Hl L VERVOERMIDDELEN mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief oog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de liellen drijven gehcelc ijsbanken. benoemingen en besluiten Bij koninklijk besluit is aan mv. T. W. baron van Zuylen van N'ievelt eervol ontsla? verleend als óntv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa- van Gent met 1 Januarij 1S56 opgeheven en liet beheer der daartoe bchoorendc domeinen groote wegen en vaarten eu verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Flulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in bet ressort van bet kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gern. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan P. N. J. Lette Annemaetburgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkingen op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontsla? verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Yere c. a.Yrou- wepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. R S L a N E-T DB E IA R Brieven uit ile Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Fngelsehe artillerie-parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebaslopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowel liet vuur dor Kussen, die van de noorder forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geallieerden volbrengen, dragen lol de algeheele vernieling bij. Van den kant der Tcliernaya en de Ba'idar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken daar men een on- verhoedschen aanval van den kant der Russen vreest. I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebaslopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair cn sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van Sl George te dragen. De snltan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sebaslopol die aan eiken officier der Kngelsche-Fransche-Turksch-Sardiniscbe legers en vloten in de Krim en de Zwarte /ee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon stantinopel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en bet tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Fngelsehe en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerdenzullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragtom in het voorjaar de operalien der Turken te ondersteunen. Het kommando over dat leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uil Azie moet worden teruggeroepen. ï- n is K R a. !n het belang der gezondheidstoestand der keizerin in baren gevorderden staat van zwan gerschap is bet groote terras van den tuin der Tuilerion bekend onder den naam van terras du Hord de 1' liau omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en baar gevolg zuil n van de plok ge bruik maken natuurlijk tot op liet tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder hel Iiarl droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Rome zwanger wasvoor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, locn de ge boorte van dèn graaf van l'arijs volgde. Men beeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteiilan dors, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht bebben waaronder liet vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vindendit te Versailles St. Germain en andere omliggende plaalsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des niorgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Fen mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging- wordt gebragl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan ne. r men geloof mag slaan aan het verhaal van d.-n uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilomeiers in het uur gaan. Fir zijn brieven uit Sebastopol tol 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Fngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer '20 geweest te zijn behalve H0 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het hereik van liet geweeV komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zaïnenslclling van vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Canned is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstantinopel, loopende lot 22 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Oilier-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstantinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian beeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,01)0 Turken bet onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligt liet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol bun vuur op de geallieerden. G B O O T-B BITTABKIES Londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcheririi is tot een martelaar gemaakt. Yan het gereglshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo- dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen legen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Fene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de stralen hetgeen niet belette dat eenigc fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de banden welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond xvas de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemptoristische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditcli alhier uilgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatscbappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra bij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl bij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beueden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uil hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze bad inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil mol de Vercenigde Staten in der minne vereffend. De Times weiiS''hl het land geluk met deze uitkn»-' De zaak van pate kwam dezer dagen te I bleek voldoende dat er meuten verbrand wan ter daarbij legenwoo Er werd geene verded een borgtogt van 101 zich zeiven voor 100 vertrok hij om zijn eerstvolgende zitting i Drie Deensche hoofdstad doorgereisd gevende 0111 heltoone alsook de strategische hebben plaats gegrepi Te Parijs wor voor de regementen r acht regementen van Krim aldaar worder zeer plegtigen inlogt Een zekere heer beeld gekomen om naar de Krim te zenc het Kersfeest eene o zouden hebben. ITOOMBOOT—DIBISST tusschbtl middelburg zierikzeb bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Pan Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9'yi M.iaitdaalO, tll'2 Pan Middelburg Woensd. 5, 's innrg. 8 Woensd. 1*2, 's midii. l*2'/a (D1BÏI8T TUMttllltR Pan Tholen. I Zaturdag 8, 's roorg. 3 i Dingüdag 11, Pan Antwerpen. I Honderd. 6. 's more 8'/a I Don lerd. 13, 's midd. 1 Pan Middelburg Woensdag 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, 11 Woensd, 12, 6 De diligence ral van Zierikze sloomboo' van Rotterdam middelburg knrotterdam Vtin Rotterdam Dondeid. 6 'smorg. iturdag 8, Dingsdaü 11. Donderd. 13, I ijiir na tie Middelburg 0V, 8 8V, 8l/i fvaarf de r i van Mid delburg naar Rott boot rijden. ■r lam Uur na ie afvaart der stoom* r otterdam.) (dienst russen li* vlissingen en Van Rollet dam. Des Dingsdag en Zaturd.igs 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein it 's llage. V.iu Vlissingen Des Maandags en Vrijdags 's morgens ten 8 ure komst der stoom Rroskens oa aan- ot van 24 Hoofdstuk VI. Algemeene bepalingen Art. 69. I eder en luide te ishet zoo van den Bur- Volgens bere' ring bedraagt de bi woordig tusschen 3 Van de Chinesche la in Siam 1,500,000, een groot aantal o Cocbin-Chinaop wichs-eilanden ii Australië. De Beizen in dr. Barlh zullen vi die bij Pertslies te JONGSTE BUIT F Londen 2 Dece weten dat hoege Rusland door het overweging genom gen aard niets onti geene beraadslagin gehad, zooals de I M Een zonderlinge zaa deld geworden. Het of een predikant der huwelijksinzegening a *,vien de zaak was ge ingezeten zoo binnen de bebouwde kom dei- gemeente als op de beide dijken wonendedie in de gemeente brand ontwaartis verpligt daarvan onmid- delijk zijne naaste buren te verwittigen kennen gevende dat en waar er brand spoedig mogelijk ter kennis brec gemeeslerden commissaris voor de brandweer en den kommandant der schutterij. Die, uitgezonderd stadsbedienden daartoe geroepen, de eerste waarschuwing van brand doet aan den Burge meester geniet eene premie van één gulden. Dezelfde premie wordt uitgeloofd als voren voor dc eerste waarschuwing aan den commissaris voor de brandweer en eveneens voor die aan den kommandant der schutterij. Art. 70. De concierge van het raadhuis zal bij het ontstaan van brand de klok kleppen hetzij op last van den Burgemeester hetzij hem door een der leden van de direclie der brandweer verzekerd wordtdat er zoo danige brand in de gemeente is, dat dc hulp der brand weer vereischt wordt. Door de tamboers der schutterij wordt de trom niet geslagen dan op last van den Burgemeester of den kom mandant der schutterij. Art. 71. De nachtwakers en policie-agenten zijn verpligt bij het ontstaan van brand, de geheele gemeente door, brand te roepen met bijvoeging waar die is zij wekken aanstonds de bewoners en naaste geburen van het in brand staande gebouw. Zij zullen terstond daarvan kennis geven aan den Burgemeester, den kommandant der schutterij den commissaris voor de brandweer, zijnen adjunct, de brand- en brandspuitmeesters en den concierge van Bhouwfrshaven komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandyford kapt. C. Haijward, van New-Caslle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Botterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. lFT A ART OER STOOMBOOT mOZIBRIKZSS gedurende de maand DECEiMBER, Pan Zierihzee Donderd, 6,'sinorg, 9l/2 Zondag 9, lO'/a Donderd 13, 5'/a Pan Rotterdam Vrijdag 7 's morg. 6 Dingsdag 11, ö'-j Vrijdag 14, 8 HOOI100 bossen STKUU en eene parnj müo- BILA1RE GOK IJ li REN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames iiordeii. en Mutsendonzeii, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DB VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 22