IN No. 89. WOENSDAG 8 NOVEMBER 1871. porn, B E R I C H T Buitenlandsch Overzicht. BINNENLAND. tiëjst r, lijJie I'sjnnrs. ZIERIKZEESCHE C0I1RMT. Verschijnt op WOENSDAG en ZATERDAG PRIJS der ADVERTENT1ËN. 10 Cents per Regel. De Inzending kan geschieden uiterlijk tot Dinsdag en Vrijdag morgen 11 ure. I. i'. ABONNEMENTS-PRIJS. Per drie maanden f 1,— Franco per Post 1,— •ri, prbr. jcheidene t Mi- met gun e n> gunstigst rking bij Vi pak- I 8 Cts. bij I nnstreken LBRIJ ]>E te ScAer. >e Tffi ES. gratis, lette men rootste jde getce- l'riiparate. den lieer laster k werken. rdeu. liebben en er de wijsstuk- de liceren nn, als ft ge- Berlijn nom mij t het hun daarvoor, r voor de ruikt; heeft, ogist. te hebben leker. n in h voor Zie- STEKE- komen. I oninkl. I ïcn aan s tips te j heelt 681. kerlj S. ADVERTENTIËN waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegevenworden sleehts tweemaal m \rekening gebracht. Aanbiedingen van Dienstboden lO cents per Advertentie. Geboorte-Iiuwe- llijks- en Doodberichten van l6 regels 30 cts. De Uiïgevers. Moraliteit Antiquiteitzoo ongeveer heeft misschien menigeen van hen die door den genialen L schrijver van //Los en Vast" onder de mijntijders zou gerekend wordengezuchttoen hij kennis maakte met al de geheimendie Benedetti in zijn boek over de hooge politiek van 1866 tot 1870 ontsluierde. Nu dat een gewoon christenmensch 't wel eens be nauwd om zijn hart kan worden dat hebben wij zelve en prof. Quack zeker honderd maal beter dan wij getoond. Of daarom de moraliteit bij uitnemendheid in een antiquiteitenkast thuis zou behooren Ach deze kostbare parel was in vroegere dagen*-al oven zeldzaam als nu. Men leze bv. de debatten onlangs in den Duitsohen rijksdag gevoerd over het voorstel van den afgevaardigde Bussing om in de rijksgrond wet te bepalendat //er in eiken bondsstaat eene door reohtstreeksche verkiezingen zamengestelde ver tegenwoordiging moet bestaan, wier goedkeuring wordt vereischt tot vaststelling der wetten en begrooting van dien staat - men overdenke de opmerkingen van mannen als v. Freitschke en Wiggers-, die consta teerden dat ook nu nog de Meckelenbnrgsche boeren bet gemis van zulk eene vertegenwoordiging vrij dik wijls aan hun lichaam voelen dat de boeren te vergeefs aandringen op hun recht omdat meer dan tweevijfde gedeelte van het land in handen is der ridderschap, die eigenmachtig den baas speelt men overwege het feit dat uit een landje als Meckelenburg in zeer korten tijd meer dan 60,000 landverhuizers een toevluchtsoord in Amerika hebben gezocht enz. enz. en men zal gevoelen dat de politieke moraliteit ook van de landsvaderlijke regeeringdie. vroeger ïiare kinderen bij duizenden als soldalen aan Enge land verkocht, niet te hoog moet worden aangeslagen. Gelukkig zien wij hier en daar ten minste reeds het morgenrood van een beteren dag. Zoo b. v. in Tur kije waar de minister van fiuantien na een nauw keurig onderzoek tot de overtuiging kwam flat alleen in zijn ministerie ongeveer 4000 ambtenaren waren van welke niemand eigenlijk wist wat zij doden. Ge lukkig had de man moeds genoeg om deze 4000 heeren hun eongë te geven waardoor de begrooting van financiën van 18 millioen piasters rp 8 millioen gebracht kon worden - een verschil van 10 millioen. 't Schijnt dat de zieke man nu eens een goed voor beeld wil geven aan andere landen van Europa. Herfonning van liet rechtswezen - eene nieuwe wet op het onderwijs enz. gaan met de bovengenoemde zuivering hand aan hand. Ongelukkig schijnen van de meer beschaafde staten die met een zekere min- aohting_ op Turkije neerzien niet allen 't goede voor beeld te willen volgen. Zoo b. v. heeft men in vollen ernst in eene vergadering van eene commissie die op bevel van den Russischen keizer rapport zou uitbrengen over de vraag of alge- meeue dienstplichtigheid wen schel ijk: was, geruimen tijd gedebatteerd over de vraag of alle vrijwilligersook die den Joodschen godsdienst beleden wel tot officier zou den mogen opklimmen, Over 'talgemeen vond men 'tnog geen tijd om aan I de Joden zulke voorrechten toetekennen. Sommigen beweerden wel dat men de Jaden officier moest laten worden, wanneer zij den cursus aan eene inrichting voor hooger onderwijs hadden afgeloopen, maar 'tmeer- endeel der commissie twijfelde zeer of de Joden ook door gpesl-p.lijke ontwikkeling wel ooit goede staatsbur gers zouden worden enz. enz. In Fi ankrijk zal men een nieuw middel aanwenden naar 't schijnt om de natie tot een hooger peil van zedelijke ontwikkeling te brengen. Nu in Duitschland bijna overal de speelbanken worden op geheven meent men dat de tijd gekomen is om den goudstroom die in Baden en Wiesbaden vloeide, afteleiden naar Parijs de vaderlandsliefde eischt dat beweert men. De bezoekers van Homburg etc. zouden naar Parijs komen en zoo zouden de Duitscliers zelve met hun geld ons helpen om revanche te nemen. Niemand meene dat we hier te doen hebben met eene van die dwaasheden zooals er zoovele m Parijs ge debiteerd worden. De deftige Moniteur Universel weet reeds dat het onderzoek omtrent de wenschelijkheid cler zaak reeds vrij ver gevorderd is en dat vele leden der nationale vergadering haar met hunne stem zullen steunen. //Wat te zeggen", vraagt een Parijsehe corres pondent, //Van een volk, dat zulke dingen kan lezen en hooren zonder te protesteren Ja, wat te denken? Misschien ware het 'tbest om maar niet te denken en zich vroolijk te- maken met den vroolijken Temps over prins Bonaparte die naar Corsica ging om eene redevoering te houdenmaar toen de loop der omstandigheden hem deed inzien dat men zelfs in het land der Bonapart es niet Bonapartistisch genoeg meer was om den neef van den grooten zamenzweerder (zooals Cavour Napoleon III noemde) aan 't woord te laten komen, zijn5 redevoering aan de dagbladen zond om haar niet voor niet gemaakt te hebben. De heer Napoleon geeft den raad om nog eens per plebisciet te laten beslissen wat Frankrijk wil: Bona parte, Orleans of de Republiek. Maar - het land wil het plebisciet niet. Heine zei eens dat de Franschen als ze van de Bourbons hooren den zakdoek voor de neus houden misschien houden '/e nu, 'tplebisiet herinnert aan 2 December de zakdoek voor de oogen. Spanje: zoekt daarentegen zijn heil in een betaling-staking. De heeren daarginds hebben nu zoo dikwijls de tragisch komische voorstelling aan Europa gegeven van eene verandering in de regeering zonder dat het Europa geld kostte, dat men nu bij deze gelegenheid eene entree wil heffen in den form van eene belasting van 18 pet. op de intrest der buiten- landsche schuld. En dat praat dan over die Interna tionale, die N. B. werkstakingen organiseert. Gelukkig komt het soliede Engeland ons verlossen van de benauwde Fransch-Spaansche droomendie ons inis6chieu zoudeu kunnen ktiellen door de mede- deeling dat er weder eene schrede gedaan is op den weg aan welks begin op den eersten mijlpaal te lezen staatonderwijs t eenige middel tegen alle kicaad. Het Londensche schoolbestuur dat vroeger reeds besloot dat alle kinderen van het district voortaan genoodzaakt zujlen zijn de school te bezoeken van hun vijfde tot hun dertiende jaar heeft men een be sluit genomen dat //voor de leerlingen op openbare z/sectaire scholen door 't bestuur geen schoolgelden zul- iilen worden betaald tenzij exceptioneel waar de be- //hoefcigheid der ouders tijdelijken onderstand in deze //noodzakelijk mocht doen voorkomen en dan nog //zonder eenige consequentie voor 5t vervolg of voor //andere soortgelijke gevallen met nevengaande be paling dat//de aldus verleende onderstand niet be- //schoiuvd mag worden in verband met 't godsdienstig //onderwijs op bovenbedoelde scholen gegeven." Moge de wensch vervuld worden dat nu spoedig de reeds bestaande scholen mogen worden vervuld met de duizende havelooze kinderen die de straten van Lon den overstroomen eu in de diep-:te onwetendheid op groeien tot misdadigers. De reddende hancl grijpe hen aan - zoo noodig onzacht Het Telegraafkantoor is geopenddagelijks Van 8 u. 's voormidd. tot 9 u, 'snamidd. Op Zondag Van 89 'svoorm.van 13 en van 7—9 n. 'snamidd. Het Postkantoor is geopend met inbegrip van Zon- en Feestdagen Van des voormiddags van 812 uur. namiddags 25 avonds 710 Voor het deponeeren en uitbetalen der geldartikelen van 912 voorin, en van 3—5 nm, Parijs, 4 Nov. Geen Bonnpartist is gekozen tot president of vice-president van den generalen raad op Corsica. De zangeres Christina Nij.son, die, zooals bekend is zich eenigen tijd heeft opgehouden in Amerika waar zij geld en lauweren beide in menigte heeft in- geoost, is volgens een correspondent uit New-York verloofd met een Franscli kus ten aar, Rousand genaamd, uit Parijs. Dezen winter is zij te New-York geënga geerd, maar voor den aanvang van het wintersaizoen wilde zij een bezoek te Boston afleggen, waar zij als z/Margrethe" in de Faust zou optreden. Het origineel der vermaarde afkondiging van de emancipatie der zwarten in de Vereeuigde Staten, geheel eigenhandig door den president Abraham Lincoln geschrevenis in den brand van Chicago door het vuur verteerd. Dit eenig en dubbel merkwaardig do cument was in der tijd met ongeveer 2400 dollars betaald. Al de archieven van het historisch genoot schap zijn insgelijks verbrand. Te Hamburg zal in de eerste dagen der volgende week een zonderling huwelijk plaats vinden. De bruid is zonder armen geboren en reist tegenwoordig rond om hare kunst te laten bewonderen, die daarin bestaat, dat zij met de voeten naait, borduurt, schrijft en breidt. De gelukkige bruidegom is een Turk die voor de tent staatwaar zijne geliefde te zien isen hare kunststukken uitroept. Dezer dagen heeft het garnizoen in den Mont- Valcrien, een der Parijsehe forten romdom Parijs, een bundeltje gevonden, dat daar door wijlen de Pruissisehe bezetting was achtergelaten. Het pakje bevatte eenige Duitsehe vlaggen, welke waren bestemd geweest om in 'tgeval eener bezetting van Parijs, op verschillende punten der stad te worden geheschen. De Fransehe soldaten hebben hun Pruissenhaat aan de 60 meters zijde gekoeld door ze onverwijld ten vure te doemen. Een bewoner van Olfenbach, kwam verleden week naar Frankfort bij eenen barbier om geschoren te worden. Toen de inzeeper zijn mes afgeveegd had.en met een zwaren //hm" wilde zeggen dat zijn werk verrioht en zijn geld verdiend was, vroeg zijn bezoeker hem of hij geen middel kende, om eene wrat te doen verdwijnen. //Ha! die kerel daar, welke gij boven het linkeroog draagt?" De geschorene knikte toestemmend met het hoofd. De baardkrabber babbelde immert voort en vervolgde: //Wel zeker man, dat is op een, twee, drie gedaan. Zit nog eens eventjes neer". Hij opende zijn afgeveegd scheermes weer en beval aan zijn patient de oogen digt te knijpen en een, twee, drie, de wrat was afgesneden. Een hevig bloedverlies was het gevolg dier onbezonnen daad; elke pogingdoor de kunst in bet werk gesteldom het bloed te stelpen. was ontoereikend. Des avonds had de man zijne on voorzichtige lichtgeloovigheid met den dood betaald; Toang-dLo inwoner eener stad nabij Pekin in China gelegen die als knecht bij een rijk koopman dier stad in dienst was werd ter dood veroordeeld om het dochtertje zijns meesters, schandelijk behandeld en daarna cm het leven gebracht te hebben. Zijne straf bestond om door de stad gevoerd worden en op elke openbare plaats een nieuwe marteling te onder gaan. De eerste pijniging welke hij onderging, bestond hierin, dat men hem ouder eiken nagel eene brandende solfenviek stakwaarna hij tot eene andere plaats overgevoerd werd, Daar werden hem ijzeren pennen in de neusgaten en ooren geslagen. Op eene derde plaats haalde men hem de oogen uit het hoofd en verving die door gesmolten lood in de holten te gieten. Tot eene vierde pijniging maakte men voorbereidsels om hem levend te villen, toen men zag dat hij een lijk was. Op een brandenden houtstapel werd nu hot oversohot van Toang-Lo tot assche verteerd en de overblijfsels van dien brandstapel zijn onder de nieuws gierigen uitgedeeld, die door dit domme ras als een gelukaanbrengend talisman zullen gedragen worden. Wij betalen de Pruisen om de veertien dagen 80 millioen, zegt het Fransehe blad Qui vive. Dat maak't 5 millioen 300 duizend 333 fr, 33 et. per dag 222 duizend 222 fr. 22 cent. per uur. Alzoo storten wij 3 duizend 705 fr. 72 cent Fransoh geld iedere minuut en zulks dag en nacht in den buidel onzer plunderaars. En 'tzijn onze penduleswelke te Berlijn die minuten aanwijzen Te Wyoming (Vereeuigde Staten) waar men niet achterlijk is om de vrouwen tot haar reoht te laten komen, vervult mrs. Esther Morris de function van vredereclitster. Dezer clagen werd voor haar rech terstoel gebracht mijnheer Morris, 'sreGhters gemaal, die in vergevorderd en staat van dronkenschap op straat was gevondenen met eene aan de groothartigheid van den ouden heer Brutus herinnerende opoffering- van eigen gevoel, veroordeelde mrs. Morris haren heer en meester tot boete eu gevangenis. De bedienden van beide seksen in de winkels in het zuidelijk deel van Londen hebben een meeting gehouden om de protesteren tegen de late uren waartoe zich hun werk uitstrekteen zich te verstaan omtrent gemeenschappelijke pogingen ora van hunne patroons vermindering' van werktijd te verkrijgen. I)e om zijne schatten wereldberoemde Stewart te New-York beefteen paar dagen na den brand te Chicagoaan den heer Palmer Potter aldaar een tele gram gezonden van dezen inhoud «Laat een hotel bouwen zoo groot en prachtig als maar mogelijk is voor een half millioen dollars leunt ge op mij trekken." Te Emly in het graafschap Tipperary (Ierland) was onlangs een menagerie aangekomen en de be woners schepten er groot behagen in de dieren te sarren. Eindelijk beet een panter een 4jarig meisje den arm af. Dit verwekte groote opschudding. Het volk liep te hoopsloeg den panter dood en sneed hem open om het armpje er uit te halenten einde het in gewijde aarde te kunnen begraven. Daarmede niet tevredenbedreigde de opgewonden menigte ook den eigenaar der menageriedie niet zonder moeite door de politie ontzet werd. Meer dan 9000 dames dienden onlangs bij het bestuur van de Edinbnrgsche hoogesohool een ver zoekschrift in ten gunste van de toelating- van vrou welijke studenten tot de medische lessen. Het gevolg is geweestdat de professoren die langen tijd voor alle betoog doof bleven zich liebben laten verbidden en besloten hebben de dames-studenten voortaan niet van hunne collegies te weren. - De hertog van' Coburg is een groot liefhebber van muziek en, gelijk bekend is, een niet onverdien stelijk componist. Als componist werkt hij op eigen aardige wijze. Met zijn kapelmeester gaat hij wandelen. Plotseling blijft hij stilstaan en zegt tot den kapel meester Daar valt mij een melodie in waarop hij zacht begint te. fluiten. Aan den kapelmeester is nu dp benijdenswaardige taak opgelegd zoo snel mogelijk op te teekenen wat de hertog fluit en den volgenden morgen moet hij hem dit, in muziek geschreven, brengen, In het Parijsehe Theatre de la Gaite wordt tegenwoordig een nieuw s.tnk opgevoerd Le Hoi carotte, waarin onder anderen de dames van het ballet voor» komen in den vorm van allerlei planten, In een vaij de acten ziet men eene herberg met het uithangbord z/de Ilongaarsohe kok," De gelagkamer is vol stu denten die revolutionaire liederen zingen en met hunne dames de levendigste dansen uitvoeren. Plot seling treedt do kok op, opent zijn oven en een leeuw springt er uitdie daarin bij zijne manen was opgehangen. Deze begint het Gorps de ballet op te eten. Het vreeselijke van den toestand wordt nog verhoogd door de verschijning van een kikvorsch die van zeer klein reusachtig groot wordt en al de danseressen verslindtwelke door den leeuw zijn ge» spaard. Hierna springt er een granaat te midden van hef radeloos heen pn weer dringende volk eg werpt hare splinters in alle richtingen. l)e sohermeu verbranden en maken plaats voor het inwendige van ecu paleis waar de toovenaav Kiribibi zich den tijd verdrijft met een opstandeling in stukken te hakken wiens hoofd hij ontleedt ten aansohouwe van het, publiek ondanks die bewering voert de opstandeling een zeer ingewikkelden dans uit, Op deze wjj/.fl bekomt men te Parijs van de uitgestane ontberingen en smarten. Een rekenmeester heeft een zonderlinge rekening gemaakt. Uitgaande van de stolling dat de oorlog een slachterij is heeft hij onderzocht op hoeveel men- schenvjeesch te staan komk Een mensch weegt op den leeftijd, waarop hij het best is om in den oorlog geslacht te worden gemiddeld 70 kilogr. Nu heeft de oorlog van 187071 ongeveer 500.000 menschep» levens gekost en 10 millioen franks. Ziedaar dus het geen per man 30.000 en per kilogr. 285 fr. is, Ziedaar dus de naaste prijs van het mensch euvleescfr geslacht in den oorlog. Danrentegenoverberekent hij dat het bestaan van den mensch SftOO fr, kost, berekend tot op 21-jarigen leeftijd tegen 1 fr. per dag en dit vertegenwoordigt eene waarde van 110 franks per kilogram. De //inkoops prijs" zoo eens te noemenvan het menschenvleesch 15 dus 175 franc minder dan die van deu verkoop. Maar wijl er geen nut wordt getrokken van de aan 't product" besteedde kosten, moeten deze 110 franc bij den van het geslachte vleesch worden gevoegd, zoo dat een kilogram dan op 395 franc kan worden berekend, waaraan niemand iets heeft. Onder 't opschrift //aaufokken van vee" bevat de Landl). Gt. bet volgende De landman kan op liet oogetiblik niet genoeg vpp aaufokken want de handel is sterk zoowel voor Fransehe als voor Pruissisehe rekening buiten hetgeen Engeland en België nog behoeft. Laatst een Fransch koopman sprekende ver e de hij mij, dat er nog wel 160,000 stuks voor Frankrijk's noordelijke departementen benoodigd waren, en dat die, zoo niet alle, dan toch zeker voor het grootste gedeelte in Nederland opgekocht zouden worden. Een boer, welke zicb op de veeteelt en weiderij toelegt, zal altijd daar beter bij varen, dan de bouwboer, want al wat van het vee komt, is geschikt voor den buitenlandschen handel; van al wat uitgevoerd- wordt, heeft de boer profijt, en met al wat ingevoerd wordt, zooals het graan, kan hij niet concureren. De bakkers zeggen, liever buitenlandsch graan te gebruiken dan het inlandsche, en zulks schijnt waar te zijn want zij durven voor buitenlandsch graan hooger prijs te bed steden. Daarom is het zaak vele weiden aan te leggen op gronden, die daartoe geschikt zijn, om den veestapel te vergrooten en het vee goed te doenopdat men zooveel te meer zuivel krijgen kan. Boter en kaas zijn toch ook geld waard, en mogt het vee ai eens in prijs verminderen, de uitvoer van hooi zal toch altijd blijven bestaan. De prijzen zullen ons leven lang wel niet veel dalen de bevolkingen nemen overal toe, zoodat voor ons arme luidjes en ja voor sommige burgerlui, alreeds in geen jaren een stukje vleesch overschoot. De- behoef ten zijn en blijven groot. De minister van oorlog heeft een wetsont werp ingediend tot wijziging der wet op de bo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1871 | | pagina 1