Zaturdag 8 N.° 98. 1855, BESTUREN ADMINISTRATIES NIEUWSTIJDINGEN 1 I'IJIJS DEZF.Ii COriJA VT IS Per drie maanden2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen -worden aangenomen bij alle Bockliaudelarcu en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. 19 adjunet, in een' wit lederen armband, waarop het wapen der gemeente is geschilderd. Voor de brand- en brandspuitmeesters, in een' band rond bet hoofddekselwaarop staat uitgedruktBrand- of Brandspuitmeester en levens het nummer der spuit Waarbij zij behooren mitsgaders in een' slok ter lengte van l'/j elwaarop het gemeente-wapen, zal geschil derd worden. Yoor de adsislenten en verdere manschappen in een' wit lederen armband waarop hunne qualileiten en het nummer der spuit, waarbij zij behooren vermeld is. Deze armbanden worden gedragen aan denlinkerarm. Abt. 54. !!e adjunct van den commissaris voor de brandweer, de brand- en brandspuitmeesters en hunne adsislenten zullen, als zij den ouderdom van 60 jaren hebben be reikt, aan Burgemeester en Weihouders hun ontslag kunnen vragen. Van hel overige personeel zullen worden ontslagen a. zij die den ouderdom van CO jaren bereikt hebben b. zij die dien ouderdom nog niet bereikt hebbende door jongeren kunnen worden vervangen, over eenkomstig het bepaalde in artikel 48. Deze zullen echter niet worden ontslagen tenzij zij dit uitdrukkelijk verlangen. c. zij die voor de dienst hij de brandweer ongeschild zijn geworden. Hoofdstuk IV. Krm de Directie der Brandweer. Art, 55. Behoudens het loezigt op de brandbluscbmiddelen aan Burgemeester en Wethouders bij de wel opgedra gen,bestaat de directie der brandweer, uit den commis saris voor de brandweer als voorzitter, zijn' ad junct als ondervoorzitter, de brand- en brandspuit meesters en den secretaris-penningmeester. Abt. 56. De directie vergadert ïoo dikwijls als de voorzitter BE ritUS DER ABVËltTENTIEX IS: 'Gewone 10 «ctihs-ile regel. Boekaankondigingen 5 cents tie regel OeboDrte-Huwelijks- en Döodh'erigten van 1—-S regels u 1 Zegclregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan geschieden tol. Dingsdag eu 'Vrijdag, vóór 11 ure de9 morgens. cpmeerne Malen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notilicalie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing van Hoofdelijke!) Omslag \oor 1856 en de afscballing van de plaatselijke belasting op bet Bemaal met I .lanuarij 8 .6 welke zal worden afgekondigd en voorlsvoornolilicaticaangenomen Jdem de verdaging van de goedkeuring dei- nieuwe belasting lot uit. 1 eceinber 1855, (envijl de Voorzitter lev ens kennis g efl da' Burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde Malen hebben gewend met bei verzoek de goedkeuring goo mogelijk door hunne tussehenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede do kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat bet Brandreglement is ontvangen. - Namens Burgemeester cn Wethouders deelt missive van^Gede- houdende verzoek, irbij remissie aan oofdolijkcn omslag ouwe over 1851 grond dal het hun ne te Noordgouwe aden hoofdclijken n is aangeslagen it de Minister dit ij niet intrekking i. at Burgemeester eputeerde Staten dddie tot dit ij ontwikkelt die ft eenige toelich- leester cn Wet- Bgen i stemmen en Jhr. Bocije >ersisteren op ijst van Burge- in dat de heer heeft gehaf en ilijks in de stad word dit besluit og geen gevolg i den lieer de r dit naar het il is van het zou behooren 'e Crane heeft ming van een en. Van do -n B.K Boom, emmen en de zoodat de Wethouders lie met 1 .la in wachtgeld liar die coin- -ftals voor- fonds slechts illen ouder- aan zijne eng van Mr. irgemeesler t toegestaan ende jaren id van regt rcaeingc- c.|iiesteervol id der plaatse ,.jno sciiooicoiii iiissie. Idemaan dea lieer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemecno stemmen benoemd tot makelaar in granen do heer J. Langoufnois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Brcu- pei, om remissie van hoofdclijken omslag, wordt bij de andere geColligecrd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad boe rapport uilgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. lil handen eouer commissie bestaande uit de hoeren LamlsltnegtDr. Keller, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hceren Mr. van Don gen, Ochlmdn cn Jhr. Bocije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En ceno concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 30 dagen na de afkondi gingde tweede met 1 Januarij 1845. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor fl000 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van liet uitgegraven terrein en minder van dm berg te verknopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenhlik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusscbenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 1 4 dagen zijn belegd doch bij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Or. Gocmans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den I lanuarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken de voirziltcr merkt op, dut de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaceijns deed dat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetcnen dier gemeente de navolgendeaankomligiug, voor komende in de Staats-Courant vanden 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederlandscbe Slaals-Courant van den 6 November 1845 zijnuit de .lavasche Cou ranten overgenomen de beriglen welke bij het gouvernement van Nederlandscli-lndie zijn ont vangen, omtrent de rampen, door welke Banda, Ternate cn andere in den Molukscheri Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jnars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandscli-lndie toegestaan en levens de tussehenkomst van liet departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde eene algemeeue inschrijving Ie openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën (e 's Gravenhageen aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke lot het bedoelde einde mogten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nomen welke bun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandscli-indie nog onlangs zoo mild dijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn eenigen aan drang te gebruiken tol opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, cn van waar zoo dik werf op dc meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkige» hier te lande. sGravenhage den 16 November 1845. Dj Minister van Koloniën (gel Cri'. F. PAllUi). De welgezinde in en opgezelencn in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van beden I' eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn, gedurende 14 dagen 'lot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neërlands-lndie zullende die bijdra gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee den 28 November 1855. B. C. CAU, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskcdiier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaardoor den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer prov incie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met lust tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Baadhuize van Zierikzee den 4 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden heeft bel provinciaal geregUhol' van Zeeland in de zaak der administratie tegen dén zoutzieder O. Verhagen, bel vonnis der arrou- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van f 6174,60 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van dezer is te 's Hagc de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dal bij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 17