W,° 98. Zaturdag 8 Decernbcs\ J 855. BESTIM ADMINISTRATIES iWMSTUDlNHP 1)1' IMUJS DEZE 15 COntA.vT IS: Per drie maanden2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen .worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdireóteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. 23 der spuiten afwezig blijft, te laat komt of zonder toe stemming zich verwijdertvóór dal de namen voor het laatst zijn afgeroepen zal verbeuren eene boete van één lot vijf gulden. Hij die ingeval van brand zonder wettige redenen afwezig blijft of zich zonder toeslemming verwijdert vóór dat de spuitwaartoe bij behoort aftrekten de namen voor bet laatst worden afgeroepen zal verbeuren eene boete van twee tot tien gulden. Die toestemming wordt aan den adjunct-commissaris voor de brandweer en aan de brand- en brandspuit meesters gegeven door den commissaris en aan het overige personeel door de brandmeesters door ieder hunner voor de manschappen zijner spuit. Die langer dan den hem toegestanen tijd afwezig blijft verbeurt gelijke boete. Art. 67. Iederdie lot het personeel der brandweer behoort is verpligtzoodra hij vernoemt dat er in de gemeente brand iszich te begeven naar de bergplaats der spuit, waarbij hij behoort, ten einde die met toebchooren tc helpen brengen ter plaatse van den brand. Zoo hij bevindtdat de spuit reeds vervoerd is en van het daarbij behoorend materieel niets meer te ver voeren is, begeeft bij zich onverwijld naar zijne spuit. Zoo er nog noodig materieel is achtergeblevenmoet hij dit naar den brand vervoeren of heipen vervoeren. De adsistentdie het eerst zich aan do bergplaats zijner spuit bevindt zal aldaar verblijven tol dat al hel noodige materieel vervoerd is. Abt. 68. De personen die door den Burgemeester den com missaris voor de brandweer en zijnen adjunct zullen worden aangewezen nit de lantaarndragers bijdebrand- weer om hen bij brand ten dienste te slaan zullen hen overal waar zij zich begeven op den voet volgen des daags dragende een in de verte zigthaar tceken en des nachts eenen stoklantaarn waartoe bepaalde lantaarns ten alle tijde moeten in gereedheid zijn en geplaatst in hel brandspuithuisjc van de spuit 110. 3 onder het raadhuis. DE PIU.TS DER ADVERTEN1TEX IS: 'Gewone 10 cclil's tie regel. Boekaankondigingen 5 cents de regel Gebob'rte-, Huwelijks- en Dóodberigten van 1 S regels a 1 Zegolregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentlën kan geschieden tot Dingsdag en 'Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. ucucpureerae Staten zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lioofdelijken Omslag \oor 1856 en de afschaliing van <le plaatselijke belasting op het Gemaal met I .lanuarij 8 ui welke zal worden afgekondigd en voortsvoornolilicalieaangenomon Jdem de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting tol uit. i ecembcr 1855, (erwijl de Voorzitter tev ens kennis g eft da' Burgemees ter en Wethouders zieh tot Gedeputeerde Maten hebben gewend mei hei verzoek de goedkeuring 200 mogelijk door hunue tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat het Brandreglement is ontvangen. - Namens Burgemeester en Wethouders deelt missive van'Gcde- houdende verzoek, arbij remissie aan •oofdelijken omslag jouwe over 1851 grond dal het hun ane te Noordgouwe inden lioofdelijken en is aangeslagen lat de Minister dit hij niet intrekking sn. dat Burgemeester deputeerde Stalen eelddie tot dit Hij ontwikkelt die ieft eenige toelich- imeesier cn Wet- tegen i stemmen 'jp en .1 hr. Boeije persisteren op ielijst van Burge- iken dat de heer jf heeft geha I en ïgelijks in de stad al werd dit besluit t nog geen gevolg aan den lieer de laar dit naar het schil is van het jtcr zou behooren de Crane heeft noeming van een Idelen. Van de •enen B. K Boom, stemmen en de rnco zoodat de en Wethouders ies die met I Ja- n een wachtgeld idaar die com- i heeft, alsvoor- ioenfonds slechts ns vollen ouder- jden aan zijne aerking van Air. Ie Burgemeester Vordt toegestaan volgende jaren afstand van regt Atxdréneinge- requesteervol lid der plaatse -j.......urn nissie Idem, aan den lieer B. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algönicono stemmen benoemd tot makelaar in granen de heer J. Langoutnois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gel,om remissie van lioofdelijken omslag, wordt hij de andere gecolligeerd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uilgcbragt op hel reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eeuer commissie bestaande uit de hoeren LamhhneglDr. Kal/er, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hoeren Air. van Bon gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op het verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 3D dagen na de afkondi ging dc tweede met 1 Januarij 1856. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat or dit jaar reeds voor [~l00.) zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f506 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Air. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van den berg te verkoopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenblik te vochtig is. Air. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 1 i dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Dr. Goemans duet de vraag of er voor de bak kers geen depot tan worden aangewezen waarin zij tegen den I Januarij 185(5, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken du voirzilter merkt op, dat de stad alleen dëpol zomin kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns daeddat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en hij indiening van een verzonk dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BEKEND AI A K IN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezelcncn diergenieente de navolgendeaankondiging, voor komende in dc Stunts-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Ncderlandsclic Staats-Courant van den 6 November 1855 zijn, uit de .lavasclie Cou ranten overgenomen de berigten welke hij het gouvernement van Nederlandscli-lndie zijn ont vangenomtrent do rampen, door welke tianda, Ternate en andere in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden .lunij cn Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tol leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Ncderlandsch-lndie toegestaan en levens de tusschenkomst van het departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandlot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving Ie openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën te 'sGravenhagecn aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde moglen worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (niet uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nomen welke hun ter voorschrevene zake, moglen worden toevertriuwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandscli-lndie nog onlangs zoo mild dijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederlandwanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- geuooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkiger! hier te lande. sGraoenhageden 16 November 1855. Be Minister van koloniën (gei Cn®. F. PaIIHi>. De welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken zoo zal er van lieden if eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende I 4 dagen 'lot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van hut lot der door bovengenoemde rampen gelrolTen in woners van Neörlands-lndie zullende dïebijdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 28 November 1855. B. C. CAU, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BER.ENDY1AK.ING. Burgemeester cn Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden inel last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Haadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. AIiddelburg 3 December. ?n zijne zitting- van heden heeft liet provinciaal gereglshof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoulzieder O. Verhagen, hel vonnis d r arron- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'til74,60 niet de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in hoogcr beroep gevallen. In den avond van i dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zieh schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 21