m VERVOERMIDDELEN in den winkel die loen in volle vlam slond eene dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uil hoofde van de hitte des vuurs terugkeeren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan bel bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie Item niet naar builen had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is bet geschil met de Vereenig Ie Staten in der minne vereffend. De Times weuscht het land geluk met deze uilkon"' De zaak van pater P kwam dezer dagen te Dubl bleek voldoende dat er bijl meuten verbrand waren e ter daarbij tegenwoordig Er werd geene vcrdedigin een borgtogt van 100 p. zich zclven voor 100 p. st vertrok hij om zijn verh eerstvolgende zitting van Drie Deensche get hoofdstad doorgereisdzi< gevende om het tooneel di alsook de strategische feil hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt i voor de regementen der I acht regementen van liui Krim aldaar worden te: zeer plcgtigen inlogt zuil Een zekere heer Rob beeld gekomen om re naar de Krim te zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekenit ring bedraagt de bevol woordig tusschen 1150 Van de Chinesche landv in Siam 1,500,000, op een groot aantal op d Cochin-Chinaop dc wichs-eilanden in d Australië. De Reizen hl Af dr. Barlh zullen vijfli die bij Pertslies te Goi [BOOT-DII KIT TUSSCHBR MIDDELBURG ,ZIERIKZBB, BERGER OP ZOOM (THOLRR) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ERÏ. Van Middelburg Vrijdag 7, 's morg. 9''2 M.iandadlO, 111»2 Van Middelburg Woensd. 5, 's morg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12»'.2 Fan Tholcn. Zaturdag 8, 's morg. 3 Dingsdag 11, 1® Van Antwerpen. I Honderd, 6. 's more 8'/2 j Don lerd. 13, 's niidd. 1 (oiBNvST TU89GIIKN MIDDELBURG EN BOTTERDAM \an Rotterdam. 0omleid. 6 'smorg. 6'/2 Zaturdag 8, 8 Dingsdae 11. 8 '/.3 üonderd. 13, 8 Va ,1e afvaart de Van Middelburg Woensdag 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 0, 11 Woensd, 12, 6 De diligence zal van Zierikzee-I'/a ',,,r na stoomboo' van Rotterdam naar Middelburg en van Mid delburg naar Rotier lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSCHEN VL1SSINGEN EN BOTTERDAM.) Van Vlissingeu j Van Rolle.dam. Des Maandags en Vrijdags j Des Dingsdag en Zatiird.igs 'smorgens ten Sure, uaaan- 's morgens ten 9 ure, na aan komst dpr stoom oot van komst van den eersten trem nj „jt 's IIage. Dc daken moeten worden gemaakt van leijen pan nen of andere niet brandbare sloffen en mogen niet worden gelaterd. Alles op straffe eener boete van tien gulden te ver beuren door hem ten wieus behoeve het werk geschiedt. Abt. 2. Lie thans bestaande gevels wanden scheidingen afnemingen en daken niet overeenkomstig deze be palingen daargesleld mogen niet worden vernieuwd ot belangrijk hersteld zonder toestemming van Bur"e- jueesler en Wethouders, Overtreding hiervan wordt gestraft met eene boete van fö te verbeuren door hem ten wiens behoeve bet werk geschiedt. Art. 3. In do bebouwde kom der gemeente mogen op straffe cener boete van tien gulden geene klampen van liooj of stroo nocb graanstapels in de openlucht worden geplaatst en op de beide dijken lot aan het Sas niet dan op een' afstand van minstens zeventig ellen van ccntg gebouw. Art. i. JONGSTE BUITENL Londen 2 Decembi weten dat hoegenaa Rusland door het Ei overweging genomen i gen aard niets ontvang geene beraadslaging v gehad, zooals dc Press Behoudens de uitzondering in art. 5 te vermelden mag zonder toestemming van Burgemeester en Wet- houders binnen de bebouwde kom der gemeente en on bedoelde dijken tol aan het Sas geen vuur worden ge stookt dan met gebruik van eenen steenen schoor steen van geene mindere dikte dan een' halven ijsselsteen en opgetrokken met behoorlijke metselspecie minstens twee ellen tn den dag ten zij die hoven den nok van het dak ga wanneer liet optrekken tol één ei daar- boven voldoende is. Op de schoorsteenen mag geen aanwezig zijn dan met goedkeuring en ter bc- oordceling van brand- en brandspuitmeesters van do wijk. In de schoorsteenen mogen geene binten balken of ribben worden gemetseld, al waren die ook mei eenig metaal bekleed noch daarin kozijnen geplaatst dan behoorlijk voorzien met pandoek of zwaar zink. mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Bellen drijven geheele ijsbanken. benoemingen en besluiten. Bij koninklijk bestuit is aan mr. T. W. bai-ou van Zuylen \:tu Nievelt eervol ontslag: verleend als ontv, der domeinen te Sus van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa« van Gent met 1 Jauuarij 1856 opgeheven en het beheer der daartoe bchoorende domeinen groote wegen eu vaarten cu verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van liet kantoor is gelegen. Z: M. heeft de benoeming van den burgem. der gem. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan N. J. Lette Annemaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Kerkitigen op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Vrou wepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. R U S E A N B-T D R K U E. Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Frnnsche en Engelsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sehaslopol wordt letterlijk tot den grond geslecht; zoowel het vuur der Russen, die van de noorder- forten do stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geafieerden volbrengen, dragen lol de algehcele vernieling bij. Van den kant der Tchornaya en de Baïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken daar men eenon- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest. I e keizer van Rusland Iaat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehastopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sehastopoldie aan eiken officier der Engelsche- Fransche- i'uiksch-Sardinischc legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stantinopelmelden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruilt oprukken en hel tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatsttwee uit Engelsche en Fransche troepen zamengeslelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerdenzullcn ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gobragtom in bet voorjaar de operalien der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uil Azie moet worden teruggeroepen. ii 4 ia K a i.v a. In het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van terras du Bord de 1' Eau, omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publick ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op hel tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk loen zij Lodewijk XIV onder bet hart droeg voor Maria Louisetoen zij van den koning van Home zwanger wasvoor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men beeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan dors, Parijs gedurende de aigemeene tentoon stelling bezocht bebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke, uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vindendit le Versailles St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des niorgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Saint Publiris dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken mot een rijtuig van eigen vinding, dal zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebrogl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen NV an- ne. r men aetoof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sehastopol tol 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagaziju op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Engelschcn dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest te zijn behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen bet bereik van bet gewoel' komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te wordendoor de zamensteliingvan vlotten als anderzins die liet plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan le duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met lijdingen uit Konslanlinopel, loopende lol 22 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van liars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstantinopcl een los ge rucht in omloop, dat liars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlscli toezegging ontvangen dat 12,099 Turken bet onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duitsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. .Men was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sehastopol bun vuur op de geallieerden. G H O O T-ll BITTANNIEN Londen 39 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. l'ater Pelcherinï is lot een martelaar gemaakt. Yan hel geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volken veel fatsoen lijk geklecde vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan bet venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoonhad insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyteriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie dooi de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen le Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verboor wegens een vergrijp door den redeinptorislische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in bet openbaar, op bet kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- dilch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-inaatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra bij bet ontslaan van den brand vernam spoedde bij zich met zijn werktuig naar de plaats van bet ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners, i erwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich MEDE Een zonderlinge zaak is deld geworden. Het gold of een predikant der geve huwelijksinzegening aan zit ivien de zaak was gebragt geldig is. Mill Ui l li iy Bkouwfrshaven I December. Binnenge komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Botterdam Sandyford kapt. C. Haijward, van New-Caslle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Walson, vanSunderlandnaar Rotterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. A F V A A B T E R STOOMBOOT «TA» 7.IKBIKZBÏ gedurende de maand DECEMBER, Van Zierihzee Van Rotterdam- Donderd, 6,'smorg, 9l/2 Vrijdag 7 'smorg. 6 Zondag 9, lO'/a Dingsdag 11, 6'-2 Donderd 13, 5'/2 Vrijdag 14, 8 ure op Dovengemcm jlauoajv, - 2 kalfdragende VAARZEN, 2 tweejarige VAARZEN, een MESTPUT, 8 Voer WEI- HOOI 100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenoolen be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames SSoedeu. en illutsendoozen, welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TEH STADS-DRUKK.ERH VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2