1855 Tï.° 102 Xtiturdag 22 December. 1855, MEUWSTUÖM len) afkondiging. VafiivrtflO1 JL. M ZIERIKZEESIIECÖIIANT «W |8'-2 :l de r Mid oom- rdaiia i aan* Wei» il der Vlis- toom d'.s 00 9 V J O'M -svj ;3,5/l0 dO Va f 15.Ml prijzen flllfi f Ï.SO- f 3.51) fit .So l-li <•- •3«uï' KLIS tl hcb- n ver ia wan n den Kouds aan d» anuarij an bet en toe- den 'te UREN- n zijne; nds ten publi' ■k rk dub-i ta o be- i uitzig1 Ine bb-j Bordzijdi.- plaalscj Ï)K ritus ÜKZKlt CpntilKf IS Per drie jna.xntjgn f PlTitiet;, J)er, riost 2/kr. A ho.ii ii ïufü?li ten woril e 11 en Postdirecteuren. -Verschijnt"Woelisdag en Zaturdag. ngeiip:i:"n bij allé iit.cVlir.üdcia'^u /7, 7 DE VRIJS DER AWBRTSSW:* IS; fiiiu-.jiiü .10 cents de rege).Uue'v-»;iiik'.»-».li .iii/-u 5 <-:mI <h- i-gcl r«;d^)orte-llmv.eÜjks-- en 1>m Ib trigten van .1S regel.- iv f .1 Z'.-elreg; voor ie'ure plut'si t do ecu's. I't IiV-ü ?n Ififx der A Ivei'fenl.ic'i. k.ui ycsehic'b'ii tol jiingoil tg nu Vrijdag, vuwrlluve des morgens', Bj deze courant behoort een bijvoegselbevat tende de verordening op het brandwezen dezer ge meente door den Raad vastgesteld den 21 Julij en 5 November 1855. Uithoofde vanhet invallende Kersfeest zal hel volgend nummer dezer courant in plaats van dingsdagWoens dag avond worden uitgegeven. Toegevende aan liet verlangen van eenigc onzer lezers zal de courant even als vroeger in drie kolom men doch met meerdere lengte beginnende met I Ja nuari) 1856worden uitgegeven en de Advertcntïên ook op de vorige wijze worden geplaatst. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. Bur&bmekster en Wethouders van Zierikzee. Gelet hebbende op de bestaande wet telijke bepalingen betrekkelijk de Natio nale Militie. Brengen bij deze ter kennis van een iege lijk die zulks zouden mogen aangaan dat het register tot inschrijving 'der personen welke voor 'dit jaar aan de Loting voor de dienst der Nationale Militie deel moeten ne men op bet Stadhuis ter Secretarie zal ge reed liggen van den 1 Januarij 1856 tot den 20 daaraanvolgende iedéren dag, uitïC: zonderd des Zondags, vari des morgens ten negen ure tol des namiddags ten één ure, en dat z liptzelve a)/dari opgemaakt en door bet Hoofd van het bestuur onder teekend zal worden, qn datdezood,anigen welke daarna wordenmêitmden in hunne verpligling nalatig te, zijn gebleven, tot en met den 28 Januari j nog óp het regislerzul- len worden gebra,gt, doch mot eeue boete van 5 tot lOOguldens gestrafkinoeteti wor den en dat de nalatigom, die eerst na den 28 Januarij zullen worden ontdekt, dadelijk, gearresteerd moeten worden,om tot dediènst' te worden ingelijfd zonder tót bel babVoeVen van eenrge reden van vrijstellivrgen le kun lien worden toegelaten. En Worden mitsdien alle' .jo'ngèlingen bun domiciliunrof vaste wobn'^TaatsInniie'n jdeze Gemeente hebbèrulé '.welkeoj) den I Janu arij 18fi6 liun 'negentiende jahr zini y intre den en hetzelve nieVHeb'Èen volbragt ,j,'n dus allen dic'iii bei jaai 1887.geburen zi jn., bij), deze opgeroepen en.aaugeinaandiom.zicb.op voorschreventijdstippen plaats en .nraity voor den 20; Januarij e. k. ter insclYrijvin^iiv'' bet register aan -te dienen mei overlegging van een «witkiel 'van geboor te lot opgave van den 'datum hicnne'rgèkdorte gelijk de ouders, voogden, curatoren of geinagtigden van af wezigen wonden' öpgejroepeivpni'buiiiie kin deren o,f pupillen; bihneii rféli'" bepaal dón tijd- Ier inschrijving a.'in le'gévèh en 'alsdan aan bel Gemvéitte Bestuur zoodanige oiutei- rig ti'ngén 'te" vcrscliaffiéri of t e dopn.ver.scn^.fr; fen,als van de lotelingen zelve zoude kunnen worden verlangd vyordendp,i[Qctrt,5 «WO .alle de jongelingen die bun negentiende jaar zijn ingetreden bij deze te kennen gegeven dat zij zieh na dp'n 1 Januarij 1856, tot op den 1 Junij daaraanvolgende tot geeuen vrijwil lige militaire dienst bij de Armée te Land of ter Zee kunnen of mogen verbinden haar aanleiding der bepalingen dienaangaande vervat in art. 94, litt. gg der W'ct van den 8 Januarij'1817, terwijl al verder tot voor koming van alle misvatting, welke zoude kunnen ontstaan met betrekking tot de verpliglingeri van inschrijving die bij de bestaande wetten worden voorgeschreven aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder het oog gebragl I. Dat alle'jongelingen, in den jare 1837 alhier geboren en'alhier hunne woonplaats hebbende, 'móeten worden ingeschreven, zonder'onderscheid of voor ben al dan niet eenigc reden van vrijstelling kan worden bijgebragt. 2 Dat gehuwden en afivezenden ook in de Inschrijving moeten worden begrepen, en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Militie-Raad moeten overleggen op liet zelfde tijdstip /hel wélk tot overlegging van andere bewijzen vair vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat ouders, voogden en regenten ver- pligt zijn hinmé kinderen', of pupillen in persoon óf door iemand daartoe getnag- t'igd, te doen inschrijven eij daarna, nala.- tig blijvende,, verbeuren zullen de boeten bij de beslaande wellen bepaald. 4. Dat nopens >1 e woonplaats of het do micilie 111 van Inschrijving bij art56 der wet van den 8 Januarij 1817' het navolgende is bepaald «Dó wettige woonplaats pf domicilie voor »de inschrijving hierboven .vermeld wordt gehoudenvoor.ben die. ongehuwd zi.ju, de Woonplaats der-ouderen, en bij overlijden «van.beiden j'die-van den eerst benoemden voogd; voor'de gehuwden, de plaats alwaar «zij bun bestaan hebben ,in.twijfelachtigege- Dvallen omtrent gehuwden, zal voor de wet- tige woonplaats gehouden worden die plaats «alwaar zij op den 1 Jan. vair elk jaar tót de «uitoefening van eenigbèröeppatchf hebben «bekomen, of wel vóbr het middel van.bét «persdtiéel'èfi'ktiobilairofdat, hetwelk iu de «plaat's dóarvari zoude mogen wordep gQïn-i:, tnlrodpceerd r bescbreyqn zijn en voor. zao- verre zij daarip niejbeschreven zijn no'ebpa- ;»tent jipb.bcn,,.bekome® de- plaatsy.wuör zij"1 «zich bcvindpn; met deze verdere bepalingen, «da.tzij.in oen vr'eêmd land' niforidéis 'ter' «oorzakc van'slarids dienst afvVei&'rill 'of ju- (nclerziiils'ip reis'Z'ijnde buitónbefVijk' zijn bgcbdretiy Zullen vVórdep ingescbrèveip bin- biien'd'eplaats al waarzi'j Ininnc wettige ,\vwop - [jlaafsSeblién, dat jongelieden dyofbun va-^, «der of inp.edfjr „jCpogd of euralor. acbtergelu- «tcn cii geen beslage.hebbendeop-de liijstpn). «vap dje geinepnle.zullen worderi gebragl', «alwaar hunneouders,eerst in ralig bcïioein-' kden voogd of curator,hetlaatsthunne woon- T~ - «plaats hebben gehad cn waiin'eer deze «•woonplaats niet bekend liiogl zijn, of dat «dezelve buiten liet Rijk is gelegen, op «die van de. plaats, al waar zi j zich bev inden." «Zij die geene ouders voogden ol'eigen «bestaan hebben zullen worden ingesebre- «ven op de plaats alwaar zij zich bevinden." «De geallimenteerden en kinderen iu «Godsbuizen en liefdadige Gestichten zul- «len worden ingeschreven in du plaatsen, al- «waar de Godsbuizen zijn gelegen, of de «alimentatie geschied E11 eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als ingezetenen van het rijk, binnen deze gemeente met der woon hebben geves tigd, overeenkomstig art. 6 der Wet van den 27 April 1820, zich voor zoo vérre zij nog in de jaren der Miiitie'valleriinsgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot inschrijving in dat Register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom belmoren. E11 opdat niemand ten dezen onwetend heid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd eu aangeplaktwaar zulks binnen deze gemeente te doen ge bruikelijk is- Gedaan te Zierikzeeden 19 December 1855,. B C. CAU, Voorzitter. C' nu'JONGE, Secretarie BEREN D Af AR ING. BuiiO'Kirr.EsfEn ori [NV.tTriODiiERS va'a Zierikzee. In aanmerking nemende de bestaande veror dening tot wering der bedelarij in het algemeen. hebben goedgevonden l. Om aan alle beboeftigen Ie. verbieden gelijk-, geschiedt bij déziiom op den i Januarij e. k. aan dewoningen dhr higézetéhen rond (e gaan om onder voorgeven van N ieuivjaar-wcip .sébe.'i ,'le neibdtin J. Ter kennis van de ingezeten -n le brengen, dat, ter- wriijütiizg>vau den noo I der armen, op den tweeden.dag'vgn het volgende jaard.esmid- dags., eeny Rp.Ilecte. zal gedaan worden-, 'om uit 1 hel beloop,.daarv.aji eene buiiengewone uitdeeling 'aan alic,bebpefligen-ie doen. -Ton welken einlrk>,iturg™vee.s'er 'eli SAeibou- iders deiBgczetenert hithOffiligèn !ónl up!ii,én aan- istaasidiuv-.NienvvivprsHag'góéne giften.'ihyi' hunne hoizén-uit te-rei Ven-uf te iló'è'n' hffrfSk'en; aah z'óp- 'dauizéi.alrraen ifiev'óiitlafik's tlit i'érhad "aan de' Uv/mtBghn- Iniogtdm kiifncn fitjléfeh i' tiia'af iilrn klaarenlogoir dé in'geZt'iefVéh-'gól'egeh'IiJ'id geven 'lol,betoon van wetd'afligliéid en i erzoekeri on den Itivnéden. (lag Idcs jaars «lildé'Kjdrageii iri de col llccte te doen, ten behoeie der waarlijk belioef- 'ligenv ilen einde.daarddór' ihtjili ié' iverkrn aan betilieilz-aine dóel j' hetwelk' dfc' i'e'gèling bij bet ve.rbod -yah bedelarij'ïifch'vötfrktéli 1 En opdat méniiiiid'hiWvatVWiiSVélenilheiJ1 yoor- wendu ,izal déze-in 'ile öóörairt "geplaatst afge kondigd cn aangeplakt worden. 'Bcdatin ffen'Rakdliuizè van rfierikzeeden 19 December I M55;. 7' purgemeesfer en- Wethouders voornd. 6. C. CAU Voorzitter. C. «F. .10NC E Secretaris. BEREND 41A RING. He Uurcëmeesi kr van Zierikzeemaakt hij deze bekend dat op Maandag den d-t Iteccm- ber a. s. aan de huizen der Ingezetenen eene Collecte zal worden gehouden tot het inzame len van giften voor de h wvoners der moi.cx- seiiF filandes in den loop dez s jaars door zware rampen en onheilen getroffen verwijzende te dien opzigtc naar de daartoe betrekkelijke bekendmaking van Burgemeester en Wethouders vroeger in deze Courant geplaatst. Zierikzee den It) December 1855. De Burgemeester voornoemd li. C. CAU. I'e Bijrg cm eest er van Zierikzee maakt bekend dat het kohier van het patent-regl voor deze gemeente, over het dienstjaar 185"/, tweede kwartaal, op den 15 dezer maand, door den heer commissaris des konings in deze provincie is-executoir verklaard enopheden gesteld wordt in handen van den heer ontvanger der directe belastingen enz. in deze gemeente ten fine van invordering en worden mitsdien de daarop voorkomende patentpligligén aangezocht om hunne aanslagen, ingevolge do welle voldoen. Zierikzee, den "20 December 1855. B. C. CAU, Voorzitter. BINNENLAND. Men ziet le Goes wederom hel (Darstellen ccner nieuwe stoom fabriek (e geinoel. Den heer II. C. Kakebeeke h 'cfl ïi 't voornemen eeii'o stoom-pelmoie.'i en mcel-fabriek op te rigten. Aan een particulier schrijven uit 'sllage dl. 15 dezer, onllecneu wij het volgende; «Ten vervolge op hétgeen ik 11 onlangsschrecf en hij hetgeen u reeds van elders hakend is hen ik thans weder in staat u hel volgende betrek kelijk de, commissie van ingenieurs die door den onderkoning van Egypte lot het bekende doel zijn uilgenoodigd mede (e declen (lel verblijf (c,.Alexandria schijnt van korten duur geweest le zijn dan men volgens mijn Jaalsje schrijven aan u zou vermoed hebben. •Althans de commissie schijnt den lü van daar weder vertrokken te zijn en wel met een spe cimen van regeringswege bevolen spoortrein naar Harracbj aan den Niji. Aldaar aangekomen, jrónden zij éei>e, almede espresselijk voor hen be stemde stoomboot die ben naar. Knffelen bragt, belicndnaau den Nijl gelegen, en slechts uren van Ka'iro verwijderd, zij werden aldaar op eene zeer vcreerende wijze ontvangen door do minister en 'andere hoogc autoriteiten die ben geleidden naar bet aldaar aanwezig zijnde kamp, 1 tyiüt) man onder het opperbevel van den on derkoning naar wiens tent zij door hunne gelei ders gebragl werden. I Je onderkoning opdat oogenblik aan eene andere zijde van het kamp zich bevindendevan hunne aankomst verwit tigd zijnde, spoedde zich om dadelijk naar zijne tent terug te kceren steeg van het paard af eu verwelkomde zijne gasten op de meeste ileijondc wijze, waarna hij weder (e paard steeg en het bevel gaf, waarop al de in het kamp zich bevin dende troepen voor de commissie defileerden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1