X N.° 98. Zalurda" 8 J 855. BESTIM AlffllMSTRATIBN MKllWSTIJDINIilüN CJ ])i; I'RIJS DEZIOH COrCA.vl' IS: Per drie maanden 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. 25 het raadhuis. Zoo daartoe de gelegenheid bestaat, bepalen zij onder elkander aan wien der genoemden door ieder hunner daarvan zal worden kennisgegeven. Art. 72. Zoo er brand is in con aaneengebouwd gedeelte der gemeente zijn de bewoners der huizen staande bin nen 50 ellen afstand van den brand op de eerste aanmaning van den burgemeester of den commissaris voor de brandweer, bun door één der boden der ge meente of der brandweer ter kennis gebragt, verpligt, alle bij hen beschikbare tobben vaten en emmers met water gevuldvoor hunne buizen te zetten en die zooveel mogelijk gevuld te houden. bij vorst zijn zij verpligt op gelijke aanmaning, ten dienste der brandspuiten water heel te maken. Zoo het nacht of duister is zijn de bewoners der buizen slaande binnen de 100 ellen afstand van den brand, verpligt, een licht voor de ramen te plaatsen ofwel cene lantaarn met brandende kaars uit te hangen. Weigering ol' verzuim in deze wordt gestraft met eene boete van een lot vijf gulden. Art. 73. De bewoners der buizenslaande in de nabijheid van denbrand, zijn vcrpligl den toegang door deze aan hel personeel der brandweer te verleencn toe te laten dat zoo noodig de slangen door die woningen worden geleid en gehouden het water in hunne wellen pulten en regenbakken voorbanden lot blussching van den brand af te staan. Zij die aan de vordering van den burgemeester of den commissaris voor de brandweer daartoeslrekkende en bun kenbaar gemaakt door een' der boden der ge meente of der brandweer, weigeren gevolg te geven zullen verbeuren eene boete van tien gulden. bovendien zal de burgemeester bevoegd zijndes noods met geweldde weigeraebtigen tot de nakoming of toelating van bet in dit artikel bepaalde, te dwingen. Art. 74. l)e burgemeester én de commissaris voorde brand weer zullen des gevorderd schepen en andere vaar- I)E Pltr.IS DEll ADVERTENTIES' IS Gewone 10 cchta ile regel. Boekaaiikondiginge'u 5 cents de retrel Geboorte-, Huwelijks- en Dbodherigten van 1S regels a 1 Zegel reect voor iedere plaatsing 35 cents. He Inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en 'Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. viKuepuieerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, do Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lloofdelijken Omslag voor 1856 en de afschalling van de plaatselijke belasting op liet Gemaal met I .lanuarij 8 .6 welke zal worden afgekondigd en voorts voor notificatie aangenomen Idem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting lot uit. I eccinber 1853, terwijl de Voorzitter levens kennis g eft da' burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde Staten hebben gewend met iiet verzoek de goedkeuring gOO mogelijk door hunne tussehenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deeltde Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Stalen dat bet brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt ienc missive van"Gede- enhoudende verzoek, waarbij remissie aan an hoofdclijken omslag ordgouvve over 185 op grond dat het hun r; Crane te Noord gouwe I en inden hoofdclijken landen is aangeslagen g, dat de Minister dit en bij niet intrekking orden. rldat burgemeester Gedeputeerde Stalen vedeclddie tot dit Hij ontwikkelt die r geeft eenige toelicb- irgemeester cn Wet- 11 tegen 2 stemmen Grijp en Jhr. Boeije t te persisteren op vnticlijst van Burge- bleken dat de heer •blijf heeft geha I en dagelijks in de stad tok al werd dit besluit dit nog geen gevolg ie aan den lieer ile daar dit naar het geschil is van het regtcr zou behooren Mr. Ue Crane heeft i. benoeming van een liddelen. Van de oorencn B. K. Boom, 11 stemmen en de blanco zoodat de r en Wethouders mies die met 1 Ja gen een vvac hlgeld endaar die com- en heeftals voor- ïsiocnfonds slechts :ens vollen ouder lijden aan zijne ïmerking van Mr. de Burgemeester Wordt toegestaan i volgende jaren afstand van regt J. Andrcaeinge- d requesteervol ti lid der plaatse iijkii scnooicommissie. Idem, aan den lieer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemecnc stemmen benoemd lot makelaar in granen de heer J. Lanyoumois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gelom remissie van hoofdclijken omslag, wordt bij de andere gecolligeerd. bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie bestaande uit de heereu LandsltnegtDr. Keller, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem beslaande uit de heeren Mr. van Don gen, Ochlman eu Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor don Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteldhet eerste zal in werking komen 33 dagen na de afkondi gingde tweede met 1 Januarij I856. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f700.) zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uilgegraven terrein en minder van den berg te verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenblik te vochtig is. Mr. cle Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tussclienpozingen door den voor zittermogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal oin de t 4 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Dr. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den I Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de hakking te veroorzaken do voirzilter merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed; dat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zat kunnen in overweging nemen. Waarna do zitting is gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, brengen ter kennis van de in- en opgezclcnen diergemeentede navolgendeaankondiging, voor komende in de Stuats-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. lil de Nederlandsche Staats-Courant van den 6 November 1835 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Nederlandscïi-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke lianda, Ternatc en andere in den Molukschen Archipel, gelegen eilandenin de maanden Junij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de iitgezelehcn berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nedcrlandscli-lndie toegestaan en levens de tussehenkomst van het departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandlot hetzelfde einde eene algemeenc inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van bet departement van ko loniën te 's Gravenhage en aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen cn naar Batavia over te maken, alle giften welke tot liet bedoelde einde moglen worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Ncderlandscli-lndie nog onlangs zoo mild-lijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal liet wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauvv aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompeiie wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongèlukkigan hier te lande. 'sGraven'iaiieden 16 November 1855. Dj Minister van Kolomen (gel Cn'. F. PAUL i>. De welgezinde in en opgezetencn in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken, zoo zal er van beden af eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijngedurende 14 dagen, 'lot ontvangst der giflen welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van hel lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neérlands-lndie zullende die bijdra gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zieriltzeeden 23 November 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester on Wethouders van Zierikzee maken bekend, dal het tweede aaiivullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door llecren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten liaadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitla\ C. de JONGE, Secretaris. B NNF.NL AN D Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft het provinciaal gcregUhof van Zeeland in de zaak der administratie legen den zoulzieder O. Verhagen, het vonnis der arron- dissements-regtbank te Goes b-ves'.igd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van li 17 4,00 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van 2 dezer is te 's Hagc de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dal bij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 23