N°. 51 Woensdag 26 Junij. 1861 vl WOENSDAGEN ZATERDAG. I ft Besturen en Administratiën Bekendmaking. Binnenlandsche Tijdingen Buitenlandsche Tijdingen. '1: ERIKZEESCHE PRIJS DER ADVERTENTIËN. Gewone 10 cent de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigten van 1 6 regels i. f 1 behalve het zegelregt VERSCHIJNT: A B O N N E M E N T SP RIjS. I Per drie maanden f 2,00—Franco per post 2,25. Inaen- I ding der Advertentiën daags te voren, voor 10 ure'stnorg. Burgemeester en Wethouders van Zierik- zee brengen ter kennis van belanghebbenden dat Heeren Commissarissen over de Armen school in deze gemeente eene zitting zullen houden in de vergaderkamer van Regenten over het Diaconie-Armengestichtop Zatur- dag den 29 dezer, des avonds te 7 ure, tot het ontvangen en beoordeelen der aan zoeken om plaatsing van kinderen op die schoolen worden ouders of voogdendie hunne kinderen daar wensche; geplaatst te zien opgeroepenom zich daartoe aan te melden aangezien tusschentijds geene kindereu op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee den 21 Junij 1867. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J P. N. ERMERINS. (Niet officieel gedeelte Openbare Itaadsvcrgadering gehouden te Xierikzee den 22 Junij 1867 Voorzitter: mr. B C. CAU, Burgemeester. Secretarismr. J. P. N. ERMERINS. Afwezig zijn de heeren mr. Moolenburgh en jhr. de Jonge, met kennisgeving; mr. de Crane, mr Tan Dongen Koolc en mr. Fokker, welke laatste later binnentreedt. De notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. "Wordt medegedeeld aene missive van Gedeputeerde Staten, berigtende de goedkeuring van het raadsbesluit tot bet doen van af- en overschrijving op de begrooting van 1866. Idem eene missive van de heer J. C. Bal Cz.beriglende de aanneming zijner benoeming tot lid der districts commissie voor het fonds vau de gewapende dienst. Beiden voor kennisgeving aangenomen. Ter visie wordt gelegdeen exemplaar der rekening door de commissie van de grindwegen ingezonden. De heer Fokker treedt de Vergadering binnen. Op een verzoek van P. Elenbaastot bet in erfpacht be komen van een stnk gemeentegrondten einde daar op een huis te bouwenwordt overeenkomstig het adres van Burgemeester en Wethouders gunstig beschikt, onder ver- pligting daarvoor eene jaarlijksche erfpacht te betalen van ƒ2.50; behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Zijn ontvangen de gemeenteverslagen over 1866 van Delft Sneek en Vlissingen welke ter visie van de leden worden Wordt medegedeeld de uitslag der openbare jaarlijksche aanbesteding der gemeentewerken welke allen aan de minste inschrijvers zijn gegund. Voor kennisgeving aangenomen. Idem dat liet weak van de heul aan het balkengat is aanbe steed aan J. van Dijkeom/295. Voor kennisgeving aan genomen. Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van raadsleden op 16 Julij e k.worden benoemd de heeren mr, van Dongen en Zuurdeeg; de overige ledeu als plaatsvervangers. Wordt besloten tot het doen van eenïge af- en overschrijving ■op de begrooting van 1866, overeenkomstig het voorstel van Burgemeester eu Wethouders; behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten Komt in behandeling eene wijziging der Verordening ter voorkoming en blussching van brand naar aanleiding van een voorstel der dir.ectie der brandweer om achter art. 74 een art. 74bia te voegen luidende „het is verboden binnen den „kring, die bij brand door de schutterij is afgezet aan het „personeeldat binnen dien kring zich bevindtsterken drank „te verkoopen of te scheuken zonder toestemming van den o,Burgemeester. „Overtreding dezer bepaling wordt gestraft met eene geld- j,boete van 25 en eene gevangenisstraf van drie dagen te „zamen of afzonderlijk. „In art. 81 achter het getal 31 te voegen 74bis. Achter art. 81 een nieuw artikel te laten volgen, luidende: „Tot het constateren der overtredingen dezer Verordening, wor- „den bevoegd verklaard de leden der directie der brandweer, de „commissaris v.policie, de agenten van policie en de gemeente» „veldwachter. Art, 82 wordt art. 83. Niemand bedenkingen tegen de algeraeene strekking hebbende en na aanneming van een amendement van mr. Fokkerom uit art. 74bis weg te laten „aan het personeel dat binnen „dien kring zich bevindt" wordt die wijziging met algemeene stemmen aangenomenwaarop de hoogere goedkeuring zal worden gevraagd. Hierna sluit de Voorzitter de Vergadering. Op de 23'" algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteeltdezer dagen te Colijnsplaat gehoudenzijn onder anderen de volgende prijzen toegekend geworden. Voor een egge, 2de prijs ƒ10, NardtenLuckerhof en Co- te Zierikzee voor een locomobile eeD prijs van ƒ50, aan dezelfde firma; voor eene verzameling landbouwwerktuigen uitmuntende door volledigheid en bruikbaarheid de derde prijs zijnde een zilveren medaille aan dezelfde en voor een wortelsnijcler een prijs van 30 aan idem, 24s" algemeene vergadering der Onder wijzers-Vereeniging in liet 2de en 3d" schooldistrict van Zeeland ge houden te Stavenisseden 21 Juni 1867. Behalve 30 gewone leden waren tegen woordig de heeren dr. P. J. Andre® school opziener in het 2d° schooldistrict en eerste Voorzitter der Vereeniging de heeren M. Corstius Lz.predikant te Ouwerkerk en J. Bierens burgemeester van St. Annaland als voorstanders van het volks on'lerwijs en einde lijk de heeren C. DorstLz. burgemeester C. Peters, predikant, en Jb. Moolenburgh, secretaris allen te Stavenisse als gasten. Na eene korte hartelijke en belangwek kende toespraak van den voorzitter ging men over tot de huishoudelijke werkzaamheden bestaande in het tor tafel brengen van de verslagen der onderwijzers- gezelschappen en der beide oefenscholenvan der. staat der hulpspaarbank en der boekerijen. Daarna had een wedstrijd plaats in het voor de vuist spreken (mondelinge voordracht) over een der volgende onderwerpenbij loting aan te wijzen a liet zout b. het water c. de lucht d de warmtee. de lente de zomer g. de herfst; h. de winter; i. de opvoedings ideeën van Rousseauk. hoedanig kan de onderwijzer vaderlandsliefde bij de kinderen aankweeken niet voor de school maar voor het leven moet er geleerd worden m. ware en valsche schaamten. de macht van het kleine in de natuur o. de macht van het kleine in de geschiedenis. Tot deelneming aan dien wedstrijd hadden zich aangemeld 10 hulponderwijzers van welke echter slechts 6 deelnamen Nadat deze zich allen loffelijk van hunne taak gekweten hadden viel het der commissie van beoordeeling moeielijk eene kenze te doen. Na nauwgezette overweging werd eindelijk besloten den prijs toe te kennen aan den heer J. Verhage, hulponderwijzer te Zierikzee, die over pnnt o had gesprokenen het accessit aan den heer B. C. van Driel hulponderwijzer te Oosterlanddie pnnt k behandeld had. Zoowel de bekroonden als de overige sprekers hadden bewijzen gegeven van goede studie en tevensdat zij niet onervaren waren in eene geregelde en juiste uiting hunner ge dachten. Zij behaalden allen den dank der vergaderingwelke besloot in het volgende jaar eene dergelijke proef te herhalen. Voor de plaats der volgende algemeene vergadering werd Zierikzee aangewezen terwijl tevens besloten werd om uit ieder der overige 4 schooldistricten één afgevaardigde als gast uit te noodigen om de vergadering welke alsdan haar 25jarig bestaan hoopt te vieren bij te wonen. Eindelijk werden de zangstukken voor deze bijeenkomst bepaald in de kerk ten aanhoore eener verzamelde menigte loffelijk uitgevoerd onder de leiding van den heer Letzer die deze taak wel had willen op zich nemen voor den heer iCarreman welke door ongesteldheid verhinderd was deze vergadering bij te wonen. Al de bovengenoemde werkzaamheden wer den besloten met een vriendschappelijken maaltijd waar broederlijke zin en opgeruimd heid den toon gaven waar hartelijke toasten op koning en vaderland het rijks- en ge westelijk schooltoezicht op afwezige leden in het algemeen den heer mr. C. J. Pické, in het bijzonder op onderwijs en onderwijzers en andere feestdronken door gepaste liederen werden afgewisseld en alzoo de nuttige strekking van zulk eene zamenkomst deden gevoelen waar opzieners en onderwijzers vergaderen om den broederband te versterken en met gemeenschappelijk overleg te beraad slagen over de belangen van het onderwijs en het vaderlandsche schoolwezen. Wij besluiten dit verslag met het verblij dend bericht dat de heer C. Drost Lz. burgemeester der gemeente Stavenisse zich bereid verklaard heeftals voorstander van het volksonderwijs toe te treden. O. S S'. S'. Te 's Graven'nage is in de afgeloopen week ill eene weide gelegen achter het spoorwegstationde veetyphus weder uitge barsten en zijn door die ziekte drie beesten toebehoorende aan zekeren Steijger aldaar aangetastwelke terstond zijn afgemaakt. Naar men verneemt heeft de te Zutphen gevangen gehouden perssoon van Hanekamp uit Hengelo thans bekend de dader van den aldaar gep'eegden aanslag op het leven van notaris Ghijm en zijne huishoudster te zijn Uit Hoogersmilde meldt men van 20 dezer, (iisteren avond ongeveer half acht ure ontstond brand in bet huis toebehoorende aan M. de Weerd alhier en door hem zeiven bewoond De buren den brand ontdekkpnde vonden de deur gesloten maar verschaften zich door liet achterhuis eenen ingang en redden, ofschoon niemand tehuis vindende, nit liet voorhuis wat nog te redden was daar de brand blijkbaar in het achterhuis was ont staan. Spoedig was het geheele huis afgebrand. Doordien er zeer weinig wind was heeft men het daarnaast staande huis kunnen beveiligen. Zoddra de policie kennis van het ongeval kreeg begaf zij zich derwaarts en gelukte het al zeer spoedig door vragen IC. de W. tot 'bekentenis te brengen dat hij in den nacht tusschen Maandag en Dingsdag eenige kleeding- stukken benevens eenig goud en zilvermet behulp zijner vrouw in de nabijheid van het huis had begraven. Door onze veldwachters Klaassen en Kalbfleisch werd dan ook een karn en een zak met kleedingstukken enz. uit den grond opgedolven door welk een en ander zij meenden genoegzame vrijheid te hebben den man op presumtie in arrest te nemen. Hij moetnaar men verneemt be kend hebben dat hij het hnis heefl aange stoken en is reeds naar Assen getransporteerd. Op 20 dezer is te Zevenhuizen over leden de heer Willem Jongeneel die den ouderdom van bijna 102 jaren had bereikt. 1 i Al l ie(| VeT ve t ,H 'I DUITSCHLAND. De Agronomische Zeitung deelt aan gaande den jongsten hongersnood in Britseh- Indië de volgende bijzonderheden mede: Men berekent dat in de provincie Orissa in Britsch-Indië door den jongsten hongersnood die daar gewoed heeft niet minder dan een millioen menschen zijn omgekomen en dat op eene bevolking van 4 en een half millioen bewoners. Deza zijn meerendeeis inboorlingen van het donkere ras Sedert 1770 heeft in Indië zulk een zware hongersnood niet gewoed. De schuld van deze omzettende ramp wordt grootendeels geweten aan het Engelsche gou vernement en vooral aan den onder-stadhouder van Bengalen die in weerwil van herhaalde waarschuwingen verzuimd heefc in tijds graan naar Orissa te zenden niettegenstaande die provincie ten noordwesten bijna aan Calcutta grenst. Volgens the Times kan de herhaling van dergelijke onheilen alleen door een uitgebreider besproeijings-toestel worden voor komen de grond is van natuur bij uitstek vruchtbaar In den laatsten tijd werd de aandacht der badgasten te Ems bijzonder getrokken door een heer en dame die blijkbaar tot de aanzienlijkste kringen behoorden en zieh waarschijnlijk op dien grond onttrokken aan den gemêleerden omgang in eene badplaats. Zij bragten hunne dagen bijna uitsluitend door visschende met den hengel. Op die wijze vestigde zich op hen de algemeene opmerkzaamheidterwijl ook de schoonheid der dame eene reden was om notitie van deze voorname vreemdelingen te nemen. De politie scheen intusschen geen onbe paald vertrouwen te stellen in hunne voor naamheid. Zij had uit Berlijn last gekregen om ten aanzien van de identiteit dezer per sonen zich te vergewissen en de commissaris ging daartoe overschoorvoetend evenwel slechts en spoedig afgeschrikt door de wijze waarop gravin Mirka onder dezen naam stond de dame bekend hem antwoordde. Zij vertoonde toch eigenhandige brieven van den keizer van Husland en den koning van Pruissen terwijl ook uit bare verdere papieren bleek dat zij tot den aanzienlijk-sten stand in Rusland behoorde. De politie gaf van hare bevinding te Berlijn kennis maar ontving op nieuw den last naauwkeuriger te onderzoeken. De commis saris verzocht dat men hem dan een hooger geplaatst ambtenaar zou zenden. Deze ver scheen een nienw onderzoek volgde en het leidde thans tot een beter resultaat. Gravin Mirka werd herkend als eene Berlijnsche be driegster haar toilet en allerlei kunstmiddelen ji aai hooi ?alite f' wij jj jaa .en o |tcg< ?e vc Sjarga f fees j eloo; izette 'b dei lu I u de 1 ilan Isrto 'ia>e ft (1 jUV W> tl Mijl! I [/erB .iet-s I g.s I er-o I pij lB"i| iW'l r

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1867 | | pagina 1