelijktijdig met de reeds ver viezenarme Europa waar het loon- melde beslissing van de Neder- niveau yt of lager is dan dat in landsche regeering heeft deze, de V.S. niet gemakkelijk zal zijn. door een financieele bijdrage de deze taxi-diensten zoo spoedig Dat dit bij den huidigen ver- keersnood in Nederland voor ve len een uitkomst zal zijn, behoeft spreken van een Indonesisch den moeten worden. De Jap. heb- staatsgeheel. Te groot zijn daar- ben n.l. op arglistige wijze de voor nog de verschillen in cul- aandacht van zichzelf weten over tuur, ontwikkeling en gewoonten te brengen op de „Repoeblik In- tusschen de verschillende volken donesia". en stammen. Spr. wees o.m. op de Spr. las daarna een en ander familieverhoudingen, waar patri- voor uit „Het Dagblad" omtrent geen betoog. Het is de bedoeling archaat' matriarchaat en paren- de moorden te Tangerang. Deze v.a. iuex gemaKKeiijK zaï zijn. aoor een imancieeie Dijarage ae deze taxi-diensten zoo spoedig n/ ^oesfan{Jen ,hu?. co"aak m Er is nu met de Fokkerfabriek bouw van 100 zakvliegtuigen, type mogelijk ook tot het buitenland j H ®L e 1iankm^1Se 'houding der re- een. voorloopige overeenkomst van Fokker F 25 voor de Frits Diepen uit te breiden, zoodat dan iedere Provincienieuws Piins Bernhardfonds. Van meerdere plaatselijke Co- mité's ontvingen wij het verzoek de aandacht te vestigen op den Anjerdag die a.s. Zaterdag ter gelegenheid van den verjaardag van Prins Bernhard wordt ge houden. In meerdere plaatsen zal dan tevens met bussen en lijsten worden gecollecteerd. Gelijk bekend, beoogt het P.B.- Fond-s de versterking van de gees telijke en cultureele weerbaarhed van ons volk. Benoemingen. Benoemd tot: dijkgraaf van den cal. Eendragtpolder, F. de Koeijer te Zaamslag; lid van den Dijkraad voor de water- keering van de cal. polders Ser- Lippens-c.a., als vertegenw. van den cal. Eendragtpolder, E. J. Verpoorte te Zaamslag. Comm. van den polder Wal cheren voor den ongebouwden eigendomD. Gideonse te Veere, H. M. v. d. Putte te Souburg, A. Staverman te Vlis singen, Mr J. A. Dumon Tak te Middelburg, W. Verhage Pz. te Koudekerke en Chr. Vol- kert te St. Laurens. Ged. Staten hebben m.i.v. 1 Aug. benoemd tot adj.-com- wederzijdsche steun gesloten. I Vliegtugen N.V. mogelijk ge- plaats in West-Europa „op ver- Als eerste uitvloeisel daarvan maakt, die tengevolge van de zoek" via den kortsten weg be- zullen weldra een flink aantal nog gebrekkige uitrusting der reikbaar zal zijn. Nederlandsche vliegtuigtechnici Fokkerfabrieken anders niet voor Naast deze taxi-vliegtuigen ko- gelegenheid krijgen geruimen tijd een voor den besteller aanvaard- men er nog enkele voor andere in de Amerikaansche fabriek mede bare prijs hadden kunnen worden doeleinden, zooals karteering, fo- te werken aan het ontwerpen en vervaardigd. Het betreft hier 4- tografie, reclamevliegen en in bouwen van een ultramodern persoons, éénmotorige vliegtuigen, structie, welke toestellen ook vliegtuigproject met straalaan- Van dit nieuw éénmotorige toe- spoedig in gebruik genomen zul- drijving. Zij zullen daardoor de stel kan nog verteld worden, dat len worden, gelegenheid vinden volledig met de drie passagiers naast elkaar Omtrent de vraag, waar de de modernste ontwikkelingen van hun geriefelijke zitplaats hebben nieuwe Fokkerfabriek moet wor de Amerikaansche vliegtuigindu- in een van de cabine afgesloten den gebouwd, is nog geen beslis- strie op de hoogte te komen en ruimte zooals in een auto. sing genomen. mies ter Prov. Griffie dhr J. Kas, klerk Gera. Accountants dienst te Enschedé. Woninginrichting. Ook in Zeeland zullen van wege de Vakgroepen Woning inrichting cursussen worden geopend voor het behalen van diploma's in verband met de meubileering en stoffeering van woningen. Nadere bijzon derheden hieromtrent worden verstrekt door het secretariaat Nieuwe Burg 27, Middelburg. VLISSINGEN. Zooals men weet wordt overal in 'tland op 29 Juni een „Anjer dag" georganiseerd ten bate van het Prins Berohard Fonds. In onze gemeente is het volgende comité van actie voor dit fonds gevormd Burgemeester Mr B. Kolff, voorz.; Ds J. S. Hartjes, Ds J. Hindriks, Mej. Da. A. de Boer, Pastoor P. Poppen, ~W. Poppe, L. P. v. Oorschot, G. Lammere, J. Waverijn, A. Staverman, J. L. Verhagen, E. Andriessen, Mej. C. Groen, G. Sissingh, C. Kara, Mej. J. Volmer, Mevr. Bikker v. d. Sande, A. Ve(jgen. Dezer dagen was dhr J. J. de Waal, die werkzaam is in de gieterij van de N.V. Kon. doch verkeeren in een verge- Zaterdag en Zondag zullen de vorderd stadium. Zooals men Komm. en Mevr. Durman met weet, is er, met het oog op hun :2af de campagne besluiten, den herbouw, een N.V. opge richt, waarvan de gemeente een belangrijke aandeelhoud ster is. Naar wij verder vernemen, schijnt het in de bedoeling te belangstellenden, die Mr liggen, met slechts het hotel te 'cnrpV„n GOES. Mr Mas Slamet spreekt. De zaal van het „Schuttershof" was Maandagavond stampvol herbouwen, doch in de onmid dellijke nabijheid daarvan een Slamet wilden hooren spreken, moesten teleurgesteld worden. Na een kort openingswoord van dok- XtXdif'oXS „ISritan- 1 zullen worden geëxploi- sPr" Javaan van ^boorte, het ma teerd. De bewoners van deze woningen zullen dan hun maal tijden kunnen betrekken van de keuken van „Britannia", een echt Amerikaansch idee. Teritweek Leger des Heils. De tentcampagne van het Leger des Heils, waarvoor op het terrein nabij de v. Dishoeckstraat op den Singel een vrij groote tent is ge plaatst, werd Zaterdagavond ge- woord. Hij begon met een vergelijking te trekken tusschen de landing van een Chineesche strafexpeditie op de N.-kust van Java in het jaar 1292 en de komst der Ja- pansche overheerschers in 1942. Hoe hebben de laatsten hun best gedaan zich als de bevrijders der Indonesiërs van het Nederl. im perialisme te laten begroeten. En zij werden daarin van 't begin af aan trouw geholpen door een opend met een inleidend woord t kleine groep Indon. nationalisten van kapt. C. A. Verwaal, die er o.l.v. Soekarno en Hatta. Deze op wees, dat er sedert 1938 weer J raakten niet uitgesproken over de voor het eerst zulke samenkom sten te Vlsisingen worden gehou den. De verdere leiding van den avond' berustte bij kolonel J. P- Rawie. Hij hoopte dat door dezen arbeid velen getrokken mogen Mij." „De "Scheïde", 50 jaar bij/worden tot het Evangelie van die maatschappij in dienst. Hij1 Jezus Christus. Spr. vertelde van in Azië ontvangen had. Misschien werd 's morgens door de direc- ziJ'n reizen jn vele Europeesche had Soekarno reden, aldus spr., slechte Ned. koloniale politiek en betuigden steeds weer hun lots verbondenheid met Groot-Nippon. Zoo verklaarde Soekarno bij de herdenking van de Jap. overwin ning op de Russen in 1905, dat van dien tijd af Japan de leiding tie met zijn jubileum gelukge- wenscht en ontving daarbij een enveloppe met inhoud. De herbouw van „Britannia" landen, in China en vooral ook in Indië. In de samenkomst van Woens dagavond neemt kapt. C. A. Ver waal afscheid van de Vliss. bri- om anti-Ned. te zijn. Maar wat ik hem kwalijk neem is, dat hij zich openlijk pro-Japansch ge toond heeft. klein begin gemaakt met de op- delen met Soekarno of indirect voeding tot zelfbestuur. Toch via Sjahrir is volgens spr. het- waren er reeds goede resultaten zelfde. Er moet krachtig opgetre- bereikt, o.m. op het terrein van de den worden. De Japanners moeten politie en justitie. Er was ook worden verwijderd en met de ex- voor den oorlog een toenemende tremisten moet worden afgere- welvaart te constateeren, hetgeen kend. Daarna kan er gewerkt een bevolkingstoename sinds 1905 worden aan den wederopbouw in van 38 tot 60 millioen wel be- samengaan met de Nederlanders, vestigt. Men bewijst nu het Indon. De hechte band, die eigenlijk ook volk, aldus Mr S. momenteel geen nu nog niet verbroken is, zal dan slechter dienst dan door deze ont- nog nauwer worden aangehaald, wikkeling te willen versnellen, Na deze rede beantwoordde Mr waarbij men meer let op de goede Slamet na de pauze nog verschei- dan op de slechte eigenschappen dene vragen, terwijl ook een ac- van den Indonesiër en waarbij tueele film werd vertoond, men tevens slechts afgaat op het oordeel van een kleine groep van Geneeskundige verzorging, personen. Van het Bestuur van het Soekarno had' reeds in 1929 de Ziekenfonds „Zuid- en Noord- komst der Japanners aangekon- Beveland te Goes vernamen digd. In 1942 kwamen de brengers wlJi dat het zoo genoemde van welvaart en cultuur om hun „Medisch Rumoer reeds op 15 „jongere broeders" in bescherming Juni j.l. gestild is, althans in te nemen. Van die beschermende zooverre, dat de ziekenfonds houding is echter weinig gebleken, verzekerden daarvan geen be- De Japanners wilden voor zichzelf lemmeringen of nadeelige ge- respect afdwingen, maar zij zijn volgen ondervinden. Zij, die er slechts ingeslaagd alle gezag geneeskundige of tandheelkun- te ondergraven. Jonge, onbezon- j dige hulp behoeven, kunnen nen Indonesiërs, die toevallig wat zich op de voorgeschreven wijze Japansch kenden, werden door de tot hun arts c.q. tandarts wen- zonen van Nippon gebruikt om den en zij zullen op normale den regenten de wet voor te i wijze geholpen worden. Alleen schrijven. Maar ondanks deze on-1 de levering van gebitten door derwijzende activiteit van 3Ys jaar I tandartsen schijnt niet zoo hadden de Nederlanders bij de vlug en niet meer onder de- capitulatie nog steeds een zeer j zelfde voorwaarden te kunnen groote goodwill. Helaas zijn toen geschieden als vroeger wel het groote fouten gemaakt. Spr. haal- geval was, vanwege schaarschte de met instemming het rapport aan materialen, van de commissie van Poll aan, Verzekerden, die tusschen 10 waarin er op gewezen wordt, dat en 15 Juni aan Dr Huese of Nederland in Aug. 1945 bij het aan tandarts Hage eenig bedrag Indon. volk niet in discrediet was. hebben betaald, hetwelk voor De Japanners waren toen zeer rekening van het Ziekenfonds onderworpen, het gematigd natio- behoorde te 'komen, kunnen nalisme 'had toen een groote kans. zich met de door hen ontvan- Doch later kwamen de extremis- gen kwitantie tot het kantoor ten aan 't roer, gesteund door de van het fonds wenden en zul- Japanners en is alles misgegaan, len het betaalde aldaar terug Bij zijn eerste contact met de Ned. kunnen ontvangen, autoriteiten half Sept. 1945 heeft Het conflict moet niet gezien spr. reeds gewaarschuwd tegen de worden als een actie tegen het houding der Ned. regeering en plaatselijke Ziekenfonds, doch na zijn ontvoering en gevangen- eenerzij ds als een uiting van schap heeft hij in Dec. deze waar- misnoegen over de insinueereti- schuwing 'herhaald. Ook tegen- de publicatie van den Dienst over gen. Christison had Mr S. der Prij zencontrole inzake de erop gewezen, dat het prestige vermeende door de tandartsen der Europeanen hersteld moest te hoog berekende prijzen voor Mr Slamet vertelde daarna iets 0 r.v Het puin van dit hotel wordt gade, terwijl Donderdagavond de 1 over de ontwikkeling der demo-1 worden. Men moet niet gaan spre- gebitten en anderzijds als een geruimd. De herbouwplannen bekende oud-Vlissingers, de kapts. cratie in Indonesië. Hij vergeleek ken met leiders, die geen gezag uiting van ontevredenheid over zlJn nog niet geheel gereed, Gerstel de leiding zullen hebben, daarbij de nog bestaande oervor- hebben, waar er nu een „eollee- het uitblijven van maatregelen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1946 | | pagina 2