üf.° 98. Zaturclag 8 Imt. AFKONDIGING. HESTOREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN PRIJS DKZKl.' CO!"RA\.T IS: Pcv drie maanden2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Vinrsfthün* DE PRIJS DER AD VERTEN Tl EX IS: "Gewone 10 cc'uts de regel. Boekaankondigingen 5 cents de regel Oebotfrte-, Huwelijks- én Doodb'erigten van 1—S rogels u 1 Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan ges.bieden tot Diugsdug eu 'Vrijdag, vóór II ure des morgens. \t i De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee doen te weten dat door den Raad dezer Gemeente in zijne vergaderingen van 21 Julij en 5 November 1855 is vastgesteld de volgende VERORDEHI1W61, TOT VOORKOMING EN BLÜSSCHING VAN BRAND IN DE GEMEENTE 'ZIERIKZEE. hoofdstuk i. Bepalingen lot voorkoming van Brand. Art. t. Binnen de bebouwde kom dor gemeente moeten alle gevels en wanden van woonhuizen, schuren, stal len loodsen en dergelijke, die aan de straten en openbare wegen uitkomen, (tenzij die gebouwen op meer dan 20 ellen afstand van andere afgezonderd staan) ook de afscheidingen tusschen genoemde ge bouwen en alle afbeiningen aan de straatzijde, over eene lengte van minstens 10 ellen strekkende van die gebouwen, worden gemaakt van steen en met zooda nige metselspecie, als naar den aard der gebouwen voor de veiligheid van personen en eigendommen zal vercischl worden. Deze bepaling is ook van toepassing op de beide dij ken builen de Havenpoorten tot aan bet Sas, ten zij daarvan vrijstelling is verleend door Burgemeester en Wethouders. ueueputeerde Staten zijn goedgekeurd, hetwelk voor nolilicalie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van lioofdelijken Ouislag ioor 1856 en de afschalïing van <te plaatselijke belasting op het Gemaal met I Januarij 8 ai welke zal worden afgekondigd en voorlsvoornoliticatieaangenomen Jdcm de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting lol uit. i eccmbcr 1855, terwijl de Voorzitter tevens kennis g eflda' Burgemees ter en Wethouders zich lol Gedeputeerde Stalen hebben gewend, met het verzoek de goedkeuring zoo mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat bet Brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt lissive van'Gede- ludende verzoek, bij remissie aan ifdelijken omslag uwe over 1851 prond dat het hun te Noordgouwe den lioofdelijken is aangeslagen de Minister dit niet intrekking t Burgemeester puteerde Stalen d die tot dit ontwikkelt die eenige toelicb- tester en Wet- gen 2 stemmen en Jhr. Boeije -sistcren op van Burge- dat de heer e'eft gelia I en ijks in de stad verddit besluit g geen gevolg den heer de dit naar het 1 is van het zon behooren Crane heeft ning van een m. Van de tl B. K. Boom, mmen en de loodat de .Wethouders ie met 1 Ja- n wachtgeld ar die com- ftals voor- 'onds slechts Heil ouder- aan zijne ng van Mr. rgemeesler toegestaan mile jaren il van regt •ene inge- 'ucst eervol der plaatse- [dein, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algeateono stemmen benoemd tot makelaar in granen de lieer J. Langomtiois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge, van Breu- gel, om remissie van houfdelijken omslagwordt bij de andere geColligeerd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. tn handen ecuer commissie beslaande uit de lieeren LaiulslinegtDr. Keller, en van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem beslaande uit de hecren Mr. van Don gen, Ocluman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente-Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op het verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 3D dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij 1856. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f7000 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor fr>00 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van drn berg to verknopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor bel uogenblik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessien niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 14 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Or. Goemaas doet de vraag of er voor do bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den 1 .lannarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de hakking te veroorzaken da voirziltcr merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer hel rijk zulks ook voor de rijksaceijns deeddat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BEKEND MAK IN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetenen dier gemeente de navolgendeaankoniliging, voor komende in de Stunts-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederland Sc! je Staats-Courani van den (1 November 1855 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Ncdèrlandsch-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke tianda, Ternate en andere, in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden, in de maanden Jtinij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan en levens de tusschenkomst van hel departement van koloniën ingeroepenom in Nederland tot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederlanddat hij bereid is aan het locaal van bet departement van ko loniën te 's Gravenhageen aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering va'n Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen, welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen Van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- geuooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waarzoo dik werf op de meest onbckroinpeuo wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongftlukkigen hier te lande. sGravenhageden 16 November 1855. De Minister van Koloniën (gelCri®. F. FaIIL i>. De welgezinde in en opgezetenen m de gele genheid wdlende stellen om van hunne deel neming te doen blijken, zoo zal er van heden f eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende I 4 dagen lot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van hel lot der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neörlands-lndie zullende diehljdra- geo zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierilizee den 28 November 1855. B. C. CAUVoorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken hekend, dat het tweede aanvullingskcdiier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Raad vastgesteld den 5 November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Kaadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BI INNEN LAK Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden heeft het provinciaal gcregUhof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, het vonnis der arron- dissements-regtbank to Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'(il74,60 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dal hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1