in den winkel die toen in volle vlam stond cene dienstmaagd bevond. Barion brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkeer en. Door de policie bijgestaan ging hij nu erne zij deur in en kwam tot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil mot de Vereenig Ie Staten in der minne vereffend. De Times wens'ht hel land geluk met deze uitknr»r'. De zaak van pale: kwam dezer dagen te 1 bleek voldoende dal er menlcn verbrand wari ter daarbij tegenwoo: Er werd gccne verded een borglogt van 10i zich zeiven voor 100 vertrok hij om zijn eerstvolgende zitting i Drie Deensche hoofdstad doorgereisd gevende om heltoone' alsook de strategische hebben plaats gegrepi Te Parijs wor voor de regemenlen acht regementen van Krim aldaar wordcr zeer plegligen inlogt Een zekere heer beeld gekomen om naar de (trim te zenc het Kersfeest eene o zouden hebben. Volgens bere' ring bedraagt de bi woordig tusschen II Van de Chinesehe la in Siam 1,500,000, een groot aantal o Cochin-China, op wichs-eilanden ii Australië. De Reizen in dr. Barlh zullen vi die bij Perishes te JONGSTE BUITF Londen 2 Dece weten dat hoege Rusland door het overweging genom gen aard niets onli gccne beraadslagin gehad, zooals de I ITOOMBOO T-D I E N T TUSSCHBIt MIDDELBURG ZIERIKZEB BERGER OP ZOOM (THOLBÏI) benevens van middklburg op antwerpen enz. Van Tholen. i Zaturdag 8, 's rrorg. 9 DingRtlag 11, 10 Van Antwerpen. 1 I Honderd. 6. 's more 8'72 1 I l)on lerd. 13, 's midd. 1 MIDDELBURG UNROTTERDAM Van Van Middelburg Woensdag 5, 'sinorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, 11 Woensd, 12, 6 Ml Middelburg Vrijdag 7, 'sinorg. 9' M.iandaalO, 11»» f an Middelburg Woensd. 5, 's cnorg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12' (dienst tussr.iik* Van Rotterdam. Dondeid. 6 'sinorg. G'/.j Zatnrdag 8, 8 Dingsdae tl, 8 Donderd. 13, 8l/j De diligence, zal van Zierikzee-I'/'2 uur na tie afvaar! der 8toomboo' van Rolterd-un naar Vli ldelburg en van Mid delburg naar Roller lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. (dienst tusschen vl issuing eis en Rotterdam.) Van Vlissingen j Van Rollet dam. Des Maandags en Vrijdags Des Dingsdag en Zaturd.igs 's morgens ten Sure, na aan- j 's morgens ten 9 ure, na aan komst der stoom not van komst van den eersten trein Rroske.na. it 's 11 age. 22 Art. 62. De betalingen ter zake van aan de brandbluschmid- delcn gedane ieverancien en verrigtte werkzaamheden en van premiën, worden gedaan op gewoon mandaat van burgemeester en Wethoudersovereenkomstig daarvan door de directie na gedaan onderzoek op te maken attestatie. Art. 63. als De commissaris voor dc brandweer geeftin over leg mei den burgemeesterde noodige bevelen lot het in werking brengen blijven en aftrekken der brand spuiten. Art. 64. Ingeval van brand, builen de gemeente, zal de com missaris voor dc brandweer, in overleg met den Burge meester, één of meer brandspuiten naar den brand k nen zenden en daarbij die spuiten requirerendie dan het brandpiket hebben. Hoofdstuk V. Van de verpligtingen van hel personeel der brandweer. Art. 65. Ieder die tot het personeel der brandweer behoortis gehouden de bevelen op te volgen van ben onder wien bij gesteld is, volgens de bepalingen van dit reglement. Hij die, betzij bij brandschouwing betzij bij bet be proeven of onderzoeken der brandbluscbmiddelen belzij bij de oefeningen hetzij bij brandweigert aan zijne verpligtingen le voldoen of zich tegen de leden van hel bestuur of zijne superieuren onhcusch of we- derstrevig gedraagtzal verbeuren eene boete van vijf gulden. Art. 66. Hij, die opgeroepen en geciteerd tot het houden van brandschouwingen of oefeningen of lot bet beproeven mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Hellen drijven geheelc ijsbanken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is aan mr. T. W. barou van Zuylcn vau Nievelt eervol ontslag: verleend als ontv, der domeinen te Sus van Gent wordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sas van Gent met 1 Januarij 1856 opgeheven en het helleer der daartoe behoorende domeinen groote wegen ru vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in "het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den hnrgem. der gcm. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan P. N. J. Lette Anivomaethnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Kerkitigcn op verzoek, met 1 Jan. 18oG eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Vrou wepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Foei:. BUITENLAND. R U S L A N I-T D R K IJ E. Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Engelsche artillerie-parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebaslopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowel hel vuur der Russen, die van de noorder- forlen dc stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geal ieerden volbrengen, dragen lol de algehcele vernieling bij. Van den kant der Tchornaja en de Baïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eersle sein aan le rukken daar men een on- verhoedscben aanval van den kant der Russen vreest I e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehastopol welk cereblijk aan eiken daorloe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van St George le dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sebaslopol die aan eiken officier der Engelsche-Fransche-Turksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en do Zwarte Zee zal wor den uilgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stantinopelmelden dat deTurkschc legermagtaan den Donau (ot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar don Pruth oprukken en het looneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Engelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragtom in bet voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. liet kommando over dat leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azic moet worden teruggeroepen. r n A N K R u H. In het belang dor gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilerion, hekend onder den naam van terras du Bord de F Eau omheind geworden de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plok ge bruik maken natuurlijk tot op hel tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het lutri droeg; voor Maria Louise, toen zij van den koning van Home zwanger was; voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dal 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan ders, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder liet vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden dit le Versailles St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te i.yonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebragl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan- iin r men cetoof mag slaan aan hel verhaal van d-m uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sehastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November belreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Engelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest le zijn behalve HU gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van bet gewecï komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest le zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenslellingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende tot 22 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha beeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2'mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,000 'lurken bet onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duilscbe vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uil de noordelijke forten van Sehastopol bun vuur op de geallieerden. G H O O T-B BITTANNIEK Londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelcn naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Van het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volk, en veel fatsoen lijk geklcede vrouwen namen deel aan bet wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen legen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armslrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later palroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezclenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend baar vuur aangestoken le hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemploristische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in bet openbaar, op bet kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een buis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatscbappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra bij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens sleeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners, terwijl bij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de v op de straat staande personen roepen dat zich Een zonderlinge zaa deld geworden. Het of een predikant der huwelijksinzegening a; wien de zaak was gel geldig is. Bkouwfrshaven komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Botterdam Sandyford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, vanSunderlandnaar Botterdam, Uitgezeild; Stad Dordrecht, kapt. J. H. Sluit, van Dordrecht naar Londen. YERVOEMIDDBLBN AFVAART DER STOOMBOOT ®TA3> ZIBRIKZBK gedurende de maand DECEiMBER, Van Zierikzee Van Rotterdam Donderd, 6,'smorg, 9l/2 Vrijdag 7 's morg. 6 Zondag 9, 10 '/2 Dingsdag 11, 6''2 Donderd 13, 5'/2 Vrijdag li, 8 HOOI100 bossen 5TKUU en eene paruj BILAIRE GOKIJIiREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. „r-TT—i De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames iioeden-en Ilntsendoozeii, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 20