Zaturdag 8 BESTUREN ADMINISTRATIES m N.° 98. 185.5, i*. lit: PttlJS DEZKli COntA .vT IS: Per drie maandenf 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdiredteuren. Verpp.Knnt -1 arl. <571 no. 1 van het Wetboek vanStrafregthunne schoorsteonen en stookinrigtingen behoorlijk schoon te houden ter bcoordeeling van Brand-en Brandspuit meesters van de wijkonverminderd het toezigtdat aan de policie volgens de wet toekomt. Art. 9. Niemand mag lot uitoefening van cenig bedrijf een oven eest of andere stookinrigling van welken aard ook, daarstellen of bezigen dan met toestemming en overeenkomstigde voorschriften van *t bevoegde gezag naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 31 .Sanuarij 18"24 (Staatsblad no. 19.) Art. 10. Op straffe eener boete van f 5 mag in lokalen die nende tot magazijnen of bergplaatsen van brandstoffen, hooi stroo graanschoven en andere ligt ontvlam mende stoffenin pakhuizen schuren slallen tim mermanswinkels en andere werkplaatsen, waarin ligt ontvlammende stoffen voorhanden zijngeen vuur worden gebragt noch licht, dan in behoorlijk gesloten lantaarnenzonder voorafgaande goedkeuring van Burgemeester en Wethouders en inachtneming der door hen te geven voorschriften. Bij hel lossen laden of verwerken van ligt ontvlam mende stoffen en in bedoelde lokalen en werkplaatsen magop straffe van gelijke boete geen tabak worden gerookt. Art. 11 Van de bepaling in het 1ste gedeelte van art 10 vervatzijn alleen uitgezonderd de kuipers werkplaat sen met inachtneming van het navolgende Door kuipers 'zal geen vaatwerk in schoorsteenen mogen worden gedroogd tenzij deze eene wijdte heb ben van minstens ééne el. Bij hel heeten van vaatwerk moet steeds eene ton met water en eene dwijl voorhanden zijn en zoolang eenig vuur in de werkplaats aanwezig isiemand minstens 16 jaren oud, zich aldaar bevinden. Door schrijn- en witwerkers zal voor hun bedrijf geen hout mogen worden gedroogd dan op gemetselde T)H Pltï.TS D15R ADVERTENTIE!-.' IS: 'Gewone 10 ccnt-s Ue regel. Beekaankentligi\\ge\i 5 cents tie re^el Gcbob'rtc-, Huwelijks- én Döodberigten van 1S regel» a 1 Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan geschieden tol Dingsdug en 'Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. ueaepuleerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, do Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lioofdelijken Omslag \oor 1S56 en de afschaffing van de plaatselijke belasting op het Gemaal met I Januarij 8 Ui welke zal worden afgekondigd en voorlsvoornolilicatieaangcnomen Idem de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting tol uit. i eceinber 1855, terwijl de Voorzitter tev ens kennis g eft da' Burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde Maten hebben gewend met iici verzoek de goedkeuring A&o mogelijk door hunne tusschcnkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Stalen dat het Brandreglement >s ontvangen. Namens Burgemeester en Weihouders deelt lissive van'Gcde- ludende verzoek, hij remissie aan vfdelijken omslag uwe over 185 5 frond dat het hun e teNoordgouwe den hoofdelijken is aangeslagen de Minister dit niet intrekking it Burgemeester puteerde Stalen d die tot dit j ontwikkelt die 1 eenige toelich- eester en Wei gen i stemmen en Jhr. Boeije -rsisleren op - van Burge- n dat de lieer ïeeft geha i en lijks in de stad vvordilit besluit >g geen gevolg den heer de r dit naar het il is van het zou behooren e Crane heeft ming van een en. Van de -,n B. K Boom, ommen en de Jzoodat de Wethouders die met 1 .la ten wachtgeld aar die com- 'ftals voor- fonds slechts ollcn ouder- aan zijne ing van Mr. urgemeester It toegestaan jende jaren nd van regt Irene inge- .(iiesteervol I der plaatse Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met alge'mecnc stemmen benoemd tot makelaar in granen de beer J. Langomnois de Does. Het request van Mevrouw dc Jonge van Breu- gel, om remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligcerd. Hij monde van den lieer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie bestaande uit de lieeren LandsltnegtDr. Keiler, en van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de boeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 39 dagen na de afkondi gingde tweede met 1 Januarij 18 >(5. Door dea voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f~l00.) zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. tie Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van don berg te verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch dc asch uit liet terrein voor het oogenblik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 14 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Dr. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen deu I Januarij I S.5G huil meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken de vo irzilter merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed; dat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nomen. Waarna de zitting is gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de ia— en opgezclencn diergemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Stuats-Couranl van den 17 dezer luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. a de Nederlandscbe Staats-Courant van den tl November 1875 zijn, uil de Javasche Cou ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van NedéTlandsch-Indie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke tianda, Ternate en andere, in den Moluksehen Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndle toegestaan en levens de tusschenkomst van bet departement van koloniën ingeroepenom in Nederland lot hetzelfde einde eene algcmtiene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van het departement van ko loniën te 's Gravenhageen aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering va'n Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-lndie nog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de s'la'gtof- fers van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende, natuur - genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verhouden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongèlukkigan hier te lande. sGravenhage den 16 November 18i5. Dj Minister van Koloniën (get tin'. F. FAHU i). De welgezinde in en opgezclencn in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken zoo zal er van beden f eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende I 4 dagen 'tot ontvangst der giffen welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lot der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Ncórlaads-lndie zullende diebljdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 23 November 1855. B. C. CAU Voorzitter. G. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskobier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door l leeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op beden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten liaadhuize van Zierilizee den 5 December 1855. B. C. GAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. iMI BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden heeft bet provinciaal geregtshof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, bel vonnis der arron- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /Oil74,00 niet de proceskosten is veroordeeld, onverminderd dc kosten in booger beroep gevallen. In den avond van l dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 5