ST,0 98. Zatiirclag 8 December. 185.1 jr Nk V BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN r" pulen moet Idags [den. de op olie, het loods btens nsta- alse- de yzc- oud zi.i eren laats in legd de i of of ang oe- oor aar len ÏEU- 4 □tore i zijne be- louten f.en br ge- 2 eu ter m: vitus df.zki: cofkayt ts: Per drie maandenf 2,00. Franco per post - 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Bockliaudelareu en Postdirecteuren Versehiint"VVoensd: 'Zuhml.-LV gehouden hunne bevelen tot verwerking als anderzins op te volgen. Weigering of overtreding van een of ander wordt gestraft met eenc boete van tien gulden behoudens be voegdheid van Burgemeester en Weihouders om ten koste van den weerstrevigen eigenaar des noods, met geweldte doen verrigten wat zij in het belang der algemeene veiligheid noodig oordeelen. Art. 22. Binnen de bebouwde kom der gemeente en op de beide dijken lot aan bet Sas, mogen op stratfe van eene boete van drie gulden geene varkens worden gebrand, dan na zons opgang en voor zons ondergang en alleen op de plaatsen daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen. Art. 23. Vaartuigen beladen met hooi, stroo vlas, turf en andere ligt ontvlammende stoffen mogen des nachts op straffe eener boete van lien gulden niet nader dan vijf en twintig ellen bij gebouwen of andere schepen en vaartuigen liggen ten ware dc lading zorgvuldig met kleeden of door luiken bedekt is. Art. 24. Het branden of blakeren van eenig schip of vaartuig zal op straffe eener boete van tien guldengeschieden op een afstand van minstens vijf en twintig ellen van eenig gebouw, schip of vaartuig, of ter plaatse door Burgemeester en Wethouders daartoe aangewezen. Art. 25. Verkoopers van lucifers moeten die, op straffe eener boete van tien guldenin behoorlijk gesloten donzen trommels of potten uit een of ander metaal zamen- gesleld bewaren. Abt. 26. Hel is verboden eenigbuskruid, hetzij voor provisie betzij voor lading, aan boord van eenig in de baven liggend schip of vaartuig te hebben of te nemen, dan daags voor dat men voornemens is tc vertrekken. Die DU Pltt.JS DER ADVERTENTIES' IS: 'Gewone 10 een I-s tie regel. Boëkaankontligih^eb 5 cënfa On regêl Gi'botfrte-Huwelijks- én Döodb'erigfcen van 1S Vege Is a 1 Zegelvegt voor iedere plaatsing 35 cents. He Inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdug en Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. issive van^Gode- adende verzoek, lij remissie aan fdelijken omslag iwc over 1851 rond dal het bun te Noordgouwe [en lioofdelijken is aangeslagen de Minister dit niet intrekking Burgemeester luteerde Stalen I, die tot dit ontwikkelt die eenige toelicli- esler en Wei- ren 2 stemmen 5n .Ihr. Boeije ■rsisleren op van Burge- 1 dat de beer eeft geba I en ijks in de stad word dit besluit ig geen gevolg den beer de dit naar bel 1 is van het zou behooren Crane beeft tning van een en. Van de n B. K Boom smmen en de zoodat de Wethouders lie met 1 .Ia- ui wachtgeld aar die com- :ftals voor- fonds slechts ollen ouder- aan zijne ing van Mr. urgemeesler lt toegestaan jende jaren nd van regt 1b 'dreaeingc- uesteervol I der plaatse „euepuieerne Maten zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de bef fing van Hoofdelijken Omslag voor 1856 en de afschaliing van de plaatselijke belasting op bet Gemaal met l Januarij 8 >6 welke zal worden afgekondigd en voorts voor notificatie aangenomen Idem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting lot uit. i ecember 1855, terwijl zie Voorzitter tevens kennis g eft da' Burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde Malen hebben gewend met net verzoek de goedkeuring gOO mogelijk door hunne tusscbenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede dc kennisgeving van Gedeputeerde Stalen dal het Brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt Idem, aan dczi lieer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemeene stemmen benoemd tot makelaar in granen de lieer J. Lannoufnois de Does Het request van Mevrouw dc Jonge van Brcu- pet, om remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere gi-colligeerd. Bij monde van den beer ami der Vliet wordt namens de commissie ad boe rapport uilgcbragt op hel reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In banden eener commissie beslaande uit de hoeren Landslcnegt, Dr. Keilereu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van bet Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit dc heeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. Ën cene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. Dc in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 30 dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij 18)6. Door den voorzitter wor.it medegedeeld dat er dit jaar reeds voor ƒ700.) zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor fë>00 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van liet uilgegraven terrein cn minder van dm berg tc verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenblik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessien niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om dc 14 dagen zijn belegd doch bij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. I)r. Gocmans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot tan worden aangewezen waarin zij tegen den i Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in do bakking te veroorzaken de vo irzilter merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer liet rijk zulks ook voor dc rijksaccijns deeddat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restilutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzonk dit zal kunnen in overweging ncinen. Waarna de zitting is geslo ten BEK.ENDMAK.IN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzce brengen ter kennis van de in- en opgezetciicn dier gemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Stuats-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederlandscbe Staats-Courant van den 6 November 18)5 zijn, uit dc Javaschc t'.ou- ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Nedérlandsch-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke Banda, Ternate cn andere in den Molukschon Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-liulie toegestaan en levens de tusscbenkomst van het departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan bet locaal van het departement van ko loniën te 's Gravenbageen aan het agentschap van dat departement te Amslerdain te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke lot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemenwelke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-Indienog onlangs zoo mild'lijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van bet lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, cn van waarzoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkiger! hier te lande. s Gravenhage den 16 November I8"i5. De Minister van Koloniën (gel Gri®. F. HA1117i>. De welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende, stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van beden if eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende i 4 dagen tol ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van liet lot der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neórlands-lndie zullende diebijdr.i- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzce, den 23 November 1855. B. C. CAÖ, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzce maken bekend, dat het tweede aanvullingskobier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Raad vastgesteld den 5 November jongstleden en door ileeren Gedeputeerde Slaten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met lust tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Raadhuizc van Zierikzce den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden heeft het provinciaal geregtsbof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoulzieder O. Verhagen, bet vonnis der arroii- dissements-regtbank tc Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete rail /'til7 4,00 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van 1 dezer is te 's llagc de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat bij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 9