J imwmm BEURS, MRKTBERIGTIft EM BBR&ERL1JRB STA\D TE Z1KRIRZKE aan verduisteren van brieven op de daad be trapt dal bij zich op sluwe wijze in bet bezit bad welen tc stellen van een brief met gelds waarde. Hij is dien ten gevolge gevankelijk naar bel huis van verzekering overgebragt. Men schrijft uil 's Hago aan de Ulrechtsclie Courant datna een onderzoek door professor ran der II ton Mcsch van Leiden in het werk gesteld, het gebleken is. dat een weiland, nabij de koper zink- en lood-plet- en gieterij van de heeren fintkoven en Cu. geheel vergiftigd is door lood- deelen, zoodat daaraan desterfle is toe te schrij ven van het vee op dit land. Niet alleen de bo vengrond maar h<-t slootwater en de diep uitge graven aarde waren met lood bezwangerd. Gisteren heeft de zaak van jhr. M. Saha- dor beschuldigd van hoon of laster jegens de regtbank van Haarlem, voor de arrondissements- reglbank te Amsterdamgediend. Doaangeklaagde bijgestaan door den advokaat mr. Jansma van der Ploeg, liet openbaar ministerie heeft geconclu deerd tot gevangenisstraf van een tot zes maanden, geldboete van 25 tot f lüüO, en ontzetting der ragten vermeld in de wet van Junij 1854. De uitspraak is bepaald op 12 December. Men meldt uit de gemeente Haarlemmer meer van .t Dec. De dag van heden was voor deze nieuwe gemeente een dag van innige en hooggestemde blijdschap. De eerste godsdienst oefening waartoe ruim een 6t)l)tal Haarlem- mermeerhewoners en ingelanden elders woon achtig waren bijeengekomen werd heden al hier onder leiding van den predikant Gewin van Heemstede, gehouden ineen hulpgebouw op den hoek van den lloofdvaart- en tienne- broeker dwarsweg daartoe door den heer van Dam van botterdam, een der ingelanden van den nieuwen polder, welwillend afgestaan en met aanzienlijke kosten tol noodkerk ingerigt door de commissie voor de godsdienstige belan gen der protestantsche bevolking die daartoe bad besloten nadat het haar was gebleken dat vele honderden gcloofsgenoolen rondom dat mid delpunt wonen die verstoken waren van het Voorregt om godsdienstige bijeenkomsten te houden. Os. Gewin hieldt eene indrukwek kende rede naar aanleiding van Psalm CXVlil 24 en 25 herdacht met dankbaarheid ernst en liefde de groole zegeningen des Heeren en deed daarbij ook opmerken de aanwinst van zooveel vruchgevend land, waarmede Nederland onder Gods zegen door het bestuur van het Huis van Oranje was verrijkt. De plegtigheid van dien stond! werd nog verhoogd door de toedie ning van den heiligen doop aan een drietal kin derenvan ouders in deze nieuwe landstreek woonachtig. .Moge de gebleken belangstelling van zoo velen die getuigt van de behoeften aan eene kerk en pastorie velen opwekken om de gevraagde liefdadigheid met ruime giften te be antwoorden. 1.1. maandag is in de kruiskerk Ie Maeseyk (Belgisch Limburg een stoule diefstal gepleegd; onder anderen zijn een hostiekistje ornamenten van heiligen en ongeveer 30 a 400 francs aan geld uit eene armbus ontvreemd. De daders had men nog niet kunnen ontdekken. Sedert dej laatst gedane bekendmaking zijn door de belanghebbenden geligtde volgende door Z. M. verleende oclrooijeneen in dato 21 November 1 85 i voor den lijd van 15 jaren, gerekend van den 10 April 1852 verleend aan •f. P. P. Deltlil Marling, woonachtig te Marseille, domiciiium gekozen hebbende bij mr. JPinner, advocaat to Amsterdam op de invoering van eene nieuwe soort van ronddraaijende stoom tuigen een in dato 24 Januarij 1854, voor den lijd van vijftien jaren gerekend van den 10 December 1853. verleend aan C. Marion, woonachtig te Parijs domiciiium gekozen heb bende bij L. J.Vonk sollisiteur te 'sGravenhage op de invoering van eene bijzondere soort van stoomtuigen; een in dato 31 October 1854, voorden tijd van 15 jaren verleend aan P. A. Ie Comle de Fontaine Moreau woonachtig en domi ciiium als vorenop de invoering van eene nieuwe wijze om alle soorten van granen en za den in droogen staat voor bederf te bewaren een in dato 27 November 1854, voor den tijd van 15 jaren gerekend van den 5 September 1854 verleend aan P. Curyale Cazeaux, woon achtig en domiciiium als voren op de invoering van (le uitvinding om papier en carlon te ver vaardigen uit eene 'plantensoorttot nog toe daarvoor niet gebezigd een in dato 27 Novem ber 1854, voor den tijd van tien jaren verleend aan J. PUdingtonwoonachtig te Brussel do miciiium gekozen hebbende bij mr, Jde Bas Jz. notaris le 's Gravenhage op de invoering van een werktuig met ronddraaijende beweging, geschikt tot het wasschen door middel van sloom; een in dato 8 Augustus 1855, voor den tijd van vijftien jaren verleend aan J. Kortman woonachtig te Amsterdam en .4. F. de Wild woonachtig le P«ottcrdam op de uitvinding van eene ni uwe wijze om van excrement met hij voeging van andere stoffen le fabriceren een reukeloazen sluifinest; een in dato 25 Augustus 1855, voor den lijd van tien jaren verleend aan II. K. Onnes en J. Onnes, woonachtig te Gro ningen, handelende onder de firm i van IC K. Onnes en Cie. 0|> de invoering der uitvinding van een verbeterden schulpkaliioven(een in dato 7 October 185-5 voor den lijd van vijftien jaren, gerekend van den 26 September 1854 verleend aan P. A. le Comle de Fontaine Moreau, woonachtig le Parijs, domiciiium gekozen bob bende bij L. Vonk voornoemd op de invoe ring van verbeteringen in de nnaiwerkiuigen een in dato 1' November 1854, voor den tijd van vijfjaren verleend aan A. van der Veen Oom- kens te Groningen op de invoering van een nieuw waschtuig van Amcrikaanschen oorsprong en genaamd kogel waschmaehine Hen particuliere briefuit Alexandria (Egypte) van den 19 November, leest mnn hel volgende Gisteren, 18 November is de commissie, belast mei het onderzoek voor het kanaal van Suez, alhier aangekomen Zij bestaat uit de meest be roemde Europesche ingenieurs en vele voorname personen hebben zich uit belangstelling bij de commissie aangesloten. Eene voreerende ont vangst is haar toebereid. Lenige leden der com missie zullen Opper-Ggyplc bezoeken. Vleijend mag het inderdaad voor Nederland beschouwd worden dat zijn ingenieur den heer Conrad met aigeineene stemmen, tot president der commissie verkozen is." De gewone berigten uit Alexan dria door de Fransche dagbladen ontvangen, gewagen ook van de uitstekende ontvangst, door de Europesche bevolking, van dewetenscbappe 1 ij lx e commissie, die aldaar op den 1811. metden heer F. de Lesseps is aangekomen, om de zaak der doorgraving van de landengte van Suez te onder zoeken. Deze Fransche gezant was denzelfden dag naar de barrage van den Nijl vertrokken alwaar zich Smd-pacha bevond. Er waren on- middelijk conferentien belegd lusschen den heer cle Lesseps en de ingenieurs van den onderkoning; welke laatste met veel belangstelling de voor- loopige werkzaamheden van deze belangrijke on derneming, behartigt en bespoedigt. De an dere leden van de commissie zouden zich binnen tien dagen naar Suez begeven. In deze Fransche berigten wordt geen woord van den Ncderland- scben ingenieur Conrad gesproken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. By koninklijke besluiten zijn benoemd tot controleurs der 3de kl. van de dir. bel.in en uitgaande regten en aoeijnsen te Maassluis, de heer J. Indewijen te. Middelbands de heer J. Dufourbeiden surnumerairen. Tot commissaris van policie te Goes, de heer J. O. D. van den Bussche be- eedigd klerk ter griffie der arrondissements-regtbank aldaar. Aan W. Looser, gewezen geregtsdicnaar te Naarden, met in trekking van het aan hem verleend militair en burgerlijk pen sioen ten laste van den staat een pensioen verleend van/26 'sjaars. Bij Z. M. besluit is met 1 Jannarij 1856 jhr. R. Schuurbcque Boeije, arrondissemcnts-hetaalmccster te Zie- rikzee als zoodanig overgeplaatst naar Zutphen cn benoemd tc Zierikzee de heer J. Gevers Leuven, ontvanger van 's rijks middelen te Huissen. Aan den baron W. Six van Otcrleek op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als be taalmeester in bet arrond. Utrecht en in diens plaats benoemd den baron E. L. Rengers thans te Zutphen. Benoemd tot ontv. der dir. bel. en accijnsen te Epe, c a.den heer J. G. Coenen thans ontv. derzelfde middelen te Wijhe. Benoemd tot procureur bij de arrond. regtbank te Zierikzee mr. J. Moo- lcnburgh, advokaat voor die regtbank, met magtiglng om bur gemeester van Boramenede, Bloois en Zonnemaire te blijven. B ÜITEWLAKD. r, is o o t-b aiiisiiïin Londen 1 December. Op een dezer dagen le Oxford gehouden banket werden twee zeer oorlogzuchtige redevoeringen uilgesproken door de heeren Cardwcll en Henleij. De rede des eerstgenoemde was opmerkelijk, vooral omdat de spreker een oud lid van bet kabinet Abberdeen en tot de peclistische partij behoorteen vriend der hii. Gladstone en Sidneij Herbert. De beer Henry is een lory. Beide hebben overigens bij het prediken van eene krachtige voortzetting des oorlogs aangedrongen op de noodzakelijkheid om in een vredesverdrag geene voorwaarden op te nemen die bniten de grenzen gingen van bet oorspronkelijk doel van den oorlog, welk doel is: do Europesche vrijheid en het internationale regt. Uil bet scheeps-journaal van kapt. Hick man wan bel scbip Alhelslan van Liverpool naar Adelaide blijktdat hij zich voor de Crozet-ei- landen bevondtoen hij volgens den loop van het schip die gebleken was juist te zijn) dertig Engelsche mijlen ten noorden van die eilanden behoorde te bevindenwaaruit men besloten beeft, dat de ligging der eilanden op de kaarten in de jongste beschrijvingen verkeerd is aange wezen. Er is nimmer een zuidwaarlsehe stroom waargenomen, zoodat genoemde kapitein bet bijna voor onmogelijk hield zoover afgedreven te zijn. Prins Albert zal donderdag aanstaande nieuwe vaandels aan het Engeiscb-Duitscb legi oen te Sborncliffe uitreiken. Volgens de Morning Advertiser beeft bet be zoek des bcrlogs van Cambridge te Parijs bot karakter eener miiitaite zending gehad en stond in betrekking met het opdragen van bet opper bevel over de verbonden legers aan een Fran- schen generalissimus en van dat over de ver bonden violen aan een Engelschcn admiraal. Van i tot 26 November zijn te .Marseille aangebragt 368,00') mudden granen en 88,000 mudden mais. Latere berigien uit Now-York tot 20 No- vember zijn met de maaistoomboot Asia le Liver pool aangebragt, maar behelzen goenerlei belang rijk binncniandsch nieuws. Sommigen bleven nog altijd volhouden dat de oneenigbeden met Engeland niet volkomen waren vereffend. De kamer van koophandel te New-York heeft over dat punt beraadslaagd. Naardien verzekerd was dat lord Palmeuton liet met de brik Maurij voor gevallen o als aanleiding tot versterking van het EngelscS eskader in de Westindiscbe wateren bad doen strekken werd door genoemde kamer het volgend besluit genomen Naardien het uit me- dedeelingen, welke uit geloofwaardige bronnen ontvangen zijn blijkt dat de verloogen door de Engelsche regering betrekkelijk de brik Mourij gedaan, welke in de maand October ll, in beslag word genomenals verdacht van als een kaper uitgerust te worden die onder i'.ussische vlag kruissen zou, eene der redenen is geweest die onlangs lot bet verregaand misnoegen in Enge land geleid hebben en naardien het billijk en voegzaam is dat de achtingwaardige eigenaars van dat scbip en van deze handelstad van de al- zoo zonder oorzaak op ben geworpen blaam ge zuiverd wordenis besloten dat eene com missie zal worden benoemd om de feiten te on derzoeken die mei het in beslag nemen van het barkschip Maurij in verband slaan en om des wegens in eene volgende vergadering van de ka mer verslag uit te brengen. JONGSTE BUl'IKNLANDSCHE TIJDINGEN Marseille 5 December. De Russen ver sterken zich cn Irekken 30,090 man bij Arabat en 15,000 man om Ghenitschi bijeen. De admi raal Lyons blijft op de kusten krnisenom Kertsch te bewaken het eskader van den admiraal Hout- son Stewart blijft in de Middelansche Zee. Kars wordt nog steeds verdedigd maar de levens middelen ontbreken. Sriim-packa was nog niet verschenen. Het schoonerkofschip Westenschouwen, kapt. H. de Vries, is volgens particulier berigt, den 31 Oc tober jl. van St. Thomas te Kaap Ilaïti gearri veerd. Aan boord was alles wel. Broüwersiia.ven 5 December. Binnengeko men Jacob Cats, kapt. A. van der Wind van Akyab naar Dordrecht. 6 dito, Stad Dordrecht, kapt J. ii. Stuit, van Londen naar Dordrecht. afvlakt stad SIKHZHZBS Van 7-ierikzee Zondag 9,'smorg 10'/j Bun der'1 13 5'/2 Zondag 16, 6 gedurende de maand DECEMBER. Van Botterdam g 11,'smorg. G'-j I'd, 18. nit Vrijdag Dingsdag 8TOO(ÜSOOr-3ïBHST TUS3CHBK MIDDELBURG 7.IKÜIK7.KK BERGEN 01' ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg, M.tantlad 10, 's morg. 1 '-a <i Vrijdag 14, 3 fan Middelburg Woensd. J2, 's midd. 12''a Woensd. 19, 's mnrg. 7''a fan Tholen. Zaturdag 8 's morg. 9 Dingsdag 11. 10 j Van Antwerpen. Don lerd. 13, 's midd1 j Donderd. 20. 's morg 8 (D1RW8T rUSSCUKS MIIIDBLRUUG lïN IIOTTRRAM. f an Middelburg Zondag 9, 'smorg 11 Woensd, 12, 6 Vrijrtag 14, 7 Zondag 16, 7 Wan Botterdam. Zaturdag 8 'smorg. 8 Dingsdag 11, 8'/-2 Donderd. 13, 8 Va Zaturdag 15 8ba De diligence zal van Zierikzee Iuur na -«fvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid dclburg naar Rotterdam x'i uur na de afvaart der stoom boot rij'den. (DIENST TUSSÜBEN VL19SINGENEN ROTTERDAM.) Van Vlissingen Des Maandags en Vrijdags, 's morgens ten 8 ure, na aan komst der stoomboot van Breskens. De diligence zal van Zierikzee l'/a uur na de afvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam x>2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. Van Rotterdam. Des Dingsdag en Zaturdags 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein uit '8 Dage. 27, pet. 62! 4 3 78'/, U2-1,. pau/.Bw «SF; S* 5* ROT KIS XK AMBTT-stei» aiw den 6 December '1855. Nederland. Werkelijke schuld dito dito" I dito dito HuQdcT-Maatschappij Rusland. Oblig. bij Hope enCo. •dito tclito 1828/1S29 Cei'tific. dito' 18-10. dito bij Sticglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 20 Binncniandsch 3 33:|'3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 dito2'/2 dito N. betaalbaar Amsterdam 5 i Belgie. Certific. bij Rothschild 2'/., 50 Portugal. Obligation 3 40'/,, I 102-'4 1 - 71'/, MAAKTPR. DER MEEKRAP van den 6 December teelt 1854. TE ZXERiRZSB, 1835. Twee en een, lste kw., blank f 23.50 a 20,04 Twee en een mitldelbare dito - 23,00 a 22 30 c Tweeeneen, mindere dito - 21.50 n 22.00 Een en een lste kw.blank - 23.50 a 24.00 s Een en een middelbare dito - 23,00 a 22 5') I a. Een en een, mindere dito i - 21.50 aN 22 00 Onberoofile, 1ste kw., blank - 23,50 a 24.(0 ty Onberoofde, middelbare dito - 23,00 22 50 Onberoofde, mindere dito - 21.50 a 22.00 a 6 00 L. Middelbare dito 4 - 3,00 a 4.00 «51 MIDSBWPRnZSM VAM 2»E VOI.GEK3ÏB ARTIHBlLEai TE ZSEREKZEE van den 6 December 1835. Ned. Mudde. f 19,00 a 19,501 - 17.00 a 18,50 - 15 GO a 16.00 - 0 00 k 0.001 - 12.23 h 13,00 - 8,00 h 8.10 - 7,50 a 7,60 - 4 50 a 4.80 - 8 50 a 8.75 - 10,00 k 13.00' - 11.00 a 13,00 De O.Tarwe 1854 N Tarwe 1833 Z -Zomer dito Ordinaire dito Rogae W. Gerst Z.-dito Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito De Ned. Mudde Graauwc Erwt 0,00 a 0 00 Groene dito -11,00 a 12,00 Gele dito 0,00 i 0 00 Koolzaad - 0,00 a 0,00 Zaai-Lijnzaad - 15,00 aJO CO Slag-I.ijzaad - 0,00 a 0,00 Raap-0!ie - 0,00 p. v Patent-Olie - 0,00 Lijn-Olie - 00,00 Raapkoek 00.00 de 104 Lijnkoek, - 00.00 t LONDEN, 4 December KOEFIJ. Plantagien Ceylon is gevraagd en bedingt ten volle de prijzen van 11. vrijdag. SUIKER. De aauvoeren zijn 45,000 ton kleiner dan in het vorige jaar terwijl de afleve ringen eene vermeerdering aantoonen van 25,000 ton voor de consumtie en 972 ton voor den uitvoer. De voorraad be draagt 51,000 ton minder. Van vreemde soorten zijn sedert vrijdag ca. 1000 kn. blond Havanna verkocht, grootendeels tot 54/6 voor no. 12/121/2, zijnde 10.- onder het hoogste standpunt. Geraffineerd met weinig omgang en teruggaande. THEE met weinig omgang doch ferm prijshoudend. RIJST ferm en goed gevraagd. 228ste STAATfl-LOTERIJ Eerste Klasse. lste Lijst, No. 13344 f1250 no, 3031 en 17160 ieder f 1000 no, 4953, 5284 en 7277 ieder f 400 no 3336 en 9211 ieder f200; no. 15246 16363 en 19478 ieder f 100, 2de LijstNo- 6158 f2500 no. 18486 f 1250 no. 2501f 1000 no. 4769, 14230 en 14325 ieder f 200 no, 8944 10913 12767 en 1S590 ie Ier f 100 3de Lijst. No. 10711 1 20 000; no. 14721 f5000 no 4682. 13401. 13346. 14111 en 17370 ieder f1000 no. 6287 7884 1307!) 15185 18093 en 18600 ieder f400 no. 2428, 12901, 13073, 17637 en 18139 ieder f200 no. 321, 1186 7896 en 17x884 ieder f100. 4de Lijst No 6! 16 en 12288 ieder f 1000 no. 4392 f400; no. 3831 f 8489, )07l8 en 12172 ieder f 100. VAN DEN 30 NOV. TOT EN HET DEN 7 DECEMBER. Geboren: Eene Dochter van J. C. Pieterse en JOlderiks. Een Zoon van Reinenberg en f. Bouman. Eene Dochter van P. den Boer en M. v. d. Maas. Een Zoon van K. Persenaire en W. Trijselaar, Overleden: M. E. Elsemeroud 18 jaar ongeh. dochter. P. Kaan, oud 68 jaar wed. van M. de Pape. B. Velleman, oud 3 weken zoon. P. van Graveijlandoud 82 jaar wed. van A. Versteeg. mij De Notaris J. P. van BORREN- DAM zalten verzoeke van zijne principalen en met Regterlijkc magtiging op Vrijdag den 21 December INöf» des avonds ten 5 ure in hot na te melden gebouw publiek presenteren te verkoopen Een kapitaal, hecht en sterk dub- bel nawas* en <aevol«enbe- Steiö-s Ta(tende eene ruime en fraai uitzigt hebbende BOYENZAAL en onderscheidene BE NEDEN-KAMERSstaande aan de noordzijde van de Oude-Appelmarkt te Zierikzee t plaatse lijk gemerkt letter B, nos. 2 en 3 kadaster sectie A, nos. 499 en 498, zeer geschikt voor Winkel-, Nering-, Koiiijhuis of bijzondere Woning. Inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemden Notaris te Zierikzee. TER STADS-DUÜKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 28