im mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonsklecderen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief riog niet op liet spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in liet noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Hellen drijven geheele ijsbanken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is aan mr. T. W. baron van Zuylcn vuu Nievelt eervol ontslag verleend als óntv, der domeinen te Sa* van Gent wordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa* van Gent met 1 Januarij 1856 opgeheven en bet beheer der daartoe bchoorende domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in bet ressort van bet kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gcm. Broek in "Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan V. N. J. Lette Annomaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkingen op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Vrou wepolder c. a. eu Gapiuge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. BOSLilIt-TIin KIIE. Brieven uit de Krirn bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Frnnsche en Engelsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebastopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowel het vuur der Russen, die van de noorder forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geal ieerden volbrengen, dragen lol de algeheele vernieling hij. Van den kant der Tchernajaen de Haidar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden 0111 op het eerste sein aan te rukken daar men een 011- verhoedschen aan vat van den kant der Russen vreest. I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebastopol welk ecreblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan hel lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sebastopol die aan eiken officier der Engelsche-Franschc-Turksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en do Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon stanlinopel melden dat deTurkschc legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragl in April 1856 zal dat leger naar den Prulh oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarahie worden geplaatst; twee uit Fngelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalcrie der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gehragt0111 in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omcr-paclia die uit Azie moet worden teruggeroepen. r a w r <s a. in het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is hol groote terras van den tuin der Tuilcrien, bekend onder den naain van terras du Bord de 1' Fau omheind geworden de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het hart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Home zwanger was voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van den graaf van l'arijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buitcnlan dersParijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dit te Versailles St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te Lyonzoo meldt hot dagblad Saint Publicis dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken mol een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder sloom in beweging wordt gehragl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan ne' r men geloof mag slaan aan het verhaal an den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Engelschen dat er hij omkwam schijnt onge veer '20 geweest te zijn, behalve I1U gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad cn laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het hereik van het geweeV komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenstellingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende lol 22 de zer. Met deze hooi is o )k de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hein gezonden zijn. Den 21 was tc Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,0l)U Turken het onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. liet Duitschc vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. .Men was verpligthet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol hun vuur op de geallieerden. a B O O T-B BITTANNIES Comdex 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Yan het gereglshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van het volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een hinnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie dooi de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemplorislische geestelijke gepleegd, al. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-inaatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk cn baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar huiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners Terwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beueden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Burton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uil hoofde van de hitte'dcs vuurs tprugkecron. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam tot aan hel bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menscbenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar huiten had gedragen. Volgen, de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2>i daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vcreenig le Staten in der minne vereffend. De Times wenscht e' land geluk met deze uitkot De zaak van pater kwam dezer dagen te Dub bleek voldoende dat er bij menton verbrand waren i ter daarbij tegenwoordig Er werd geene verdedigir een borgtogt van 100 p zich zclven voor 100 p. s vertrok hij om zijn verl eerstvolgende zitting van Drie Deensche gc- hoofdstad doorgereisdzi gevende om hel tooneel d alsook de strategische fei hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt voor de regetnenlen der acht regementcn van l!ti; Krim aldaar worden te zeer plegligen intogt zul Een zekere heer Tïo. beeld gekomen om ri naar de Krim te zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekeni ring bedraagt de bevo woordig tusschen 350 Van de Chinesche landt in Siam 1,500,000, op een groot aantal op d Cochin-China, op de wichs-eilanden in Australië. De Reizen in A) dr. Barlh zullen vijf li die bij Pertshes te Go JONGSTE BUITKNL Loxdem 2 Decemb weten dat hoegenaa Rusland door het lil overweging genomen gen aard niets ontvarij geene beraadslaging gehad, zooals do Pres. MBM MEDI Ben zonderlinge zaak is deld geworden. Het gold of ecu predikant der gcvi huwelijksinzegening aan zi wien de zaak was gebragt geldig is. ,iii TO OM B OOI-D IK KIT TUSSCHBW MIDDELBURG ZIERIKZBB BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Tholen. 1 Zaturdag 8, 's no org. 3 Dingsdag 11, 10 Van Antwerpen. I Donderd. 6. 's more 8 j Don lerd. 13, 's midd1 (niBNST TUSSr.llltft MIDDELBURG EN ROTTERDAM San Rotterdam. Honderd, 6 'smorg. 6'z.j Zaturdag 8, 8 Dingsdae 11. 8 /2 Donderd. 13, Van Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9'V' M.tandailO, lll,2 Van Middelburg Woensd. 5, 's morg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12''3 Van Middelburg Woensdag 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, dl Woensd, 12, 6 de 8'/a fvaar» der De diligence zal van Zierikzee I 1/o ,,,,r ai. Middelburg, en van Mul stooinboo' van Botterdam delburg naar Rotter lam boot rijden. (dienst tusschen v Van Vlissingen Des Maandags en Vrijdags *s morgens ten Sure, na aan komst der stoom oot van le afvaart der stoom- l1hsingen en iiotterdam») i Van Rotte»dam DesDingsdagen Zatnrdags 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein uit 's Hage. 6 stookplaatsen en onder schoorsteenen ter lengte van minstens cl 5 duim bij eene dieple van CO duim en wijders stookplaatsen en schoorsteenen in te riglen cn op te trekken volgens het te geven voorschrift van Brand- cn Brandspuitmeesters van de wijk, terwijl hij het gebruik dier stookplaatsen steeds iemand minstens 16 jaren oud, moet tegenwoordig zijn. Overtreding hiervan wordt gestraft met eene boete van vijf gulden. Art. 12. De kuipers mogen op straffe eener boete van tlrie gulden, huiten hel huis, hun vaatwerk niet lieeten na zons ondergang noch voor zons opgangnoch hij sterken wind en alleen op zoodanige plaatsen als door Burgemeester en Wethouders worden goedgekeurd. Art. 13. Wanneer het bezigen van vuur in andere dan de in art. 10 genoemde en bedoelde, onbewoonde ge houwen en localcn noodzakelijk is moet onafgebroken iemand; minstens 16 jaren oud, zich daarin bevinden en het vuur geheel zijn uitgedoofd vóór dat zoodanige gebouwen of localen worden verlaten. Verzuim in deze wordt gestraft met eene boete van f 10, te verbeuren door hemdie verpligt was hier voor zorg tc dragen, en deze niet voldoende aange wezen zijnde, door den eigenaar. Art. 14. Op straffe bepaald hij het Koninklijk besluit van 13 Februarij (847 (Staatsblad no. 4) en de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12) wordt verboden ongc- hluschte kalk te bewaren of te hergen dan op plaat sen of in localen door Burgemeester cn Wethouders goedgekeurd. Art. 15. Op straffe eener boete van drie gulden wordt ver boden turf, kolen hout of andere brandstoffen te be waren of te bergen hij cesten smids of andere vuurplaatsen dan op eene el afstand van deze, of bin nen eene halve el afstand van schoorsteenpijpen. Brouwershaven komen Kaap Hoorn I Decemner. mniieiige- kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandt/ford kapt. C. Haijward, van New-Castlenaar Dordrecht. Navij kapt. G. Walson, vanSunderlandnaar Botterdam, Uitgezeild: Stad Dordrechtkapt. J. H. c'":' van Dordrecht naar Londen. Sluit. vërvobhiddelbn A F V A A B T B R STOOMBOOT i ITAB HKRIKZBE gedurende de maand DECEMBER, yan Zierikzee Donderd. 6,'smorg, 9'/2 <i Zondag 9, tO'/a Donderd 13, 5 Va yan Rotterdam Vrijdag 7 's morg. 6 Dingsdag 11, 6'a Vrijdag 14, 8 HOOI100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames iloedeu-en llutseiiiloiizeu, welke sterk gemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigliging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DEUKKERU VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 6