W.° 98. Zaturdag 8 Dec-embiT.. 1855 sr^tia"8®° ^'-ordi'h\i:frbrtz:z m BESTUREN ADMINISTRATIES nil 1)1', RHUS REZKH COntA.tT IS: Per drie maandenf 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen -worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Versfbii"* 27 Art. 78- leto 4ie bij i.«!»k»d ™Jïïf ler secretarie. Art. 79. i .i ian het personeel (ler Uit (le f meont®"ua® ft „ewerht, eene premie van spuitdie het eerst heefge e t 24 en aan dat deisyan f worden heeft water gegeveneene prei uitgereikt. «orden verdeeld alleen onder dietan^pp" - toen zij begon te werken. Art. 80. Waar in den Burgemeester wordt als zoodanig ve|rva"! li van den commissaris voor jiC »s w»t"1 '5" "1,u die voor hem fungeert. Art. 81 Toi mtearis en ^"^P^ïers en aan de aan de brand- en bran en de adsistenten benevens na!iOmin0 van art. 73 agenten van pohcw,tenarcn benevens aan al cn 74 aan der brandweer, de last verstrekt de andere bedienden bepalingen van de wit om, met inachtnemm £,#d u. 83) ten allen van 31 Augustus!185^ hunS ondanks tiide de woningen aei b binnen te treden. Art- 82. bii (leze verordening niet uitdruk- Yoor zoo verre bq deze m piujs DER ADVERTENT!ex fs (rowonc 10 cóhfcs tie regel. Boekadnkotuligiugeu 5 een** do regel Geboorte-Huwelijks- cn Doodbcrigten vnn 1S regels a 1 Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan ges .-hidden tot Dingsdag eu 'Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. up iipgroolingsposten door ueUepuleerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van Hoofdelijken Omslag (oor 1856 en de afschaffing van de plaatselijke belasting op liet Gemaal met I ,/anuarij 8 >0 welke zal worden afgekondigd en voorts voornolilicatieaangcnomen Idem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting tol uit. t eccmbor 18.55, terwijl de Voorzitter tevens kennis g ofulu' Burgemees ter cn Wethouders zich lot Gedeputeerde Malen hebben gewend met hei verzoek de goedkeuring jsoo mogelijk door hunne tusschcnkomst le be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Stalen dat het Brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt dat eene missive van^Gede- i .angenhoudende verzoek, lit waarbij remissie aan me van hoofdelijken omslag i Noordgouwe over 1851, ;kkeop grond dat het hun icrd:: Crane te Noordgouwe rhad en inden hoofdelijken maanden is aangeslagen sving, dat de Minister dit Ide en bij niet intrekking d worden. -teertdat Burgemeester aan Gedeputeerde Staten tdegedeclddie tot dit eid. Hij ontwikkelt die klier geeft eenige toelicb- Hurgemeester en Wel- aet 11 tegen 2 stemmen 'er Grijp en Jhr. Bueije luit te persisteren op csenlielijst van Burge- gebleken dat de beer verblijf heeft geha I en na dagelijks in de stad ook al werddit besluit Idit nog geen gevolg ïtie aan den beer ile adaar dit naar het i geschil is van het i regter zou bchooren - Mr. de Crane heeft ?n. benoeming van een middelen. Van de [oorenen B.K Boom, 11 stemmen en de blanco zoodat de er en Wethouders mies die met 1 .la gen een wachtgeld en, daar die com- en heeftals voor- isioenfonds slechts ens vollen ouder lijden aan zijne merking van Mr. de Burgemeester IVordt toegestaan volgende jaren afstand van regt Andrencinge- -gouieint requesteervol mitsiag verleend als curator en lid der plaatse lijke schoolcommissie. Idem, aan den heer D. vnn der Vliet, ais ma kelaar in granen. Wordt mot algemeenc stemmen benoemd tot makelaar in granen de hoer J. Langoumois de Does. Het request van Mevrouw ile Jonge van Breu- gelom remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere gefiolligeerd. Bij monde van den lieer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eeiier commissie bestaande uil de lieeren LandslcnegtDr. Keiler, en «au der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van hel Weeshuis over 1854. idem beslaande uit de hoeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente On (vanger. En eene concept instructie voor den Contro leur dor plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 39 dagen na de afkondi gingde tweede met 1 Januarij 1836. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor /"7000 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van di-n berg te verkoopen; waarop door don voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden docli de asch uit het terrein voor bet oogenhlik le vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 14 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. dr. Goeuiaas duet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij legen den I Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de hakking te veroorzaken de vo irzilter merkt op, dut de stad alleen dëpot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed; dat overigens de hakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns i en hij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BEKEND MA KIN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezclcncn dier gemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Staats-Coarani van den 17 dezer, luidende MINISTERIE YAN KOLOMEN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den 6 November 1835 zijii, uit de .lavasche Cou ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Nedérlandsch-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke Banda, Tcrnate cn anderein den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij cn Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandscli-lndie toegestaan en tevens de tusschenkomst van liet departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde eene algemëene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van het departement van ko loniën (e 's Gravenhagecn aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke hun ter voorsclirevcne zake, moglen worden loeverlriuwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-Indienog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slag (of fers van den jongsten watersnood in Nederland zal liet wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang le gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederlandwanneer die wordt gevraagd lot verzachting van het lot van lijdende naluur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbèkrompeue wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongölukkigen hier le lande. sGravenhage den 16 November 1855. Dj Minister van Kolomen (gel Cn'. F. PAlllii>. De welgezinde in cn opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van heden af eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijngedurende 14 dagen, 'lot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neërlands-lndie zullende diebijdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 28 November 1855. B. C. CAU, Voorzitter. c. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar, door den Gemeente- Baad vastgesteld den -3 November jongstleden en door lieeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Haadhuizc van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft liet provinciaal geregtshol' van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, het vonnis (ier arron- dissements-regtbank te Goes bevestigdwaarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van 6174,611 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in honger beroep gevallen. In den avond van t dezer is te s Hage de brievenbesteller K. op wicn sedert lang ver moeden bestond dal hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 25