W,° 98. Zaturdag 8 December J 85.1 BESTUREN ADMTRATIEN \m in-; PUIJS DEZER COHJA.vT IS: Per drie maandenJ 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren, Verschijnt t Woensdag en Zaturdng. BE PRIJS PER ADVERTENTIES IS: Gewone 10 echts de regel. Boekaankondigingen o cents de regel Geboorte-, Huwelijks- én DbodVerigten van 1S regels a 1 Zegelvegt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan ges-.bieden tot Dingsdug en 'Vrijdag, vóór II ure des morgens. In den loop dezer maand zal als bijvoegsel van deze Courant aan de geabonneerilen gratis worden geleverd de op 6 December jl. door Burgemeester en Wethou ders afgekondigde verordening tot voorkoming en blus- scliing van brand in deze gemeente Openbare Raadsvergadering gehouden te Zierilizee, den 3 December 1855, Voorzitter Mr. B. C. Cau, Secretaris Jhr. Mr. C. de Jonge. Present al de leden. De notulen der vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd. Wordt gelezen eene missive van de Yereeni- ging lot wering van armoede begeleidende 13 exemplaren der statuten en der openingsrede welke aan de leden worden uitgereikt en voorts voor notificatie aangenomen. Wordt verleend op voorstel van burgemeester en Wethouders aan den Commissaris van Policic eene toelage van f 30, voor bureau-behoeften te vinden uil onvoorziene tiitgaven. l»ij de be handeling hiervan heeft zich de heer Ochiman verwijderd. Wordt gelezen en voor notificatie aangenomen eene missive van de commissie van fabricage, be trekkelijk de peilingen langs d n vooroover van den Woslhavcndijk houdende rapport dat de toestand voldoende is bevonden n advies o n in 1856 een punt door puinstorlitvg te verzekeren. Wordt voor kennisgeving aangenomen de cir culaire betrekkelijk de verlenging van den ter mijn voor de indiening van reglementen der instellingen van weldadigheid tol 1 .lulij I8'<5. Dc begrooting voor de teekenschool wordt gesleld in handen eencr commissie bestaande uit de hceren Mr. Egler'van.Ier Vliet en Jhr. Bueijc, ten fine van rapport. Komt ter tafel de voordrag! lot b'uo.'mingvan twee leden van do directie over (te lerkenschool. Ce voordragl beslaat uit twee dubbeltallen als de heercnJhr, Mr.N Boeije cn S. G. Amiiuvtti der Grijp, waaruit wordt benoemd Jhr. J. S. Boeijemet 10 stemmen. De heer van der Grijp bekwam 3 stemmen. En de heeren Dr. I. K. de Bruijne en II. G. Mulock Houwer, (iij eerste stemming bekwam de eerste en de heer van der Grijp elk ti on de heer Houwer 1 stembij tweede stemming Dr. de Bruijne 7 en de heer van der Grijp 0 stemmen zoodat is benoemd de heer Dr. de Bruijne. De Voorzitter deelt mede dat vier raadsbe sluiten tot roeijing van hoornen en het doen van af- en overschrijving op begrootingsposten door Gedeputeerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, do Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lioofdelijlten Omslag \oor 1856 en de afschaffing van rle plaatselijke belasting op het Gemaal met I Januarij 8 ;li welke za! worden afgekondigd en voorts voor nolificatieaangenomcn Idem, de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting lol uit. i ecembcr 1855, terwijl de Voorzitter tevens kennis g oflda' burgemees ter en Wethouders zich lot Gedeputeerde Malen liebben gewend met hei verzoek de goedkeuring /so mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat het brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wel houders deelt de Voorzitter mede, dat eene missive vaiTGode- p.iïteerde Staten is ontvangenhoudende verzoek, dat de Baad zijn besluit waarbij remissie aan den heer Af. C. de Crane van hoofdclijken omslag wegens zijn verblijf te Noordgouive over 1851, wordt geweigerdintrekkeop grond dat het hun is gebleken dat de lieerde Crane tcNoordgouwe in 1854,verblijf heeft gehad en inden hoofdclijken omslag aldaar voor 6 maanden is aangeslagen geweest, 'met kennisgeving, dat de Minister dit gevoelen met hen deelde en bij niet intrekking het besluit zal vernietigd worden. ■De Voorzitter rapporteertdat Burgemeester en Wethouders vroeger aan Gedeputeerde Stalen de motieven hebben medegedeeld, die tot dit raadsbesluit hebben geleid. Hij ontwikkelt die thans nader ook Mr. Fokker geeft eenige toelich tingen. Op voorstel van Burgemeester en Wet houders wordt besloten met 11 tegen I stemmen die van dc hoeren van der Grijp en Jhr. Boeije hij vroeger genomen besluit te persisteren op grond dat het uit dc presentielijst van Burge meester en Wethouders is gebleken dat de heer de Crane alhier wekelijks verblijf heeft geha I en het bekend is dat 7. Ed. bijna dagelijks in de stad verblijf heeft gehouden, dat, ook al werddit besluit door den Koning vernietigd dit nog geen gevolg zou hebben dal de restitutie aan den heer de Crane zou verleend worden, daar dit naar het oordcel van den Baadeen geschil is van het mijnen dijn, en dit door den regter zou hehooren te worden beslist. De heer Mr. de Crane hoeft zich van stemming onthouden. Wordt overgegaan lot de benoeming van een Controleur der plaatselijke middelen. Van do sollicitanten, deheeren G. Verdorrenon B. K. Boom, verkrijgt de heer Verdooren 14 stemmen en de heer Boom 1 stem cn 1 briefje blanco zoodat de eerste is benoemd. Vi ordl door Burgemeester en Wethouders voorgesteld om aan den commies die met 1 Ja nuarij 1855 zal worden ontslagen een wachtgeld van f l tt) 'sjaars te verstrekken, daar die com mies geen aanspraak op pensioen heeft, ais voor ziende het reglement opbel pensioenfonds slechts in de gevallen van ontslag wegens vollen ouder dom of gebreken cn hij overlijden aan zijne vrouw. Na een gemaakte aanmerking van Mr. van Dongen stellen VI r. Fokkeren de Burgemeester voor helte noemen gratificatie. Wordt toegestaan voor één jaar met regt om in volgende jaren gelijke som aan te vragen en afstand van regt op pensioen. Wordt aan den heer Dr. P. J. Andrencinge volge daartoe door hem ingediend requesteervol ontslag verleend als curator en lid der plaatse lijko schoolcommissie. Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemeene stemmen benoemd tot makelaar in granen de heer J. Langomnois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gel, om remissie van hoofdclijken omslag, wordt bij de andere gecolligcerd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie beslaande uit de heeren LandskneglDr. Keller, en van der Vliet wordt ten fine van rapport gesleld de rekening van bet Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hoeren Mr. van Don gen Ochiman cn Jhr. Iloeije ten line van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente-Ontvanger. En eene concept inslructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op bel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding vau huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 33 dagen na de afkondi gingde tweede met 1 Januarij 1855. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f7003 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor /\500 besteld is, naar aanleiding biervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van bet uitgegraven terrein cn minder van dm berg te verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de ascb uit bet terrein voor het oogenblik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere lüsschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiön niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de, vergaderingen meestal om de )4 dagen zijn belegd doch bij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken beeft laten verloopen. Dr. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot tan worden aangewezen waarin zij legen den I Januarij 1856, bun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken de voirzilter merkt op, dat de stad alleen dópot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed dat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus do raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nomen. SVaarna de zitting is gesloten. BEREND VI A R I N G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetenen dier gemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Staals-Couranl van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederlandscbe Staats-Courant van den 6 November 1855 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de beriglen welke bij het gouvernement van Nederlandscb-Indie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke tianda, Ternate en andere, in den Molukscllert Archipel, gelegen eilandenin de maanden JUnij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand cn andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-indie toegestaan en tevens de tusschenkomst vau bet departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandlot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot dc bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van bet departement van ko loniën te 's Gravenbage en aan bet agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te makenalle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke bun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandseh-Indienog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende naluur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongftlukkig.'n hier te lande. sGravenhage den 16 November '855. Dj Minister van Koloniën (gei Cn'. F. fAllED. De welgezinde in en opgozetenoii in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken zoo zal er van beden of eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijngedurende 14 dagen, lot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lot der door bovengenoemde rampen geirolfeu in woners van Neérlands-lndie zullende dicbijdr.i- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 23 November 1855. It. C, CAD Voorzitter. C. db JONGE Secretaris. BERENDVIARING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskohier der belasting op de bonden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Raad vastgesteld den 5 November jongstleden en door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op beden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden niet last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. G. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft het provinciaal gcregtshol' van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, bel vonnis der arron- dissements-regtbank to Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'BIT4,60 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in honger beroep gevallen. In den avond van t dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond, dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 27