L in den winkel die loen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Burton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging bij nu eene zij deur in en kwam lot aan helbed waar de dienst maagd gelegen had maar deze bad inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten bad gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vcreenig le Staten in der minne vereffend. De Times wensHil het land geluk met deze uitko>" De zaak van pate kwam dezer dagen te I bleek voldoende dat er menlen verbrand war ter daarbij tegenwoo Er werd gecne verded een borgtogt van 1 Ot zich zeiven voor 100 vertrok hij om zijn eerstvolgende zitting i Drie Deensche hoofdstad doorgereisd gevende om helloone alsook de strategische hebben plaats gegrep Te I'arijs wor voor de regementen acht regementen van Krim aldaar wordei zeer plegtigen intogt Een zekere heer beeld gekomen ore naar de Krim le zen< het Kersfeest eene o zouden hebben. Volgens ben ring bedraagt de bi woordig tusschen 3 Van de Chinesche la in Siam I ,.100,000, een groot aantal o Cochin-Chinaop wichs-eilanden i Australië. De Reizen in dr. Barlh zullen v die bij Pertslies te fan Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9>2u M.tandailO, 111>2 fan Middelburg Woensd. 5, 's mnrg. 8 Woensd. 12, 's midd. 121'., STOOMBOO T-O IB KIT tusschbh middelburg 7.ierikzbb berger op zoom (tholeb) bunevens var middelburg op artvverpen enz. fan Tholen. I Zaturdag 8, 's roorg. 9 Dingdag II, 10 fan Antwerpen. ~i I Honderd. 6. 's more 8i/2 j Don lerd. 13, 's midd. 1 (dIBNST TUaStïlIK* middelburg Kit II otterdam fan Middelburg. Van Rotterdam. Woensdag 5, 'smorg 8 u. Dondeid. 6 'smorg. 6'/.j Vrijdag 7, 10 Zalurdag 8. 8 Zondag II Dingsdae 11. 8 Vj Woensd, 12, 6 Donderd. 13, 8l/a De diligence zat van Zierikzee I'/j uur na tie afvaart der stoomboo' van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Rotter lam utir na le afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSCHEN VLISSIISGEN EN ROTTERDAM.) Van Rotte»dam. Vail Vlissingeu Des Maandags en V'iijdags 's morgens ten 8 ure, uaaan- komst der stoom oot van Rraske.ns. Des Dingsdag en Zatnrd.igs 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein tit 's Hage. 26 tuigen zeilen gereedschappen emmers en al dat gene, wat lot blussching van den brand naar hun oordeel dienstig en noodig wordt geoordeeld van de ingezetenen en wie bet ook zijn moge kunnen re- quireren. Zij zullen kunnen vorderen, dal zij, die paarden en wagens of sleden andere lot blussching voor den brand noodige mid delen aanvoeren. Die vorderingen worden aangezegd door een' der boden der gemeente of der brandweer. De gemeente-kas is aansprakelijk voor de terug gaaf van het gereqnireerde en de daaraan over komen schade. Die zich tegen de vordering verzet zal ver beuren eene boete van tien gulden en bovendien op last van den burgemeesterdes noods met geweld, tot de levering van het gerequireerde worden gedwongen. Art, 75. bij behoefte aan manschappen is de burgemeester bevoegd de hulp tan diegenen der bij den brand ledig staande personen te requireren, die bij noodig oordeelt. Hijdie weigert hieraan te voldoen beloopt de straf bepaald bij art. <475 n. 12 van bet wetboek van slrafregt. dal zij, lu, hebben, met deze, water i Art. 76. De bra JONGSTE BUIT! Lorden 2 Dece weten dat hoegr Rusland door het overweging genore gen aard niets ont geene beraadslagii gehad, zooals de i randhaken mogen niet worden gebruikt lot bet omverhalen van dakengevels of eenig ander gebouwde of getimmertedan op bevel van den burgemeester. Dat bevel wordt door bem niet ge geven dan nadat hij daaromtrent met den commis saris voor de brandweer in overleg is gelreden. art. 77. van brand in de Wanneer iemand bij gelegenheid ,a.. manu in u gemeente bij bet doen van pogingen tot blussching mogl gewond worden wordt hij des verkiezende ge neeskundig behandeld en gedurende die behandeling verpleegd voor rekening der gemeente. mede het hazenpad. Om nietherkend te worden wierp hij de posliljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in bet noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de belten drijven geheele ijsbanken. benoemingen 1!n besluiten. Bi.j koninklijk besluit is aan mv. T. W. barou van Zuyleu a ;iu Nievelt eervol ontslag verleend als ontv, der domeinen te Sas van Gent wordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa* van Gent met 1 Januarij 1S5G opgeheven en het beheer der daartoe beliooreude domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den hnrgem. der gom. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan P. N. J. Lette Annemaetburgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkiitgcn op verzoek, met 1 Jan. 18."56 eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Yrou- wepoldcr c. a. en Gapiuge Mr. F. B. Foei:. BUITENLAND. R D S L A N B-T D R BUI. Grieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Kngelschc artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebastopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowei liet vuur der Russen, die van de noorder forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geal ieerden volbrengen, dragen (ot de algebeele vernieling bij. Van den kant der Tchernaja en de llaïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden 0111 op het eerste sein aan le rukken daar men een on- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest. I e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebastopol welk cercblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken 0111 bet aan bel lint van St George te dragen. De sultan van Turkije Iaat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sebastopoldie aan eiken officier der Engelsche-Fransche-Turksch-Sardiniscbe legers en vloten in de Krim en do Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stantinopelmelden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragtin April 1856 zal dat leger naar den Prulli oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Fngelsehe en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar A'arna worden over- gebragtom in bet voorjaar de operalien der Turken te ondersteunen. Het koinmando over dat leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azio moet worden teruggeroepen. re a 73 k p. ï.v a. In het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is bet groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van terras du Bord de 1' Fau omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin cn haar gevolg zuil 11 van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op bet tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder bet hart droeg; voor Maria Louiseloen zij van den koning van Home zwanger was voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buitculan dors, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachti erblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dil te VersaillesSt. Germain en andere omliggende plaalsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des niorgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Fen mechanicus le Lyonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebragl, maar alleen door de waarin der reizigers die er plaats in nemen Wan- 11i men geloof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in bet uur gaan. Er zijn brieven uil Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Fngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest te zijn behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad cn laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van bet geweoF komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt le worden door de zamcnslcllingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende tot 22 de zer. Al et deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heefl zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstantinopcl een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian beeft te Kerisch toezegging ontvangen dat 12,0D0 Turken bet onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duitsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Alen was verpligt het kamp o;> le breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Bussen verdubbelen uit de noordelijke forten v an Sebastopol bun vuur op de geallieerden. e B O O T-B BITT1XRIBI Londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Yan het gercglshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volken veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzetcn de belhamels in hechtenis genomen. Fene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks bare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verboor wegens een vergrijp door den redemptorislische geestelijke gepleegd, nl. bet verbranden van bijbels in bet openbaar, op bet kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een buis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf Joltn Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatschappijuitstekende blijken 1 van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra bij het ontstaan van den brand vernam spoedde bij zich met zijn werktuig naar de plaats van hel ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde, binnen weinige minuten bragt bij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar builen. Yervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen boorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich 5 Een zonderlinge za deld geworden. Het of een predikant der huwelijksinzegening i wieu de zaak was g( geldig is. Bkouwfesiiaven komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Santlyford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Botterdam, Uitgezeild; Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. VEHYOEK-ÏIIDDELEN AFV A A B T DER STOOMBOOT «TAB ZIKBIKZBK gedurende de maand DECEMBER, fan Zierikzee fan Rotterdam Donderd, 6,'smorg, 9l/2 Vrijdag 7 'smorg. 6 Zondag 9, lO'/a Dingsdag 11, 6''2 Donderd 13, 5'/2 Vrijdag 14, 8 HOOI 10U bossen 5'1'KUU en eene partij BILAIUE GOEDEREN. Nadere information te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames Sioeden- en llntseinloozen, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen Ier bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. ter stads-drukkerij van de erven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 24