800 Prijzen DE HOOFDPRIJS VAN 100,000 GULDEN Volksvoordrachten. IF F Uit de Sterrenwereld. Een woord over de inkom stenbelasting. Beurs- en Marktberigten. Advertentie». NORMAALLESSEN. TARWEBROOD N STcf^fC Gerechtelijke Veroordeelt» r •vorderinghet ontslag en het pensionneren van officieren. In dit ontwerp wordt de strafbepaling- op het aangaan van een huwelijk door een officier buiten toestemming des konings ingetrokken. De rangen van officier van gezondheid 3. klasse en van apotheker 8 klasse vervallen. IVedei'lanclsche ^Vi'cliitecten. Ieder zal voorzeker wel bekend zijn met de om standigheid, dat er in Nederland van regeeringswege geen bewijzen van bekwaamheid worden verlangd van dengeendie zich hier of daar als architcet wenscht te vestigen en ieder, die maar een patent koopt, zich in Nederland het recht verschaft, den naam van architect te voeren. Dit moet stellig een treurig verschijnsel ge noemd worden en wij houden ons verzekerddat warmeer de Nederlandsche regeeriug zich de schoone kunsten meer aantrok (zooals dat b. v. in Duitsch- lancl gebeurt) er hieraan spoedig een einde zou te maken zijn. Nederland is nog overvuld van deze zoogenaamde architecten, en in den eigenlijken zin van het woord stichten zij niets dan onheil van geldelijken en van anderen aard. Men vindt er onder, die. na twee of drie jaren bij een bekwaam architect als opzichter te zijn werkzaam geweest (en altijd nog maar in Holland) en nog maar op één been kunnen staan, zich reeds verbeelden op twee been en te kunnen loopen. Anderen die voorheen het beroep uitoefenden van timmermansbaas of metselaarsbaas hetzij door geluk kige huwelijken of andere oorzaken in het bezit kwamen van kapitaal en daardoor in de gelegenheid werden .gesteld zich deu naam van architect toe te eigenen en dieu te handhaven. In de couranten leest men soms hoogdravende adver tenties en uitheemsche kunsttermen middelen die te baat worden genomen om de menschen te verblinden en daarom gelöoven wijdat het niet ongepast is om het hierboven aangehaalde onder de algemeene aandacht te brengen en een ieder die zijn geld liefheeftte radenzich voor deze zoogenaamde architecten te wachten want steekt men met hen in zee dan is men nog niet aan den wal. Wij hebben het tegenwoordig zoo druk met hetgeen alzoo op aarde gebeurtdat wij haast geen tijd hebben kennis te nemen van de prachtige verschijnsels aan den sterrenhemelbovendien het is er ook te koud voor. En toch werd dezer dagen ons een boodschap uit de sterrenwereld gebrachtdie aan de aandacht van de regeering en het volk van Nederland moet aanbevolen worden. Er is veel te doen geweest eer Leiden in het bezit kwam eener degelijke en voldoende sterrewacht. En voor dat deze verrees mocht Nederland zich beroe men ondanks kleine hulpmiddelen en stiefmoederlijke ondersteuningeen eereplaats in de sterrekundige wetenschap in te nemen door liet taai geduld, de rijke wetenschap en den zelfveiioochenenden arbeid van onzen grooten sterrekundigeprof. F. Kaiser. Wie kent zijn //sterrenhemel" niet P Wie ziet niet met zekéren trots hoe hij in de commissie voor de graad- meting in Europa de eereplaats inneemtwegens de scherpte zijner waarnemingen P Wien heeft het daarom niet gegriefd, dat onze eerste minister met de wet in de hand dien grooten geleerde een geldelijke toelage heeft kunnen weigeren P Dezer dagen weerklonk de stem van prof. Kaiser in de Academie van Wetenschappen. Hij bracht een boodschap van de vriendelijke planeet Venuswier loopbaan binnen die onzer aarde ligt, die met het bloote oog zichtbaarnu eens als morgen- dan weder als avondster zoo .vriendelijk ons kan tegen schitteren, terwijl zij even als de maan allerlei schijngestalten aan ons vertoont. Leiden dong met Borne waar men den zuiveren Italiaan^chen hemel ter zijner beschikking heeft naar den voorrang in de scherpe waarneming van de vlekken die ook op deze planeet de aanwezig heid van bergen en dalen bewijzen. Deze binnenplaneet staat dichter bij de aarde en het geval kan zich voordoen dat zij tusschen de zon en de aarde doorgaat en dan voor ons oog als een gitzwarte donkere vlek voorbij het lichaam der zon drijft. Zulk een overgang van de planeet Venus voorbij de zonneschijf had plaats in 1761 en 1769. Op 8 De cember 1874 wordt die weder tegemoet gezien om zich weder in 1882 te herhalen en niet wedertekeeren voor in 2004. Het is dus wenschelijk dat de sterrekundige weten schap tegenwoordig zij op die plek der aardewaai de geheele overgang zichtbaar wezen zal, om dit verschijnsel dienstbaar te maken aan het bepalen van den afstand waarop de zon zich bevindt van de aarde en dit met een nauwkeurigheid die door metingen nauwlijks bereikt kan worden. De plaatsen, of liever de streek der aardewaar deze overgang van Venus, die slechts 19 maal in de duizend jaar plaats heeft, volledig zichtbaar wezen zalbevat geheel Australië al onze O. I. bezittingenHindostanMongolië China Japan en een gedeelte van Siberië. Dus tegen December 1874 gaat er zeker een weten schappelijke commissie per stoomvaart //Nederland" naar Indië op rijkskosten, teneinde Nederland ook zijn deel in de uitbreiding onzer kennis van het hemel ruim wegdrage Onze Leidsehe Astronoom zal de reis wel niet mede maken. Zijne gezondheid is geknakt in het oude Observatoriummaar hij zal wel aandringen op een krachtig optreden van Nederland in dezen. Moge Venus' vriendelijk licht na 1 Dec. ons nooit verwijten, dat wijwat ze ons in haar duisteren vorm leeren wildeniet der moeite waard geacht hebben en dus ook niet verdienendat het licht der liefde onze morgen en avondster is Het ligt in den aard der zaakdat er over boven genoemde belasting niet alleen veel gesproken maar dat zij ook geheel verschillend beoordeeld wordt. Sommigen zijn er grootelijks mede ingenomeu, anderen keuren haar grootelijks af. Wij voor ons gelooven dat zij op een goed beginsel berust om in de opbreng sten door de onderdanen tot stijving of vermeerdering van het staatsinkomen eeue meerdere gelijkheid te brengen. Daar zijn er die veel bezitten en betrek kelijk weinig op het kantoor van den ontvanger storten. Door de invoering van de inkomstenbelasting zal dat zeker beter worden. Nogtans ontveinzen wij de moeielijkheid van dat belastingstelsel niet en voorzien zelfsdat het menigeu op onevenredige wijze drukken zal. De moeielijkheid ligt onzes inziens vooreerst daarindat het hoogst bezwaarlijk is van het juiste inkomen der staatsburgers de vereischte kennis te krijgen. Hoe vele kooplieden zijn erhoe vele fabri kanten landbouwers enz. die zeiven niet nauwkeurig wetenwat inkomen zij hebben. Benteniers alleen en bezoldigde ambtenaren kunnen dat. met juistheid bepalen. Daarbij komtdat het inkomen zelf zoo veranderlijk is en dat het zoo moeielijk valt daarover controle te houden. Zal het bedrag der belasting met het inkomen klimmen of dalenwaar vindt men den maatstaf om willekeur tegen te gaan P Eindelijkhoe ligt heeft er eene onevenredigheid plaatswanneer er bij die inkomstenbelasting- niet nauwkeurig op de verschillende omstandigheden van de belastingschuldigen gelet wordt. Het maakt immers een groot onderscheid, of iemand ongehuwd is en alleen voor zich zeiven heeft te zorgen dan of hij als huisvader bezwaard is met het het onderhoud van een talrijk huisgezin. Nog meenen wij te moeten opmerkendat het grootelijks verschiltof iemand eigen kapitaal bezit dan of hij met zijn huisgezin van een tijdelijk trac- tement moet leven, dat met zijn dood terstond ophoudt. Wij hebben ergens gelezen dat 100 uit zulk een traetement profluerende nauwlijks zooveel wezenlijke kapitaalswaarde bezit als 20 uit een blijvend vermogen. Op grond daarvan zouden wij hefc billijk achtendat op de oorspronkelijke bron van iemands inkomen ge let en dat naar gelang daarvan het tantum zijner belasting geregeldd. i. in evenredigheid daarmede verhoogd of verminderd werd. Die eigen kapitaal bezitis rijkdie van een behoorlijk traetement leeft, schijnt het dikwerf alleen te wezen. Van den eerste kan dus billijk meer dan van den laatste worden ver wacht en gevraagd. TJ it wij k in g- van misd adigei*s naai' Meennalen gebeurt hetdat als hier iemand eene daad heeft verrichtwaardoor hij strafschuldig is voor de wet en die daad aan hot licht komt, men dan op eens hoort: //de vermoedelijk schuldige is gevlucht naar Amerika." Hij ontloopt zoodoende zijne welver- niende straf en velen zeggen //laat hem maar lóopen, dan hebben wij in 'tvervolg niets meer van zijne wandaden te vreezen; het rijk behoeft hem niet eenige jaren in eene gevangenis te onderhouden, en vele rechtskosten worden door zijne vlucht uitgespaard." Dit is ook alles waar, maar wij stellen ons altijd voordat ge vangenisstraf niet alleen dient om den schuldige zijn verdiend loon te geven, maar vooral ook om als een afschrikkend voorbeeld voorbeeld voor anderen te dienen. Dit laatste vervalt bijna geheelnu het zoo gemakkelijk valt door eene reis naar Amerikawaar velen van die soort van menschen toch wel graag heen willen, zijne straf te ontloopen, zoodra er eenig gevaar dreigt. 'tls er verre van daan, dat we de preventieve ge vangenschap willen verdedigenwe achten het integen deel heel goed, dat men hiertoe niet dan in bijzondere gevallen overgaatmaar zouden er buitendien geene middelen zijn om menschen, waarop sterke vermoedens van schuld rusten, te beletten hel land te verlaten voor hunne schuld of onschuld bewezen is? PRIJZEN DEB EFFECTEN TE AMSTERDAM den 6 November 1871. Nederland. Spanje. Portugal Rusland. Oosteurijk. Turkije. Egypte. N.-Amerika. Wevkel. Schuld, dito dito dito dito Obligation 1867-70 dito 1871 dito Binnenl. Oblig'atiën 1867-69 Obligation 1798/1816 dito 1860 Obl. pap. Mei-Nov. Zilv. Jan.-Juli Algem. Schuld 1865 Obligation 1868 1882 1885 1865 1851 1864 1869 dito dito Brazilië. dito Mexico. dito dito St.Paul&Pac.Sp. Obl. 2Vo pCt. 3 3 3 3 3 41/* 5S% "8?/. S-P/, SS1/* 32% 27% 35% 9678 87 56% 45% 78 98 72 ROTTERDAM, 6 November 1871. Tarwe en Gerst prijshoudend. Rogge 20 cent Witte Boonen ƒ1, Bruine 75 cent en Erwten 25 cent lagei*. Jarige Zeeuwsohe Tarwe Nieuwe 1870 Rogge 1870 Wintergevst Zomergerst Inl. lange Haver a a korte n Kleine Blaauwe Erwten 1870 Groote u Bruine Boonen Witte Zeeuwsche Paardenboonen ƒ11.60 a ƒ12.60 - 11.90 a - 12.90 - 8.15 a- 8.45 - 6.40 a - - 5.25 a - - 3.40 a - - 4.00 a - - 8.90 a- - 9.90 a - 10.90 -12.50 a - 13.50 - 12.00 a - 13.00 - 8.50 a - 9.00 6.90 5.75 4.00 5.00 9.65 ZEETIJDINGEN. Brouwershaven Gearriveerd: 4 Nov. Balmoral (st.), D. van der Zee, Cardiff, Rott. 5 Orienten, L. Pettersen, Harboe, 5 Vikingen, N. Hultgreen, Drammen, beiden naar Dordrecht. Uitgezeild 5 w Aroli Druid (st), R. Thompson, Brouwershaven, Shields. De INSPECTEUR van het lager onderwijs in Zeeland maakt bekenddat in den loop der volgende maand alhier zal worden gehouden een vergelijkend examen ter vervulling van twee openvallende plaatsen als kweekeling bij de normaallessen te Mid delburg waaraan eene rijkstoelage van £^£>0 voor kost en inwoning is verbonden. Daarvoor kunnen alleen in aanmerking komen jongelieden van 1416 jaren, buiten Middelburg woonachtig-die het vaste voornemen hebben ét onderwijzersstand in te treden en die reeds voldoend kennis van de hoofdvakken van het lager onderwj hebben verworven om de lessen met vrucht te kumv bijwonen. Zijdie naar de gemelde toelage wenschen mei te dingen zullen zich daartoe voor of uiterlijk op de bosten November e. k. in persoon met vrachtvrije brieven 'belmoren aan te melden b den Schoolopziener van hun district onder overleggiiij van hunne geboorte-actevan een attest van g gezondheidafgegeven door een' geneeskundige ii hunne woonplaats en van een of meer gbtuigschriftet van hun goed gedrag. Aan hen zal later opgave worden gedaann van de dag waarop en de plaats waar het vergelijkend examei zal worden afgenomen. Middelburg, 2 November 1871. Be Inspecteur voornoemd C. M. van VISVLIET. PUIK I.T IV 19 Cts. per 2Ved. Pond. Verkrijgbaar bij de Wed. de BRAKKE. AJJV wordt rekening ÏO C€ lijks— en LEDEN VAN HET DEPARTEMENT Z1ERIKZEE der Maatsohappij tot Nut van het Algemeen en BE GUNSTIGERS der Volksvoordrachten worden uitgeJ noodigd om voor 18 November aan den ondergeteekende, schriftelijk 2 personen op te geven die minstens 18| jaar oud zijn en tot den werkenden stand behooren. Aan dezen zullen danzoo zij aan de vereischtenl voldoen toegang-kaarten op naam en voor den geJteelem winter geldig door de Commissie worden verstrekt. Personendie zich op die wijze niet van toegang- kaarten weten te voorzien, kunnen zich tot 13 November bij den ondergeteekende aanmelden, om zoo er plaats is,| eene kaart te ontvangen. Zierikzee, 6 November 1871. BASTMEIJER. winkels altijd on geeft de tr De heer Assmann (in FIRMA C'. W. Bulrich) te Berlijndie het voorrecht heeftden heer Sardemann tegenwoordig het ZOUT voor zijne tooverpakjes te leverenis door mij wegens laster en het vervaardigen en verspreiden van valsche attesten volgens welke mijn zout schadelijk zou werken, gerechtelijk vervolgd en te Berlijn in twee in^tautiën veroordeeld geworden. Deze Attesten nu, die den heer Assmann eene veroordeeling" wegens laster berokkend hebben, heeft de lieer Sardemann in 5t Nedei'landsch vertaald of doen vertalen, er de namen van Koggen en Kakker onder geplaatst en rent en holt nu, met die fraaije bewijsstuk ken getuigd, als een kolderig karrepaard door alle couranten van Nederland, 'tls jammer, dat de heeren van Roggen en Bakker mij in de hieronderstaande verklaring verzekeren, dat Sardemann, als getrouw volgeling van zijn Berlijnsch leermeester, van hunnen naam miskriiilï heeft g-e- maakt, zoodat thans zeker heer Cleban te Amsterdam de eervolle taak op zich neemt, de in Berlijn gefabriceerde attesten te verificeren zonder dat hij ooit zout van Sardemann verkocht heeft. Dat zijn de rampzalige middelen waarvan de heeren ASSMANN en SARDEMAN zich bedienenom mij en hun vroeger patroon in Nederland concurrentie te maken en de loef af te'steken. Veel beter zoude het hun staan als zij zich jegens mijdie vroeger hun leverancier van zout was dankbaar betoonden ook daarvoor, I dat ik aan hunne tegenwoordige spitsbroeders zoo vele artikelen geleverd heb, in wier NAMAKING voor de| geheele bende altijd nog een broodje te vinden is. De ondergeteekende verklaart dat de heer II. Sardemann mijnen naam onder zijne advertentien gemisbruikt heeft, 's H a g e. J. van Roggen, Drogist. Ik ondergeteekende verklaar bij deze aan den heer H. Sardemann nimmer eenig" recht te hebben gegevengebruik van MIJNEN NAAM IN COURANTEN te maken. 'Alkma a r. W. J. Bakker, Apotheker. Mijn UNIVERSEEL-ZUIVERINGS-ZOUT is alleen echt in Yi pakjes a 60 in Yg 33 en in Y4 Cts. verkrijgbaar gesteld in de volgende Dépots: bij J. de JONG ZYLSTRAeenig dépöth depothouder voor Zie le. Rruiningen bij M. STEKE- 18 rik zee en omstreken; bij B. FABRIJ de JONGEte Goesbij C. de MUNK TEEte Scherpenissebij G. J. de BRESte Tholen. Emmeuich n. d. Rijn. H. VOn Gilïlbor» Apotheker en Eabrik. van eliemich-itechnisclie Bröparaten. wordt bij de op 15 November e. k. pleats hebbende Hoofdtrekking' der Ivon. H ongf. Premie- loten bepaald nitgeloot. Te zamen worden dien dag uitgeloot, waaronder van 1£5,0005 5000, IOOO? 500 GroJclen enz. enz. voorkomen. De kleinste Prijs bedraagt 108. Na de trekking worden de gewonnen Sommen door de IConinkl. Hong. Centraal Staatskas zonder eenige korting uitbetaald. Prijzen op bij ons gekochte Loten kunnen aan onze kantoren te Amsterdam of Rotterdam worden ontvangen. De Regeering heeft zich overeenkpmstig Art. 10 der wet van het jaar 1870 tot de stipste Uitbetaling van alle Prijzen verbonden. Tegen overmaking van het bedrag' in Contanten of Postwissels (geene Postzegels) verzenden wij h e e 1 e Loten a dt.halve a £2.en kwart Ti 1.$ed. Ct, Na afloop der trekking ontvangt ieder kooper de uitvoerige trekkingslijst franco en gratis. m Warmoesstraat J 574. Rotterdam 9 (Filiaalhuis) Weste Wagenstraat Wijk 5 No. 681. L delphia J deficit Eene firl steld om zij was sehandel verliezen ten die doelde jaren g( 5 onrustbi Midden posten dood zwijgen Thans het blij J De ver heeft e Chalif c uitroeiii giezen H Chiwa te doen I -stierf, heer, 1 rijpkoc doeken Louvre Rues d duren gshoudl Vade 'in schil zijn or heid, het nu geven i houden P I, gevoerc het aa ver woe .landsel" Engi a$i®terid Amej stadhui Duit stadhui Het i«iet m wan d bereikt -.zeggen frijn ge -.aangeh tichtin ude vo •gtehind «kan ir amalen ;schred der ru zij 'lat was d< Boeli- en Courant-Drukkerij EK VEN A. de VOS» terwijl der be eeS ve zakelij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1871 | | pagina 2