Buitenland. ADVERTENTIEN. i°. Een Woonhuis, Schuur, Wagenhuis en Erve, So. EEN WAGENHUIS en ERF, 3°. 18 Ares 10 Cent. BOUWLAND, indien de Fransche regeering zich daartegen niet met alle kracht verzet had. Men kon zich toen, zegt de schrijver van gemelden brief, hiermede troosten, dat prof. Maspero als egyptoloog even beroemd was als prof. Brugsch, die door de Egyptische Regeering schade loos gesteld werd met de waardigheid van Pacha. Maar thans wordt hij voorbijgegaan ter wille van een Fransch geleerde van den tweeden rang, en dit zou niet gebeurd zijn, meent de schrijver, als de Duitsche Regeering haren invloed te Caïro bijtijds had willen gebruiken het aftreden van prof. Maspero was lang genoeg te voorzien. Ongelukken, Kampen, Misdaden, enz. Vrijdag kregen twee buurvrouwen te Oosterbeek twist, die zoo hoog liep, dat de een, een 78jarige weduwe, aan de andere een slag met een spade op het hoofd toebracht, waarvoor terstond geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Een bewoner van Seraing, schoenmaker van. beroep, toonde een zijner vrienden een nieuwe revolver en verklaarde hem hoe het wapen behandeld moest worden. De vriend raadde den schoenmaker toch voor zichtig te zijn, waarop deze antwoordde: O, met dit wapen is niet het minste gevaar, het werkt slechts wanneer men het commandeertZiet ge, zeide hij, dat er geen gevaar is? en tegelijk stak hij den loop in den mond. Op hetzelfde oogenblik ging het schot af. De kogel, die in den hals terecht is gekomen, is door een dokter verwijderd en naar om standigheden is de toestand van den onvoorzichtige redelijk. Voor zoover de schade, door den geduchten hagelslag van 1 Juni geleden, globaal doch met de noodige zorg reeds is opgenomen, bedraagt die: voor Oorschot f 61,000, voor Hilvarenbeek f 67,000, voor Diessen f 36,000, voor Oostelbeers c. a. f 28,000, voor Lage- mierde c. a. f 2000, voor Moergestel f 3600, voor St. Oedenrode f 30,000, voor Best f 18,400. Van eenige andere gemeenten worden opgaven gewacht. De wisselwachters van den Lakes-Shore-spoorweg hebben het werk gestaakthet goederenvervoer is dientengevolge gestaakt. Het middelpunt der werk staking is de stad Lakes, waar de politie te zwak is om handelend op te treden. Alle spoorwegmaatschappijen, die te Lakes waggonloodsen hebben, hebben besloten de directie der Lakes-Shore-spoorwegmaatschappij in den strijd tegen hare werklieden te helpen. Te Munchen zullen eerlang 8 vrouwen en 2 mannen terechtstaan wegens »handel in meisjes". Mag men de dagbladen gelooven, dan zijn in de instructie dezer zaak 30 gevallen ontdekt, waarin moeders hare dochters verkochten om naar allerlei hoofdsteden, Turijn, Peters burg enz., te worden overgebracht. Oiaitsoliland. Bij de opening van den Rijksdag hield, voordat de agenda ter behandeling kwam, de voorzitter eene aanspraak, waarin hij hulde bracht aan de nagedachtenis van koning Lodewijk van Beieren. Hij zeide, dat diens groote verdiensten jegens het vaderland door het Duitsche volk nimmer zullen worden vergeten. Vervolgens werd de literaire conventie met Groot- Britannië bij eerste en tweede lezing aangenomen. Ook te Berlijn is een lijkdienst voor den gestorven koning van Beieren gecelebreerd. Een adjudant des keizers, verschillende ministers, hooge autoriteiten van land- en zeemacht, de gezanten van verschillende hoven en vele met verlof te Berlijn verblijfhoudende Beiersche officieren woonden de mis bij. Professor Brühl heeft te Weenen een populaire voordracht gehouden over de hersenen van koning Lodewijk van Beieren. De Oostenrijksche geleerde betoogt, dat de doctoren, die met de sectie v^n koning Lodewijk belast waren, een gewaagde conclusie genomen hebben. Hij gelooft, dat niet mocht worden verklaard, dat 's konings ziekte van langen duur zou zijn. Grroot-Britta.ii j e. Het Engelsche parlement is gesloten. De troonrede, die door Gladstone namens de koningin uitgesproken werd, bevatte o. a. nik besloot het Parlement te ontbinden, ten einde bekend te worden met de denkwijze van het volk over de quaestie der instelling van de wetgevende macht in Ierland, voor het beheer der Iersche aan gelegenheden. »De betrekkingen- met het buitenland zijn van den meest vriendschappelijken aard." Met voldoening werd verder gewezen op het eindigen van den oorlog tusschen Servië en Bulgarijedie uit komst is te danken aan de wijze raadgevingen der mogendheden en aan de lankmoedigheid van den Sultan. Ook werd melding gemaakt van het besluit, door- Griekenland genomen, om zich naar de vredelievende raadgevingen der mogendheden te voegen en over te gaan tot de ontwapening, waarmede de Grieksche regeering thans bezig is. Daardoor is een ernstig gevaar voor den vrede in het Oosten van Europa voorkomen. De toestand in Egypte is verbeterd, zoodat het mogelijk werd de EngeJsche strijdmacht te verminderen en haar binnen de grenzen van eigenlijk gezegd Egypte terug te voeren. De Koningin hoopt dat de met Spanje gesloten overeenkomst, indien zij door de Cortes wordt goed gekeurd, den invoer van koloniale wijnen zal aan moedigen. De troonrede besloot met den wensch, dat het nieuwe Parlement zoodanig gezind zal zijn, dat de rust en tevredenheid onder de bevolking, zoomede de kracht en eenheid des Rijks, verzekerd worden. De heer Gladstone heeft weder eene nieuwe rede voering uitgesproken, waarin hij verklaarde het zeer te betreuren dat John Bright, een man wiens groote bekwaamheden hij erkent, hem zoodanig tegenwerkt. Hij voegt er bij, dat hij den steun van Lord Hartington niet kon koopen op de condities, die deze in zijn laatste redevoering gesteld heeft. Door te verklaren, dat de agrarische hervormingen geheel zullen gewijzigd worden in den geest der dissidenten, heeft Gladstone den heer Chamberlain een groote voldoening gegeven. De premier heeft overal veel vertrouwen in den uitslag der verkiezing betoond. Parnell heeft Vrijdagavond te Portsmouth een rede voering gehouden voor '10,000 personen. Hij zeide, dat de Iersche afgevaardigden en vijf zesden dei- bevolking van Ierland voor Gladstone waren. De protestanten zouden niet in gevaar komen. Omtrént zijn onderhoud met brd Carnarvon zeide hij, dat het plan van een Iersch parlement door het conser vatief kabinet niet was verworpen, totdat de Tories hadden begrepen, dat het voor hen voordeeliger was eene zwenking te maken om Gladstone als een land verrader en een vijand van het rijk te kunnen brandmerken. Dezer dagen zijn een aantal emigranten van Enge land naar Zuid-Afrika gezeild met het doel om in de nabijheid van King William's Town een nieuwe kolonie te stichten. Deze landverhuizers bestonden uit 21 huisgezinnen ten getale van 100 personen, waarvan 49 kinderen. De keuze dier 'huisgezinnen was gedaan door een Engelsch heer, die, naar men zegt, met de uitgekozen landstreek zeer goed bekend is; en de kosten der uitrusting worden bestreden door een ongenoemde dame niet zonder reden wordt de baronnes Burdett Coutts genoemd. Bij aankomst zal aan ieder huisgezin een hoeve van 160 morgen worden toegekend, en al de emigranten zullen worden voorzien van woninkjes, landbouwwerktuigen, bouw- zaad, enz. tot zoolang zij in staat zijn voor hun eigen onderhoud te zorgen. Nog wordt gemeld, dat al deze kolonisten zich verbonden hebben tot algeheele ont houding van sterken drank, en dat aan de nieuwe volksplanting de naam zal worden gegeven van Wolseley Colony" (naar den bekenden generaal van dien naam.) B e 1 g i e. De werkstakingen te Gent hebben zich na de laatste berichten nog uitgebreid. Het schijnt dat de werk stakingen niet zijn ontstaan door toedoen van het centraal-comité der socialistische arbeiders-partij te Gent. Het comité toch maakt een schrijven openbaar, waarin het de arbeiders aanspoort lijdelijk te berusten in hun slaven-lot en eerst eene betere organisatie af te wachten. Hier en daar zijn de arbeiders dreigend opgetreden, doch de ongeregeldheden waren nergens zoo ernstig, dat de politie niet bij machte was haar te beteugelen. JPortiig-al. De koning zal in het begin van Augustus aan boord van eene Portugeesche korvet naar Engeland vertrekken. Het hoofddoel zijner reis is een bezoek te brengen aan zijne zuster, prinses Antonia van Hohenzollern-Sigmoringen, die hare zilveren bruiloft zal vieren. Tevens zal de koning een bezoek brengen aan koningin Victoria. De reis zal zes weken duren. Frankrijk. De heer Demóle, minister van justitie, diende Zater dag een wetsvoorstel in, waarin het openbaar tentoon stellen van oproerige geschriften met eene gevangenisstraf van zes dagen tot één maand, en met boeten van 16 tot 500 frs. gestraft wordt. Dit voorstel werd gedaan naar aanleiding van het openbaar gemaakt manifest van den graaf van Parijs. De minister vroeg de urgent-verklaring van het voorstel. Na een levendige discussie werd het voorstel urgent verklaard. De Kamer heeft met 272 tegen 255 stemmen geweigerd om in de Octoberzitting de discussie over de wet op de graanrechten te openen. De Kamer van Afgevaardigden heeft, met 242 tegen 216 stemmen, verworpen het in overweging nemen van het voorstel om de adellijke titels af te schaffen. N oord-Amerika. Zooals men weet, is de beruchte Most tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechter sprak hem bij die gelegenheid als volgt toe: »Gij hebt reeds ver scheidene veroordeelingen in andere landen ondergaan. Gij hebt die landen moeten outvluchten wegens de leerstellingen, die gij predikt en wegens uwe pogingen, anderen tot zware misdaden aan te zetten. Het doet mij leed, dat de wet niet toelaat, u een straf op te leggen, die overeenstemt met uwe wandaden. Gij hebt vergiftiging, moord en brandstichting gepredikt. Gij hebt opruiende redevoeringen gehouden tot onwetende lieden om hen op te hitsen tot het volbrengen van de vreeselijkste misdaden tegen de burgers en de maat schappij. Gij zijt zelfs zoover gegaan, aan dienstboden te leeren, boe zij vei'gift moesten bereiden en toedienen. In één woord, er is in de geheele wereld geen grooter schurk dan gij. Het is noodig, dat menschen met een karakter en met meeningen, zooals gij hebt, niet aan hun straf ontkomen en dat de wetten van dit land, die zeer zacht zijn, ten volle worden gehandhaafd en dat allen, die haar schenden of trachten het te doen, gestreng worden gestraft. Het is nutteloos hieromtrent tot een man zooals gij, verder te spreken en mijn uitspraak is, dat gij een jaar zult worden opgesloten in een tuchthuis, met de verplichting zwaren arbeid te verrichten en dat gij eene boete van 500 dollars zult betalen. Ik herhaal, dat het mij innig spijt, dat de wet mij verhindert, u een strenger straf op te leggen." Gemeugd Baitenlaiidscli Nieuws. Een advokaat had twee misdadigers te verdedigen, van welke de een overdag, de ander 's nachts gestolen had. Met het oog hierop, zeide hij in zijn schitterend pleidooi»De ambtenaar van het openbaar ministerie heeft het bij mijn eersten cliënt als eene verzwarende omstandigheid aangemerkt, dat deze op klaarlichten dag met ongeloofelijk brutaliteit een diefstal begaan heeft. Thans wordt bij mijn tweeden cliënt de om standigheid, dat hij in het gevaarlijk nachtelijk uur gestolen heeft, als verzwarend beschouwd. Nu vraag ik toch den geachten ambtenaar van het openbaar ministerie: Wanneer moet de kerel dan stelen?" Schoolnieuws. Honderd zeven en vijftig leden der vereeniging voor teekenonderwijs hebben zich tot den minister van binnenlandsche zaken gewend, om maatregelen te nemen, dat allerwege op de openbare scholen teeken onderwijs worde gegeven. ^ETijDlNGEN. BINNENGEKOMEN. ZIERIKZEE. 24 Juni. »Henriette", kapt. Brentoz, van Par naar Dordt. 26 »Adsey", kapt. Pitfield, van Londen naar Dordt. 26 »Julia", kapt. Hochin, van Liverpool. VERTROKKEN: 20 Juni. Jasper", kapt. Battershill, naar New-Castle. Heden overleed plotselingtot onze diepe smart, onze geliefde broeder en behuwdbroeder JAN BEVELANDER, in den ouderdom van bijna 48 jaren. Ouwerkerk J. ZAAIJER. den 23 Juni 1886. T. ZAAIJER-Bevelander. De Notaris J. VAN DER BENT zal, op Br*» Vrijdag den 2 Juli 1886, des middags te 12 ure, in het Logement van de Wed. F. yan 'tHof te Brouwershaven, ten verzoeke van de Wed. en Erven van wijlen P. VAN NIEUWENHUIJZE PUBLIEK VEllKOOPEV: staande en gelegen in de Nieuwstad, te Brou wershaven, Sectie C No. 1147, groot 5 Ares 30 Centiares. staande en gelegen aldaar, naast de Christelijk Gereformeerde Kerk, Sectie C No. 1009, groot 1 Are 28 Centiares. aldaar, Sectie C No. 905.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1886 | | pagina 3