ZIE1IKZEESGHS C0ÜRANT. ff.0 104- Zaturdag 29 December. 1855, Woensdag on Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE 5!\ ABONNEMENTS-PRIJS. drie maanden f 2,(10. Franco per post f 2,25. sending der Advert, daags te voren, voor 1 f ure 's morgens. VERSCHIJNT. PRIJS DER ADVERTENTIES. Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodbengten van !-6 regels tïf i behalve liet Zegelregt. r i Rij deze courant belmoren de afkondigingen bevallende fine verordening houdende maatregelen lol voorkoming van liloofdzeer en andere huidziekten en eetie op de plaatselijke ft/eUisling. Openbare Kaatlsvergadering' gehouden te Zierikzee, den 27 December 1855» Voorzitter Mr. 13. C. Cau, Secretaris Jhr. Mr. C. de Jonge. Afwezig Dr. Keller. De notulen der vorige zitting worden na resumtie goedgekeurd. Wordt mededeeling gedaan eener missive van gedeputeerde staten berigtcnde de ontvangst van het reglement voor het Weeshuis het welk zal gedrukt en aau de leden daarvan een exemplaar uit gereikt worden. Idem van de verordening houdende maatregelen tegen de versprei ding van hoofdzeer en andere huidziekten hetwelk eveneens zal gedrukt worden Wordende de verdere uitvoering aan heeren Bur gemeester en Wethouders opgedragen. Eene missive van als vorenbevattende bedenkingen tegen de strafbepalingen in de verordening op den verkoop van vleesch om aan die bedenkingen te gemoet te komen stelt de commissie ad hoe voor en wordt beslolen om in elk artikel op te nemen de boete op dc overtreding gesteld. Idem ten geleide der Koninklijke goedkeuring van de verordenin gen tot heffing eener belasting op de brandstoffenwelke den 28 dezer maand zal worden afgekondigd. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit waarbij aan den commissaris van polieie '30 is toegekend met bepaling die te vin den uit den post voor Onvoorziene Uitgaven. Eene missive van Jhr. It. S. Boekte houdende kennisgeving dat hij zijn ontslag als raadslid neemt, uit hoofde van verplaatsing.! De voorzitter deelt namens Burgem. en Weth. mede dat door hen de verkiezing van een nieuw lid in de plaats van Jhr. Houtje is bepaald op 14 January e. k., ett stelt voor, om over te gaan tot de benoeming van een stembureau. De raad hieraan voldoende worden benoemd als leden van dat bureau de heeren Mr. van Dongen en Dr. Keller en als plaatsvervangers de heeren van der Vliet en Mr. Egter. Wordt medegedeeld door den voorzitter dat de directie van Schou wen eene verbeterde suatie langs den Kaweg wenscht te doen graven en dat daarbij een gedeelte van den weg dat uitgezakt is zal uit gegraven en daarmede het overige van den weg verhoogd worden. Burgemeester en Wethouders lichten die mcdedeeliugen nader toe waarop de raad besluit die wegsverbetering goed te keuren. De voorz. verklaart hierop de vergadering voor 1/4 uur te schorsen. .Bij de heropening van de raad wordt door Mr. van Dongen na mens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op de instructie van den ontvanger, houdende goedkeuring. Op voorstel van Mr. de Crane worden op den marktdag de kantooruren bepaald van 9 tot 1 en van 3 tot 5 uur, en voorts wordt de instructie zooals zij is ge concipieerd vastgesteld. Idem de instructie van d°n controleur, nadat eene vraag van Mr. van Dongen of Burgemeester en Wethouders of de raad de com- miesen moet ontslaan door den voorzitter in eerst bedoelden zin was beantwoord. Wordt bij monde van Mr. Egter namens de commissie ad hoe rap port uitgebragt op de begrooting der Teekenschool en dien conform goedgekeurd. Bij monde van den heer Landsknegt namens de commissie ad hoe wordt rapport uitgebragt over de rekening van bet Weeshuis van 1854 houdende goedkeuring, wordt dien conform besloten. Wordt besloten tot af- en overschrijving van f 64 uit Onvoorziene Uitgaven op spuiloonen. Wordt remissie verleend aan van Schaverbekf van ƒ2 en aan van Meerendonk 3,20pacht som voor eeue etting aan eene vergraven kade. Door de commissie ad hoe wordt bij monde van Mr. van Dongen rapport uitgebragt op de concept verordening voor de commissie van bouwvallen hetwelk voor de leden ter visie worden gelegd om in de volgende vergadering te behandelen Het adres om remissie van Hoofdelijkeu Omslag van Mej. A. Dekker wordt hij dc overige gecolligeerd. De heer van der Grijp stelt voor 100 boomen aan den Blokweg te roeijen. Mr. de Crane vraagt of dit noodzakelijk is. Dit toe stemmend beantwoord zijndewordt conform het voorstel besloten. Hierna is de zitting gesloten. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BüRGEMEESTEnen Wethouders van Zierikzee. Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie. Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks zouden mogen aangaan, dat het register tot inschrijving der personen welke voor dit jaar aan de Loting voor de dienst der Nationale Mi litie deel moeten nemen op het Stadhuis ter Se cretarie zal gereed liggen van den 1 Januarij 1856 tol den20 daaraanvolgende iederen dag, uitge zonderd des zondags van des morgens ten negen ure tot des namiddags ten één ure, en dat het zelve alsdan opgemaakt en door het Hoofd van hel bestuur onderteekend zal wordenen dat de zoodanigen, welke daarna worden bevonden in hunne verpligting nalatig te zijn gebleven tot en met den 28 Januarij nog op het register zul len worden gebragtdoch met eene boete vaïi 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden en dat de nalatigen die eerst na den 28 Januarij zullen worden ontdekt, dadelijk gearresteerd moeten worden om tot de dienst te worden ingelijfd zon der tot het aanvoeren van eenige reden van vrij stellingen te kunnen worden toegelaten. En worden mitsdien alle jongelingen hun doiniciliuin of vaste woonplaats binnen deze Ge meente hebbende welke op den 1 Januarij 1850 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbragt, en dusallen die in het jaar 1837 geboren zijn, bij deze opgeroepen en aan gemaand om zich op voorschreven tijdstippen, plaats en uren, voor den 20 Januarij e. k. ter inschrijving in het register aan te dienen mei overlegging van een extract van geboorte tot opgave van den datum hunner geboorte gelijk de ouders, voogden, curatoren of geiriagtigden van afwezigen worden opgeroepen om hunne kinderen of pu pillen; binnen den bepaalden tijd Ier inschrij ving aan te geven, en alsdan aan hetGetneenle- Bestuur zoodanige onderrigtingen te verschaffen ofte doen verschaffen, als van de lotelingcn zelve zonde kunnen worden veilangd wordende voorts aan alle de jongelingen die huri negentiende jaar zijn ingetreden bij deze te kennen gegeven dat zij zich na den 1 Januarij 1856, tot op den I Junij daaraanvolgende tot geenen vrijwillige militaire dienst bij de armée te land of ter zee kunnen of mogen verhinden naar aanleiding der bepalin gen dienaangaande vervat in art. 94, litt. gy der Wet van den 8 Januarij 1817, terwijl al ver der tot voorkoming van alle misvatting, welke zoude kunnen ontstaan met betrekking tot de verpligtingerr van inschrijving die bij de be staande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder het oog gebragt: 1. Datalle jongelingen, indenjare 1837 alhier geboren en alhier hunne woonplaats hebbende moeten worden ingeschreven zonder onder scheid. of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kan worden bijgebragt. 2 Dat gehuwden en afwezenden ook in de Inschrijving moeten worden begrepen, en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Militie- Raad moeten overleggen, op hetzelfde tijdstip hetwelk tot overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat ouders, voogden en regenten verpligt zijn, hunne kinderen of pupillen in persoon ut door iemand daartoe gemagtigdte doen in - schrijven en daarna nalatig blijvende, verbeuren zullen de boeten bij de bestaande wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats of bel dmnici- bum van Inschrijving bij art 56 der wei vauUen 8 Januarij 1817, het navolgende is bepaald: »De wettige woonplaats of domicilie voor de «Inschrijving hierboven vermeld wordt gehou- «den: voor hen die ongehuwd zijn de woonplaats «der ouderen en bij overlijden van beiden die «van den eerst benoemden voogdvoor de gehuw- «den, de plaats alwaar zijhun bestaan hebben, in «twijfelachtige gevallen omtrent gehuwden, zal «voor de wettige woonplaats gehouden worden die «plaats alwaar zij op den 1 Jan. van elk jaar tot «de uitoefening van eenig beroep patent hebben «bekomen of wel voor het middel van het pcr- «soneel en mobilair of dat, hetwelk in de plaats «daarvan zoude mogen worden geïntroduceerd, «beschreven zijn, en voor zooverre zij daarin niet «beschreven zijn noch patent hebben bekomen, «de plaats, waar zij zich bevinden met deze ver- «dere bepalingen, dat zij in een vreemd land uit «ouders ter oorzake van 's lands dienst alwetend «ofanderzints op reis zijnde, buiten het rijk zijn «geboren zullen worden ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaats heh- «ben dat jonge lieden door hun vader of moeder «voogd of curator achtergelaten en geen bestaan «hebbende, op de lijsten van die gemeente zullen «worden gebragt, alwaar hunne ouders, eerstin «rang benoemden voogd of curator, het laatst «hunne woonplaats hebben gehad en wanneer «deze woonplaats niet bekend mogt zijn, of dat «dezelve buiten het Rijk is gelegenop die «van de plaats, alwaar zij zich bevinden." «Zij die geene ouders, voogden of eigen be- «staan hebben zullen worden ingeschreven op «de plaats alwaar zij zich bevinden." «De gealliinenteerden en kinderen in gods- huizen en liefdadige gestichtenzullen worden «ingeschreven in de plaatsen, alwaar de gods- «huizen zijn gelegen of dc alimentatie geschied Eu eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als ingezetenen van het rijk binnen deze ge meente met der woon hebben gevestigd overeen komstig art. 6 der Wel van den 27 April 1820, zich voor zoo verre zij nog in de jaren dei Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moe ten aangeven tot inschrijving in dat register waartoe zij volgens bunnen ouderdom beboeren. En opdat niemand ten dezen onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks binnen deze gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan Le Zierikzeeden 19 December 1855. B C. CAU Foorziller. C. nu JONGE, Secretaris. l)e ondergeteckendcn zeggen bij deze <i«nU aan de onbekende gever of geefster, voor een gift van f 10 ontvangen in de Kerkcollekte van den 2den Kersdag, met bet opschriftwarme spiisen aan den lieer C. Eisner voor eene som van f lli,73'/,bij hem ontvangen in de ten zijnen huize geplaatste busbij den ter bezigtiging gestelden Kersboomzijnde de eerste gilt naar de daaraan toegekende bestemming aangewend, en de tweede onder de verschillende armbesturen verdeeld. liet Hervormd Diaconie Armbestuur, V KHDOOIt EN Voorzitter. b. de JONGE', Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee, 2.7 December. Wij kunnen even als ten vorigen jare melding maken van het feest dat op den tweeden Kersdag aan de kinderen van do armenbe- waarschool is bereid, in de school was een kersboom geplaatst, waarin lichten en prentjes met versjes hin gen rondom weike de kinderen zalen terwijl zij op melk en broodjes onthaald werden, tiet getal der aan wezige kinderen bedroeg I 'dt- Iij ontvingen elk een gemaakt kleedingstuk ten geschenke. Groot was hel getal belangstellenden die dit feest bijwoonden. Toen we ons in het midden dier kinderwereld bevonden en daar de orde die onder hen heerschte cn boe net en zindelijk zij waren, aanschouwden, kon dit niet nalaten onze opmerking te trekken. Het gaf stil zwijgend eene vereerende getuigenis voor de onderwij zeressen dier schoolMaar eider die het oog liet gaan over dat groote aantal gemaakte kleedingslukken van allerlei soort dat in een daaraan grenzend lokaal, ter uitreiking aan de kinderen gereed lag, zal zich eenig denkbeeld hebben kunnen vormen van het beleid en de moeite en de geldelijke opofferingen, die zulk een leest kosten zal den ijver der dames directrices bobben geprezenaan wier liefdevolle zorg de kinderen dit feest te danken hebben. .Moge dc kersboom vele vruch ten voor bet hart dragen en daarvan door baar, die zoo veel ten offer bragten niet de ininsie worden geplukt. Nogmaals wordt herinnerddat de sedert 31 December i 85 i buiteu omloop zijnde muntbiljetten van f 100 en van f l(), uitgegeven krachtens de wet van 17 September 1819, met den 31 dezer verjaard "in- W ij vernemen dat Z. M. de koning in de loterij ten behoeve van banda's en Ternate's noodlijdenden deel beeft genomen voor/" 1000. Z. Si. verlangt ech ter geene loten le ontvangen. Alen meldt uit Werkendam van den 19 dezer Hoe ouvoorzigtig het is om kinderen alleen in huis le laten bewijst bet volgende. De vrouw van A. S.,j arbeider op den polder Keizersguldenwaard" onde: deze gemeente gelegen had eergisteren voor eenig oogenblikken bet huis verlaten en liet twee jonge kir, deren daarin achter. Het oudstezijnde een jongentje van ruim 4 jaren stak toen bet bout, hetwelk up de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1