ZEETIJDINGEN BEURS, HARKTRURir.TRN ENZ RlïlUilTlLUKK STA II T!> Z! m ADVERTENTIES AANBESTEDING. Na den afloop de cr plegtigheid werden de leden der c inimissie door den onderkoning uit- genoodigd om zich in zijne tent le vereenigen alwaar hun volgens lands gebruik koffij en de bekende lange pijpen werden aangeboden. De voorzitter der commissie onze geachte Neder- landsc&e ingenieur F. II'. Conrad werd door den onderkoning mei de meeste onderscheiding behandeld en genoot de eer naast hem tc zitten. Weinige oogenblikken na deze plegtige re ceptie werd de togl naar Kaïro voortgezet." Amst. Ct Ter vervulling der vacature bij de Neder- duitsche Gereformeerde gemeente le Rotterdam, ontstaan door de benoeming van den wel eerw. zeer gel. heer dr. J. Prins tol hoog- leeraar in de godgeleerdheid aan de I.eidschc hoogeschool, heeft de kerkcraad heden het volgende twaalftal predikanten geformeerd: dd. Tinlie le Leeuwarden, J. van den Broei: tC/Oegstgeest, J. Hooi/kaas Herderschee te Nijmegen, Tb'. J. O. Sluiter te Dordrecht, IV. van lieten»;/ te Breda, 7. Poortman te Zwolle,./. P. 17. Betters tc brouwershaven B. J. Aclriani te Haarlem J. C. Verhoef te Sluis, N. II dc Graaf {c Apel doorn, Ph. li. Hugenlioltz le Haarlem en J van der Leeuw te Wormer. Voor het aanstaande jaar wordt een merk waardig natuurverschijnsel aangekondigd, name lijk het terugkeeren van de groote komeet van het jaar! 556 die toenmaals de bijiteloovige wereld met schrik vervulde. Nopens hot naauwkeurige tijd stip zijn de slerrekundigen bel nog niet geheel eens, ofschoon het wedcr-verschijnen der groote komeet, telkens om de 31)0 jaren door hen voor ontwijfelbaar wordt gehouden. 1.1. zalurdag avond omstreeks 10 minuten voor 10 ure werd teGroningen een lichtend ver schijnsel opgemerkt Hij eeneeenigzins mistige lucht ontstond eensklaps een helder purperkleu rig licht, dat slechts eenige oogenblikken duurde. Hoogst waarschijnlijk zal het veroorzaakt zijn door een vuurbal, die u:! hoofde van den nevel niet gezien is. Men verneemt dat de van de poslkar te "Haarlem gestolen zak met brieven en papieren met de daarin vervatte geldswaarden gisteren aldaar is teruggevonden en teregt gebragt. Men meldt uit Veghcl van 11 dezer, lie den nacht had alhier eene brutale diefstal plaats vergezeld van omstandigheden als sedert 50 jaren in deze streken niet zijn gehoord. Naar gissing 6 personen loopen met eene draaiboom plotseling de deur van een landbouwer K. van der Steen genaamd met pistolen gewapend den man dwingende onder hel uitbraken van afschuwe lijke godslasteringen zijn geld te wijzen. Onge veer f r, 00, uit eene kist genomen hebbende, stalen zij de kleederen het spek, een mud rogge enz. en trokken met den buit weg. Ge wis zal de policie alles wat mogelijk is aanwen den ter opsporing der dieven, die uit de ach tergelaten sporen in de sneeuw de rigting van de beruchte liroekstraat onder Gemonde schijnen te hebben genomen. Te Overlankhorst heeft mengrooten over last van vossen waardoor verscheidene landlie den hun pluimgedierte verliezen. Men is voor nemens eerlang eene parforce-jagt op deze roofdieren te ondernemen. Te Texel werd het St. Nicolaasfaest ge vierd bij welke gelegenheid eene stoutmoedig heid van eene vrouw bijna gelijk aan die van de bekende Kenau Hasselaar werd opgemerkt. Zekere dienaar van policie belast met het toe- zigt bij gedacht feest, bevond zich met zijne echtgenoot in eene herberg alwaar een aantal gemaskerde jongelingen en andere zoogenaamde St. Nicolazen aanwezig waren, op eens, ont stond er twist tusscken eenige gemaskerden en niet gemaskerden hetwelk lot eene vechtpartij overging zoowel met den vuist als met het mes. De genoemde dienaar deed al het mogelijke om de twistenden tot bedaren le brengen doch le vergeefs toen op het oogenblik zijne echtgenoot zich in het midden der twistende partijen begaf, een der belhamels hij den kraag vatte en hem op eene niet ongevoelige manier de deur uitwierp. De man stond als verstomd over de stoutmoedig heid zijner vrouw. benoemingen en besluiten. Bij Zr. Ms. besluiten is benoemd tot raadsheer in het pro- vineiaal geregtshof van Groningen mr. G. Diephuis thans regter in de arroud. regtbank te Windschoten is benoemd tot ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen en te vens entreposeur te Dordrecht c. a. de heer J. A. van Wijn gaarden thans controleur der 1ste klasse van de directe be-, lastingen in- en uiigaande regten en accijnsen te Amsterdam Benoemd tot rentmeester van Zr. Ms. part. domeinen de heer C. D. Tilenius Kruythoff, kantoor Schiedam, in plaats van den heer G. ten Sandeeervol ontslagen. Tot commissaris van policie te Amsterdam mr. B. L. R. Termaat thaus eerste couimips van policie te Arnhem en tot regter in de arrondisse- ments regtbank tc Rotterdam, mr, J. Pols, advokaatte 'sllage. eervol ontslag verleend aan jhr. T. A. M. A. van Andringa de Kempenaer, als burgemeester der gemeente het Bilt, onder dankbetuiging voor de vele eu langdurige aan den lande be- wezcue diensten. BUITENLAND. BU1Z1CHLAND Keulen, 17 December. Brieven uil Mi laan verzekeren dat de Oostenrijksche regering vast besloten zou zijn de invoering van geener lei nieuwigheden in de Uonau-vorstendommcn loc te laten zoo niet de eerste voorwaarde daar van bestaat in het aannemen van een prins uit- het huis van Oostenrijk tol Souverein van den nieuwen onafbankelijken staatdien men voor nemens zijn zou in die vorstendommen te vesti gen. Daarentegen zou, wanneer deze voor waarden door de in de zaak betrokkene mogend heden aangenomen wierd Oostenrijk besluiten om onbewimpeld en des noods als oorlogvoe rende mogendheid in hel Westerse!] verbond te treden. liet Drcsdener dagblad dat doorgaans zeer goed is ingelichtbehelst het volgende ar tikel wegens de zending van den generaal Can- robert bij de Scandinavische hoven: »ln goed onderrigte kringen verzekert men dat de gene raal Canrobert niet in last had eene dadelijke medewerking tot den oorlog van de Zwcedsche en Deensche regeringen te vragen. Frankrijk vroeg voorloopig alleen een zedelijken bijstand in het belang van do zaak der geallieerden en werkelijk beweert men dal Zweden en I enemar- ken zich nagenoeg op gelijke lijn als Oostenrijk geplaatst hebben zij hebben de eischen van Frankrijk en Fngeland tot de hunne gemaakt in den vorm dien zij bij de Weener conferentien hadden en hebben in zekere gebeurlijke om standigheden hunnen werkdadigen bijstand toe gezegd maar het vraagstuk der eigenlijk ge zegde medewerking is voorbehouden en wan neer ten volgenden jare een krijgstogt in de lialtische Zee gemaakt wordt zullen de Scandi navische rijken daaraan geen deel nemen. f b a k e b ijk. In de school der schoone kunsten is giste ren door het hard stoken van een verwarming- toestel brand ontstaan in de zaal alwaar de prij zen aan de kweekelingen worden uitgereikt. Niet alleen dat de vlammen een groot gedeelte dier zaal en andere vertrekken hebben doen af branden maar ook hebben zij de fraaije schil derstukken van Paul Detarocliê bereikt en deze groolendeels vernield. Op den spoorweg tusschen Parijs en An- leuilworden thans proeven genomen met een nieuwen verlichtingsloestel van Amerikaansche vinding. Deze toestel die op de wereldtentoon stelling was ter bezigtiging gesteld wordt van voren aan de locomotiefaangebragt en verspreidt een van zeer verre zigtbaar licht over de spoor staven. Het correctioneel geregtshof der Seine heeft dezer dagen den heer Jalaberl directeur van het dagblad le Theatre, veroordeeld tot 500 frs. boete en 2000 frs schadeloosstelling wegens het schrijven van een artikel, hetwelk de strek king had om mad.Jlarie Diipuis actrice van den schouwburg der Vaudeville, in minachting te brengen. Een visscher te Trenlemoult heeft dezer dagen in éénen trek niet minder dan tien ton visch gevangenmet medehulp van verscheiden makkers had hij drie uren werk om deze vangst in twee schuilen te laden. G R O O T-B RIITiïNNIEN Londen, 17 December. De hoop is verijdeld dat na den afloop van den vrijdag gehouden ka binetsraad iets met zekerheid ten opzigle der ge ruchten wegens vredes-onderhandeling verno men zou worden. Integendeel verzekert men dat die kabincts-raad de laatste voor het Kers feest alleen de regeling der loopende zaken tot de volgende bijeenkomst der ministers ten doel heeft gehad. De meeste leden van het kabinet maken zich dan ook reeds gereed om de laatste weken des jaars op hunne landgoederen te gaan doorbrengen. Alleen die van buitenlandsche zaken en die van oorlog zouden in de hoofdstad blijven. De regering blijft bestendig detachementen handwerkslieden naar het leger in de Krim zen den. Aan boord van het transportschip Jura gaan in de volgende week wederom '25(1 hakkers vlccschhouwers metselaars, timmerlieden enz. derwaarts. Verscheiden dagbladen gispen ten sterkste het gedrag van prins Albert in zekere omstandig heden en verwijten hem dat hij zich op onwettige wijze in de zaken des lands mengt. Als kolonel van een regement grenadiers der garde heeft hij namelijk een aan de koningin gerigt verzoekschrift mede onderteekend, in hetwelk de officieren van hel keurkorps zich over de onlangs van regerings wege gemaakte bepalingen op de bevorderingen hij het leger beklagen. Ook de hertog van Cam bridge heeft dit verzoekschrift mede geteekend, maar de Times raadt de regering aan volstrekt geen acht op dit stuk le geven. JONGSTE Bf'jTENLANDSCHE TIJDINGEN. Londen 13 December. De Morning Postver- zekertdatdedoordeOostenrijk. regeringaan den graaf Ksterbaztj bij zijn vertrek naar St. Peters burg gegeven instructien hem voorschrijven ter stond naar Wcenen terug te keeren zoodra hij overtuigd mogt zijn dat de voorstellen van Oos tenrijk niet door Rusland worden aangenomen. Berlijn, 18 December. Berigten Tuit Peters- burg van voor hel aldaar bekend worden der bemagliging van Kars trekken sterk in twijfel of de vredes voorwaarden welke van de verbon den mogendheden zijn uitgegaan zullen worden aangenomen. Men meldt uit Rotterdam van den 19 de zer. De waterstand is hier buitengewoon laag. Fr is zelfs geen vloedwaardoor een groot ge tal stoombooten belet wordt te vertrekken. De Maas voor de stad zit reeds vast. De vorst is fel. De tappers hun eigen vonnis vellende. Het aan de belangen der 'appers toegeweide blad the Morning Advertiser zegt verwonderd te zijn dat menigeenspreektvande overbeerschende dronkenschap in het rimschc leger, als ware dit een kwaad waartegen geen middelzou bestaan engaat daarna dus voortMet schijnt ons toe daler eene bij uitstek eenvoudige en onfeilbare wijze van handelen met dit zoo groote kwaad is aan te wenden namelijk de gelegenheid daartoe te doen ophouden of met andere woorden het verkoopen van bedwelmend vocht te verbieden behalve op het getuigschrift van een geneeskun dige dat geestrijke dranken noodzakelijk zijn tot geneeskundig doel. Stel het strafbaar voor ie der in de Krim om bedwelmende dranken te ver koopen onder welke omstandigheden ook en aan hel kwaad zal op eens een eind zijn gemaakt. Indien aan lieden geen drank wordt geschonken, is het duidelijk dat zij niet dronken kunnen wor den. Zoo wanhopig een kwaad vereisclit een uiterst krachtig middel. Zeker, het zou onein dig beter zijnvoor tc komen dal de soldaat toegang hehbe tot de middelen waardoor hij dron ken wordt, dan nadat hij zoo beschonken is geraakt dat hij onbekwaam is zijne militaire pligten te vervullen hem slagen toe dienen. In dien er ooit een geval was waarin men tot pre ventieve maatregelen zijne toevlugt behoort te nemen bestaat zulks hier. Het verwonderd ons alleen dat bij een middel zoo eenvoudig en zoo krachtig werkend legen zoo verschrikkelijk een kwaadhetwelk den commandant en chef ten dienste staatdit niet alreeds is toegepast geworden. En het verwonderd ons alleen dat de schrij ver niel schijnt le gevoelen dat hij met deze taal te voeren de zaak van de afschaffing der geheele dranktrafiek in Engeland zelf op de meest eenvoudige en overtuigende wijze aanbe veelt. De kracht der waarheid terwijl hij zich op een ander standpunt plaatste schijnt hem de belangen zijner cliënten voor een oogenblik en als zijns ondanks uit het oog te hebben doen ver liezen. Volksvriend Volgens particulier hcrigt van kapt. F. D.de Ruiter, voerende het schooner-galjootschip Cad- zandria, in dato St. Thomas, 3l) Nov. 1855, was hij aldaar t9 Nov. van Newport gearri veerd. Twee man der equipage lagen ziek in het hospitaal. De schooner kof Westenschouwen, kapt. li. de Vries, den 31 (let. te Kaap Haïti gearriveerd, lag 16 Nov. aldaar zeilklaar naar Zierikzee. Gepraaid den 1 November op i gr. nb. en '23 gr. w\. Duiveland, kapt. J. C. Viersma van Rot terdam naar Batavia. Brouwershaven 19 December. Hel schip Nordstjemen, kapt. J. Jorgensen, van New- York naar Rotterdam, den 16 binnendoor opge zeild is heden door ijsgang genoodzaakt geweest op de reede terug te keeren. Hel schip Ocean Home, kapt. B. H. Merryman zit op de vlakte aan den grond. 19 dito. Uitgezeild: Balokapt. W. F. Broeksmit van Dordrecht naar Akyah. paur.stv «ssu srfBOTSN TC ib) den 19 December 1855 Nederland. Werkelijke schuld dito dito dito ditp Handel-Maatschappij Rusland. Oblig. bij Hope en Co. dito dito 1828/1829 5 j Certific. dito 1840. dito bij Stieglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binnenlandsch Oostenrijk. Oblig. Metalliek dito dito N. betaalbaar iVmsterdam Belgie. Certific. bij Rothschild Portugal. Obligatiën 2 7* pet. 3 4 4 V'j 5 4 4 5 i r,2*8 MA, 1001;, 9H, 74% 73 20'/, 38 '-q 2Va 3 HARKTPR. DER MEEKRAP TE ZIERiHZKS van tien 20 December 1835 TEELT UI?4 l'wee en een, 1ste Uw., blank '23,30 a 24,00 Twee en een middelbare iliio - 22 50 a 23 OO Twee en een. mindere dito - 21,00 a 22 00 Een en een 1ste k\v.blank - 23 30 a 21 00 Een en een middelbare dito - 22.30 a 23 00 Een en een. mindere dito - 21.50 a 22 00 Onberoofde, 1ste kw., blank - 23.50 a 24.00 Onberoofdc, middelbare dito - 22,50 a 23 00 Onberoofde, mindere dito - 21,50 a 22.00 Mullen- 5 00 a 6 00 Middelbare dito 3,00 a 4.00 HIDOBNPBIJZBIV VAN EE VOLGENDS ABTIEELEN TE ZIERIKZEE, van den 20 December 1855. "3 5 De O Tarwe 1834 N 'lat we 1835 Z - /.omer dito Ordinaire dito Rogge W. Gerst Z.-dito Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito Ned. Xludde 18.00 a 19.00 - 15 00 a Hi 50 - 0.00 a 0 00 12 00 a 13 0!' - 12.00 a 12.25 - 7,25 a 7.5b - 6.50 a 6,75 - 4 00 a 4 25 - 8 00 a 8.20 - 8,00 a 12 00 - 10.00 a 12,00 De Ned. Mndde GraauweFrwt/ 0.00 a 15.00 Groene dito - 10 50a 11 00 Gele dilo Knolzaad /zaai- Lijnzaad Slag- l.ijzaad Raap-Olie P.«tent-Olie Li 11» - O l ie - Oti.OO Raapkoek 00.00 'Ie 104 Lijnkoek, - 00.00 a 0 OC 0,00 a 0,0t 0 00 a 0.0( 0,00 a 0.0< 0,00 p. v 0.00 LONDEN 17 December. KOFFIJ. Ceylon met weinig voorraad en goede vraag. THEE met weinig omgang. SUIKER gaat weinig om. GRAANMARKT. Engelsch Tarwe met matigen voorraad kalm op vorige prijzen/ Vreemde Tarwe en Meel vrij leven dig en het eerste artikel uithoofde der tegenwoordsge hooge prijzen zonder belangrijke omzettingen. Meel onveranderd stil. 8) l'j van den 14 tot en met den 21 december. Geboren: Een Zoon van D. Vermeide en C. de Neef. Een Zoon vail R. van Gestel en J. Smit. Een Zoon van J. van der Velde en E. Nnerhoudl. Een Zoon van D. J. P. Jacobi en J. Beekman. Eene Dochter van M van Stappen en M. van de Polder. Overleden: L. Reinenbergoud 17 dagen (zoon). s AL De Centrale Directie van Schouwen, Burgh en Wesllandzalten overstaan van den Heer Adspirant-Ingenieur van den AValerstaat in dit Arrondissement, onder nadere goedkeu ring op Maandag den 31 December 1855, ten elf ure des voormiddags op 'sLandskamer te Zierikzeeaanbesteden Het DELVES van eenige gedeel ten der Waterleidingen nabif SKieriksee, Serooskerke en in de Districten Brouwershaven en Langendijkbenevens liet liedelven van eenige Polder- gronden te Borrendamme en te Scharendijke,in S Perceelen. De aanwijzing zal geschieden op Vrijdag den 28 December e. k. De Bestekken liggen ter inzage op 'sLands kamer en zijn verkrijgbaar bij den Boekhan delaar VAN DISHOFCKte Zierikzee. Zierikzee21 December 1855. B. C. CAU, Voorzitter de JONGE, Onlv.-Griffier, jjUjg Bij Mevr. S. BOE1JE, van Weel, jHpl om dadelijk in dienst te treden en HëJra tot November of langer mede naar Zutphen te gaaneene Werkmeid bc- noodigd welke tevens geschiktheid heeft met Kinderen om te gaan. the stads-drukkerij van de erven a. de vos

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2