1855, af t/% Iden ken- vetc M, fet ing zal di- and lid |u- lit- aet prs mr ar,° 98. Zatimiag 8 December. PR IMUJS DKZKIi COl lfA.vT iS Per drie maanden2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekliaadelaren en Postdirecteuren Verschijnt"Woensdag en ZatUTilag, PR PRIJS DF.lt ADVRRTRN'ITFAr fS-. 'Gewonn 10 cents -de regel. Boekaankondigingen 5 "cents dn regel Geboorte-, Huwelijks- en Döodberigteu van l—S regels u f 1 Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Adverteutiën kan ges-bieden tot Dingsdag en Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. 21 directie aan den heer commissaris van policie ten fine van vervolging toegezonden en tevens daarvan aan Burgemeester cn Wethouders kennis gegeven. Van de gehoudene algemeene brandschouwmgen wordt in ieder geval een verbaal aan Burgemeester en Wethouders ingezonden. Wanneer Burgemeester en Wethouders krachtens het hun toekomend toezigt op dc brandbluschmiddelen, buitendien ecne inspectie en beproeving dier middelen bevelen staat de directie hen daarbij ter zijde. Art. 59. De directie dient van raad en berigt, in alle zaken en op alle stukken de brandweer betreffende welke door Burgemeester en Wethouders, aan haar oordeel onder worpen worden. Zij beraadslaagt en besluit voorts op alle voorko mende zaken de brandweer betreffende. Art. 60. De directie is verpligt jaarlijks vóór 1 Augustus aan Burgemeester en Wethouders in te zenden eene gede tailleerde opgave van de kosten die volgens haar oor deel in het volgende jaar aan de brandbluschmiddelen zullen behooren te worden besteed. Art. 61. De voorzitter of die als zoodanig fungeertzorgt dat door den secretaris-penningmeester van alle de beslui ten door de directie genomen behoorlijk aanteckening worde gehouden en deze in de vergadering der directie geresumeerd. De secretaris-penningmeester is bovendien belastmet het houden der noodige schrifturen. Onder hem berust het archief. llii incasseert de boeten door de bedienden dei brandspuiten in hunne dienst beloopen welke vrij willig worden betaald. Hij stort het ontvangene on- middelijk in de gemeentekas. Hij ontvangt en geeft kwijting van do premienbedoeld bij artikel 79 en verdeelt die onder de daarop regthebbenden. Bij zijne afwezigheid verhindering of ontstentenis wordt een der leden der directie door den voorzitter aangewezen om tijdelijk als zoodanig te fungeren. MÜ.U- tantorc aan zijne aten be- n houten inzeil zeer ge- 2 en ellen Ier aker. DE VOS. 1 C O-I-uuw' ueaeputeerde Staten zijn goedgekeurd, hetwelk voor notitiealie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op dc hef fing van Hoofdelijken Omslag loor 1856 cn de afschaffing van de plaatselijke belasting op het Gemaal met I Januarij 8 iti welke zal worden afgekondigd en voorts voor notificatieaangenomen Idem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting tot uit. i ecembor 18.55, terwijl de Voorzitter tevens kennis g eft da' Burgemees ter cn Wethouders zicli lot Gedeputeerde Malen liebhen gewend, met iicl verzoek de goedkeuring /oo mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Stalen dat liet Brandreglement is ontvangen. - Namens Burgemeester en Wethouders deelt 3 missive van^Gcdc- houdende verzoek, aarbij remissie aan hoofdelijken omslag tgouwe over 1851 >p grond dat hel hun rane te Noordgouwe inden hoofdelijken den is aangeslagen dat de Minister dit bij niet intrekking len. dat Burgemeester edeputeerde Stalen leelddie tot dit Hij ontwikkelt die eeft eenige toelicb- emeester cn Wct- I tegen 2 stemmen djp en dhr. Boeije e persisteren op ielijst van Burge eken dat de lieer ijf heeft golia 1 en agelijks in de stad kal werd dit besluit it nog geen gevolg aan den heer de daar dit naar liet ■schil is van liet gter zou behooren r. de Crane heeft noeming van een Melen. Van de renen B. K Boom, l stemmen en de anco loodat dc en Wethouders ies die met 1 .la- n een wachtgeld i, daar die com- i heeft, als voor- iociifonds slechts as vollen ouder- iden aan zijne ïerking van Mr. e Burgemeester lordt toegestaan volgende jaren ifstand van rogt Andrewinge- requcsleervol lid der plaatse njtve scnoulcommissie. Idem, aan den heer B. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemecno stemmen benoemd tot makelaar in granen de lieer J. Langomnois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Brcu- getom remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligecrd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uilgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eeuer commissie bestaande uit de tieereu LandtlmegtDr. Keiler, eu vau der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hceren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op het verknopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld', hel eerste zal in werking komen 39 dagen na ilc afkondi ging de tweede met 1 Januarij 1856. Door den voorzitter wor.lt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor ƒ700.) zelkascli is afgele verd terwijl er nog voor ƒ.500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van liet uitgegraven terrein en minder van den berg te verkoopenwaarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenhlik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen mot kortere lusschenpozingcn door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken rei-ze zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal oin de 14 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. I>r. Goemans doel de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den 1 Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken do vo irzitter merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer liet rijk zulks ook voor de rijksaceijns deed; dat overigens do bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst hij moge lijke restitutie vau rijksaceijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. Mimm AlffllMSTRATIES HBK.ENDM4K.ING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- cn opgezclcnen dier gemeente de navolgendcaankondiging, voor komende in de Stunts-Courant vanden 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLOMEN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den 6 November 1855, zijn, uil dc Javasche Cou ranten, overgenomen do berigten welke bij het gouvernement vau Nederlaudsch-lndie zijn ont vangenomtrent de rampen, door welke Banda, Ternate en andere in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jaafs op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen, zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aaii de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-indie toegestaan en tevens de tusschenkomst van hel departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde ecne algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken lot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën te 's Gravenhage en aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de. provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke bun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mild dijk hebben bijgedragen ten behoeve van de s lag tof fe rs van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waarzoo dik werf op de meest onbekrotnpeuo wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongélukkig.m hier te lande. s Gravenhage den 16 November 1855. Dj Minister van Koloniën gel Cn'. F. PAIILii). Dc welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van beden t' eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende 14 dagen tot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neörlands-lndie zullende diebijdr.i- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierilizce den 23 November 1855. B. C. CAUVoorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester cn Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvulliiigskohier der belasting op de honden in deze gemeente over liet loopende jaar door den Gemeente- iïaad vastgesteld den 5 November jongstleden eu door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden niet last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Itaadhuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. MWSTIJIIINIiKN BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft het provinciaal gereglshof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zontzieder O. Verhagen, het vonnis d; r arroii- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarhij laatstgenoemde tot ecne geldboete van /'(>l7'i,ÓO met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in hooger beroep gevallen. In den avond vau 2 dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wicn sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 19