mede liet hazenpad. Om nietherkend te worden wierp hij de postiljonsklcederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij slrcng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de belten drijven gehccle ijsbanken. BENOEMINGEN UN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is nan mr. T. W. baron van Zuylen :iu Xiovelt eervol ontslag verleend als óntv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sas van Gent met 1 Jauuarij 1856 opgeheven en het beheer der daartoe behoorende domeinen grooto wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van liet kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gcm. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., Bekrach tigd aan P. N. J. Lette Annomaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkingen op verzoek, met 1 Jan. ISoG eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgern. der gem Vere c. a.Yrou- wepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. K D S L A N 15-T U R K II E. Brieven uit de Krim bevallen cenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransclie en Engclschc artillerie-parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebaslopol wordt letterlijk tot den grond geslecht; zoowel het vuur der Russen, die van de noorder- torten dc stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geallieerden volbrengen, dragen lot de algehcele vernieling hij. Van den kant der Tchcrnayacn de Baïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op hel eerste sein aan le rukken daar men een on- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest I e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebaslopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van St George te dragen. Do sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenningslaan op de bemagti- ging van Sebaslopol die aan eiken officier der Hngelsche-Fransche-Turksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stantinapel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en het looneel des oorlogs naar Bessarahie worden geplaatst; twee uit lingelsche en Fransclie troepen zamengeslelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zuilen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden oyer- gebragtom in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omo-pacha die uil Azie moet worden teruggeroepen. y n A 3 b s u ES. in het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilcrien heliend onder den naam van terras du Bord de 1' Fau omheind geworden de wan deling aldaar is aan liet publiek ontzegd alleen de keizerin eti haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tol op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder hel liari droeg; voor Maria Louise, toen zij van den koning van Rome zwanger was; voorde hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan dorsParijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder liet vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vindendit le Versailles St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nachl we der vertrokken zijn. Ken mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Sulnt Pttbliris dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebragt, maar alleen door de zwaarte der reizigers die er plaats in nemen Man- ji inen ceioof mag slaan aan het verhaal v an den uitv inder, zou zijn rijtuig, op de rails van eeu spoorweg geplaatst, met ecne snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Fngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest te zijn behalve HO gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van het gewceï komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest le zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te wordendoor do zamenslellingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is le Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstantinopel, loopende lot 2-2 de zer. Met deze boot is ouk de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzettiug van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2'mil. fr.die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstantinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,01)9 Turken het onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. .Men vvas verpligthet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol hun vuur op de geallieerden. G B O O T-B BITTAXNIEN londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordcclcn naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pator Petchenm is tot een martelaar gemaakt. Yan het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogl onder luide toejuichingen van het volken veel fatsoen lijk geklecde vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan dc policieterwijl een binnenl. zendelingof hijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin teruglatende een ge noegzaam getal manschappen le Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemplorislische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditcli alhier uilgebroken brand gaf Jolin Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontslaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. I erwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat slaande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond ecne dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte'des vuurs terugkeeren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan hel bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aaa Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2u daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil mol de Vercenigie Staten in der minne vereffend. De Times wei'"1'" 1 land geluk met deze uitkom; De zaak van pater Pc. kwam dezer dagen te Dublii bleek voldoende dal er bijl)- menton verbrand waren en ter daarbij tegenwoordig Er werd gcene verdediging een borgtogl van 109 p. zich zeiven voor 100 p. st vertrok hij om zijn verin eerstvolgende zitting van h Drie Deensche geni hoofdstad doorgereisdziel gevende om hel looneel de alsook de strategische, feiti hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt e voor de regementen der h acht regementen van linie Krim aldaar worden ter zeer plegligen inlogt zuil Een zekere heer Robt beeld gekomen om ru naar de Krim le zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekenin ring bedraagt dc bevoll woordig tusschen 350 Van de Cbinesche landv in Siam t ,500,000, op een groot aantal op d( Cochin-China, op de wichs-eilanden in d Australië. De Reizen in Aft dr. Barlh zullen vijf li die bij Pertshes te Gol TO O SI B O OT-D IE KIT TU33CHBN middelburg zif.rik7.eb bergen op zoom (tholrn) bunevens van middelburg op antwerpen enz. Van Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9'2 M.iandad 10, lll'2 Van Middelburg Woensd. 5, 's morg. 8 Woensd. 12, 's midd. 1*2'2 fDlBKST rUS9C.HH* Van Tholen. i l Zatnrdag 8, 's roorg. 9 u* Dingfidag 11, 10 Van Antwerpen. I Honderd. 6. 's more 8'/^ j Don lerd. 13, 's midd. 1 [DDELBURG KR BOTTERDAM Van Middelburg Woensdag 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, 11 Woensd, 12, 6 Van Botterdam. Oondeid. 6 'smorg. C'/.y Zaturdag 8, 8 Hingsdaü 11, 8 Vy Donderd. 13, 8l/a He diligence zal van Zierikzee I'/j u"r ,,a l'e afvaar! der stoomboo' van Rotterdam naar Middelburg, eti van Mid delburg naar Rotter lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. (DIEiNST TUSSCHEH VLISSINGEN ES ROTTERDAM.) Van Vlissingen j Van Rollet dam. Des Maandags en Vrijdags j Des Dingsdag en Zaturdags morgens ten 8 ure, na aan- 's morgens ten 9 ure, na aan» ust dpr stoom not van komst van den eersten trein llaue. gestort, hetzij in zakken neergelegd, noch in houten voorworpen geborgen of bewaard. Het uitbranden van doppen zaagsel of turfmul moet geschieden lusschen zons opgang en des namiddags twee ure. Alles op straffe eener boete van drie tot tien gulden. Behalve staande iwj straffe eener boete v art. 19. - 1,1 fabrieken bestaande verorc de 'Dgerigt isj op van olie, sloffenhet schuurloods lanneken daartoe overeenkomstig rdeningen behoorlijk ingcrigt is :i- ooelo van vijf gulden, het koken teertraan of dergelijke ligt brandende slo smeltenjvan roelvet binnen eenig huis of ander gebouw verboden tenzij uil op minstens vijf en twintig ellen van andere gehouwen graansta pels of hooiklampcn verwijderd slaatof Ier plaatse- door Burgemeester en Wethouders goed te keuren. Op gelijke straf is het koken van teer of pek in de open lucht hij sterken wind verboden. art. 20. Loodgieters moeten hunne ijzers hoeten in een' ijze ren pot, waarbij steeds iemand meer dan 16 jaren oud moot nioei aanw den pot, czig zijn hun werk 'jk uitgedoofd M i. toïr'"'0?"»'- ijzeren of koperen op eene veilige plaats jongste bliitenl londen, 2 Decemb. weten dat hoegenaa Rusland door het ei overweging genomen gen aard niets ontvang geene beraadslaging v gehad, zooals de Pres: nek MEDI Een zonderlinge zaak is deld geworden. Het gold of een predikant der gev huwelijksinzegening aan zi wieu de zaak was gebragt hergen. De ijzers mogen niet worden geheel op daken in goten of op bovenverdiepingen. Dc gcheete ijzers mogen niet worden ncdergclegd dan op steen of ijzer. Alles op straffe eener boete van tien gulden. art. 21. Die in de bebouwde kom der gemeente of op de heide dijken tot aan het Sas in eenig gebouw hooi of veldgewassen opslaan moeten gedoogen dat een of meer ijzers, ter lengte van twee ellen of naar gelang der localitcit, daarin gestoken worden die zonder toe slemming van brand- en brandspuitmeesters der wijk niet mogen worden verwijderd en ten allen tijde voor hen toegankelijk moeien zijn. Jndien hij broeijing, naar meening van deze gevaar voor brand bestaat 's men ml brouwershaven i December. Binnenge komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandt/ford kapt. C. Haijward, van New-Castlenaar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Botterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. AFT A A B T 0 E H STOOMBOOT ITADZIEHIKZEE gedurende de maand DECEMBER, Van Tsierikzee Donderd, 6,'smorg, 9l/2 Zondag 9, lO'/a Donderd 13, 5'/a Van Rotterdam- Vrijdag 7 'smorg. 6 Dingsdag 11, 6'-2 Vrijdag 14, 8 VAARBr.Fl CCU Ali.ywx. vy- HOOI100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames SSoedeii-cn Jlutseiidoozen, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERU VAN DE ERVEN A. DE VOS. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 8