in den winkel die loen in volle vlam slond eene dienstmaagd bevond. Barlon brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging bij nu eene zij deur in en kwam tot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten bad gedragen. Volgen- de Press, zijn den i 9den vredes voorstellen aaa Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vereenigde Staten in der minne vereffend. De 'r: "vee h' '-"t land geluk met deze ui De zaak van pale kwam dezer dagen te 1 bleek voldoende dat ei menton verbrand war ter daarbij tegenwoo Er werd gcene verdei een borgtogt van 10 zich zeiven voor 100 vertrok hij om zijn eerstvolgende zitting Drie Dcenschi hoofdstad doorgereisi gevende om heltoon' alsook de strategisch hebben plaats gegrej Te Parijs wc voor de regementen acht regementen va Krim aldaar wordi zeer plegtigen intog Een zekere hec beeld gekomen o naar de Krim te ze het Kersfeest eene zouden hebben. Volgens bei ring bedraagt de woordig tusschen Van de Chinesche in Siam 1,500,001 een groot aantal Cochin-China, o wichs-eilanden Australië. De Reizen dr. Barth zullei die bij Perishes itoomboo t-n xs»«* TDSSCHBH middelburg ,zierikzbb, berger op zoom (tholrr) bere yens van middelburg op antwerpen Van Middelburg Vrijdag 7, 's morg. 9>'2 M.tandaalO, lll'2 Van Middelburg Woensd. 5, 's timrg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12 L2 DIENST TUSSGHIÏK I Van Tholen. i Zaturdag 8, 's worg. 3 Dingfidag 11, 1® Van Antwerpen. I Honderd6. 's more Don ierd. 13, 's midd. 1 middelburg rn rotterdam Wan Rotterdam. Dondeid. 6 'smorg. 6'/.2 Zaturdag 8, 8 Hingsdaü 11. 8 Donderd. 13, 8l/a Ie afvaart der Van Middelburg, Woensdag 3, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, II Woensd, 12, 6 De diligence zal van Zierikzee I '}ji "ur stooinboo- van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delbiirg naar Rotter lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. rotterdam.) (dienst tu3sg1ibn vlissingen en Van Roti ei dam. Des Dingsdag en Zatnrd.tgs 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein >»it 's llage. zrt rlei- V;m Vlissingen Des Maandags en Vrijdags 's morgens ten 8 ure, na aan komst der stoom oot van 28 de loete 'wordt'' bebopèT" 'T™'van overtreding acht z'j" gescl.iodOP-n' W0,'dt de zinnen overtreding- o-e- ,ioL '■'J" gescnied door tin hnnf.l i,"s ëu~ d, aut. 82. gere^ verordemhigén^ betref? d,eZ°r.: worde" al'« vroe- houden voor vefvailon d" 0nder™'P ge lijnde deze verordening, van Zeeland 23 november 1855. aan de Gedeputeerde "Tss herigt va,! de» ITnTiêTg 7a 'a "tsclirifi mede gedeeld. Wed Burgemeester waar het be en Wethouders voornoemd, B- C. CAUVoorzitter C' D1! J0^«E Secretaris. mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog1 niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij slrcng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de {teilen drijven geheele ijsbanken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN Bij koninklijk besluit is aan mv. T. W. baron van Zuylen vim Nievelt eervol ontslag verleend als óntv, der domeinen te Sas van Gent wordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa« van Gent met 1 Januarij 1850 opgeheven en het beheer der daartoe behoorende domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in liet ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den burgem. der gem. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan P. N. J. Lette Annemaethurgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkingcn op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot hurgem. der gem Vere c. a.Yrou- wepoldcr c. a. en Gapinge Mr. F. B. Focrk. BUITENLAND. B S I A N I-T B K IJ E, Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Engelsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebastopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowei bet vuur der Kussen, die van de noorder forten dc stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geall ieerden volbrengen, dragen tot de algeheelc vernieling bij. Van den kant der Tcliornayaen de liaïdar-vallei wor den dc troepen steeds gereed gehouden 0111 op het eerste sein aan te rukken daar men eenon- vcrhoedschen aanval van den kant der Russen vreest I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebastopol welk eercblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken 0111 het aan hel lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sebastopol die aan eiken officier der Engelsche-Fransche-iuiksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uilgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit K011- stantinopel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tol 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarahie worden geplaatsttwee uit Engelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zuilen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragt, om in het voorjaar de opera tien der Turken le ondersteunen. Het koinmando over dal leger zal worden gegeven aan Omer-paclia die, uil Azie moet worden teruggeroepen. 1 R 1 V K R {1 s. lil het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van terras du Bord de I' Eau, omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil 11 van de plek ge bruik maken natuurlijk tol op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anim van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het hart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Home zwanger was; voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dén graaf van S'arijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,494 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buitenlan ders, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachli erblijf in de hoofdstad te zullen vindendit te Versailles St. Germain en andere omliggende plaalsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn niedegerekend die des niorgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dal zonder paarden cn ook zonder stoom in beweging wordt gebragl, maar alleen door de waarin der reizigers die er plaats in nemen Wan ne, r inen geloof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden 0111 deze ramp le beschrijven. Het ge tal Engelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest le zijn behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van het geweet komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest le zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenslellingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan te duiden. De Car mal is te .Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende lot 22 de zer. .Met deze boot is o >k de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie lot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was le Konstanlinopel een los ge rucht 111 omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kertsch toezegging ontvangen dat 12,01)1) Turken het onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. .Men was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol bun vuur op de geallieerden. G B O O T-B BITTZHNIBS Londen, 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland bo boeven te oordcelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Petcherini is tot een martelaar gemaakt. Yan het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van het volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. l)e straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyteriaanse]] gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later paIroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenigc fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zieb er op beroemde met de bladen van een nieuw" testament dien ochtend haar vuur aangestoken le hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redeinplorislische geestelijke gepleegd, nl. bet verbranden van bijbels in bet openbaar, op bet kerkhofplein van een roorasche kerk le Kingstown. Bij een gisteren nacht in een buis in Shore- ditcli alhier uitgebroken brand gaf John Barlon bestuurder der reddingsmiddelen vau de Konink lijke reddings-maatscbappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra bij het ontstaan van den brand vernam spoedde bij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. 4rervoigcns steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich JONGSTE BUI Londen 2 i' weten dat h( Rusland door overweging ge gen aard niets geene bevaadsl gehad, zooals Een zoaderlin dek) geworden, of een predikaii kuwelïjksinzeger wieti de zaak v geldig is. Brouwershaven, I iTëSGtuuer. d-_ komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandy ford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Rotterdam, Uitgezeild; Stad Dordrechtkapt. J. H. Stnit. van Dordrecht naar Londen. ViWGEIHHDDMN Van Zierikzee Van Rotterdam Donderd, 6,'sinorg, 9l/2 Vrijdag 7 's morg. 6 Zondag 9, lO'/a Dingsdag 11, 6'-2 Donderd 13, 5'/2 Vrijdag 14, 8 HOOI100 bossen STKUUeneeuc po..., BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne BSy-—geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames Sioeilen- en lintseiidoozen, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. 1)E VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 26