W»° 98. Zatiirdag 8 December. J 855. BESTOREN ADMINISTRATIES m: ruus dkzku eontA.vT is; Per drie maandenf 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen -worden aangenomen bij alle Boekbandelaren en Postdirecteuren. Verschiint"Wo.ru - -> 3 ïn oenen gemeencn muur mogen geene binten balken of ribben komende tegen de haarslede oi schoorsteen van eenen buurmandieper worden ge legd dan op de helft of in het hart van den muur zoodat het hout steeds door een halfsteens-muurwerk is bedekt. Evenmin mag legen eenen gemeenen muur eene haardstede of schoorsteen worden gemaakttenzij de hinten balken of ribben van des buurmans huis daar tegen aankomende minstens met een halfsteensmuur- werk zijn of worden bedekt. Op bovenverdiepingen zullen geeuc schoorstecnen dan op steencn wulven worden gemaakt. De thans bestaande moeten bij geheelc vernieuwing aldus wor den ingerigt. De overtreding dezer bepaling wordt gestraft mot eene boete van 10, te verbeuren door den eigenaar van het gebouw. De schoorstecnen die door ouderdom en dc thans bestaande, die door eene zamenstelling, met boven staande bepalingen in strijd naar het oordeel van de brand- en brandspuitmeesters van de wijk gevaarlijk te achten zijn moeten door den eigenaar binnen een' door burgemeester en Wethouders te bepalen lijd wor den afgebroken of op boven omschreven wijze ingerigt en hersteld. Verzuim in deze, wordt gestraft met eene boete van tien gulden. In eenen nieuwgebouwden schoorsteen mag op straffe eener hoete van vijf gulden te verbeuren door den gebruiker van het gebouw niet worden gestookt vóór dat de goede staat daarvan aan Brand- en Brand spuitmeesters is gebleken. Uil onderzoek moet plaats hebben binnen acht dagen nadat het aan een' der Brandmeesters van de wijk is aangevraagd. Art. 5. Wannéér pijpen van haarden of kagchels, door hout werk in eenen schoorsteen worden geleid moet dit aan de binnenzijde en hij dc opening geheet en aan de buitenzijde tot écn palm rond de opening zorgvul dig met pandoek of zwaar zink zijn bekleed. Als de wanden waardoor zoodanige pijpen van het eene ver trek in het andere of buiten het huis gebragt worden, niet van steen zijn moeten deze worden geleid door I)K PIU.TS DIStt ADVEIOT5NTIH.N' fS 'Gcwoïj'o 10 ce'nhs tie regel. Boekaankondigiiigen 5 cents de regtd Gtibo'nrtc-Huwelijks- éu Döodb'erigteu van l—S rogeU u i Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. Be Inzending der Advertentiën kan ges,bieden tot Üingsdag eu Vrijdag, vóór 1 Lure des morgens. vieuepuieorcle Malen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lloofdelijken Omslag voor 1856 en de afschalling van tie plaatselijke belasting op bet Gemaal mei 1 Januarij 8 ui welke zal worden afgekondigd en voortsvoornolificalieaangenomen Idem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting tot uit. I ecembcr 1855, lervvijl de Voorzitter tev ens kennis g eflda' Burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde. Malen hebben gewend met hel verzoek du goedkeuring goo mogelijk door hunue tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat het Brandreglement is ontvangen. - Namens Burgemeester en Wethouders deelt lissive van'Gede- indende verzoek, bij remissie aan vfdelijken omslag uwe over 1851 .rond dat het hun e te Noordgouwe drn hoofdelijken is aangeslagen de Minister dit niet intrekking it Burgemeester puteerde Stalen d die tot dit j ontwikkelt die t eenige toelich- eesler cn Wet- Igen 2 stemmen en.lhr. Boeije -rsisteren op L van Burge- n dat de heer leeft gelia I en lijks in de stad word dit besluit Jg geen gev olg den heer lie r dit naar het il is van het zou hehooren 'e Crane heeft ming van een en. Van de :n B. K Boom, emmen en dc izoodat de Wethouders die met 1 Ja- len wachtgeld aar die com- eftals voor fonds slechts ollen ouder- i aan zijne Ving van Mr. urgemecster tl toegestaan jende jaren nd van regt Ireneinge- „(Liesteervol 1 der plaatse Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt mol algcmeono stemmen benoemd tot makelaar in granen de heer J. LangoutHois dc Does. Het request van Mevrouw ile Jonge van Breu- gelom remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligeerd. Bij monde van den beer van tier Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie bestaande uit de hecreu LandsknegtDr. Keiler, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van bet Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de boeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor don Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld het eerste zal in werking komen 3d dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f7000 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uilgegraven terrein en minder van den berg te verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit hel terrein voor bet oogenblik te vochtig is. Mr. tie Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zittermogen belegd worden, ten einde de sessien niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 1 4 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Dr. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot tan worden aangewezen waarin zij tegen den 1 Januarij 1846, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken de voirzilter inerkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven Wanneer hel rijk zulks ook voor de rijksaccijns deeddat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BERENDMAS IN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- cn opgezelencn dier gemeente de navolgende aankon digi tig, voor komende in de Slaats-Couranl van den 17 dezer, luidende MINI STEK IK VAN KOLONIKN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den II November 1855 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de benglen welke bij het gouvernement van Nederlandsch-lndie zijn ont- vangehomtrent de rampen, door welke Banda, Ternate en andere, in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden Jtinij en Julij dezes j-aars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan cn tevens de tusschenkomst van hel departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandlot hetzelfde einde eene algemeenc inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van het departement van ko loniën te 'sGravenhage, en aan bet agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nomen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen Van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van liet lot van lijdende natuur- genoolen in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waarzoo dik werf op de incest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkig.m hier te lande. 'sGravenhageden 16 November 1875. Dj Minister van Koloniën (gei) Cn'. F. FAllUi). De welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van heden if eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende i 4 dagen lol ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van liet lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Ncérlands-lndie zullende die bijdra gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 28 November 1855. B. G. CAU Voorzatter. C. de JONGE Secretaris. BEK.EVDYIAK.IVG. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dal het tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar, door den Getneente- ftaad vastgesteld den 4 November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 80 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Haadhuizc van Zierikzee den December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. \i:i. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden heeft het provinciaal geregishof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, het vonnis der arron- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van ƒ6174,oU met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in hooger beroep gevallen. In den avond van 2 dezer is te 's llagc de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 3