iTOGELMN Mils, mnnTPiiiiTia w. ADVERTENTIES BURGERLIJKE STAND TE ZIERIIZKË Den Heer H. BERG J Publieke E er hooping er omstandigheden hij bijzonderheden dat ontetaal dat de tijding /;J<W zon dan naar n jl. j?!) Ie Fhiladclphia volgen cener borstzi vermoeijenis en den a koude. Zij had de rei eenige dagen vroeger en begaf zich naar aangegane verbindteni aangevallen door de oi bezweek, doordendooc dat het haar onmogelijk volbrengen die de ge hadden aangeradene werking der ziekte hai In verband met treffende mile. /lacl de volgende hier den Courier des Etats uil Charleston de volg' gedagleekend zondag: cember's namiddags steil alhier aangekon zich in aan boord van nahalwaar zij hart vallen." plaat lag, aan, doch had daarbij het ongeluk, dat zijne kleedercn vuur vatteden en hij zich zoodanig brandde dat het aan de gevolgen overleden is. Een geacht ingezeten van Cortedijk begaf zich II. vrijdag met zijne dochter en zijn zoontje op schaatsen naar Oldeboorn. Ongeveer op halfweg gekomen zijnde snelde het jongentje overeen wak, waarover zijtic zuster meende hem ie kunnen volgen doch bet ijs hiertegen niet bestand zijnde, heeft zij het ongeluk van er door tc zinken. He vader die haar (er hulp wilde snellen gleed insgelijks in het water af, ten ge volge waarvan beide in de diepte verdwenen Nadat het meisje levenloos was opgehaald is het eerst den volgenden dag gelukt het lijk van den vader te vinden. Men meldt uit Rotterdam van den 2!) dezer Heden morgen omstreeks 7' ure, is op de Zuidblaak eene dienstmeid uit een der bovenste ven sters van een dier hooge panden gestort. He onge lukkige. gaf geen toeken van leven meer en dit is wel de roden waarom men vooralsnog omtrent de oorzaak van dit ongeluk in het duistere blijft verkeeren. G B O O T-B B Londen, '21 l'ccctr miss Nightingale als voorbeeldige en zelft een juwcelen sieraad t toegezonden, hetwelk worden en dit van vergezeld doen gaan, welwillendheid maar ademt. Ho Fransche ambt l'an'tfjntjgaf et'rgis! waar lord en lady Pab sche Dcensche en i'o do genoodigden behoc Ten gevolge der gewende pogingen hei schappij lot het slicht Aan hel hoold derintc voor 10,000 p. st vot markies Westminster h geteekend. Op deze w van 500,000 p. st. tol derdlal kerken bijeen l To Woolwich ko aanhoudend nieuwe i met den meesten spoet der gereed gemaakt on Te Chatham word et bouwd die op het eind ten zijn naar het loonet iMen verneemt nieuwe opperberelhe. Codringion, strenge n bruik van sterke dranl genomen heeft welk gronde klagten en trc gegeven had. Op d streng toczigt geboudt lijksle dranken wordi-r maar in zee ge worpen contante of winkel hij schonken aantreft wor toe beboet. Ook zijn bet verzeilden van gen lijk Ie maken waard gelegenheid zullen ziji spoedig aan hunne bel in plaats van het aan ken. B E Brussel 20 Heet bibliotheek was dezer bezig met het doorb hoek waarin hij ii plotseling een digtgevi viel, die gewoonlijk li band en de met lijm v gelalen. Dit papier men er twee fraaije gt der onderzoek geraak dat in hetzelfde boel. r gen zouden worden gt keüjk het geval en op lijke bibliotheek kost van 1twee zonnekr koning van Frankrijk: VIII3. vier zonneki eene Dauphiné-kroon ten van Hendrik VIII zes rozenobels van Ed geland 7. twee ange Hel boek dat die koslb HULP DOOR DEN LANDBOUW. Gewis kan de landbouw veel ondersleuning aanbrengen veel meer dan bij op dit oogenblik schenkt, en hij zal dat kunnen, als de menschc- lijke geest met nog meer ijver e>: oplettend heid zich de onuitputtelijke bronn van wel vaart. die de grond in o onein <1 ge verschei denheid oplevertten nutte inaakt. Maar hoe 7.al do landbouw iiet bestaan die edele roeping beantwoorden? Hierover zijn de gevoelens zeer verschillend. De een wil door den landbouw eene bclere rigting aan de openbare weldadigheid, en wel door middel van land bouw koloniën en het ontginnen van woeste gronden door giften en legaten die anders on vruchtbaar zouden blijven. De ander ziet hierin volstrekt geen heil en noemt het zelfs eene illusie, als inen meent dat daardoor de nood der behoeftige klassen zou worden gele nigd Hij acht bel als de alleen verstandige partij die in dit opzigt de gouvernementen hebben te kiezen, als men ook hier de spreuk, oud als de wereld, huldigt: help u zeioen en ile lletnul zal u helpenals men, ondersteuning van den landbouw wachtende, eerst den land bouwer helpt Gewigtige kwestie inderdaad en overwaardig om door alle nadenkende lieden met de meeste zorg te worden overwogen vooral in een tijd, die alle volkeren in den tnoeijelijk- stcn toestand brengt. Er is geen tijd te verliezen en om hierin met kracht op le treden en bet gewigtige vraagstuk te beslissen behoort meri bet te ontdoen van al de vooroordeelen die liet aankleven en van de nevelen, waarin de afdwalingen van het hart het hebben gebuid. Men brenge het terug tot zijne eenvoudige klaarheid eri men zal het digst tot een goed resuitaat genaderd zijn Dat zal men doen als onder de spreuk zoo even ge noemd tot motto van een ernstig onderzoek wordt ingesteld en men het als een waarheid aanneemt: «wilt gij dat de landbouw u onder steunt, helpt dan den landbouw!" Dan komt uien zeer geleidelijk tot de vraag: door welke middelen is de landbouw le verbeteren en te ver edelen tot nut van allen Ziellier liet antwoord op die vraag, gegeven door een zeer bekwaam landhuishoudkundige: Door 1. Vestiging van een landhuishoudkun dige crediet-inslellirigwant bet geld is de zenuw des landbouws. 2. De zindelijkheid der steden, niet alleen uit een gez.ondhcidsoogpuntmaar ook tot het gebruik van die stoffen welke voor den grond tot zegen, doch, verwaarloosd, voor de lucht tot bederf zijn. 3. Landhuishoudkun- dig onderwijs, opdat de landman niet verstoken blijve van de kennis dier wetenschappen en proef nemingen, welke tot eene rigtige en voordeelige uitoefening van zijn bedrijf onontbeerlijk zijn. 4. De drainage die vochtige landstreken op de beste wijze meer vruchtbaar en gezond maakt. 5. De besproeijing om het gras overvloediger te doen groeijen het vee talrijker te doen worden en de mest te vermeerderen 6 De landelijke bouwkunde, om de hoeven te laten bouwen over- eenkomstig de gezondheidswetten voor mensehen en vee en tot gemak en bezuiniging van de dienst. 7. De gemeenschapswegen hoe talrijker en ge makkelijker die zijn, des te beter wordende markten voorzien. 8 De nitdeeling van buiten- landsche granen, wier aankweeking als nuttig erkend is. 9. De verbetering der paardenrassen en van het vee door goede teeldiere:;. 10. Het populariseren der beste landbouwwerktuigen, aangezien de landhuishoudelijke werktuigkunde verre ten achteren is bij de industriële. 11. Af leiding naar zee van het overvloedige water. 12. Indijking en ontginning der door de zee verlaten gronden. 13. Ontginning der heide gronden. 14. De distilleerderijen beschouwd als vleesch-en meslfabricken. 15. Delandhuishoud kundige bibliotheek. 16, De vischteelthet water beschouwende als evenzeer zijn voedings oog moetende opleveren als de grond. 17. De beplan tingen bet vervangen van niet-vruchtdragende hoornen door vruchtdragende, zooals appel en kastanjeboomen. 18 Het maken van gierbak- ken en overdekte mestputten 19. Het gebruik vart den ondergrondsploeg 20. De opsporing der incest geschikte zelfstandigheden, ter ver vanging der voedingsmiddelen welke door de nijverheid en ter alcoholbereiding gebezigd worden. Ziedaar de middelen lot opbeuring van den landbouw, niet gegeven door een theoretisch, maar door een practisch landbouwer, en waar van hij eene rente belooft van veel grooter beteekenis, dan de ondersteuning, die men geeft mag eisohen. Maar in de eerste plaats wordt, zooals wij reeds hebben gezegd, geld gevraagd en wel geld tot lage rente. En hier stuit men dadelijk op een bezwaar, want als aan eene industriële onderneming geld, zelfs ongevraagd wordt aangeboden - de landbou wer verkrijgt die slechts met moeite en steeds onder de verzwarendste conditiën. Dat kwaad wordt door ieder erkend en door velen te drukkend gevoeld, en er is geen gouverne ment, dat niet op middelen peinst, om het weg te nemen. Frankrijk, deed daartoe eene krachtige en aanvankelijk welgeslaagde poging, door de instelling van bet grond-credicten bet toont zich mede genegen tot de oprigting van eene hank van grond-eigendomnaar do statuten van den heer David de Chullet eene bank die den landbouw overvloedig kapitaal zal verschaffen tegen 4 net. Zal ook ons Gouvernement die zoo gewig tige zaak eens ernstig ter harte nemen l liet kome daartoe met een duidelijk uitgewerkt plan, waartoe de bouwstoffen niet ontbreken, en onze landhuishoudkundigen zullen hunne bekwaamheid en ondervinding luide doen spreken, ten einde het groote nuttige doel der regering met kracht le ondersteunen. Zondagsblad. pauzam «FFacisra T» a«TViHn*r' den 24 December 1855. 27» pet. Nederland. Werkelijke schuld dito dito 5 dito dito 4 Ilandel-Maatschappij 4 ltusland. Oblig. bij Hope eu Co. 5 dito dito 1828/1829 5 Oertific. dito 1840. dito bij Sticglit/, dito dito 1S54 Oertific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binnen landscli Oostenrijk. Oblig. Metalliek dito dito N. betaalbaar Amsterdam Belgie. Oertific. bij Rothschild Portugal. Obligation 5 2>i 4 Va 623 4 74 Va 92 Vo 74.3y4 737» 21 Sa M*.8 Wis MOJ-OENPRUZEW VAWBEVOLGEMDE AHTÏÜBI.EK TE 5SJ.S3Z3ZEE van den *27 December 185o: De VedMudde. O Tarwe 1854 l 18 00 a 19.0.) N Tarwe 1853 15 00 a id S<> Z-Zomer dito- 0,00 a 0.00 Ordinaire lilo 12.00 h 13.0 Rogse - 1*2.00 a 12.25 W.-Gerst - 7,23 .i 7,50 Z.-djio - (5 50 a 0.75 Haver - 4 00 a 4 25 P.iardebooiien 8 00 a 8 20 Wide dito - 8 00 a 12.00 Bruine .lilo - 10,00 a 12,00 De \ed. Mnddc Graauwe F.r w t 0 00 a 15 00 Gtoene dito - 10,50 a 11 00 Gele dito - 0,00 a 0,00 Koolzaad - 0,00 a 0,00 Zaai-l.ijitzaad - 0,00 a 0 00 Slag-i.ijzaad - 0,00 a 0 00 R.iap-Olie 0. 00 v Palent-Olie - 0 00 Lijn-01 ie Oü.OO Raapkoek 00 00 de 104 Lijnkoek. - 00,00 LONDEN 24 December. GRAANMARKT. Zoowel Engelsche als vreemde tarwe was heden over het algemeen zeer weinig aangeboden. De omzettingen waren eveneens zeer onbeduidend en de prijzen bleven onveranderd. In Meal was de handel weinig belangrijk en d,e prijzen zijn nominaal. Boonen zijn 2/ per quarter lager te noteren. l'AS DUN 21 TOT EN NET D1ÏN 28 DECEMBER. G choreic (.'ene Hochter van P. R. Ertmanen P. T. Geelhoed. Fen Zoon van .1/ de Keizer en v. il. Boogerd. Een Zoon van M.v. d. Ende en B. Kodde. Een Zoon van IF. v. Nieuwlarid en K. Smits. Eene Dochter var 3. Benelter en IF. Duson. Eene Dochter van r' Koopmans cn G. D. de Jong. O vet leden A. Allerliefste oud 46 jaar, weduwe van C. Geluk. N. de Bic oud !5 jaar, dochter. W. van Oldendorp, oud54 jaar, weduwe van M. 'from mel. J. Doeleman, oud 70 jaar, weduwnaar van L. Pumme laar. M. Klink oud 5 jaar dochter. A. A. Priester, oud '24 jaar, vrouw van C. Kingsman. Burgh '23 December 1855. Bevallen van een dooden Knon, T. SCHILT ScRulTEMAREH. Ten gevolge van het vertrek van het -S-VWïs Raadslid Jhr. R. S. BOEI IE, moet weder zijne plaats in den Gemeenle-Raad worden aangevuld, Hoogst moeijelijk is die keuze moeijelijk bij het be staan van bloed- en aanverwantschap van de meesten der Raadsleden met hen die geacht kunnen worden geschiktheid voor die betrekking tc hebben; moeijelijk dientengevolge door het zeer beperkte getal van ge schikte en der zaak kundige personenmoeijelijk bovenal daar het er op aankomt eene keuze te doen van een onafhankelijk man <lie zich door geene theorien maar door de dagclijlische praktijk laat leiden. Na rijp beraad is onze keus gevallen op onzen stad genoot den Heer 11. J. BERG, welke met I .lanuarij 18 6 ophoudt tol bot Gemeentebestuur te staan in eenige betrekking die hem afhankelijk van hetzelve zoude kunnen maken. Wij voegen bierbij dat de Heer II. J. BERG, juist ten gevolge van zijne lang durige bemoeijingen in de zaketi van stads finantiën kennis aan noodige geschiktheid paart voor de betrek king van Gemeente-Haadslid dat hij met zeer veel be kend is immers bekend kan zijnwat de stoffelijke belangen van Zierikzee kan bevorderen en hem boven dien kennis van gemeentezaken in gcenen deele kan wor den ontzegd integendeel hem dezelve in ruime mate kan worden toegekenduit hoofde van zijne veeljarige ondervinding. kiezende doen wij keuze van een onafhankelijkder zake kundig man en stadgenoot. Eenige Kiezers. Zierikzee, 27 December 1855. De l,»tcrij van 9Iari<S werken en Voorwerpen, let- On Jvisteu- atistff dei* Semenzal, met goedkeuring van Z. ,51. den Koning, (en overstaan van een' Notaris, weder alhier plaats hebben op nader te bepalen dag. De bezigtiging zal plaals hebben op de Raadzaal van het Stadhuis alwaar men zich levens van Loten zal kunnen voorzien mede op nader aan (e wijzen dagen. Ook zijn van heden I oten le verkrijgen bij den Boek handelaar P. de Looze, a f I het Lot; en kunnen de voorwerpen ingezonden worden tol ultimo Febru- arij ten huize van VI e vde GffANE geb. Ermerins, Mcv.de JONGE, geb. Badon Guuben, en Mcv. van VRIJ 11 ERG HE geb. de Wit Wij bevelen hiermede deze Loterij aan de gunstige medewerking van zoovele welgezinden. Zierikzeeden 28 December 1855. Uil naam der Directie Douairière de JONGE, geb. v n Breugel. Eene uitmuntende beste KARNHOND, alsmede een jonge Dito, die alle geschiktheid tot het aanieeren daartoe bezit. Te bevragen bij de Uitgevers dezes. van HAKHOUT en DROOGIIOUT op de Buitenplaats Heesterbistonder Noordgouwe op Woensdag den 2 Januarij 1856 'svoortnidtlags om 9 ure. De Notaris Mr.C. van df.ii LEK de CLERCQ, zalten verzoeke van zijne principalenpu bliek presenteren te verknopen Op Vrijdag den 4 Januarij t 856 's voormiddags om 10 ure in het Bosch van Haamstede: Eene aanzienlijke partij Esschen en Elzen HAK HOUTalsmede eenige ZWARE BOOMEN. En op Jltiandafi den 7 Jnnuarij tH.ïfi (in plaals van op Zaturdag den 5 Januarijj 's voor middags om 10 ure, op het.'slol Moermont, onder Renesse: Eene partij zware l lpen en Esschen BOOMEN, ge schikt voor Werkhoul. De Notaris J. M. BOUV1N, zal, op Dingsdag den 8 Januarij 1856, des na middags ten twee ure, ten verzoeke van den Heer M. van POPER1NG, onder Oosterlund, in den driest, publiek presenteren te vorkoopen Eene partij extra zwaar negenjarig Esschen en El zen HAKHOUT. En op den 11 Januarij 1856, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Hoog VVelgeb. Heer Jhr. W. M. H. de JONGE onder Oosterland op de Hof stede bewoond bij Jou. Visser en daarna aan den Rampertschen Dijk vóór de Hofstede bewoond bij Jac. Sjiallegange onder Ouwerkerkeen partij zware Esschen en Abeelc BOOMEN, geschikt voor Werkbout. Tot bet lozen van l'Mndépen- dance zijn er nog eenige uren dispo nibel. Zij is ook beschikbaar voor Lezers buiten de Stad. Zierikzee, 27 December 1855. Erven A. de VOS. ter stads-DRUKKERIJ VAN DE EltVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2