ZEETI.IDI.MiBN BEURSMARRTRERKiTEN ARVERTEiSTIBlV zreloglen in IS Oonl/.oitto.'iilon lu'slissuul wozcn, I.ofiors en vroleu (cell z-iIK u zoowel in ge tel sterkte als in <1 f>;r»11rcrlTmifltipi«1 van zamensteliiug alles wal in tF5i on 18/5 gozionis, verre over- irell'en. 5 ngcl.md alleen zal in don volgenden zomer ongeveer 40 Keuieschepen en zwaar bewa pende' fregatten nagenoeg 20 corvellen en Mei nere oorlogschepen benevens ruim ISO kanon neer- en morlierbooten van geringen diepgang allen met an lol. zware stukken bewapend naar de ballisehe Zee kunnen zonden, om nu n.vl op ie sommen wal Frankrijk daarbij voegen kan. Hoezeer de bussen grooie gebeurtenissen aan dien kant du ebt en blijkt uit de dagelijksche berigten wgcns hunne inspanning lot versterking van de New a en van de verdedigingswerken hun ner hoofdstad. Hu wat, in hc/ zuiden des rijks de V.ngelsche krijgsmagt onder sir W. God- drhujton betreftgemiddeld mag men die, de niet medestrijdende hulptroepen niet modegerc kend op 00,000 man stellen, namelijk 70,000 man Hngelsche soldaten 20,000 man die het Turksch contingent uitmaken en tusschen de en I2j()t)0 DuilschersZwitsers en Italianen, bovendien meent men grond te hebben om te gc- loovcn dal eerstdaags maatregelen beraamd zul len worden om te zorgen dat bestendig eene re serve voorhanden is om de gapingen in de ge lederen aan te vullen. Voegt men bij de ge noemde (roepen de Franschen Sardiniers enz. dan zal hel leger in het zuiden van liusland de '400,000 man ver te boven gaan. Sedert gisteren hebben de bakkers in deze hoofdstad hunne broodprijzen verminderd en is ook de prijsvermindering der aardappelen steenkolen en koloniale waren door de verkoo- pers voortgezet. Na vrij langdurige afwezigheid trad me vrouw Jninij Lind-Goh!schmidt eergisteren avond wederom op Hxeler-hail alhier voor een (alrijk (di uitgelezen publiek op en werd, bij bare me dewerking in de uitvoering van het oratorium do Schcpjmuj herhaaldelijk met geestdrift toege juicht. Hare gestalte is sedert baar laatste be zoek aan Engejand cenigzins slanker en haar uitzigt ernstiger geworden, maar hare heerlijke stem heeft niets verloren. in den nacht van zondag op maandag is in zes verschillende wijken van Londen brand uitgebarstenwaardoor een niet geringe schade is veroorzaakt. Ook werden de gebouwen van het lagerhuis aangetasttijdige hulp heeft echter belet dat het vuur voedsel kreeg. Kwaadwillig heid is gewis hierbij in bet spel daar bij onder vinding gebleken is dat zulke rampen te bonden zeer menigvuldig zijn in tijden van krissis en misnoegen. LolaMoniez geeft thans met een Amerikaanschen troep voorstellingen in den schouwburg te Mel bourne. Met een stuk getiteld Lola Monte z in Bcijcren en waarin zij de hoofdrol vervult maakt zij zeer goede zaken. -r Do minister Clarendon heeft de vol gend© depêche van den generaal-majoor Williamsden Engelschen commissaris bij liet Turkscbe leger in Azië, aan.de dagbla- ^ên medegedeeld Kars, 31 October 1855. MylordIn mijne depêche vari 3 dezerin welke ik de eer had de bijzonderheden van den slag op de hoogten van Kars. 'te vermelden, verzuimde ik te zeggen da\x de vijand een wagen op het slagveidrAchterliet, liet geeft mij nu groot genoegen uw lordschap le kunnen berigten dat, onverwijld na den slag, zijne excellentie de Mushir, uit kracht der hem door den sultan verleende voitnagtde tweede klasse der keizerlijke orde van de JVIedjidié den luitenant-kolonel Lakevoor zijne uitstekende diensten op dien dag, verleend heeft. Aan den majoor Tees dale, kapit. Tonrpson de heer Cchu/ chill en dr. Sandwich heelt z. excellentie de derde klasse dier onié Vei ieend om zijne erkentelijkheid voor hiiYf gedrag en hunne dapperheid te bet ooi: en, en aan de heeren Zohrab en Iien' niso)) heeft hij de vierde klasse geschonken. Naardien deze decoratien zijn verleend met het oog\op de stelling welke hun moed en gednAgTzóo kraöhld.Tdig hielpen verdedigen, vertrouw ik dat uw'lordschap voor deze öffr&iê'ron en- hoeren de genadige toestem ming' van H: Pd-. vWkVmen zal om die aan te nemen en te dragen. Zijne excellentie dc Mushir heeft kolonel Lake ook tot bri- .gade-gcneraal bij het Turksche legerma joor Teesdale tot luitenant kolonel en kapt. Towpsun tot majoor bij dat leger benoemd, en zijne excellentie verzekert mij dat hij de goedkeuring der benoemingen lot deze rangen geschreven heeft, welke door de genoemde officieren zoo eervol op het slag veld verworven zijn. Ik heb de eer enz," fnhisacbrn is Kars, zoo als men weet, later bezweken maar zulks vermindert in geeiien deelc den roem barer verdedigers. Integendeel zal de geschiedenis van dat be leg eene sclioonc bladzijde in die van de zen oorlog blijven beslaan In der haast versterkt, verdedigd door het gering over schot van een verslagen maar door kundige en ijverige Engelsehe officieren bestuurd leger, heeft die vesting een beleg van zes maanden doorgestaan en twee aanvallen moedig afgeslagenen is niet voor het zwaard des vijands maar voor dat des hongers bezweken Noglans ishet bezit van Kars van groot belang voorde Kussen het maakt dat zij Turksch Armenie en de landstreek ten zuiden van den Ararat in bedwang kunnen houden, en zoo het waar is dat de Kurden in opstand gekomen zijn dan hebben zij dit te laat gedaan. De vraag is: zal Mara- vieff'i\aar Erzerum optrekken, en zal het nieuws van den aanval van Kars Omer- pacha op zijnen marscli naar Kutais halt doen houden? En bovendien, zullende geallieerden in een volgenden veldtogt het oog niet naauwleltender op den oor log in Azie moeten vestigen en daar niet alleen den bijstand van Europesche offi cieren maar ook. dien van Europesche soldaten moeten verleenen? 1 e Eugelsehe schrijfster Gal ar) nu Sinclair beeft anti kei Hngelsche leger in de Kriin "700 doelen van hare werken, 17 schaakspelen en !i)0 damborden ten geschenke gegeven. He Globe gelooft insgelijks, dat bet door de Times medegedeelde berigten der capitulatie van Kars bevonden zai worden, maar al t> waar te zijn. E G t Men leest inde Indêrfemlance Be!(je Volgens de Mercure dc Souabe schat men het vermogen van den Tiaron von Rothschild die on langs te Frankfort overleden is op 40 a 50 millioen guldens. Zijn testament is in 1849 gemaakt. Hij stelt daarbij tot zijn voornamen erfgenaam aan de heer Anselmus voti Rothschild zoon van Salomo voor wien hij een regt van eerstgeboorte heeft gevestigd van vier inilioenen. De lieer Wille zoon van Charles Matjes van Naples zal hel huis en den tuin te Frankfort zijn broe der Maijer Charles een millioen guldens hebben eene som van 1,290,000 is bestemd om voort te gaan met de aalmoezen die de overledene elke week uitreikte en met dc uildeeling van hout die eiken winter aan'Me armen werd ge daan. Het fonds daargesteid om eene gift aan jonge Israëlitische meisjes te verschaffen ont vangt f 59,000, hel fonds der zieken in de Israë litische godshuizen elk 10,000, de Joodsche school f Ö500Ü. Sommen van ƒ5000 zijn gege ven aan verschiilendeChristelijke instellingen. De beambten die meer dan 20 jaren in het huis zijn gebleven zullen f 2090 ontvangen de anderen f dc leerlingen 500 a -300. Verscheidene legaten zijn bemaakt ten behoeve van dienstboden. VEREENIGING- TOT BEVORDERING VAN BEELDENDE KUNSTEN". Van hoeveel belang de beoefening der beeldende kunsten voor de zedelijke cn stoffelijke ontwikkeling eener natie is behoeft in den tegenwoordigen tijd geen betoog meer. De wereld tentoonstellingen in de laatste jarenstelden hna"i nut voor de nijverheid in het helderdstc daglicht en haar zedelijke invloed, hoezeer minder in het oogvallend, zal door niemand betwijfeld worden die gevoel heeft voor grootsche daden of verheven natuurtooneelen. Hij wordt getroffen en tot nadenken gebragt, wanneer hij de daden onzer beroemde voorouders door de bekwame hand eens kunstenaars ziet voorgesteld of de schoonste streken der aarde in treffende tafereeleu ziet afgebeeld terwijl de uitwerking der bekomeue indrukken even zeker als krachtig is. I-Ict is echter niet te ontkennen datom al dc voordeden te genieten die de beeldende kunsten aan eeu land kunnen opleveren deze kuusten moeten worden aangekweektbe schermd met belangstelling wórden bejegend en aangemoedigd. Hoeverre het hierin door eene doelmatige aanmoediging te brengen is, bewijst het naburig België alwaar, niettegen staande zijnen geringeren omvang de verhevcudste kunst vakken op eene wijze worden beoefend die den naijver van uitgestrekte rijken opwekt en „den roem des lands, verhoogt. Ofschoon iu ons vaderland dc dadelijke aanmoediging mogt ontbreken met voldoening mogen wij de poging noemen die onze kunstenaren aanwenden om bij het buitenland niet achter te blijven maar tevens moeten wij de verpligting erkennen die op ons rust om deze pogingen naar vermogen, te onder steunen. Om dit doel stelselmatig en in meer iiiigèbreiden zin te bereiken, werd in het jaar 1815 de vereeniging lot bevorde ring van beeldende kunsten door de maatschappij Arti en Amiciiiae opgerigt. De maat schappij tot bevordering van beeldende kunsten ofschoon aanvankelijk met vrucht werkzaam geweest zijnde, was ontbonden en bare taak werd onder den nieuwen titel opgevat. Gedurende de tien jaren van-haar bestaan mogt deze vereeni ging steeds meer en meer in leden aannemen en luij-e werk zaamheden met den besten; uitslag bekroond zien. Egn getal van 284 meestal 'belangrijke kunstwerken-.werden' door haar voor 'eene som van- ruim 68,500 'aangekocht em- door verloting onder de leden ,'in alle deelen des lands ver' spreid', terwijl, zij door het dp en vervaardigen vaii gravures, ter uitreiking aan deleden, deipfugéineenen kunstzin krachtig bevorderde. Om de beoefening der vkderlandschc geschiedenis onder de kunstenaren meer aan te moedigenen om have !lie- langrijkste oogenblikten levendig voor het geheugen le ihoudmi is men op het denkbeeld' gekomen om zoo dikwerf de 'mid delen dit toelaten en stellig om de twee jaren ceue gravure v-an meer omvang aan de leden rond te deelen en daartoe bij voorkeur onderworpen to kiezen uit de geschiedenis des vader lands, door Nederlaiwlsehe kunstenaars behandeld. Voor -de jaren 1853 en 1854 ontvingen de leden dierhalve eene gravure naar de schilderij van den beer JV. Pieneman voorstellende het verwonden van prins Willem I te Antwerpen 5 Maart 1582 door cïen heer J. W. Kaiser gegraveerd en voor de jaren 18551856 heeft dezelfde graveur onder handen eene plaat naar de door dc maatschappij Felix- Mentis met de groote gouden medaille bekroond, schilderij van den lieer TI. J. Schollen voorstellende de weduwe van van 01 den- bameveld voor prins Maurits. De vereeniging mout ook weder in 1854 dc voldoening smaken dat de bevordering der beeldende kunsten niet vruchteloos wasmaar veel tot aanmoediging derzelve heeft bijgedragen. Dit. jaar leverde weder een treffend bewijs van deze daadzaak dat liefde tot al wat schoon is en wat des menschen geest verheft, algemeen bij onze landgenooten wordt gevonden en feu waarborg strekt van bet behoud der ecTite Nederlandsche kunstschooldie de roem van het va derland de parel aan zijue kroon is. Zonder eenige aanmoediging van regeringswege blijft men echter vertrouwen dat de ondersteuning eu de medewerking van alle weidenkenden niet zal vermindereu, en zijn al de middelen der vereeniging nog niet toereikend de 'toenemende bloei derzelve kan haarde middelen in de hand geven steeds krachtig de verhevene rigting der beeldende kunsten te on dersteunen. Daarom zij allen die de solo one kunsten beschouwen als de bewijzen eener hoogere beschaving die de overtuiging deelen dat de eer van het vaderland naauw verbonden is aan den bloei dezer kunsten de bescherming der vereeniging ten ernstigste aanbevolen. De geringe bijdrage van velen heeft reeds nu belangrijke uitkomsten geleverd. Dc uitbreiding van hare werking zal.- de gewigtigstc gevolgen hebben in het belang der beeldende kunsten en de vereeniging werkzaam doen zijn tot eer en. roem van het vaderland. liet tweede Hamos-concert van het muziek gezelschap «Oefening en Vermaak" te houden op Vrijdag dun tDecember c. h. hceftetfct navolgende tol programma I. dl.no. I. Quintet no. I 4. Ihiijda a Spiriluoso, I), Andante. e. d. Finale allegro. 2. Groot duo uit de opera Faliero" Donizetti. U. 3. Ouverture van I}celw>ven'\ no., 4. fa l'riina Donna Rcsangscéno feor- disc. no. 5. liubbel Concert voor (wee Fluiten. Kummer. no. fi. «Der Abschied" Solo voir Viool, met orchesl begeleiding. C. Eisner. Hit den aard der inrig'ting zelve, vloeit het voort, dat deze concerten over het algemeen min der bezocht zijn dan wenschelijk is. Doch kwamen alle of vele der leden met hunne barnes en gaven zij daardoor blijk van hunne belang stelling, de moeite van hen, die zij zich. geven en blijven geven, zoude geacht kunueo worden beloond te zijn. illegro Menuet. ifanno JONGSTE BUITENLNItSf.HE TIJiüNOEN'. Londen lü December liet half—oïTicioel dagblad Observer wedersprcekt nu insgelijks de vredesgeruebten en geeft daaraan den naam van beurs verzinsels. liusland, zegt dat blad, zal in zijnen wederstand volharden bet is nog te onvolkomen overwonnen om toe te geven. Fn dc vermindering van hel Oostcnrijksche leger is een politiek goochelspel. f innengek. 010 Londen. Den 2 December op de hoogte van I ezard de Ned. schooner Burger kapt. V. I. harlelse van New-Caslle naar Marseille. f!itncwERSiuYEN ld December. Stad Dordrecht kapt. I. H. Stuit naar Dordrecht '16 dito. Ilaiiiboti kapt. H. C| Johannsen van New-York naar iiotterdam Baio' kapt. I!. F. Broeksmit van Dordrecht naar Aky- ab gesleept per stoomboot Kinderdijk binnen door Zwaantje Elizabeth kapt. K. P. .lager vau Londen naar ('.otterdam. Uitgezeild Gerardhui Klazina kapt. II. Goosens van Koningsber gen naar Antwerpen (binnendoor.) 3T0 0MB09 I 8 W ST TUSS CH KW MIDDELBURG ZIE1UK7.EK BEUGEN 01' ZOOSI (TIIOI.EN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN EN7,. K an Middelburg I Kan Tl holen. Vrijdag 21, 'sinorg fM u. Znturdag 22, 'a'inorg. 8 u, Maand a a 24, 111/.l Dingsdaj» 25. 10 fan Middelburg fan Antwerpen.- Woenstl. 11),'s nvrt». 7>'2 Uontlerd.ïft 'sinorg. 8 VVoensd. 26, 's midd. 122 I Don lerd. 27,. 's midd. 1 (dIIn^ST rUSSGHlïN Ml;>DÉMMIIl(i KIS UUTTRUDAM i fan Middelburg Woenstl. 19, 'smorg 8 u. Vrijdag 21, 10 Zoudig 23. 11 Wo -nsd. 26, 6 Vzj» Rotterdam. Dondenl. 20, 'smorg. O'j Zaturdag 22, 8l/a Dingsda* 23, S'2 Dondert! 27. 8L2 De diligence zal van Zierikzee l'/j "-1 afvaart «Ier sl oomboof van Holtenia/n naar Vlid<l«:J!>iirg en can Mid delburg naar Rotter lam uur na .le afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSUfifiN VLftfSINGEH E.'N KOTTEttDAM.) V.tn V lissingen j Van Rotteidam. Des Maandags en Vrijdags, i Des Diugsdag en Zaturdags 'smorgens ten Sure, na aan- *s morgeus ten 9ure, na aan komst der stoom' oot van j komst van den eersten trein Breskens. j uit 's ilage. De diligence zal van Zierikzee t'/a uur ,ia dealvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis- singen naar Rotterdam ''.j uur na de afvaart «Ier stoom boot rijden. pauASK acffisro TS AJIÏÏIT*»»*»? den 15 December 1855. Nederland. Werkelijke schuld 2'/» pet. dito dito 3 dito dito 4 Handcl-Maafcschappij 4'/2 Rusland. Oblig. hij Hope en Co. 5 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840. 4- dito bij Stieglitz 4 dito dito 1854 .5 Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 Binnenlaudseh3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 ditoJ.^.2'4 - dito N. betaalbaar Amsterdam 5 Belgie. Certific. bij Rothschild 2 '/j Portugal. Obligatiën 3 6212 74 Cs 92-'8 100 Va 99 te 20 V, 33b8 63,5/I0 40 V, ROTTERDAM 17 December. TARWE. Zeeuws., Vlaams, en Overm. ging heden i beste soorten 25 cn in de mindere 50 cents lager traag vat hand; _g£ede t*i\ puikef 15.75 af 17 mindere f 12,75 a f 1 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. traag vorige pri f 12,-u if 13,25 GERST Zeeuws, vlaams en Overm. 10 t lager winter fö,SO a f 7,90. dito zomer 'f 6,50/ HAVER. Zeeuws, en Inl. Korte/4 a/4-.90/,dito lange f ii 4,10. ERWTEN Zeeuws, groene 50 c. lager f10,25 a fll PA A HD EB O O N E N J 7,50 hi 8,40. 5,50 ijzen .50. 3.50 Al deffenen welke'iels te coptip. ihebben van of Vi-rst-Saaa! «Sasfr! zijn aan den boedel van wijlen COliN KLIS de KONDË, in leven Landman gewoond heb bende en overleden te Shjunslandworden ver zocht binnen veertien dar/en na liedendaarvan aangifte of betaling le doen ten Kantore van den ondergeteekenden. Zierikzee ITgllecember 1855. Jhr. W. M. H. de JONGE Executeur-Testamentair. DNIS&EVENG. Namensjde 1 irectie an hel iiegraafnis-Fonds de llerslclde Belangen, wordt bij dezen aan de Leden bekend gemaakt, dat van primo Januarij Smnstaande de Wekclijksche Contributie van bet Groot-enKinder-Fonds door den gunstigen toe- ""stand voor-een onbepaalden tijd zal ophouden 'te worden völdaan. Zienksf^j, don 18 December 1855.- i. De boekhouder, A. I'UAFF. dJC De Notaris J. F. van BOKKEN !)AM zalten verzoeke van zijne principalen en met Hegtcrlijke magtiging op Vrijdag den '21 December 1855 des avonds ten 5 ure in het na te melden gebouw publiek presentereu (e verkoopeu L'en kapitaal, hecht cn sterk dub-j jtffïfitfck bel en Gevolgenbe-| a v ja r a t s K ó_ji. STASzaiaiiWE srooainoor gedurende de maand DECEMBER fan Zierikzee Woenstl, 19, 'sinorg, 9 Zondag 23. 10*/, Donderd 27, 5b2 fan Iiotterdam. Vrijdag 21,'smorg. 0 l)imPsdag 23, 6'/2 Vrijdag 28, "te JUlHJi li BI vattende eene ruime en fraai uitziglj hebbende BOYENZAAL cn onderscheidene BU- NEDEN-KAM1CHSstaande aan de noordzijde van de Oude-Appelmarktle Zierikzee plaatse? lijk gemerkt letter B, nos. 2 en 3 kadaster sectic A, nos. 499 en 498, zeer geschikt voor Winkel- Nering-, Koffijbuis of bijzondere Woning. Inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemde Notaris le Zierikzee. TER STADS- DRUKKERIJ VAN 0E ERVEN A. DE VOj te n Jij he w| di in ree 20 zor DeJ ure eri teel well verj metl len van den 28 J, geai-j te wij vgn neri i Er domj Genre «rij 1 den ei ailcn deze i Tporsej voor ''et rei van na, den Uit voogde Wezige- deren tijd,ie, aan bei '■'ètingt jen, als Worden de jong

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2