EENE HOFSTEDE Burgerlijke Stand te Zierikzee. ADVERTENTIE N. ERF, TUIN, BOSCH, BOUW- en WEILAND Eene partij BEESTIALEN, Bouw- en Melkgereedschappen EEN WOONHUIS Schuur, Tuinen, en Gevolgen, zoodat daar mi een hongersnood heerseht en de bevol king genoodzaakt zal zijn, om ten einde den honger dood te ontgaan, eene reis van verscheidene dagen te voet over met sneeuw en ijs bedekte bergen van 2 a 4000 voet hoogte te maken. Onder deze snerpende koude is het alleen voor de sterkste en gehardste mannen mogelijk zulk een reis te doen, ofschoon er van dezen nog zeer velen bezwijken zouden. Bovendien zal de bevolking van deze provincie zich over meerdere handelsplaatsen moeten verdeelen, wanneer zij den tocht maken kunnen, want elk is slechts voor een half jaar hoogstens van proviand voor zijn gedeelte voorzien, zoodat bij onverwachte groote vermeerdering' van bewoners, gebrek moet on staan. Ook heeft er nog een groote vulkanische uitbarsting- plaats gehad. Hoogstwaarschijnlijk is het de Vatna of Klofajökel geweest, (omstreeks 64° N. B. en 16° W. L. vair Greenwich) een gletscher van omstreeks 6000 voet hoog, die nu zijn kracht beproefd heeft. Op 65° 18' N. B. en 14° W. L. was de dreuning van de uitbarstingen nog allervreeselijkst, terwijl daar ook een groote hoeveelheid vulkanische asch neerviel. l)aar dit berigt van 29 Jan. is en meldt, dat de uitbarsting in dezen winter plaats vond, is dat ver moedelijk in Hec. geweest, daar de winter niet voor laat in Oct. of Nov. ingevallen zal zijn, want al dat stormweer enz. heeft na mijn vertrek van daar in het einde van Sept. plaats gehad. Spanje. Het belangrijkste dat van de jongste gebeurtenissen daar te lande valt te berichten is de dappere verde diging van de stad Pnycerda tegen 1000 Carlistcn onder den bernchten Saballs. Twee dagen voor Goeden Vrijdag begon Saballs, nadat hij de stad reeds eenigen tijd had bedreigd, een woedenden aanval die onafge broken 24 uren duurde. Hardnekkig verdedigden zich de inwoners die echter slechts 400 gewapenden konden in gevecht brengen. Pnycerda ligt juist op de Fransche grenzen, N.-waarts van Barcelona en N. W. van Gerona. Beze laatste stad is een sterke vesting en de bevolking is er republikeinsch. Een weinig Z.-waarts van den weg van Gerona naar Puycerda liggen Rippol en Berga die door Saballs bezet zijn. Alleen uit Gerona kon de dappere bevolking van Pnycerda ontzet verwachten. Werkelijk gelukte het ook aan kolonel Cabrinety, die den 9den met een sterke kolonne en artillerie uit Gerona was uitgerukt, na een zwaren marsch over slechte wegen de stad Puycerda te bereiken. Toen gelukte het om Saballs een gevoelige nederlaag toe te brengen, zoodat hij bijna 1/3 van zijn corps verloor, terwijl de burgers weinig dooden (8) doch een groot getal gewonden bekomen hadden. Van Carlistische zijde heeft, men getracht de waarheid te verbloemen, door te verspreiden dat Saballs was teruggetrokken om den goeden Vrijdag niet te ontheiligen door bloedvergieten. Wat wil men trouwens van de vrome strijders voor de heilige zaak van don Carlos ook anders verwachten Spoedig heeft de waarheid zich evenwel baan gebroken en 't bericht der nederlaag van Saballs moet don Carlos, die zich te Perpignau in 'tZ.O. van Frankrijk, niet ver van de grenzen ophoudt, alles behalve aanmoedigend in de ooren geklonken hebben. Overigens luiden de berichten omtrent den alge- meenen toestand van Spanje nog al verschillend. Volgens sommige bladen moet de stad Barcelona 't tooneel zijn van volkomen anarchie en't gepeupel daar de baas. Andere berichten, en we houden deze voor meer gegrond, zijn omtrent Barcelona zeer gerust stellend. Barcelona was lastiger onder het koning schap dan sedert de proclamatie der republiekhet is bekend dat de Catalanen republikeinen zijn. Carlisten zijn ze geenszins en men brandt er van ongeduld om de beslissende nederlaag der witte bandieten, die door de zwarcen aangehitst voor zulk een sleehte zaak vechten, te vernemen. Men meent dat de nieuwe kapitein-generaal Velarde, nu spoedig met de reorganisatie der geregelde krijgs macht zoo ver zal gevorderd zijn dat hij met kracht de operatien tegen de Carlisten kan aanvangen. Wat de macht dezer Iaatsten betreft wordt gemeld dat zij over niet meer dan 4000 tamelijk gewapende en ge oefende manschappen kunnen beschikken, die daaren boven nog zeer verspreid zijnook moeten zij slechts 2 stukken licht geschut hebben en een klein getal ruiters. In het overige van Spanje schijnt het voor 't oogenblik rustig te zijn. R u s 1 a n d. He polemiek tusschen. de Engelsche en llussische bladen over hetgeen er met Khiva gebeuren zal, wanneer het is veroverd door den czaar, wordt heftiger naar mate die gebeurtenis nader op handen is. HeLondensche bladen antwoorden aan de MoskouscJte Courantdat trotsch de belofte van graaf Schouvaloff aan lord Granville, Rusland zich eene volkomen vrijheid had voorbehouden en slechts met zijn eigen belang zou te rade gaan. Het llussische blad antwoordt op zijne beurt en blijft bij zijne reeds geuite meening. Zich meer bepaald tot de Times richtende, zegt het, dat Engeland niet verwachten mag, dat Rusland alleen zal doen wat aan het Britsche gouvernement behaagt. //He onafhanke lijke in ogend heden, zegt het, raadplegen haar eigen belang. Als het Engeland niet bijzonder bevalt, dat Tuisland zich uitbreidt in Midden-Azie, Rusland zou misschien niet ongaarne zien, dat de Britsche vloot wat minder sterk ware dan zij is." Men ziet hieruit hoe scherp reeds de toon is geworden en natuurlijk zal de vvederzijdsehe welwillendheid niet verbeteren, na de weigering van het Russische gouvernement om Engelsche correspondenten bij het leger toe te laten, terwijl daartoe wel verlof is gegeven aan correspon denten van Amerikaansche bladen. K e r li- en Schoolnieuws. Het Kiescollegic der Hervormde Gemeente te Zie- rikzee heeft op den 16 dezer ter vervulling der vacature, ontstaan door liet vertrek van Ds. H. A. Gillot, een zeslal van predikanten samengesteld, be staande uit de Heereu N. C. Balsem te Langezwaag, O. Geerts te de Rijp, Br. W. A. Terwogt te Am- merstol, J. A. Tours te Sandpoort, A. A. van Meurs te Buurmalsum en Br. J. C. Pool te den Helder. He eerste twee hebben een gelijk getal stemmen verkregen. Op den 2 Mei e.k. zal hieruit een drietal worden geformeerd. Beroepen bij de Ned. Herv. Gemeente te Nieuw en St. Joosland ds heer E. Japchen, thans lmlppred. in Boheme. Hen 25 April zal van Zwolle vertrekken Ds. N. H. Dosker, van de Chr. Afgesch. gemeente aldaar en beroepen te Grand-Rapids (N. Amerika). Een aantal van 53 personen zal hem vergezellen, minder uit zucht tot emigratie dan uit gehechtheid aan den ge liefden leeraar. Op 't twaalftal te Harliugen komt o. a. voor ds. H. W. Crentsberg te Ylissingen. He heer H. Maasdijk, predikant bij de Nederlandsch- Vlaamsch-Evangelische gemeente te Brussel, vroeger R. Kath. geestelijke, is den 9 April in den ouderdom van 69 jaar overleden, algemeen betreurd door zijne familie en talrijke vrienden. Van 4 tot en met 18 April. Geboren Eene dochter van PI. Jansen en M. Verplancke. Een zoon van P. Papeveld en W. Peute. Eene dochter vau H. Sigmond an IT. M. van den Eiule. Een zoon van M. Beije en J. -F. Klink. Eene dochter van P. L. Louwmans en J. H. Hofman. Een zoon van C. Catshoek en T. M. Cannoo. Een zoon van J. Buijk en C. S. Mulder. Eene dochter van A. Vos en J.;Larooij. Eene dochter van G. Schroeijers en Ken ie. Een zoon van D. Bal en E. van Seters. Eene dochter van W. Jnijn en M. de Keijzer. Eene dochter van D. Verpoorte en S. vau Hijke. Een zoon van C. van der Kreke en S. Bal. Eene dochter van J. M. Vijverberg en C. Schippers. Overleden: TI. K. den Boer, oud 80 j., wede. A. Buijze. P. J. Manni, oud 15 j., d. C. van den Boogaart, oud 76 j., weduvvnr. C. J. Knaap, oud 4 j., d. E. Schoenmaker, oud 61 j., vrouw van A. den Dekker. Als levenloos aangegeven: Een zoon van J. Gilde, en J. van der Werve. MARKTBERICHTEN Marktprijzen van de volgende artikelen te Zierikzee, van den 17 April 1873. De Ned. Mudde. Jarige Tarwe Nieuwe dito Zomertarwe Rogge Maartsche Gerst Winter-Gerst Zomer dito r-- -ïi,— -13- - 6,50 - 6,50 - 7.— De Ned. Mudde. Haver Paardenboonen Witte boonen Bruine dito Groene Erwten Kleine dito 3,50 6,75 - 10,— - 10,50 - 8,50 - 7,50 Marktprijzen der Meekrap te Zierikzee van den 17 April 1873. Teelt 1872. Per 50 Nederlandsche ponden. Twee en een, lste kwaliteit blank of vervend ƒ25,a 25,50 Twee en een, middelbare dito - 24,a 24.50 Twee en een, mindere dito a Een en een, lste kwaliteit blank -25,a 25,50 Een en een, middelbare dito - 24,a 24,50 Een en een, mindere dito a Onberoofde, lste kwaliteit blank -24,50 a 25. Onberoofde, middelbare dito - 00,a Onberoofde, mindere dito a Mullen, - a Middelbare dito a BEURSBERICHTEN PRIJZEN DER EFFECTEN TE AMSTERDAM den 17 April 1 87 3. Nederland, Cert. Nat. Schuld. 21/2 pCt. 5615/16 dito dito 3 69 dito dito 4 ^lU dito Stad Rotterdam 3 861/a België, dito JRotscMld. 2'/2 Spanje, Obligatien, 1871 3 217/ie dito Buitenland 1870 3 21 !/4 dito Binnenl. f 12502500 3 17 Vis Portugal, Obligatiën 1853 3 409/ib dito 185663 3 Rusland, Obl. Hope fy- Co. 179818*16 5 Bew. Ins. m. Coup. 6 S. 1855 5 867/8 Obligs. a 1000,— 1866 5 98 dito a 100,1860 41/» 897/8 Cert. bij Hope Co. '1840 4 75 Obligatiën-Lcening 1867 4 761/a dito 1859 3 66 Aandeel Z. Rs. 100 1864 f Oostenrijk, Obl. in papier Mei en Nov. 5 pCt. 641/s Febr.-Aug. 5 64 V* dito in Zilver Jan. en Juli 5 Oö1/* April Oct. 5 66ll/i« Aand. Pr. Leen. fl. 100 1864 f Italië, Bew. Inschr. met Coupon 5 pCt. Turkije, Obl. Alg. Schuld 1865 5 N.-Amerika, dito dito 1885 6 Brazilië, dito 1865 5 Mexico, dito 1851 3 Groote Russische Spoorw.-Maatseh. 1868 5 Baltische dito 3 Russische Spoorw. Poti Tiflis d°. 1000,5 dito Jelez-Orel f 1000 L 1868 5 Fransch-Oost. Spoorw.-Maatseh. 3 pCt. Obl. Zuid-Ital. dito 3 dito Illin. Cent.-Spw.-Maatsch. Cert. van aandeel St. Paul en Pac. Spoor. Obl. 2e S. 7 Chicago N. W. pref. PRIJZEN VAN COUPONS pCt Metalliek 22,771/2 Dito Nationale 24,52'/2 Div. Eng. p. Rus. Z. - R. Arner. Dollars Papier 53'/. 99"/le 228'/» ■129'/, 93'/a 93'/» «3'/, 923/» •101 56'/, f 3-2 2,45 2,07 Heden overleed na een kortstondig lijden, onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder Mevrouw de Wed. J. IT. OCITTMAN Johzn. geb. Borren- damme, in den ouderdom van 57 jaren. Zierikzee, Uit aller naam 17 April 1873. W. A. OCHTMAN. He Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke der Weduwe en Erven van wijlen M. de BRUIJNE, publiek verkoopeu Op JOinsdag ÖO IVIei 1873, des voormiddags 10 ure, in de herberg van L. J. Kappers te Benesse, met rechterlijke machtiging met ongeveer hectaren staande en gelegen onder de gemeenten Benesse, Noordwelle, Haamstede en Kerkwerve. En op Vrijdag' 23 I\dCei des voormiddags 10 ure, op evengemelde Hofstede te Benesse HOOI, STKOO en BE A ND STOFFEN, enz. Breeder bij bil letten omschreven. He Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ Jijl zal, ten verzoeke van J. en C. J. DEKKER, op Woensdag S53 Aapril 1873, des middags 12 ure, in de Herberg van P. Evertse te Kerkwervepubliek verkoopen geschikt voor de uitoefening van eene "Vlasserij als anderszins, staande en gelegen te Kerkwerve, op het dorp, sectie L, nos. 76, 77, 78 en 79, groot 17 Aren 15 Centiaren. Eerst in perceelen en daarna in massa. Inmiddels uit de Rand te koop; te bevragen bij den Notaris voornoemd»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1873 | | pagina 3