i buitenland. p. phaff. mede het hazenpad. Om nietherkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Kelten drijven geheele ijsbanken. benoemingen lin besluiten. Bij koninklijk besluit is aan mr. T. W. baron van Zuylen v:tu ie velt eervol ontslag: verleend als ontv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sas van Gent met 1 Januarij 1S5G opgeheven en liet beheer der daartoe bchoorendc domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gem. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan P. N. J. Lette Ann-emaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nicnw Kerkingen op verzoek, met 1 Jan. I806 eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Yere c. a.Vrou wepolder c. a. en Gapingc Mr. F. B. Foek. R S L a N V'-T O B s II 1 Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Kngelsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sehastopol wordt letterlijk lol den grond geslecht; zoowel liet vuur der Kussen, die van de uoorder- fortcn de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geal ieerden volbrengen, dragen tol de algeheele vernieling bij. Van den kant der Tchcrnnyaen de Raïdar-rallei wor den de troepen steeds gereed gehouden 0111 op het eerste sein aan te rukken daar men eenon- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest. I e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehastopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken 0111 het aan het lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sehastopol die aan eiken officier der Kngelsche-Fransche-Turksch-Sardiniscbe legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uilgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stantinopel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Prulh oprukken en het looneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Kngelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zuilen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragt om in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omcr-pacha die uil Azie moet worden teruggeroepen. T H TV V. F. t.t K. spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Kr zijn brieven uit Sehastopol lot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Kngelschen dat er hij omkwam schijnt onge veer 20 geweest te zijn behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het hereik van het gewceF komt. Kr schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te wordendoor de zaïnenslclling van vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konslantinopel, loopendc lol 2-2 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omcr-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2'mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konslantinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,001) Turken het onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligthet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sehastopol hun vuur op de geallieerden. in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Burton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uil hoofde van de hittc'dcs vuurs terugkeeren. Door de policie hijgeslaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten had gedragen. - Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Kngcland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vcreenig.le Staten in der minne vereffend. De Times wenscht het land geluk met deze uitkomst De zaak van pater 1 kwam dezer dagen te Dul bleek voldoende dat er bi menlen verbrand waren ter daarbij tegenwoordi, Kr werd geene verdedigd een borgtogt van 100 p zich zeiven voor 100 p. 5 vertrok hij om zijn ver eerstvolgende zitting van G B O O T-B I T T A BI I Iff lil hel belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staal van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilerion, hekend onder den naam van terras du Bord de I' Kau omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil 11 van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Loclewijk XIV onder het hart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Rome zwanger was voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleanstoen de ge boorte van den graaf van Darijs volgde. Men heeft opgemerkt dal 579,549 vreem delingen namelijk 4t0,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan dersParijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dit Ie Versailles, St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Ken mechanicus te I.yonzoo meldt het dagblad Salut Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebragl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan- iin r men geioof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een Londen, 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uil Kings town van eergisteren. Pater Petcherini is lot een martelaar gemaakt. Van het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van het volk, en veel fatsoen lijk gckleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. He straten waren opgevuld cn de policie kon ter naauwernood de ruimle bewaren. De ge tuigen legen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechlenis genomen. Kene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later palroulleerde de policie dooi de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en I oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rast hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Ken en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemplorislische geestelijke gepleegd, 11I. het verbranden van hijbeis in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van deKonink- i lijke reddings-maatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Kinnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid cn droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar huilen. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar heneden te brengen hoorde hij de op de straat slaande personen roepen dat zich Drie Dcensche ge hoofdstad doorgereisdz: gevende om het tooneel d alsook de strategische fci hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt voor do regemenlen der acht regemenlen van lin Krim aldaar worden t( zeer plegligen intogt zul Een zekere heer Ro beeld gekomen om ri naar de Krim te zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekeni ring bedraagt dc bevo woordig tusschen 350 Van de Chinesche landv in Siam 1,500,000, op een groot aantal op d Cochin-China, op de wichs-eilanden in Australië. De Reizen in Aj dr. Barlh zullen vijf li die bij Perishes te Go JONGSTK BUITKNL Londen 2 Docembi weten dat hoegenaa Rusland door het Kt overweging genomen gen aard niets ontvang geene beraadslaging v gehad, zooals dc Press MEDE Een zonderlinge zaak is deld geworden, liet gold - of een predikant der geve huwelijksinzegening aan zie wien de zaak was gebragt geldig is. /jffiiillli TO OM B OOT-D 1 E N I T TU3SCHBR MIDDELBURG ZIERIKZEE BERGER OP ZOOM (THOLRR) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPER KNÏ. Van Middelburg Vrijdag 7,'sinorg. 9"y» M.iandaitO, 1l't Van Middelburg Woertsd. 5, 's umrt*. 8 Woensd. 12, 's midd. Pi'-.j I Van Tholen. Zaturdag 8, 's rrorg. 9 I Dingftdag 11. Van Antwerpen. I Honderd. 6. 's more Don lerd. 13, 's midd. 1 (DIENST rUSSCUIKS MIDDELBURG RN ROTTERDAM Van Middelburg, Woensdag 5. 'stnorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, "1' Woensd, 12. 6 V/jn Rotterdam Oonilei <1. li 'amorg. 6 Zaturdag 8, Uingsdae 11. I Donderd. 13, 8V-2 De diligence zal van Zierikzee 1 '/j uur na tie afvaart der stoomboo' van Rotterdam naar Vli-ldellnirg eti van Mid delburg naar Rotter lam uur na le afvaart der stoom- boot rijden. (dienst tusschen vlissingen en iiotterdam.) Van Vlissingen j Van Rottenlam. Des Maandags en Vrijdags Des Dingsdag en Zaturdags 'smorgens ten Sure, .ia aan- 's morgens ten 9ure, na aan komst der stoom oot van komst van den eersten trein Rroel:ij „jt 's II age. een' metalen plaat zoodanig dal zij minstenséén prim van hout of andere brandbare stof verwijderd zijn. Wanneer zoodanige pijpen huilen het huis uitkomen en tot rookuitgang zonder schoorsteen dienen moeten zij worden gebragt ter hoogte onbevestigd op de wijze, door Rrand- en brandspuitmeesters van de wijk tc be palen en goed te keuren. Vóór de goedkeuring mag daarvan geen gebruik worden gemaakt. Binnen de vertrekken mogen de pijpen van haarden of kagchels niet worden geleid langs wanden die uit brandbare sloffen zijn zamengcsteld of daarmede be kleed dan op een' afstand van minstens 5 palmen tenzij die wanden behoorlijk met een of ander metaal worden voorzien ter beoordeeling van de brand- en brandspuitmeesters van de wijk. Alles op straffe eener boete van 5 te verbeuren door den gebruiker. Art. 6. Deambachtslicden en schoorsteenvegers, die bevinden dat schoorsteenen en stookinrigtingen in strijd met de bepalingen van art. 4 en 5 zijn daargesteld zijn ver- pligt de belanghebbenden daarop opmerkzaam te* ma ken met aanmaning om die overeenkomstig die be palingen te doen veranderen zij zullen indien binnen ééne maand na die aanmaning aan hunnen'wenk geen gevolg is gegeven of zij belet zijn geworden zich hier van te vergewissen van een of ander kennis geven aan het gecommitteerd lid uit den raad in art. 43 be doeld. Verzuim in deze wordt gestraft met eene boete van drie gulden. Art. 7. Op straffe eener boete van drie gulden mag on der de stookplaatsen geen hout aanwezig zijn, (dan met een of ander metaal of met steen bedekt. Onder de kagchels of haarden die niet op steenen vloeren staan, moet op gelijke straf een metalen^of steenen plaat of steenen vloer van minstens negen palmen lang cn acht palmen breed worden gelegd. Art. 8. De ingezetenen zijn verpligt op de straf bepaald hij Brouwershaven I December. Binnenge komen Knap Hoornkapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandi/ford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Nuvij kapt. G. Walson, vanSunderlandnaar Botterdam, Uitgezeild; Stad Dordrechtkapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. i rvA a Ri B STO O 23 B O O T itab ziksikzbk gedurende de maand DECEMBER, fr an Zierikzee Donderd, 6,'amorg, 9V2 1 Zondag 9, lO'/a Donderd 13, t> Va fan Rotterdam- Vrijdag 7 'amorg. 6 Dingsdag 11, 61' Vrijdag 14, 2 kalfdragende VAARZKN, 2 tweejarige VAARZKNeen MKSTPUT 8 Voer WKI- HOOI100 bossen STROO en eene partij MKU- B1LAIBK GOKDKREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne Bjyi—aïL geëerde Stad- en Landgenoolen be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Damp» iloedeii. en Mutseiiiloiizeii, welke sterk gemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigliging voorhanden. Zierikzee4 December 1855. Zadelmaker. TER STABS-DRUKKERU VAN DE ERVEN A. DE VOS,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 4