- TS,° 98. Zaturda» 8 December. BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN I W.' ZIERIK 1855, boete In (trie ;en na ch bij s door rd. Ian de Ie ge- irokcn vinden danige te van s hier- aango- lan 13 1 van 6 ongc- plaat- loudcrs |lt ver te be- 1 andere of bin- mkvj- lantore in zijne >n be- bouten zen eer ge- f 2 en [en ter ÏÏB RKIJS llEZKIt COt'RA.vT U. Per drie maandenf 2,00. Franco per post - 2,25. Abonnementen -worden aangenomen bij alle BocVliandelareu en Postdiredteuren. JU-y&yX'** - "l37 -- Art. 16. Het repen zwingelen of hekelen van vlas en hennip bij ontstoken licht is verboden. liet is verboden dit te doen op zolders, achterkamers of in achterhuizen, zonder goedkeuring van burge meester en Wethouders. Öutniddelijk na het droogen van vlas moeten de pullen worden uitgedoofd of wel het daarin voorhan- dene vuur in goed gesloten metalen ofsteenen doof potten worden verwijderd. Het droogen van vlas mag slechts op die plaatsen geschieden, welke door burgemeester en Wethouders zijn goedgekeurd. He overtreding van een cn ander wordt gestraft met ccne geldboete van vijf gulden, te verbeuren door hem onder wiens bestuur of opzigl hel werk geschiedt. Abt. 17. Vergaarbakken voor vuilnis of mest mogen niet wor den daargesteld dan van steen en op zoodanige plaat sen en wijze als door burgemeester en Wethouders worden goedgekeurd. Openliggende mestputten die binnen de bebouwde kom der gemeente of op de beide dijken totaanhetSas aan de straten of openbare wegen uitkomen moeten van deze worden gescheiden door een' muur of afhei- ning' van minstens '2 ellen hoogte, met inachtneming van het in art. t bepaalde. He thans beslaande en niet afgescheiden mestputten moeten binnen éénc maand na het in werking treden dezer verordening, overeen komstig deze bepaling, afgescheiden worden. liet werpen van aseb in die vergaarbakken op die mestputten of op de straten cn wegen is verboden. Alles op straffe eener boete van drie tot tien gulden. Art. IS. Gedoofde turfkolen, houtskolen, uitgebrande dop pen, zaagsel en (urfmul of bouwer, alsmede heele asch en schoorstcenroetmoeten worden bewaard of geborgen in stcenen of metalen polten, behoorlijk met stccnen of metalen deksels gesloten. Koude asch mag nimmer op hout, hetzij los worden HU PRIJS DER ADVERTENTIES IR: 'Gewone 10 gcïi(is 'dé regel. Boekaankondigingen 5 conti de regel Geboorte-, Huwelijks- én Doodb'erigten vnn 1S regels a 1 Zegclregfc voor iedere plaatsing 35 cents. Ge Inzending der Advertentiën kan ges -bieden tot Dingsd.ig en Vrijdag, vóór'II ure des morgens. ueaeputeerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lloofdelijken Omslag voor 1856 cn de afschalling van de plaatselijke belasting op het Gemaal met 1 Januarij 8 >t> welke zal worden afgekondigd en voortsvoornolificatieaangenomen Jdem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting lol uit. i ccembcr IK.oö, terwijl de Voorzitter levens kennis g eft da' burgemees ter cn Wethouders zich tol Gedeputeerde Malen hebben gewend met hei verzoek de goedkeuring 'AQO mogelijk door hunne tusschenkomst Ie be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat bet brandreglement is ontvangen. v Namens Burgemeester en Wethouders deelt missive varfGcdc- ïoudende verzoek, rbij remissie aan lofdelijken omslag ouwe over l85't grond dal het hun ne teNoordgouwe ldrn lloofdelijken n is aangeslagen it de Minister dit ij niet intrekking at Burgemeester eputeerde Staten ilddie tot dit ij ontwikkelt die ft eenige toelicb- leester cn AVet egen '1 stemmen en .Ihr. Boeije wsislercn op ijst van Uurge- vn dat de heer heeft geha I en ilijks in de slad werddit besluit og geen gevolg den heer de r dit naar het iil is van het r zou behooren Ie Crane heeft -rnlng van een !en. Van de in B. K. Boom, emmen en de azoodat de V Wethouders die met 1 fa- in wachtgeld aar die com- :ftals voor- fonds slechts oliën ouder- aan zijne ing van Mr. urgemeesler t toegestaan lende jaren vd van regt [rem:inge- questeervol I der plaatse "j'm i vwsro. Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemecne stemmen benoemd lot makelaar in granen de heer J. Lamjoumo'is de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gelom remissie van lloofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligrerd. Bij monde van den beer «ati der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uilgebragt op het reglement van hel Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie beslaande uit de liceren LandsltnegtDr. Keller, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van bet Weeshuis oyer 18S4. Idem beslaande uit de heeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente-Ontvanger. En cone concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. üe in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; hel eerste zal in werking komen 3d dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij 18)6. Hoor den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f7000 zeikasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van den berg te verknopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenhlik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 1 4 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. t>r. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den I Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken da vo irziltcr merkt op, dat de stad alleen ddpol zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaeeijns deed; dat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijus en bij indiening vau een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- cn opgezetencn diergemoente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Stuats-Couranl van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den 0 November 18 i5 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Nedérlandsch-InJie zijn ont vangen, omtrent de rampen, door welke lianda, Tcrnate en andere in deii Molukschen .Archipel, gelegen eilanden in de maanden JUnij cn Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andore onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden Tot leniging van de door die rampen aan de itlgezelehen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndle toegestaan en levens de tusschenkomst van hel departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde eene algemecne inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken (ot de bereiking van het door bet Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën te 's Gravenhage cn aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Hollandis verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-indie nog onlangs zoo mild >1 ijk hebben bijgedragen ten behoeve van de s'la'gtof- fers van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op dc meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongftlukkigan hier te lande. sGravenhageden 16 November IS")5. O Min/ster van Koloniën (get Cn'. FFAllfi i). He welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van beden if eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende 14 dagen 'tol ontvangst der gifien welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neërlands-lndie zullende diebljdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzeeden 28 November 1855. B. G. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den November jongstleden eu door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den dü dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden niet last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft het provinciaal geregtsliof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoulzieder O. Verhagen, het vonnis der arróh- dissemcnts-reglbank tc Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van f I">l74,0t) met do proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in kooger beroep gevallen. In den avond van 2 dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 7