- «««J S. in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel binnenmaar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkeercn. Door de policic bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam tot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar huilen had gedragen. Volgen- de Press, zijn den I Oden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vercen'T.lc Sta'en in der minne vereffend. I' land geluk met deze uitkot De zaak van pater I kwam dezer dagen te Dub bleek voldoende dat er bi menten verbrand waren ter daarbij tegenwoordi Er werd geene verdedigi een borgtogt van 100 j zich zeiven voor 11)0 p. i vertrok hij om zijn vei eerstvolgende zitting var Drie Deensche g hoofdstad doorgereisdi gevende om hettoonecl alsook de strategische fi hebben plaats gegrepen Te Parijs wordt voor de regementen de acht regementen van li Krim aldaar worden zeer plegligen inlogt z Een zekere heer I beeld gekomen om naar de Krim te zeilde het Kersfeest eene ou zouden hebben. ■TOOMBOO T-O IB KIT TtlSSCHBN MIDDELBURG ZIERIKZEB BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg Vrijdag 7, 'amorg. 9»'2ti M.tandadlO, ltl-.2 V an Middelburg Woensd. 5, ii)r>rg. 8 Woensd. 12, 's midd. I2'<2 (DIBNST TUSSG11U* iii\ HÜTTBRJ)AM Van Rotterdam. Van Tholen Zaturdag 8, 's worg. 9 Oiugsdag 11. 19 Van Antwerpen. Honderd. 6. 's more 8H9 Don lerd. 13, 'smidd. 1 Van Middelburg Woensdap 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zond..* 9, 11 Woensd, 12, 6 Dondeid. G 'smorg. G'z.j Zalurdag 8, 8 Dingsdaü 11. 8'/$ Donderd. 13, 8l/j De diligence zal van Zierikzee 11/2 uur na de afvaart der stooinboo' van iVolterdaiiT mar \ji-Melburg er. van Mid delburg mar Rotter lam '/4 uur na le afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSScltEN V(.INNINGEN UN ROTTERDAM.) Volgens berekf ring bedraagt de be woordig tusschen 3f Van de Cbinesche lat in Siam 1,500,000, t een groot aantal oj Cochin-China, op wichs-eilandenit Australië. De Reizen in dr. Barth. zullen vi die bij Pertslies te JONGSTE BUIT 1 Londen 2 Doet weten dat hoegi Rusland door hel overweging genon gen aard niets ont geene beraadslagi gehad, zooals de V.»n V lissingfm Des Maandags en Vrijdags imorgeus ten Sure, na aan* Jat.A(un van Van Rotte»dam, Des Dingsdag en Zalnrd-tgS 's morgens ten 9 ure, na aam kov van den eersten trein -it-aoe. 20 dit noodig oordeeltéén derde der leden het schrifte- lijk vordert .ofopoprocping van Burgemeester en Wet houders. Het collegia van dagelijksch bestuur woont de ver gaderingen bijwanneer het dit noodig oordeelt. Zij die zonder wettige redenen van de vergadering af wezig blijven verbeuren ceneboete van een gulden vijftig cents en die (e laat komen of de vergadering vóór den afloop der werkzaamheden verlalcn zonder voorken nis en toestemming van den voorzitter, eene boete van één gulden. Art. 57. «e directie zal door mi tioor ccnen bode worden bediend daartoe op hare voordragt, door Burgemeester en Wet houders te benoemen, die eene jaarlijksche belooning van f 30 uit de gemeente kas zal genieten en zich zal gedragen volgens zoodanige instructie als door dc di rectie zal worden vastgesteld. Jlij zijne verhindering zullen de bod 'g of ontstentenis 'toaen aan het ,t„i en °°'1" brand moeten staan. Art. 58. De !e directie der brandweer bepaaltof uit eigen be weging of op uitnoodigingvan Burgemeester en Wet houders, doch steeds met hunne voorkennis, de in spection en de beproeving der brandbluschmiddelen en het houden van huilennei"—" Cnl-A scbouwingon. "gewone algemeenc brand- Dc gewone en buitengewone algemeenc brandschou- wingen worden gehouden door branrl- 1 meesters. Z.ij houden die ieder in zijne wijk 'wee leden tezamen'. brand- en brandspuit- minstens met o„moi te, noen in enkele gehouwen, geschiedt dit door de brand- en brandspuitmeesters der wijk tenzij door dc directie eenige leden uit haar midden daartoe bepaald worden gecommitteerd. Indien door hen, hij het doen van algemeene schou wingen of bijzonder onderzoek, overtredingen der be palingen van deze verordening worden bevonden wordt daarvan door hen relaas opgemaakt dit dooi de mede het hazenpad. Om niet herkend te worden «ierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens beriglen uit Hamburg is de win ter in bet noorden reeds vrij streng en zal dc scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Belten drijven geheele ijsbanken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is aan mv. T. W. baron van Zuylen vim Xievelt eervol ontslag: verleend als ontv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa« van Gent met 1 Jauuarij 1856 opgeheven en het beheer der daartoe hehoorende domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in bet ressort van bet kantoor is gelegen. M. heeft dc benoeming van dei» bnrgem. der gem. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan N.-T. Lette Aaincmaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Kerkingenop verzoek, met 1 Jan. IS.'30 eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot bnrgem. der gein Vere c. a.Yrou- wepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. R E S l A N I-T D R K II E, Brieven uil de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Fngelschc artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebaslopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowei hel vuur der Russen, die van de noorder forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geallieerden volbrengen, dragen lot de algeheele vernieling bij. Van den kant der Tchernaja en de Baidar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken daar men eenon- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest. I e keizer van Rusland laat ecu zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebaslopolwelk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van Sl George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de beinagti- ging van Sebaslopoldie aan eiken officier der Engelsche-Fransche- luiksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen beriglen uit Kon- stantinopel melden dat deTurksche legermagtaan ileu Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt iu April 1856 zal dat leger naar den Prulh oprukken en bet looneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Engclsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel dc kavalerie der geallicerdenzuilcn ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragtom in het voorjaar de operatien der Turken te ondersteunen. Het kommando over dat leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azie moet worden teruggeroepen. v a s u s. In het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staal van zwan gerschap is hot groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van terras Hu Bord de 1' Eau omheind geworden de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anita van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het hart droeg; voor Maria Louisetoen zij van den koning van Rome zwanger was; voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleanstoen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 108,604 buitenlau dors, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke, uit vrees van geen nachli erblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dit le VersaillesSt. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Sulut Piihlkis dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder sloom in beweging wordt gebragl, maar alleen door de wantte der reizigers die er plaats in nemen Wan- riei r inen getoof mag slaan aan het verhaal van den uil vinder, zou zijn rijtuig, op de rails van een spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sebaslopol lot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagaziju op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge- lal Kngelsehcn dat er bij omkwam schijnt onge veer 21) geweest te zijn, behalve tlO gewon den. De Rnssen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van het geweeï komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest le zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenstellingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende tot 2*2 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 21', mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dal Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kertsch toezegging ontvangen dat 12,000 Turken het onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligthet kamp op te breken waarna de epidemie begon af le nemen. De Bussen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebaslopol hun vuur op de geallieerden. G R O O T-B BITTANNIRK Londen 36 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de beriglen uit Kings town van eergisteren, l'ater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Van het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan hel wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten dc belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een biunenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyteriaanse!! gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroullcerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met do bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen le Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemplorislische geestelijke gepleegd, al. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomscbe kerk le Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatschappijuitstekende blijken i van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners, i erwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat slaande personen roepen dat zich Een zonderlinge 7A deld geworden. Het of een predikant de huwelijksinzegening wicn de zaak was geldig is. In Brouwershaven I December. Binnenge komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Snndt/ford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Botterdam, Uitgezeild; Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. VERVOER-MIDDELEN ATVAABT DER STOOMBOOT ITAD ZIKRIKZSI gedurende de maand DECEMBER, Can 7jip.riks.ee j yan Rotterdam Donderd. 6,'smorg, t)ly2 Vrijdag 7 'a raorg. 6 Zondag 9, ló'/a Dingsdag 11, 6c2 Donderd 13, 5'/2 I Vrijdag ld, S VAAK4IVLN een HOOI100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne s5y1~a2L geëerde Stad- en Landgenootcn be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Ilamrs Mooden.en Jlntseixloozen welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en booger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 18