I 1855 N.° 101 Woensdag 19 December 1855. ii&Sïi iiiiA a ADEïlSiMHEA riAfiu'rlAO1 'W I I ZIERIKZEESIIEIMRANT ,J 1;H HUMS DBJ5KH CO I 1» a ;vT IS Per (lrie vnêi\nilwvf 2.00. Franco per post1 - 2.25. A bon nemen turn worden aangeiiom en Postdirecteuren, VerschijntWoensdag en Zaturclag. •n bij rtllc Boe!»handelaren OK PltUS DKH A1' '1 I FN flR-.voné 10 cents de regel. BueVaan'co i r-ni- d. r-.o-l (r jbooi'l:!-Huwelijlcs- en Doo r.) vi i 1 S negcLs a 1 Zjgelregt voor iedere phn'si \j :J5 cerrs De Inzending der A. Iv^-rteiitiën lean g{»<:*luedn:i i-A Uinc-In-; en Vrijdag, vóór 11 ure des morgeus. •w KENNISGEVING &i$&$ ?3 ?VrC?ifE De Commissaris des Kovixus in de Provincie Zeeland, maakt bekend dat de sluiting der Croote fagt in deze provincie door Codepu- teerde Stalen voor dit jaar is bepaald op den een en dertig sten December aanstaande met zons ondergang, en dat het tijdstip der sluiting 'van de jagt op ganzeneendenwal er - en houtsnippen nader zal worden vastgesteld. Deze kennisgeving zal in het Pruvinciaalblad geplaatst en aan de gemeente-besturen ter aan plakking gezonden worden. Middelburgden H) December 1855. De commissaris des Konings voornoemd VAM ïi.TS. v jp nv n'si r s Pj v s m AiiliiiJ »i o i itiuiiitif I'jO EL» N PI lv n o [)e lieer O. Verhagen, te Goes heeft zich in cassatie voorzien tegen het, ten zijnen nadeele uitgesproken arrest in corr. appélhandhavende de boete tegen hem alszoulzicder uitgesproken. Wij vernemen dat p ti Cel j! in de. Kaapstad dc ingekomen bijdragen ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood in Vaart dezes jaars hier te lande r eds het cijfer van 593 p. st. (ƒ711fi) bereikt hadden. Het particulier schrijven waarin dit berigt ontleend is, behelst ook de lijding dat het in de Kaapstad met den handel destijds slap was, doch dal men de hoop voedde hem te zien herleven, zoodra de door de vele en groote faillissementen ontstane moeijelijkheden zouden zijn Ie hoven gekomen, en het gunstig tarief van de Kaapstad voor den handel in Europa meer bekend zou geworden zijn. BEKOI HINGEN F* !i'SLI ITKX. bij koninklijk besluit van dc 2 tlcz'er is n'un joukb. rffV. \V. J. Junius van Heinert, gewezen procureur -generaal bij lict provinciaal geregtshof in Zuid-Hollaudteu laste' van., den slaat, een pensioen veVleénd ten bedrage van 2666 'sjaars. Aan Peter Vogelezang of Vogelzang, gewezen ge- regtsdienaar te Geldermal?én ten laste van den staateen pcusioen verleend ten bedrage van ƒ233 's jaars. Op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den ''burgemeester der gemeente Harderwijk H F. van Meurs en als zoodanig be noemd Dir. G. A. de Weester; op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer D. D. Buchlcrals voorzitter en lid van den raad van bestuur der koninklijke akademde van beel dende kunsten te Amsterdamonder dankbetuiging van de door hem bewezen diensten; benoemd, tot regter in de ar- rondissements-regtbank te Breda mr. K. A. Mceusscn ad vocaat aldaar en lid van de tweede kamer d<r staten-generaal. BUITENLAND. üsizschiass Keulen, December. en eskader van IÜ liussische stoon schroef kanonneerbooten door een stoomschip van oorlog vergezeld is van Kronsladt gisteren in do haven van .'-weaborg binnengeloopen. lie kerkelijke partij te herlijn heeft in den jongsten tijd hare aandacht gevestigd op eene verkeerdheid die tegenwoordig nog in zwang is nl. de huwelijks-aanvragen in de dagbladen. Zij ziel daarin eene ontheiliging van een der heilig"— steinstellingen.den echt en leidt uilhetdoor haar bestreden euvel de omstandigheid af dat zoo veel ongelukkige huwelijken gesloten worden. Zij is voornemens voorstellen bij de hooge rege ring te doen om het plaatsen »an advertontiün tot huwelijks-aanvragen te verbieden. Git! Frankfort aan den Main wordt den 9 dezer liet volgende geschreven: >»He- vien morgen had in tegenwoordigheid van een verbazetid groote menigte, die nogtaris eerbiedig ruimte maakte, de leraarde be stelling van het oudste lid en het hoofd van heihuis Rothschild Jnsehn Mayervrijheer von Rothschildnaar het oud Israëlitisch ce remonieel plaats Uit alle standen der maat schappij waren vrienden en vereerders des overledenen iri het sterfhuis zaamgestroomd consuls, bankiers, kooplieden, fabriekan ten onderwi jzers burgers cliënten of be- weldadigers. Zi j vertoefden zich of in de 'pronkzalen, waar ai de meubelen met witte kleederen overdekt waren of toefden nog voor de 'laatste maal in het kleine vertrek waar de zeer eenvoudige eikenhouten dood kist hel lijk omsloot De insgelijks eenvou dige lijkkoets werd eerst door de bloedver wanten, daarna door eene ontelbare menigte rouwdragers van alle standen en kerkgenoot schappen gevolgd. De lijkstoet ontbeerde alle uiterlijke praal. Het rijtuig des over ledene en zijne dienaren waren in rouw- kleederen gehuld. Ruim honderd eigene rijtuigen, waaronder de slatickoetsen des l egerenden burgemeesters en van het corps diplomatiek besloten den trein." Een te Frankfort uitkomend tijdschrift wijdt hel volgende artikel aan den ontsla pene cFet, 6 dezer, des avonds stierf binnen onze mm en een man van eer in den vuisten xiri des woords vri jheer Jusidui Mayer von Roth child. hoofd van het wereldberoemde huis van dien naam {lij weid den 12Junij 1773 hier Frankfort in het huis zijner familie in de Jodenstraat geboren en was dc oudste der vijf broeders van welke nu nog slechts één de vrijheer James von l'othschilte Pa rijs overig is. Zijne echtgenoot ging hem in Junij 1848 naar een beter leven voor. De dood van dezen waardigen uian wordt in de gansche stad algemeen diep betreurd, want hij was een man bij wien liet hart op de regie plaats zat een edel karakter, rondborstig eri vrijmoedig jegens hooggeplaatsten, toe gevend en vriendelijk jegens iedereen, steeds tot helpen bereid waar de nood het eischic. Hij had wel is waarhet geld en het bezit daarvan lief want had van den ondersten trap afgediend, en wist de waarde der rijkdom men te schatten, die hij in de kommervolle dagen zijner jeugd mede had helpen verdie nen, maar hij wist die ook behoorlijk aan^Se wenden en was op de ruimste schaal mild-? dadig. Bij groote strenggeloovigheid legde hij in. godsdienstzaken groote menschen- liefdeaan den dag. Kunsten en wetenschap, pen ondersteunde hj rijkelijk en van heeler harte. Hij kon geen hongerlijden zien en het is bekend hoe hij dagelijks in persoon met volle handen zi jne giften orider de tal rijke armen uitdeelde, die hein aari zijne deur opwachten en geen van welke ledig wegging «Dat zijn mijne hofbeambten plagt hij dik wijls schertsende te zeggen, die mij dagelijks bij het in- en uitgaan mijner woning opwachten." Iedereen kende hein hier en hij kende ook aller omstandigheden. Hij was eeri man van geest en scherp ver stand. Bij zijn graf treuren hondérde stille armen aan welke hij in het verborgene ri jke giften wijdde. De overledene wasom dit hier nog kortelijk bij Ie voegen, Koninklijk Bei- jcrsch i onsnl in deze vrijstad, grootkruis der Spaarische orde van Isabella de Katho lieke kommaudour der Belgische Leopolds orde, der Groothertogelijk Hessische I.ud- wigsorde, der Keur - Hessische Wilhelms- orde en der Napelscheorde van St. George en ridder der Napelsche oidevan St. Fer dinand der Beijersche orde van verdien sten en van den Piederlandschen Leeuw» 1.enige dagen geleden was te (refeld de tweede opstijging van denbailon der herren Go- daril, va,'er en zoon, welke ballon volgens hel stel sel van Montgolsler gevuld wordl, aangekondigd. De jonge Godard ondernam ditmaal de re.isalleen en bad onder h t uihoeren van verschillende gymnastisch, kunsten, reeds een boogie randuizend loeten bereikt, locneen lievig geluidaan een donderslag gelijk vernomen werd. De ballon was gebarsten en oen zag den ongelukkige met eene vervaarlijke snelheid nederdalen De lieer Godard, had zijn behoud alleen aan de parachute te danken die zich tijdig g. nocg opende om zij nen val aanmerkelijk te brtk-n, en ware de grond niet bevroren gear s' dan zou hij nage noeg onbeschadigd zijn Nu echter heeft zijn val op een omgeploegd hm.!, welks grond door de v rsl gehard was, hem ernstige kwetsuren aan hel heen en in dea rug gekost mui zijn leven is buiten gevaar. Onverwijld wei op de plaa's van het ongeluk waar onge veer tienduizend menseden verzameld waren, cme inzameling ten zijnen bch icve gedaan die ruim 150 daalders opbragl. F B A V K a 3 K Parijs 14 December Een gerucht verze ker! dal dn keizer besloten heeft in den aan staanden veldtogt zelf het opperbevel te voeren. Dij heeft het verlangen te kennen gegeven, dat den loop des winters zijne voornaamste gene raals zich tot een krijgsraad te Parijs verzame len. Ook do maarschalk Pelissier zou dien hij wonen even als de generaals Canroberl en Caraguai-d'Hitliers Indien men wel ingelicht is, dan moet hij de regering het voornemen beslaan om we gens dc hoerschen Je duurte, aan de geemploi- jeerden bij hel ministerie eene verhooging van salaris toe te kennennamelijk aan de gehuw den, voortfl aan diegenen die kinderen hebben. Men verspreidde gisteren het geruchtdat de heer Guizoi bij de keizer was ontbodendie hem had willen raadplegen over de ontworpen vredesvoorstellen endat de heer Guizot na eene langdurige conferentie blijkbaar verheugd het paleis had verlaten. Men wilde daarin een gun stig voorteeken zien voor het op handen zijn van hel sluiten des vredes. Men wil dat hei feest Ier eere der uit de Kriu» teruggekeerde garde gelijk zul zijn aan dat, in 1808, gegeven ter eere van het groote leger. Ton gevolge der gruwelijke verminking van den heer de Ronilles, welke den dood ten ge volge hailis een Fonische dame van rang in hechtenis genomen. Het keizerlijke gereglshof te Parijs heeft verworpen de uitspraak van de civiele regtbank, waarbij hel beroemde slot St. Onon werd toe gewezen aan de prinses de Craon, dochter van de gravin Cuyla. Het slot behoort thans, inge volge 's hofs beslissing, aan de stad Parijs aan welke, het de gravin Cayla voor het geval dat de graaf van Cliambord het nietmogt aannemen, gelijk de erflaatster ook verwacht te en zoo als ook gebeurd is in haar eigenhandig geschreven testament van I 2 Januarij 185(1 vermaakt heeft i onder de voorwaarde dat de stad het beboude «als eene herinnering aan bodewijk XVIII." üe regterlijke vervolgingen tegen slagers en b ikkers en hunne vcroordee'ing Ier zake van overtreding der wetsbepalingen op den verkoop van vleesch en brood houden steeds aan. iic bekende I uitsche humoristische schrij ver L. Kcdhch begint overmorgen te Parijs een reeks letterkundige voordragten waarvan de eerste aan Jean Paul zal zijn gewijd. Te Marseille zijn lijdingen uit Egypte ont vangen loopendc tot 25 November. De com missie voor de doorgraving van het kanaal van Sues was aan Said- padfia voorgesteld. De voor bereiden werkzaamheden van deze onderneming waren b j ..ivoitooid. /ij zullen door de commis sie worden nagezien. De heer F. IE. Conrad was lol president dier commissie gekozen. t e slagboom die sedert ecuwen den toe gang tol het .lapaansebe rijk voor v reemdeling en slooten Jie reeds is weggenomen voor Ame rika en Engeland is thans ook gevallen voor de i ransche vlag. Het fregat Sibyllc van 50 stukken heeft toen het lei- reede van de haven iioivadadi ankerde, van den kant der tapaansche gezaghebbers het meest gastvrije onthaal gevon den. Ecu .lapaansebe temped werd ter beschik king gesteld van den koinmanSant der Sibylle om er zijne zieken te verplegen.. Twee Fran- sche matrozen die overleden waren werden met al de plegligheden d r katholieke godsdienst ter aarde besteld temidden eener nieuwsgierige, maar welwillende volksmassa. Door den broeder der h-roemde treur speelster llachel wordt aan het blad Figaro ge schreven dal het Fransch looneclgezelscSiap gedurende de twee eerste maanden van zijn verblijf iu Noord-Amerika namelijk te New York en Boston, eene ontvangst van ongeveer 105,000 dollars gehad heeft. Van maarschalk Pelissier is berigt ontvan gen van 8 dezer, houdende dat op genoemden dag de Bussen met ongeveer 3500 man waar van 500 man kavallerieeen aanval hebben gedaan tegen ISavaOrkowska en Skazkadoch genoodzaakt waren af te trekkenna door de geallieerden op een hevig geweervuur te zijn onthaalddat dén 'aanvallers verscheidene dooden en gekwetsten koste terwijl 30 hunner, waaronder twee officieren ,als krijgsgevangenen den Frauschen in handen viel. iiboo t-b »rrttssirs Londen, II December. Bijaldien, zoo re deneren verscheiden onzer dagbladende winter geen vrede aanbrengtdan zullen de veld en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1